Záznam z jednání ÚORHM SH ČMS dne 13.3. 2008, Přibyslav Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 10:22

Přítomni: Jiří Pátek, Karel Boháč, Ladislav Dvořák, Jan Horský, Lubomír Haluška, Lubomír Janeba, Miroslav Menšík, JUDr. Miroslav Řepiský, Mgr. Josef Sobek, PhDr. Jaromír Tausch, CSc., Alois Vláčil, Hanuš Vídršperk
Hosté: Bc. Jan Aulický, Mgr. Stanislav Bárta, Ing. Vasil Pekar,
Omluveni: Zdeněk Moutelík
Nepřítomni: Mgr. Miroslav Kružík, Marie Šantorová

Pořad jednání dle programu (viz pozvánka)

Jednání zahájil vedoucí OR Jiří Pátek, přivítal účastníky a omluvil nepřítomné a přivítal hosty Bc. Jana Aulického a Ing. Vasila Pekara. Informoval o tom, že Marie Šantorová se již ze zdravotních důvodů zasedání rady nebude zúčastňovat a že kraj navrhne jiného zástupce. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu jednání-žádné návrhy.

Stálé body:

Jiří Pátek se vrátil k zápisu z minulého zasedání OR, informoval o kontaktování pana Ingo Schmidta, aby se stal členem OR, prozatím není uzavřeno. K historii PO se dostaneme v bodě 1. K zápisu nebylo dalších připomínek.

Body dle programu:

1) Dr. Tausch informoval o vytvoření orientační osnovy, která je variabilní. Nyní je nutno sestavit tvůrčí kolektiv, při jeho práci se stanoví fixní osnova. Navrhuje postup:

 • Určit kdo bude v tvůrčím kolektivu
 • vytipované schopné lidi oslovit
 • předložit vedení osnovu, rozsah, autory a finanční náklady

 

Vyslovil otázku, zda navrhneme nějaké lidi?

Dr. Řepiský: Jedná se o úkol, který je potřeba splnit. Pro srovnání uvedl výsledky práce v sousedních zemích (hl. Korutany). Informoval o svém jednání s rakouskými kolegy ohledně počátku zakládání has. sborů a svazů. Dále informoval o své práci a rozčlenění historie podle jednotlivých státních útvarů. Podal přehled vrcholných představitelů svazů. Zdůraznil, že je nutno vnímat historii hasičů v celkovém kontextu. Vyslovil souhlas s návrhem DR. Tausche na ustanovení pracovní skupiny. Zdůraznil, že práci na historii považuje za svůj hlavní úkol důchodového času a podotkl, že veškeré materiály jsou kopie z Rakouska .
M. Menšík podotkl, že historie na této úrovni se zpracovává již od 80. let, ale vždy se celý projekt zadrhl na penězích. Poznamenal, že už scházení lidí stojí peníze.
K. Boháč konstatoval, že se neustále o problému pouze hovoří, ale výsledek není žádný. Navrhl pověřit Dr. Řepiského zpracováním a jeho osnovu vzít jako základ (líbí se mu). Návrh: Dr. Řepiský se stane hlavou pracovní skupiny a UOR bude jeho materiál polemizovat, doplňovat, případně škrtat.
J. Pátek konstatoval, že v tuto chvíli je nutno zpracovat harmonogram a pracovat podle něj. Dále vyjádřil připravenost k technické podpoře aktivit Dr. Řepiského.
L. Janeba zdůraznil, že se nejedná o otázku peněz. Volné prostředky jsou (každoročně je na činnost UOR vyčleněno 10 tis, které 5 let zpátky jsou minimálně čerpány), ale výsledek stále není. Položil otázku, zda je shoda v základních rysech osnovy mezi Dr. Tauschem a Dr. Řepiským.
Dr. Řepiský chce nechat hlavou prac. Skupiny Dr. Tausche. On bude opatřovat podklady. Zároveň ocenil práci Dr. Tausche v komisi pro historii při CTIF.
J. Pátek navrhl vypracovat do 30. 4. harmonogram prací a opět zdůraznil možnost poskytnutí technické a finanční podpory CHH jednotlivým badatelům.
Dr. Řepiský zdůraznil, že je tedy dnes rozhodnout, "jak to budeme dělat" a jestli všem vyhovuje členění na 6 etap.
Dr. Tausch není proti členění na 6 etap, zdůraznil ale, že ke konečné podobě by se měl vyjádřit ustanovený tvůrčí kolektiv. Podotkl, že rozdělení je diskutabilní, že by neměla chybět historie hasičství " před Leitenbergrem". Celkový koncept by měl být vystavěn z pohledu "my v Rakousku" a ne "Rakousko a my". Při celé práci se nesmí zapomenout na hasiče, aby se nám jaksi nevytratili.
Dr. Řepiský položil otázku, které jsou tedy dané etapy zpracování.
K. Boháč navrhuje zpracovat 2 dokumenty. První přehled etap postupu prací a druhý odborná koncepce zpracování. (hasiči na území historických zemí s příslušnými vazbami. Toto je potřeba jasně stanovit.
M. Menšík navrhuje, že by se pracovní skupina mohla opřít o historii okresů a oslovit autory jednotlivých okresních publikací.
K. Boháč oponoval tím, že se jedná o celostátní historii hasičů a oslovení okresních historiků nedoporučil. Pracovní skupina by měla být malá a akceschopná.
J. Pátek podotkl, že jde spíše o využití jejich potenciálu.
Dr. Tausch upozornil, abychom se vrátili k podstatě věci
J. Pátek navrhl, že pracovní skupina ve složení Dr. Řepiský, Dr. Tausch, J. Pátek a Mgr. Bárta zpracuje a předloží do 30. 4. 2008 vedení harmonogram prací.
Přijato jednomyslně.
Otázka vlastní tvůrčí pracovní skupiny zůstává prozatím otevřena (padly návrhy Dr. Řepiský, Dr. Tausch, Mgr. Bárta, M. Menšík, Dr. Beck, K. Boháč)

