Zápis z ÚORVO ze dne 13.10.2009 Tisk
Středa, 04 Listopad 2009 11:15

 

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  13.10.2009  v Praze.
Přítomni:          dle prezenční listiny
Zapsala:            Dagmar  Hladíková
Program jednání:      1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
2) Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO
3) Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
4) Návrh Programu SH ČMS na období 2010 - 2015
5) Příprava IV. Sjezdu SH ČMS
6) Různé a organizační záležitosti
7) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání
K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady  p.Slámečka, omluvil  se za  odložená zasedání rady oproti  plánu práce, vysvětlil důvody
a okolnosti. Dále omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Přivítal starostu SH ČMS ing.Karla Richtra, který mimo jiné informoval přítomné o soutěži CTIF v Ostravě, o  přípravách IV. Sjezdu SH ČMS, který se uskuteční v roce 2010 v Ostravě (areál VŠB – aula + koleje), dále informoval o mezinárodní konferenci historiků, která proběhla v Přibyslavi, hovořil rovněž o materiálu „Koncepce vzdělávání“  v rámci SH ČMS, který byl v červnu VV SH ČMS schválen, pokračuje U3V, která byla rozšířena o další místo konání a to Přibyslav, v neposlední řadě se také zmínil o nově utvořeném programu „členské základny“, který se nachází v testovací podobě. Poté se rozloučil a zasedání opustil, z důvodu dalšího jednání. Vedoucí rady pak dále seznámil přítomné s programem zasedání, provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady s konstatováním splněno.
Po diskuzi byl přijat tento závěr :
17/09  ÚORVO bere na vědomí informace starosty SH ČMS Ing.Karla Richtra
a  kontrolu usnesení z minulých zasedání s konstatováním, že úkoly byly
splněny.
K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil náměstek starosty p. Josef Netík, který informoval přítomné o mimořádném zasedání VV SH ČMS, které se uskutečnilo23.9.2009 v Přibyslavi. Hlavním programem byla příprava dvoudenního  SS OSH 16. – 17.10.2009 v Přibyslavi, dále byly schvalovány návrhy na vyznamenání s  opětovnými připomínkami k OSH, které nedodržují platné předpisy. V této souvislosti bylo doporučeno provést novelizaci Statutu vyznamenání – zrušit výjimky a začlenit do schvalovacího procesu návrhů také KSH. Bylo vzpomenuto také 145. výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:
18/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace z mimořádného zasedání VV SH ČMS.
K bodu 4)  Materiál k tomuto bodu byl předložen písemně,  je připraven pro „velkou diskuzi“ na výročních valných hromadách sborů a okrsků a shromáždění delegátů sborů. Jsou v něm zapracovány všechny úseky práce dobrovolných hasičů, každá odborná rada zde najde svou motivaci. Vedoucí rady p.Slámečka předložil členům písemně zpracované náměty za ÚORVO, materiál byl bez zásadních připomínek přijat. V oblasti preventivně výchovné byla zdrojem diskuze soutěž PO očima dětí – více než 35-letá tradice SH ČMS, jednat s HZS.  Materiál jako celek spíše obecný bez možnosti kontroly a vyhodnocení, měl by se však stát stálým bodem jednání všech orgánů SH ČMS.  Členy rady  bylo doporučeno předložit materiál v této podobě SS OSH a poslat ho do diskuze. Jednotlivé připomínky by měla shromažďovat krajská sdružení SH ČMS tak, aby se sešlo 14 materiálů  s pozměňovacími či doplňujícími návrhy.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:
19/09  ÚORVO  ukládá   členům rady, kteří jsou současně členy VV SH ČMS, aby
předložili VV SH ČMS návrh usnesení týkající se mechanismu podávání
a projednávání připomínek k návrhu Programu činnosti SH ČMS do roku
2015 v jednotlivých orgánech.
T: 18. 10. 2009
(Pozn. VV SH ČMS dne 16.10. tento způsob nedoporučil.)
K bodu 5) Další bod jednání uvedl 1.náměstek starosty p.Lubomír Janeba. Objasnil důvod odstranění slova „řádný“ v názvu IV. Sjezd SH ČMS, ujistil, že příprava sjezdu odpovídá schválenému harmonogramu, předložil písemné „návrhy“ dokumentů – Složení pracovních skupin, Program jednání, který by měl pomoci organizátorům ke zpracování rámcových programů pro delegáty (datum, ubytování, atd), Jednací řád obsahující jednotlivé komise a úkoly sjezdových orgánů s tím, že jarní SS OSH, na základě předložených doplňovacích či pozměňovacích návrhů, schválí jejich obsah pro konání sjezdu. Posledním projednávaným dokumentem byl Podklad pro vystoupení delegáta ústředí SH ČMS na SD SDH okresů před IV. Sjezdem SH ČMS, tento materiál by měl sloužit delegátovi jednak k přípravě vlastního vystoupení, ale i jako pomůcka pro reakci na probíhající diskuzi a vystoupení členů SH ČMS.
Po diskuzi byly  přijaty  tyto závěry:
20/09  ÚORVO  souhlasí s návrhem rozdělení členů rady do pracovních skupin pro
přípravu IV. Sjezdu SH ČMS.
21/09  ÚORVO bere na vědomí předložené návrhy Programu jednání a Jednacího
řádu bez připomínek a doporučuje vystoupení všech vedoucích ústředních
odborných rad na IV. sjezdu se zprávami o činnosti ÚOR za celé volební
období.
(Pozn. VV SH ČMS dne 16.10. návrh podání zpráv všech ÚOR schválil.)
22/09  ÚORVO bere na vědomí Podklad pro vystoupení delegáta ústředí SH ČMS
na SD SDH okresů  před IV. Sjezdem SH ČMS.
K bodu 6 )  V tomto bodu jednání vystoupil p.Janeba, který informoval členy o materiálu náměstka starosty SH ČMS Ing.Václava Lišky – Doplnění vnitřních předpisů o symbolech, týkající se historických praporů OSH a KSH, který předložil VV SH ČMS. Materiál byl doporučen k projednání ÚORVO.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:
23/09  ÚORVO projednala materiál předkládaný náměstkem Ing.Václavem Liškou do
VV SH ČMS s tím, že si členové ÚOR do příštího jednání připraví připomínky
k dopracování. Náměstek Lubomír  Janeba zajistí projednání daného návrhu se
závazným stanoviskem Ústřední odborné rady historie.
K bodu 7) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů poděkoval vedoucí rady p.Jan Slámečka všem členům ÚORVO za jejich účast, aktivitu a připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven na  2. p r o s i n c e  2009 (středa) v Praze.

