Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 4.3.2009, Praha Tisk
Středa, 06 Květen 2009 11:55

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsali:            Jan Slámečka, Lubomír Janeba, Dagmar  Hladíková

Program jednání:    

 1. Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 2. Kontrola přijatých závěrů z minulých  zasedání ÚORVO
 3. Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
 4. Písemná zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2008
 5. Postup při dopracování konečné verze obsahu metodického materiálu „Na pomoc výborům SDH“
 6. Návrh harmonogramu přípravy IV.řádného sjezdu SH ČMS
 7. Příprava 16. zasedání ÚORVO
 8. Různé a organizační záležitosti
 9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, který se členům omluvil za přesunutí termínu jednání rady na pozdější termín v důsledku pracovních a osobních důvodů, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Poprvé na jednání rady přivítal nového vedoucího AZH SH ČMS pana Zdeňka Moutelíka a za liberecké KSH pana Milana Navrátila (za zemřelého pana M. Pecinovského). Dále seznámil přítomné s programem dnešního zasedání.
Provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady. Usnesení č. 39/07, 13/08, 17/08, 18/08, 19/08 budou projednána na dnešním zasedání. Dále byly podány informace o splnění úkolu (usnesení č. 16/08) týkajícího se zajištění vzdělávacích přednášek v rámci Univerzity III. věku v UHŠ v Bílých Poličanech. Dále byla vedena obsáhlá diskuze k závěrečnému stanovisku ÚORVO (úkol VV SH ČMS č. 61/2008) zda je nutné na základě případu s udělením medaile „Za mezinárodní spolupráci“ v okrese M. Boleslav členovi z okresu Liberec je nutné měnit dosavadní ustanovení Statutu SH ČMS k udělování této medaile. ÚORVO rozhodla hlasováním, že nikoliv. V této souvislosti člen komise p. Navrátil (starosta OSH Liberec) požadoval, aby odborná rada na tomto jednání rozhodla, zda medaile v tomto případě byla udělena okresním sdružením v M. Boleslavi přes nesouhlas OSH Liberec oprávněně či nikoliv. Toto většina členů odborné rady odmítla z důvodu :

 

 1. ÚORVO měla na základě požadavků VV SH ČMS pouze posoudit, zda je na základě tohoto případu nutné měnit dosavadní ustanovení Statutu o vyznamenání.
 2. ÚORVO k tomuto rozhodnutí o oprávněnosti udělení medaile není kompetentní, je pouze poradním orgánem VV SH ČMS.

 

Vedoucí rady p. Slámečka informoval, že osobně projednal s ředitel CHH Přibyslav Jiřím Pátkem požadavek ÚORVO (usnesení č. 24/08), aby do pozvánek k udělování titulu Zasloužilý hasič připomínali oceněným i příslušným OSH správné ustrojení vyznamenaných dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS.
Ostatní usnesení byla také splněna.


Po diskuzi byly přijaty tyto závěry :

01/09  ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání s konstatováním, že úkoly byly splněny (popřípadě dosud nesplněné úkoly přešly  do nově přijatých usnesení).

02/09  ÚORVO hodnotí kladně zajištění přednášek pro Univerzitu III. věku ve dnech 27.    a 28. února 2009 v Bílých Poličanech a děkuje přednášejícím pí. Dagmar  Hladíkové, pí. Jitce Fabiánové, Bc.Janu Aulickému a Ing.Petru Beranovi.
 
03/09  ÚORVO rozhodla hlasováním nedoporučit VV SH ČMS změnu stávajícího textu Statutu vyznamenání SH ČMS týkajícího se ustanovení udělování medaile  „Za mezinárodní spolupráci“.  

 

K bodu 3) K tomuto bodu vystoupil starosta SH ČMS Ing.Karel Richter, který informoval přítomné o současném dění ve sdružení a o obsahu jednání vedení a výkonného výboru SH ČMS, další informace se týkaly finanční situace sdružení, jeho společností, připravované akce CTIF v Ostravě a spolupráce s GŘ HZS. Jako poslední zazněla informace o připravovaných významných akcích SH ČMS v roce 2009.
 

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

04/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace z jednání výkonných orgánů SH ČMS tak, jak je přednesl starosta SH ČMS Ing.Karel Richter.

 

K bodu 4)  Vedoucí rady p.Slámečka předložil písemnou zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2008, která bude součástí Výroční zprávy SH ČMS za rok 2008, současně uvedl, že bude následně doplněna o informaci týkající se změn a doplnění členů ÚORVO v průběhu loňského roku. Dále informoval o úkolu pro všechny vedoucí ústředních odborných rad – zpracovat a odevzdat VV SH ČMS zprávu o plnění úkolů III.řádného Sjezdu SH ČMS s termínem do 26.3.2009.
 