2) Jiří Pátek informoval, že výroční zpráva CHH je již k dispozici, výroční zpráva se zpracovává a bude k dispozici v dubnu. Vyzvedl poté některé zásadní události minulého roku.

 • grant MV ČR na provoz výstavy a CHH byl v loňském roce 2,5 mil. Kč.
 • návštěvnosti výstavy 6910 platících návštěvníků
 • Investice z prostředků MK ČR na opravu fasády a plynofikaci
 • účast na akcích (Litoměřice, Pyrocar, Pelhřimov)
 • akreditace archivu a muzea a registrace knihovny CHH
 • renovace Pragy RN
 • úpravy expozice v prostoru bývalé šatny
 • přijetí restaurátorky pí Mackové
 • školení v rámci Grantu MOST

 

Dále informoval o akcích, které by v letošním roce proběhnout.
J. Aulický informoval o akci aktivních záloh armády ČR 28. října, v jejímž rámci bude přehlídka vozidel a SH ČMS bylo přizváno k účasti.

3) Dr. Tausch informoval o chystaných rozhovorech v Myslowicích. Polemizoval s tématem pro tento rok "ochrana hlavy" tedy přilby. Podotkl, že to není nejšťastnější volba, neboť se tak prosazují sběratelé na úkor historiků. Sdělil, že sestavuje dopis pro radu starších při historické komisi CTIF, kde zdůrazňuje, že archiv CTIF v Přibyslavi není z hlediska dějin kompletní a že by témata pracovní skupiny měla být vybírána s ohledem na jeho doplnění.
Mgr. Bárta informoval o zpracování společného textu a přilbách na našem historickém území a dále vysvětlil ustanovení rady starších při pracovní skupině pro historii CTIF.
J. Pátek uvedl, že do Myslowic se vypraví oficiální delegace ve složení L. Janeba, J. Pátek, Dr. Tausch a Mgr. Bárta.

