Zápis z jednání ÚORVO konaného dne 17.3.2010 v Praze Tisk
Pondělí, 29 Březen 2010 14:04

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:            Dagmar  Hladíková


Program jednání:      1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
2) Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO
3) Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
4) Informace z průběhu VVH SDH a okrsků-stav předání Hlášení z jednotlivých OSH Kanceláři SH ČMS
5) Projednání návrhu „Volebního řádu“ pro jednání IV.sjezdu
 SH ČMS
6) Návrh metodického materiálu k pořizování praporů
7) Různé a organizační záležitosti
8) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání


K bodu 1),2)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady  p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Seznámil přítomné s programem jednání, který byl schválen bez připomínek a provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady s konstatováním splněno.
Po diskuzi byl přijat tento závěr :

10/10  ÚORVO  bere na vědomí   kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
s konstatováním, že úkoly byly  splněny.

 
K bodu 3) K tomuto bodu opět vystoupil vedoucí rady p.Slámečka, informoval přítomné o důvodech neuskutečnění  plánovaného lednového zasedání VV SH ČMS ve Zlechově (sněhová kalamita) a na základě písemného záznamu z řádného zasedání Vedení SH ČMS konaného 16.2.2010 v Praze podal informace o tomto jednání. Bylo společné se starosty KSH, hostem jednání byl tvůrce nového  programu evidence členské základny pan Mojmír Studník, který seznámil přítomné se stavem rozpracovanosti programu. Vyzval přítomné starosty KSH, aby dohlédli na lepší komunikaci mezi ním a OSH, je nutné doplnit databázi ze strany OSH a dořešit případné poslední chyby v programu.  Dalším bodem jednání byla příprava dvoudenního jednání VV SH ČMS v Přibyslavi 24.-25.3.2010, byla projednávána pracovní verze volebního řádu IV.sjezdu SH ČMS, starosta SH ČMS Ing.Richter hovořil k přípravě odborného semináře v Petrohradu, jednotliví starostové KSH pak vystoupili s hodnocením činnosti roku 2009 a plánem činnosti na rok 2010, dále informovali o průběhu a ukončení VVH SDH a okrsků, o přípravě SD SDH a přípravě shromáždění představitelů OSH. Po diskuzi byl přijat tento závěr:

11/10  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace z vedení SH ČMS – 16.2.2010.


K bodu 4)  K bodu vystoupil ředitel Kanceláře SH ČMS Ing.Aulický, sdělil, že doposud schází Hlášení o činnosti roku 2009  z 9 okresů a to – Kladno, Nymburk, Praha-západ, Prachatice, Plzeň-město, Cheb, Litoměřice, Most a Jablonec nad Nisou. Požádal přítomné členy ÚORVO o intervenci na příslušných OSH. Dále hovořil, že je zaznamenám nárůst členské základny cca 5.- 6.tisíc osob, zřejmě důsledek zavedení nového programu evidence členské základny, kriticky hovořil na adresu OSH v souladu se zasíláním zpráv ze SD SDH – schází ve velkém počtu. Na dotaz k delegátům na SD SDH sdělil, že jednotliví delegáti byli jmenováni a následně okresy  o nich informovány. Jako poslední byla informace k programu evidence, kdy po sjezdu budeme muset přejít na jednotné číslování v rámci SH ČMS z důvodu jeho bezchybného fungování, průkaz člena by měla být jakási forma kreditní karty s identifikačními znaky, po jejichž  zadání bude možno člena v systému kompletně identifikovat.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

12/10  ÚORVO  bere na vědomí  podané informace Ing.Aulickým.