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  13.10.2009  v Praze.

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:

1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO

3) Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS

4) Návrh Programu SH ČMS na období 2010 - 2015

5) Příprava IV. Sjezdu SH ČMS

6) Různé a organizační záležitosti

7) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady  p.Slámečka, omluvil  se za  odložená zasedání rady oproti  plánu práce, vysvětlil důvody

a okolnosti. Dále omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Přivítal starostu SH ČMS ing.Karla Richtra, který mimo jiné informoval přítomné o soutěži CTIF v Ostravě, o  přípravách IV. Sjezdu SH ČMS, který se uskuteční v roce 2010 v Ostravě (areál VŠB – aula + koleje), dále informoval o mezinárodní konferenci historiků, která proběhla v Přibyslavi, hovořil rovněž o materiálu „Koncepce vzdělávání“  v rámci SH ČMS, který byl v červnu VV SH ČMS schválen, pokračuje U3V, která byla rozšířena o další místo konání a to Přibyslav, v neposlední řadě se také zmínil o nově utvořeném programu „členské základny“, který se nachází v testovací podobě. Poté se rozloučil a zasedání opustil, z důvodu dalšího jednání. Vedoucí rady pak dále seznámil přítomné s programem zasedání, provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady s konstatováním splněno.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

 

17/09  ÚORVO bere na vědomí informace starosty SH ČMS Ing.Karla Richtra

a  kontrolu usnesení z minulých zasedání s konstatováním, že úkoly byly

splněny.

 

K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil náměstek starosty p. Josef Netík, který informoval přítomné o mimořádném zasedání VV SH ČMS, které se uskutečnilo23.9.2009 v Přibyslavi. Hlavním programem byla příprava dvoudenního  SS OSH 16. – 17.10.2009 v Přibyslavi, dále byly schvalovány návrhy na vyznamenání s  opětovnými připomínkami k OSH, které nedodržují platné předpisy. V této souvislosti bylo doporučeno provést novelizaci Statutu vyznamenání – zrušit výjimky a začlenit do schvalovacího procesu návrhů také KSH. Bylo vzpomenuto také 145. výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

18/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace z mimořádného zasedání VV SH ČMS.