4) J. Pátek upozornil, že jasná kritéria pro oceňování veteránů ještě nejsou dopracována. Nejsou stanovena ani pravidla pro postup žádosti o certifikaci muzea. Předpokládá, že další certifikace muzea proběhne v polských Myslowicích při příležitosti mezinárodních rozhovorů.

5) J. Pátek informoval o záměru uspořádat setkání pracovníků hasičských muzeí. Nejprve ale budou vytipované subjekty osloveny s dotazníkem, aby byly zjištěny jejich potřeby. Do 20.4.2008 budou vybraná muzea oslovena.
K. Boháč upozornil, že je třeba jasně odlišit muzea a síně tradic.
J. Pátek s tímto souhlasil a uvedl možnost oslovit potencionální zájemce o setkání například i prostřednictvím hasičských novin.
L. Janeba zdůraznil, že by si CHH mělo zachovat vůdčí metodické postavení. Doporučil fyzicky objet muzea, poznat jejich problémy a nabídnout jim metodickou pomoc.
J. Pátek s tímto návrhem souhlasí.
K. Boháč podotkl, že je to dobrá myšlenka. Ve většině muzeí byl, jejich kvalita je velice rozdílná, ale pracují srdce. Je potřeba volit opatrný přístup, jinak "s tím říznou".
J. Pátek konstatoval, že těžko můžeme něco nařizovat, ale můžeme jim radit.
L. Haluška informoval o tom, že patrně bude zrušena síň tradic v Ostravě-Zábřehu, která letos oslaví 25 let existence. Příčinou je změna ve vedení sboru. Informoval o obtížném jednání se zástupci zásahové jednotky (výměna vložek ve zbrojnici, apod.). Podotkl, že se jedná o reprezentativní místo a připomenul kontakty s Polskem a Rakouskem. Dále hovořil potížích své práce jakožto kronikáře. V debatě k tomuto problému byla konstatována složitost situace.

6) viz bod 2)

7) J. Horský informoval o připravované výstavě v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (20. 6.-31. 8.). CHH je jedním ze 3 pořadatelů. Bude se jednat především o modely techniky, stříkačky ze sborů -především Vystrčil (letos slaví 250 let). Bude zde i propagováno CHH. Vernisáž je 19. 6. ve 14:00. Při té příležitosti bude vydána pohlednice. Na rok 2009 je schválena do plánu známka při příležitosti olympiády CTIF v Ostravě. Bude vydána i dopisnice a v areálu bude poštovní přepážka s příležitostným razítkem. Upozornil, že by bylo vhodné zařadit webovou prezentaci sekcí na stránky CHH.
J. Pátek informoval o chystaném společném zasedání sekce sběratelů a sekce filatelie 4.-5. dubna 2008.
H. Vídršperk informoval o vydávání zpravodaje sekce, o plánu účastnit se výstavní akce v Poděbradech a nabídl pomoc při zpracovávání tématu přileb pro Myslowické rozhovory. Informoval o úkolu sestavit dopis o stanovení ceny medailí pro sběratele-předá ho CHH pro vedení. Zdůraznil také, že muzeum v Nebílovech již rok neexistuje.

Různé:

Dr. Tausch informoval o připravované publikací z prací kronikářů zaslaných do soutěže kronikářů.
V. Pekar poděkoval za umožnění účasti na UOR. Je rád za tuto možnost spolupráce. Informoval o svém muzeu v Praze. Ocenil jednání jako zajímavé a konstatoval, že máme před sebou velké úkoly a pokud se podaří je naplnit, bude to jistě velký přínos.
Dr. Řepiský informoval o svém jednání s W. Pfeferlim a předal do archivu CHH fotografie představitelů švýcarského svazu (od počátku k dnešku) a přáním na jejich umístění do expozice CTIF. Dále doporučil publikaci informací o jednáních CTIF a různých akcích v tisku.
J. Pátek informoval o setkání sběratelů v Martine (SK) 28. a 29. března 2008.

Celé jednání uzavřel Jiří Pátek poděkováním všem účastníkům.

Zapsal: Mgr. Stanislav Bárta

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.