Zápis z jednání ÚORVO konaného dne 2.12.2009 v Přibyslavi. Tisk
Středa, 13 Leden 2010 10:20

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

Program jednání:      1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
2) Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO
3) Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
4) Zhodnocení činnosti ÚORVO za rok 2009
5) Informace o činnosti Aktivu ZH v roce 2009
6) Plán práce ÚORVO na 1.pololetí roku 2010
7) Průběžná informace o organizační přípravě IV.sjezdu SH ČMS
8) Návrh na doplnění vnitřních předpisů o symbolech SH ČMS
9) Různé a organizační záležitosti
10) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání


K bodu 1),2) a 3)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Přibyslavi, zahájil a řídil vedoucí rady  p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Přivítal starostu SH ČMS ing.Karla Richtra, který objasnil důvod konání zasedání rady v Přibyslavi a současně informoval  členy rady o programu zasedání VV SH ČMS, které probíhalo 1.12.2009 rovněž v Přibyslavi. Zasedání VV SH ČMS, které se řídilo schváleným programem, se jako host zúčastnil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, mimo jiné hovořil o propagačně-výchovných akcích, o festivalu hudeb v Pelhřimově, o plánovaných oslavách 10. výročí existence HZS ČR, diskutovalo se o potřebě novelizace stávajícího Zákona o požární ochraně, nebyla podpořena myšlenka vzniku Zákona o dobrovolné požární ochraně, dále se hovořilo o důležitosti a potřebě JPO V, které opětovně prověřily povodně v ČR. VV SH ČMS dále hodnotil průběh SS OSH jako zdařilý, byli zde oceněni starostově jednotlivých OSH a v neposlední řadě přednesl starosta svou vizi o složení VV SH ČMS a počtu náměstků do dalšího volebního období. Na závěr pochvalně hovořil na adresu ÚORVO, poděkoval za přípravu všech materiálů potřebných pro konání IV. sjezdu SH ČMS, popřál hodně zdraví, pohodu v rodinách. Poté se rozloučil a zasedání opustil, z důvodu dalších jednání. Vedoucí rady pak dále seznámil přítomné s programem zasedání, který byl rozšířen o projednání Metodického pokynu SH ČMS k vyřizování stížností členů SH ČMS,  provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady s konstatováním splněno.
Po diskuzi byl přijat tento závěr :

24/09  ÚORVO schválilo rozšíření programu dnešního zasedání, bere na vědomí
informace starosty SH ČMS Ing.Karla Richtra ze zasedání orgánů a  kontrolu
usnesení z minulých zasedání s konstatováním, že úkoly byly  splněny.

 
K bodu 4) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p.Slámečka, který ústně seznámil přítomné s jednotlivými body připravenými pro písemné zpracování zhodnocení činnosti ÚORVO za rok 2009 a předložení do VV SH ČMS.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

25/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace ke zhodnocení činnosti ÚORVO za rok
2009 tak, jak je přednesl vedoucí rady p.Slámečka.


K bodu 5)  Vedoucí Aktivu ZH SH ČMS  p.Moutelík byl z dnešního zasedání řádně omluven, členové rady byli p.Slámečkou seznámeni se zápisem AZH z jediného zasedání v roce 2009, které proběhlo dne 22.10.2009 v Přibyslavi. Vzhledem k obsahu zápisu, bylo konstatováno, že AZH ČMS ztratil postupně na své kvalitě, neplní v současné době pod vedením p.Moutelíka plně své poslání a bylo by žádoucí, aby v zájmu aktivní části AZH, VV SH ČMS situaci řešil.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

26/09  ÚORVO  bere na vědomí   předložený zápis ze zasedání A ZH SH ČMS.


K bodu 6) Písemný plán práce ÚORVO do IV. Sjezdu SH ČMS  předložil členům rady vedoucí p.Slámečka, následně byl rozšířen o bod jednání v dubnu 2010 týkající se novely Zakládající listiny symbolů SH ČMS. Dále byl v diskuzi schválen termín prvního zasedání rady oproti plánu a to na 20.1.2010 v Praze (původně únor 2010).
Po diskuzi byl  přijat  tento závěr:

27/09  ÚORVO  schvaluje  plán práce ÚORVO do IV. Sjezdu SH ČMS.
 
 
K bodu 7)  Průběžnou informaci o přípravě IV. Sjezdu SH ČMS přednesli 1.náměstek starosty SH ČMS p.Janeba a vedoucí ÚORVO p.Slámečka. Bylo konstatováno, že veškeré materiály až na návrh Volebního řádu, jsou zpracovány a schváleny. Návrhy Volebního řádu budou projednány v lednu 2010 ve vedení SH ČMS, následně v ÚORVO a v únoru 2010 ve VV SH ČMS.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

28/09  ÚORVO bere na vědomí  průběžnou informaci o přípravě IV. Sjezdu SH ČMS.