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

05/09  ÚORVO schvaluje zprávu o činnosti ÚORVO předloženou v písemné podobě  ukládá  vedoucímu rady p.Janu Slámečkovi předložit na zasedání VV SH ČMS  zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2008 současně se zprávou o plnění úkolů III. řádného sjezdu SH ČMS týkající se vnitroorganizační rady.
T: 26.3.2009

 

K bodu 5) Dalším bodem jednání bylo zjistit stav přípravy textů členy ÚORVO, jejich rozpracovanost, stejně jako termín konečné verze materiálu připraveného k diskuzi s umístěním na web. Vedoucí rady p.Jan Slámečka znovu připomněl jednotlivé okruhy obsahu metodického materiálu „Na pomoc výborům SDH“. Za definitivní dopracování byl stanoven termín – konec května 2009.

 

 • Úvod – p.Janeba (zpracováno)
 • Dělba práce ve výboru SDH – Bc.Aulický (zpracováno)
 • Hospodaření SDH – ing.Jirota a p.Kumpán (dodat do konce 5/09)
 • Vedení základních dokumentů SDH – pp.Kumpán, Bárta(CHH), Kružík(archivář OSH Žďár nad Sázavou) – dodat do konce 5/09
 • Obsahová organiz.příprava VVH – ing.Beran, ing.Jirota (zpracováno ing.Beranem)
 • Spolupráce se zástupci stát.správy, samosprávy na úrovni obcí, pověřených obcí a měst, zastupitelé kraje, grantová politika – p.Dlab (nezúčastňuje se již delší dobu jednání rady) vedoucí ÚORVO p.Slámečka doporučil tuto pasáž z materiálu vypustit s ohledem na CD Kancelář, ve kterém je z části problematika obsažena. Navíc ze strany SDH není o toto zřejmý zájem.
 • Vystupování na veřejnosti – pp.Slámečka, Krakovský, ing.Karger (dodat do konce 5/09) stávající materiály jsou příliš obsáhlé, pro členy SDH potřebujeme srozumitelnější a stručnější
 • Příprava akcí, prezentace – p.Vovsíková, ing.Beran (dodat do konce 5/09) neopomenout vzory zpráv pro veřejnost a na členskou schůzi


Po diskuzi byl  přijat  tento závěr:

06/09  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace o stavu připravenosti metodického materiálu „Na pomoc výborům SDH“, včetně osobní zodpovědnosti členů rady a ukládá členům dopracovat poslední verzi před zveřejněním na web.stránky H ČMS.
 
T: do konce května 2009

 

K bodu 6 )  Na základě dohody z ÚORVO 13. prosince 2008 (usnesení č. 17/08) předložil p. Lubomír Janeba pracovní návrh Harmonogramu pro přípravu IV. řádného sjezdu SH ČMS.


Po diskuzi byl přijat tento závěr:

07/09  ÚORVO schvaluje předběžný pracovní návrh Harmonogramu přípravy IV. řádného sjezdu SH ČMS a souhlasí, aby tento návrh předložil první náměstek  starosty SH ČMS p.Lubomír Janeba na jednání VV SH ČMS.

 T: 26. března 2009  

 

K bodu 7)  K přípravě příštího 16. zasedání ÚORVO hovořil vedoucí odborné rady p. Jan Slámečka. Termín dle dohody je určen na 8. dubna 2009, místo konání v Praze. Hlavním bodem jednání je příprava případných změn v dokumentech SH ČMS, které bude nutné schválit na IV. řádném sjezdu SH ČMS v roce 2010. Pan Lubomír Janeba přislíbil, že na uvedené zasedání se pokusí zajistit účast JUDr.Čížkové, která spolupracuje s SH ČMS.  
Po diskuzi byl přijat tento závěr:


    08/09  ÚORVO určila termín příštího zasedání na 8. dubna 2009 s programem dle plánu práce na rok 2009.


K bodu 8)

 • Bc.Aulický informoval členy o školení hospodářů a starostů v termínu 4.4.2009 v Přibyslavi, kde by mimo jiné mělo probíhat i školení vnitroorganizačních předpisů, současně upozornil, že členové rady mají dostatek času k zorganizování svých soukromých i pracovních aktivit tak, aby se mohli na přednáškách, které zajišťuje ÚORVO,  podílet. Protože dosud není přesně znám program a časový harmonogram  jednotlivých přednášek, bude rozsah a obsah přednášky, kterou bude zajišťovat ÚORVO upřesněn dodatečně – pravděpodobně po jednání VV SH ČMS dne 26. března 2009.
 • Slámečka J. informoval o písemné odpovědi, kterou vypracoval na dotazy p. Jiřího Čápa ze dne 24. listopadu 2008 (přeposlal Bc. Aulický). Dotazy se týkaly doplňovacích voleb.
 • Král L. informoval o dotazech týkajících se započítávání členství u členů SH ČMS, kteří členství přerušili na určitou dobu a znovu vstoupili do řad dobrovolných hasičů – konkrétně členství Vlastimila Šenkýře z SDH Lučina.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

09/09  ÚORVO bere na vědomí informace, které zazněly v bodě různé a pověřuje vedoucího odborné rady p. Slámečku a prvního náměstka p. Janebu zajištěním přednášky pro starosty OSH dne 4. dubna 2009 na základě získaných informacína jednání VV SH ČMS.

 

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů poděkoval vedoucí rady
p.Jan Slámečka všem členům ÚORVO za jejich účast a připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven na 8. dubna 2009 v Praze.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2009 12:09