K bodu 5) K bodu vystoupil vedoucí rady p.Slámečka – konstatoval, že připomínky členové rady nedodali, přišly však od některých členů VV a  starostů OSH. Připomínky shrnul a zobecnil p.Slámečka do tří okruhů problémů.
a) Počet náměstků (4,5,6)
b) Počet členů VV SH ČMS
c) Případné omezení při kandidatuře na více funkcí

a) stávající počet náměstků 5, rozšířit na 6 – návrh náměstek na prevenci a civilní ochranu obyvatelstva
b) stávající počet členů VV SH ČMS
1) varianta 1: Starosta +  náměstci +  14 zástupců zvolených za KSH  (přizvávat vedoucí OR na jednání nelze, neboť dle současných Stanov SH ČMS jsou automaticky členy VV SH ČMS).
2) varianta 2:  Starosta + náměstci + vedoucí OR + zástupci zvoleni za KSH
3) varianta 3: Starosta + náměstci + 14 zástupců zvolených za KSH a z nich budou jmenováni vedoucí OR
c) členové ÚORVO doporučují ponechat v návrhu Volebního řádu větu …Pokud budou kandidáti na uvedené funkce na více kandidátkách SD SDH ve více funkcích, vybere si takto navržený kandidát pouze jednu z uváděných funkcí a toto své rozhodnutí oznámí (zveřejní)……

Dále bylo v diskuzi doporučeno doplnit návrh Volebního řádu v článcích „Volba členů VV SH ČMS a Volba členů ÚKRR“ o číslovku 14 v souladu s článkem „Volba 6 náměstků starosty SH ČMS“.  Současně se členové dohodli nedoporučit VV SH ČMS projednávání a změnu stávajících Stanov, doporučují – jeden člen z každého kraje se rovná jeden člen VV SH ČMS, vedoucí OR na Sjezdu neřešit.
Po diskuzi byl  přijat  tento závěr:

13/10  ÚORVO  doporučuje VV SH ČMS:
a) počet náměstků – 6
b) složení VV SH ČMS – starosta + 6 náměstků + 14 zástupců zvolených za jednotlivá KSH
c) členy odborných rad neřešit
d) ponechat v návrhu Volebního řádu větu….. Pokud budou kandidáti na uvedené funkce na více kandidátkách SD SDH ve více funkcích, vybere si takto navržený kandidát pouze jednu z uváděných funkcí a toto své rozhodnutí oznámí (zveřejní)……
        
  

K bodu 6) K tomuto bodu jednání hovořil p. Slámečka – předložil materiál v písemné podobě jako „Doporučení pro organizační jednotky SH ČMS – Jak postupovat při pořízení praporu“, v diskuzi zazněl názor na změnu a to „Metodický pokyn“. Byly uplatněny připomínky k drobným úpravám textu (např. termín vysvěcení nahradit žehnáním)
Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

14/10  ÚORVO  schvaluje  text  předloženého materiálu s úpravami a doplňky
a současně doporučuje tento text předložit VV SH ČMS jako „Metodický pokyn
starosty SH ČMS“.
            T: 25.března 2010

 
K bodu 7)  V tomto bodě jednání seznámil vedoucí rady p.Slámečka písemně předloženými  připomínkami p.Pokorného k usnesení VV KSH Středočeského kraje. Zejména ke složení Shromáždění představitelů OSH (pouze 12 starostů OSH) a ke způsobu hlasování (starostové OSH mají při hlasování počet hlasů dle klíče 1 hlas : 1000 členů). ÚORVO konstatovala, že složení Shromáždění představitelů OSH Středočeského kraje není v rozporu se Stanovami (které říkají v článku 57 odst.2, že Shromáždění představitelů OSH: „tvoří starosta KSH a starostové OSH, kteří působí v obvodě působnosti KSH, případně další představitelé těchto OSH …“). Způsob hlasování  však neodpovídá Stanovám SH ČMS (tímto způsobem nelze nahradit ustanovení Stanov, že Shromáždění představitelů OSH vedle starosty KSH a starostů OSH tvoří případně další představitelé). Stanovy SH ČMS připouští formu hlasování podle klíče l hlas : 1000 členů dle článku 42, odst.4 pouze ve výjimečných případech konání Shromáždění starostů OSH.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

15/10  ÚORVO  pověřuje  členku ÚORVO paní Vovsíkovou informovat  VV KSH
Středočeského kraje o závěrech ÚORVO..


K bodu 8) Vedoucí rady p.Jan Slámečka poděkoval všem členům ÚORVO za jejich účast, aktivitu a připomněl termín příštího jednání, tentokrát dvoudenního, který byl stanoven na  20.- 21.května 2010  v Přibyslavi.

 

 

 


 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.