K bodu 8) K tomuto bodu jednání hovořil p.Janeba – předložil materiál zpracovaný náměstkem starosty Ing. Liškou. Dosud platná Zakládací listina symbolů SH ČMS byla schválena v roce 1995, mezitím došlo k posunu a je zapotřebí precizovat a novelizovat v duchu současných právních norem. Vznikla metodika, kterou zpracoval archivář CHH Přibyslav Mgr.Bárta, zabývá se mimo jiné postupem zhotovení praporů a to jednak věcmi povinnými a na druhé straně věcmi doporučenými. V diskuzi bylo projednáno složení pracovní skupiny, která má za úkol dopracovat znění dokumentu tak, aby mohl být předložen na květnovém SS OSH. Složení komise – p.Slámečka, p.Janeba, Mgr.Bárta.
Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 29/09  ÚORVO bere na vědomí stanovisko archiváře Mgr.Bárty.

 30/09  ÚORVO ukládá zpracovat novelu Zakládací listiny symbolů SH ČMS a
souběžně s tím návrh na „kuchařku“ pro případné pořizovatele symbolů.

31/09  ÚORVO ukládá návrh novely zpracovat tak, aby bylo možno jej předložit
k projednání VV SH ČMS a následně na květnovém zasedání SS OSH.

32/09  ÚORVO k tomuto úkolu schvaluje  pracovní skupinu se složení p.Slámečka,
p.Janeba a doporučuje  archiváře CHH Přibyslav Mgr.Bártu.


K bodu 9)  V tomto bodě jednání byly předloženy následující materiály:

p.Janeba – Metodický pokyn SH ČMS k vyřizování stížností členů SH ČMS – materiál byl zpracován Kanceláří SH ČMS, provedl v něm doplňky, které obhajoval – v odstavci II. odstranit text dle doporučení, v odstavci IX. ponechat, dopracovat tak, jak je obvyklé v jiných předpisech. Celkově lze  materiál považovat za zpracovaný k projednání a schválení  VV SH ČMS. V závěru poděkoval všem členům ÚORVO za spolupráci a projevenou aktivitu po celý rok 2009, popřál hodně zdraví i jejich rodinám spolu s příjemným prožitím nadcházejících svátků.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 33/09  ÚORVO  schvaluje  návrh Metodického pokynu tak jak byl zpracován a
předložen s úpravami, které zazněly na zasedání a pověřuje  p.Janebu a
            p.Slámečku zpracovat novou formulaci odstavce IX., obvyklou pro jiné
dokumenty tak, aby mohl být materiál předložen VV SH ČMS ke schválení
v lednu 2010.

p.Slámečka – předložil ÚORVO souhrnný materiál Jihomoravského AZH, který mu jeho vedoucí pan Švejda předal na zasedání AZH SH ČMS dne 22.10.2009. Mimo jiné v něm byly návrhy nových ocenění pro funkcionáře SH ČMS, návrh nového označení starostů KSH apod.. Z diskuze vyplynulo, že není zájem zvyšovat počet ocenění, že stávající vyznamenání a čestná uznání jsou dostačující k ocenění práce hasičů, je však nutné k udělování stávajících ocenění přistupovat zodpovědněji a to na všech stupních organizační struktury SH ČMS. Navrhované označení krajských starostů bylo zamítnuto jako nevhodné a nezapadající do nastaveného systému funkčního označení.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 34/09  ÚORVO  nedoporučuje  se tímto materiálem dále zabývat z těchto důvodů:
a) současný Statut udělování vyznamenání je dostačující k ocenění práce členů SH ČMS
b) stávající funkční označení vychází z logické posloupnosti jednotlivých organizačních jednotek

Ing.Aulický – upozornil na novelizaci Zákona o sdružování občanů, která vyplynula ze zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech a  přívažkem tohoto zákona je nově povinnost každého sboru dobrovolných hasičů zaregistrovat se osobně na Ministerstvu vnitra do 1.července 2010. Kancelář SH ČMS bude zjišťovat, zda lze tuto povinnost zabezpečit centrálně a získané informace bude průběžně sdělovat ve svých informačních kanálech.
Dále upozornil na p.Suchého („vydavatel Českého hasiče“) – a jeho „Almanach“, s tím spojenou žádost o kontakty na naše SDH, kontaktoval také Kancelář, kde byly jeho požadavky odmítnuty, doporučujeme nereagovat na jeho maily, telefonáty ani případné osobní kontakty. Následně se velmi pochvalně vyjádřil k účasti našich sborů na „Květinovém dnu“, akce splnila svůj účel, informoval o spolupráci s novým sponzorem SH ČMS – Procter & Gamble tato spolupráce je vyznačena na výrobcích Old Spice. Jako poslední informaci uvedl zpracování kalendáře s názvem „Odvaha pomáhat“, který vznikl ve spolupráci SDH a celebrit ČR k podpoře nejvíce postižených SDH letošní  povodní.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 35/09  ÚORVO  bere na vědomí  informace ředitele Kanceláře Ing. Aulického.


K bodu 10) Vedoucí rady p.Jan Slámečka poděkoval všem členům ÚORVO za jejich účast, aktivitu, popřál poklidný zbytek roku 2009, příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodiny, hodně zdraví, štěstí a pracovního elánu do Nového roku 2010 a připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven na  20.  l e d n a   2010  (středa) v Praze.

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.