Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 8.4.2009, Praha Tisk
Středa, 06 Květen 2009 12:09

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala: 
           Dagmar  Hladíková

Program jednání:     

 1. Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 2. Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO
 3. Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
 4. Informace o průběhu výročních valných hromad SDH a okrsků, zpracování Výroční zprávy SH ČMS za rok 2008
 5. Příprava případných změn v dokumentech SH ČMS, které bude nutné schválit IV. sjezdem  SH ČMS v roce 2010
 6. Projednání konečného návrhu harmonogramu přípravy IV. sjezdu SH ČMS, včetně návrhu klíče k volbě delegátů
 7. Příprava 17. zasedání ÚORVO
 8. Různé a organizační záležitosti
 9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednáníK bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Seznámil přítomné s programem zasedání, provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady s konstatováním splněno, nadále trvá usnesení č.06/09.


Po diskuzi byl přijat tento závěr :

10/09  ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání s konstatováním, že úkoly byly splněny s výjimkou usnesení 06/09, které trvá.

 

K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil 1.náměstek starosty p.Janeba, který informoval přítomné o plnění usnesení v souladu s nastavenými termíny. Informace z  vedení SH ČMS byly zaměřeny na granty, porady starostů OSH, na přípravu SS OSH, přípravu CTIF a dalších významných akcí SH ČMS, na přenos informací  z jednání ÚORVO, na  přípravu a zpracování Výroční zprávy SH ČMS za rok 2008. VV SH ČMS  proběhl za účasti starostů KSH, jejichž informace se týkaly spolupráce s novými hejtmany krajů, oblasti financí, hodnocení bylo vesměs pozitivní, každý si našel svou cestu spolupráce, která vyhovuje.  Další informace byly z přípravy jarního SS OSH, byly předneseny zprávy jednotlivých odborných rad k plnění úkolů jim stanovených III. sjezdem SH ČMS. Starosta KSH Ústeckého kraje p.Doubrava  předložil organizační zabezpečení MČR v Ps, které se v tomto kraji bude konat ve dnech 18.- 20.9.2009. Další informace se týkala zabezpečení přednášek pro školení starostů a hospodářů OSH v Přibyslavi ve dnech 3.-4.4.2009. K této informaci zazněla i diskuze přítomných členů ÚORVO – akce byla hodnocena kladně, pozitivem byl zájem a také poměrně vysoká účast, bylo doporučeno sestavit vlastní skupinu lektorů, kteří budou v této formě přednášek do budoucna opakovaně pokračovat. 
 

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

11/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace z jednání výkonných orgánů SH ČMS. K bodu 4)  Ke stavu přípravy Výroční zprávy SH ČMS za rok 2008 zazněla informace o jejím dokončení a předání do tisku. Distribuce zprávy proběhne na SS OSH dne 18.4.2009, kdy každé OSH obdrží po jednom výtisku.
 
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

12/09  ÚORVO bere na vědomí informace k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2008, včetně informace o její distribuci do OSH.
                                         T: SS OSH 18.4.2009

 

K bodu 5) Další bod jednání uvedl vedoucí rady p.Slámečka, který připomněl usnesení rady z roku 2007, které doporučovalo zeštíhlení stávajících Stanov SH ČMS nikoliv zpracování nových. Bylo hodnoceno na jedné straně přání funkcionářů SDH a OSH (v písemné podobě doposud nikdo nic nepředložil)  a na druhé straně úkol ÚORVO „zeštíhlení“, které bylo doporučeno projednat s právníkem, z důvodu právní čistoty. Na dnešní zasedání byl členům rady předložen písemný návrh změny Stanov SH ČMS JUDr. Čížkové, který však nic konkrétního nepřinesl. V diskuzi zazněl názor NE pro nové Stanovy s odůvodněním, že funkcionáři mnohdy neznají a často se neřídí platnými předpisy SH ČMS (absence školení funkcionářů), bylo doporučeno, do materiálu pro SS OSH dne 18.4.2009, zařadit tři varianty  řešení  týkající  se  úpravy stávajících Stanov SH ČMS - 1) nové Stanovy SH ČMS, 2) úprava stávajících Stanov SH ČMS, 3) stávající Stanovy SH ČMS beze změn a nechat starosty OSH rozhodnout, kterou z variant zvolit.
 

