Záznam z jednání ÚORHM SH ČMS dne 4.10. 2007, Přibyslav Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 10:21

Přítomni:

  Jiří Pátek, Ladislav Dvořák, Jan Horský, Mgr. Miroslav Kružík, Miroslav Menšík, JUDr. Miroslav Řepiský, Mgr. Josef Sobek, PhDr. Jaromír Tausch, CSc., Alois Vláčil, Hanuš Vídršperk

Hosté:

  Mgr. Stanislav Bárta

Omluveni:

  Lubomír Haluška, Lubomír Janeba, Zdeněk Moutelíka

Nepřítomni:

  Karel Boháč, Marie Šantorováa

Pořad jednání dle programu (viz pozvánka)

Jednání zahájil vedoucí OR Jiří Pátek, přivítal účastníky a omluvil nepřítomné. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu jednání-Lubomír Janeba korespondenčně navrhl jako další body - plnění úkolů vyplývajících pro oblast historie ze závěrů III. Sjezdu a otázka certifikace dalších českých hasičských muzeí a automobilů. Tyto body byly zařazeny do programu (v zápise viz bod 1A a 4). Jiří Pátek upozornil na nutnost aktualizace kontaktů členů OR.

Stálé body:

Jiří Pátek se vrátil k zápisu z minulého zasedání OR, k oslovení pana Ingo Schmidta, aby se stal členem OR, se prozatím nedostal, tento bod se přesouvá do příštího zasedání. K zápisu nebylo dalších připomínek.

Body dle programu:

 • Stanislav Bárta podal informace o XV.mezinárodních rozhovorech, které proběhly 4.-8. září 2007 v Hagenbergu. Za ČR se jednání zúčastnili Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Alois Vláčil a Mgr. Stanislav Bárta. Jednání se týkala historie odborného hasičského tisku a s příspěvky zpracovali dr.Tausch o R. M. Rohrerovi, Alois Vláčil o moravském hasičském tisku a Stanislav Bárta o českém hasičském tisku. Při vystoupení navíc byla prezentována Praga RN a nově opravený hotel Garni. Informoval také o zasedání odborné komise, do jejíhož čela byl nově zvolen Dieter Farrenkopf. Příští rozhovory proběhnou v září 2008 v Myslowicích (Polsko) a v roce 2009 opět v Přibyslavi. Jiří Pátek doplnil tyto informace o představení Dietra Farrenkopfa a nových účastníků mezinárodních rozhovorů.
  • Jiří Pátek se krátce vyjádřil k plnění úkolů, které pro oblast historie a muzejnictví vyplývají z III. sjezdu. Konstatoval jejich uspokojivé naplňování.
 • V tomto bodě Jiří Pátek informoval
  • o průběhu stavebních úprav a zmínil se také o plánu na úpravu expozic.
  • o návštěvnosti výstavy, do dnešního dne navštívilo výstavu cca 6,5 tis. platících návštěvníků, zvýšená návštěvnost byla zaznamenána v průběhu PYROCARu.
  • o průběhu 21. ročníku pochodu krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka Borovského.
  • o srpnovém festivalu dechových hudeb v Pelhřimově.
  • o průběhu akce PYROCAR a o podílu CHH na jejím pořádání.
  • o účasti CHH na hasičských slavnostech v Litoměřicich.
  • o dokončení restaurování vozidla PRAGA RN (1934).
  • o natáčení pro pořad Toulavá kamera, které proběhlo v CHH.
  • o přestavbě Garni.
  • o stěhování depozitáře staré techniky z letiště do prostor bývalé bramborárny.
  • o možnosti stěhování hasičské školy z Bílých Poličan.

  Dále informoval o akcích, které by v nejbližší době měli proběhnout.

 • Dr. Tausch podal přehled o soutěžních pracích kronikářů s vyhodnocením. Forma vyhodnocení i dčas budou v kompetenci CHH a předání cen proběhne do konce roku. Dr. Tausch dále otevřel otázku aktualizace celé soutěže a podal návrh na její novou podobu (viz příloha zápisu). Alois Vláčil vystoupil s krátkým vstupem o mapování muzeí a síní tradic. Dr. Řepiský navrhl zařadit do soutěže publikace z toho titulu, že na jejich vydání bylo přispěno Nadací. Rozvinula se vedlejší debata o přispívání na publikační počiny.
  S návrhem Dr. Tausche byl vysloven souhlas s tím, že bude dopracován.
  Dr. Tausch dále navrhl, po poradě s p. Menšíkem a Dr. Řepiským, vydávat nejlepší kronikářské práce z minulých let za přispění nadace v samostatné ediční řadě. Byl vysloven záměr stihnout vydání první brožury do dubnového shromáždění starostů
 • K zaměření činnosti OR na příští rok navrhl L. Janeba doplnit možnost získání certifikátu CTIF pro další česká hasičská muzea. Stanislav Bárta upozornil na problematiku celé koncepce certifikace, nicméně zjistí v rámci historické komise CTIF, jaké jsou v tomto směru možnosti.
  Do plánu práce sekcí sběratelů a filatelistů byla zahrnuta na příští rok společná výstava v prostorách CHH Přibyslav.
  Ke zpracování historie hasičů na centrální úrovni se rozvinula diskuze. M. Menšík otevřel problematiku způsobu zpracování. Dr. Tausch upozornil, že již vypracoval plán na sestavení celostátní historie. Jiří Pátek vyjádřil potřebu definování jasné vize. Dr. Tausch představil částečně svoji vizi s vymezením tematickým i časovým. Jiří Pátek navrhl inspirovat se rakouským vydavatelským počinem. Dr. Řepiský podal stručný komentář k historii německých svazů. Navrhl koncepci rozdělení historie do 6 dílů podle jednotlivých epoch v návaznosti na ústavní zřízení a územní uspořádání. Jiří Pátek diskuzi uzavřel návrhem na písemné zpracování obou koncepcí (Dr. Tausche i Dr. Řepiského), které se stanou podkladem pro diskusi ve vedení, na jejímž základě bude formulován jasný záměr zpracování historie. V tomto smyslu bude přeformulován i bod v zaměření činnosti.
   Úkol: -Písemné zpracování podkladů pro koncepci historie na ústřední úrovni. (Dr. Tausch, Dr. Řepiský)
 • Hanuš Vídršperk informoval, že plán činnosti sekce sběratelů bude teprve vytvořen na listopadovém zasedání, vyjádřil se k jednotlivým bodům zasedání a dále informoval o jednáních s klášterem v Chotěšově o umístění hasičských sbírek.
  Jan Horský informoval o činnosti sekce filatelistů a o plánu výstav. Navrhl možnost vydání příležitostného výplatního tisku u příležitosti mezinárodních rozhovorů v Přibyslavi v roce 2009. Dále otevřel možnost vydání turistické známky i příležitostné

Různé:

Alois Vláčil navrhl zjistit jaké vyznamenání mají členové ÚOR a připomenout sborům, že pracují v ÚOR. Proběhla diskuze k problematice udělování titulu zasloužil hasič.

Celé jednání uzavřel Jiří Pátek poděkováním všem účastníkům.

Zapsal: Mgr. Stanislav Bárta

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.