 

 

K bodu 4)  Materiál k tomuto bodu byl předložen písemně,  je připraven pro „velkou diskuzi“ na výročních valných hromadách sborů a okrsků a shromáždění delegátů sborů. Jsou v něm zapracovány všechny úseky práce dobrovolných hasičů, každá odborná rada zde najde svou motivaci. Vedoucí rady p.Slámečka předložil členům písemně zpracované náměty za ÚORVO, materiál byl bez zásadních připomínek přijat. V oblasti preventivně výchovné byla zdrojem diskuze soutěž PO očima dětí – více než 35-letá tradice SH ČMS, jednat s HZS.  Materiál jako celek spíše obecný bez možnosti kontroly a vyhodnocení, měl by se však stát stálým bodem jednání všech orgánů SH ČMS.  Členy rady  bylo doporučeno předložit materiál v této podobě SS OSH a poslat ho do diskuze. Jednotlivé připomínky by měla shromažďovat krajská sdružení SH ČMS tak, aby se sešlo 14 materiálů  s pozměňovacími či doplňujícími návrhy.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

19/09  ÚORVO  ukládá   členům rady, kteří jsou současně členy VV SH ČMS, aby

předložili VV SH ČMS návrh usnesení týkající se mechanismu podávání

a projednávání připomínek k návrhu Programu činnosti SH ČMS do roku

2015 v jednotlivých orgánech.

T: 18. 10. 2009

(Pozn. VV SH ČMS dne 16.10. tento způsob nedoporučil.)

 

 

K bodu 5) Další bod jednání uvedl 1.náměstek starosty p.Lubomír Janeba. Objasnil důvod odstranění slova „řádný“ v názvu IV. Sjezd SH ČMS, ujistil, že příprava sjezdu odpovídá schválenému harmonogramu, předložil písemné „návrhy“ dokumentů – Složení pracovních skupin, Program jednání, který by měl pomoci organizátorům ke zpracování rámcových programů pro delegáty (datum, ubytování, atd), Jednací řád obsahující jednotlivé komise a úkoly sjezdových orgánů s tím, že jarní SS OSH, na základě předložených doplňovacích či pozměňovacích návrhů, schválí jejich obsah pro konání sjezdu. Posledním projednávaným dokumentem byl Podklad pro vystoupení delegáta ústředí SH ČMS na SD SDH okresů před IV. Sjezdem SH ČMS, tento materiál by měl sloužit delegátovi jednak k přípravě vlastního vystoupení, ale i jako pomůcka pro reakci na probíhající diskuzi a vystoupení členů SH ČMS.

Po diskuzi byly  přijaty  tyto závěry:

 

20/09  ÚORVO  souhlasí s návrhem rozdělení členů rady do pracovních skupin pro

přípravu IV. Sjezdu SH ČMS.

21/09  ÚORVO bere na vědomí předložené návrhy Programu jednání a Jednacího

řádu bez připomínek a doporučuje vystoupení všech vedoucích ústředních

odborných rad na IV. sjezdu se zprávami o činnosti ÚOR za celé volební

období.

(Pozn. VV SH ČMS dne 16.10. návrh podání zpráv všech ÚOR schválil.)

 

22/09  ÚORVO bere na vědomí Podklad pro vystoupení delegáta ústředí SH ČMS

na SD SDH okresů  před IV. Sjezdem SH ČMS.

 

 

K bodu 6 )  V tomto bodu jednání vystoupil p.Janeba, který informoval členy o materiálu náměstka starosty SH ČMS Ing.Václava Lišky – Doplnění vnitřních předpisů o symbolech, týkající se historických praporů OSH a KSH, který předložil VV SH ČMS. Materiál byl doporučen k projednání ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

23/09  ÚORVO projednala materiál předkládaný náměstkem Ing.Václavem Liškou do

VV SH ČMS s tím, že si členové ÚOR do příštího jednání připraví připomínky

k dopracování. Náměstek Lubomír  Janeba zajistí projednání daného návrhu se

závazným stanoviskem Ústřední odborné rady historie.

 

 

K bodu 7) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů poděkoval vedoucí rady p.Jan Slámečka všem členům ÚORVO za jejich účast, aktivitu a připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven na  2. p r o s i n c e  2009 (středa) v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 04 Listopad 2009 20:39