Po diskuzi byl  přijat  tento závěr:

13/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  písemný materiál JUDr.Čížkové a doporučuje VV SH ČMS doplnit Harmonogram přípravy IV. Sjezdu SH ČMS o varianty řešení týkající se úpravy Stanov SH ČMS – 1) nové Stanovy SH ČMS, 2) úprava
stávajících Stanov SH ČMS, 3) Stanovy SH ČMS beze změn.

                                         T: SS OSH 18.4.2009

K bodu 6 )  V tomto bodu jednání vystoupil p.Janeba, který seznámil členy s variantami klíče pro volbu delegátů na IV. Sjezd SH ČMS, které zazněly na zasedání VV SH ČMS – varianta  1 : 1000, varianta 1 : 2000 a varianta  1 delegát na 1 OSH. Také na dnešním zasedání rady se rozvinula diskuze  ze strany přítomných členů. Zamítnut byl návrh – 1 delegát/ 1 OSH a varianta 1 : 2000,  s ohledem na skutečnost, že se jedná nejen o pracovní jednání, ale také o společenskou událost, která má pro dobrovolné hasiče určitou prestiž, a kterou může SH ČMS v dnešní době finančně unést. Dále bylo doporučeno, aby 1 nocleh platilo SH ČMS a druhý si zaplatil delegát (popřípadě příslušné OSH). Program bude prvotně řešit ÚORVO, je tedy nutné jej  připravit  tak, aby druhý den nemusel být již pracovní.

Všichni se shodli na klíči 1 : 1000, každých dalších započatých 1000 členů – další delegát.


Po diskuzi byl přijat tento závěr:

14/09  ÚORVO doporučuje VV SH ČMS klíč k volbě delegátů na IV. Sjezd SH ČMS ve variantě 1 : 1000, každých dalších započatých 1000 členů – další delegát.

 

K bodu 7)  K přípravě příštího 17. zasedání ÚORVO hovořil vedoucí odborné rady p. Jan Slámečka. Konstatoval, že podle plánu práce se bude jednat o společné zasedání se zástupci KSH (pozvat starostu nebo náměstka), doporučil připravit 3 – 4 témata na jednání, společně  s 1. náměstkem starosty SH ČMS   p.Lubomírem Janebou toto zpracuje včetně pozvánky na 17. zasedání rady. Termín zasedání  dle dohody je určen na 4. června 2009 (čtvrtek), místo konání v Praze.


Po diskuzi byl přijat tento závěr:

    15/09  ÚORVO schvaluje termín příštího zasedání na 4. června 2009 s programem dle plánu práce na rok 2009.K bodu 8)

 • Lubomír Janeba informoval členy o návrhu materiálu „Koncepce vzdělávání“, jedná se o jakési normy znalostí, na žádost ing. Jana Karga, ředitele ÚHŠ J.Koupele, zpracují připomínky všechny odborné rady SH ČMS (do konce dubna 2009). Bylo doporučeno, aby pp.Janeba a Slámečka na zasedání VV SH ČMS získali od ing.Kargra bližší informace týkající se tohoto úkolu a na základě takto získaných informací připomínkovali v požadovaném termínu tento materiál.
 • Další informace p.Janeby se týkala návrhu (SDH Kostelec nad Č.Lesy) zřídit „stálou čestnou četu SH ČMS“, jejíž využitelnost by spočívala v účasti na zahajování slavnostních a významně společenských akcí SH ČMS. K prvotnímu nápadu neměli členové ÚORVO žádných námitek.


Po diskuzi byl přijat tento závěr:  

 

16/09  ÚORVO  bere na vědomí  informace, které zazněly v bodě různé  a pověřuje vedoucího odborné rady p.Jana Slámečku a 1. náměstka starosty SH ČMS p.Lubomíra Janebu získat bližší informace u Ing. Jana Karga v souvislosti s materiálem „Koncepce vzdělávání“  a na základě získaných informací materiál v požadovaném termínu připomínkovat.

 

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů poděkoval vedoucí rady p.Jan Slámečka všem členům ÚORVO za jejich účast, aktivitu a připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven na  4. června 2009 (čtvrtek) v Praze.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2009 12:17