Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 19.9.2007, Benešov Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:41
 

Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapsala:

Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulých zasedání ÚORVO
 • Příprava VVH SDH a okrsků, zaměření činnosti SH na rok 2008
 • Obsahová náplň University 3.věku
 • Plán práce ÚORVO na rok 2008
 • Poznatky z činnosti vnitroorganizační rady OSH Benešov
 • Spolupráce OSH Benešov s městy s pověřenou působností
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1 a 2) Výjezdní zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v okrese Benešov, v zasedací místnosti HZS, zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) a přivítal starostu OSH Benešov p.Josefa Páva, který je současně starostou KSH Středočeského kraje a člen VV SH ČMS. Dále seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulých zasedání rady. Konstatoval splnění přijatých usnesení s výjimkou č. 09/07 a 19/07, která trvají.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  23/07 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, s výjimkou usnesení pod čísly 09/07 a 19/07, která nadále trvají.

K bodu 3) Vedoucí rady p.Slámečka předal všem přítomným písemný materiál „Zabezpečení VVH sborů a okrsků“ s doplněním, že nesouhlasí se „suchým“ opisováním „Programu činnosti SH ČMS do roku 2010“, a že pokládá za účelnější věnovat se každým rokem jen několika bodům programu, ale důkladně a systematicky a podle jednotlivých odborných rad, návrh shrnul do čtyř bodů, které jsou součástí předloženého materiálu. V diskuzi pak následně s jeho postojem souhlasili členové rady včetně starosty OSH Benešov p.Páva, který si pochvaloval spolupráci s regionálním tiskem a naopak kriticky hovořil na adresu hejtmana kraje, který nemá v současnosti o dobrovolné hasiče zájem. Kriticky se vyjádřil k programu „Členská základna“, který považuje za nevyhovující a v současné době zastaralý (cca 2 roky nebyl ze strany firmy aktualizován).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

24/07 ÚORVO schvaluje předložený materiál a ukládá p.Slámečkovi jej předložit VV SH ČMS a potažmo SS OSH ke schválení.

T: 12.-13.10.2007

K bodu 4) Tento bod jednání nebyl z důvodu řádně omluvené nepřítomnosti ing.Kárgra projednáván, v diskuzi však zazněl názor o urychleném řešení situace s ohledem na blížící se termín běhu University 3.věku.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  25/07 ÚORVO ukládá uskutečnit jednání pracovní skupiny ve složení – pp.Slámečka, Janeba, Aulický, Beran a Karger k vypracování organizačního zabezpečení obsahové náplně University 3.věku.

  T: do 15.10.2007

K bodu 5) Plán práce ÚORVO předložil v písemné podobě p.Slámečka, je navrženo celkem 5 zasedání, na květen 2008 je plánováno společné zasedání se zástupci KSH, na září 2008 výjezdní zasedání do některého z krajů. V diskuzi se hovořilo o tématech a vymezení podkladů pro společná jednání (např. kde pracují a s jakou náplní VOR OSH, zdroje a výše získaných FP, zajímavé a užitečné kontakty, zahraniční styky apod.). Plán práce z časového hlediska bude upřesněn během roku na základě vyhledání vhodných termínů. Závěrem bylo navrženo pověřit p.Janebu naformulováním dopisu a pozvánky na květnové společné zasedání se zástupci KSH.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  26/07 ÚORVO schvaluje předložený návrh Plánu práce na rok 2008 a ukládá p.Slámečkovi předložit materiál VV SH ČMS ke schválení.

  T: 12.10.2007

  27/07 ÚORVO pověřuje p.Janebu naformulováním dopisu a pozvánky na společné květnové zasedání se zástupci KSH, včetně vymezení podkladů pro jednání.

  T: únor 2008

K bodu 6) S činností VOR OSH Benešov seznámila přítomné vedoucí této rady a současně členka ÚORVO pí.Vovsíková. Rada pracuje v sedmi členném složení, podle schváleného plánu práce, který předkládá také VV OSH. Má zpracováno Zaměření činnosti VOR OSH na období 2005-2010, jejím základním úkolem je koordinovat činnost OSH v souladu se Stanovami a OŘ SH ČMS a dalšími vnitřními předpisy OSH. Rada se podílí na plnění různých úkolů – např. školení starostů, pokladníků, revizorů SDH, pomáhá se zabezpečováním VVH SDH a okrsků, zabezpečuje ceny na soutěže, dále se podílí na rozdělování FP OSH okrskům podle jejich činnosti v průběhu roku, reaguje na momentální situaci a potřeby OSH, přibírá další aktuální úkoly a pomáhá s jejich zabezpečováním. Rezervy vidí ve zpracovávání článků do „Hasičských aktualit“, které 2x do roka vydává OSH, podklady pro jejich vznik jsou z SDH dodávány jen velmi sporadicky, díky čemu se nedaří jejich práci adekvátně „prodat“. V závěru svého vystoupení si posteskla, že schází možnost konzultace a výměny zkušeností mezi OSH, protože ne všude tyto rady pracují.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  28/07 ÚORVO bere na vědomí informace z činnosti VOR OSH Benešov.

K bodu 7) V tomto bodě jednání vystoupil starosta OSH Benešov, potažmo starosta KSH Středočeského kraje a člen VV SH ČMS pan Páv, přivítal přítomné ve svém působišti, omluvil se za změny v termínech jednání, které byly způsobeny jeho pracovním zaneprázdněním. V úvodu hovořil o vzniku KSH Středočeského kraje, které vzniklo jako poslední s ohledem na nedůvěru OSH v životaschopnost tohoto orgánu. Tyto obavy přetrvávají, což se odráží v ochotě společně zasedat a jednat (doposud se nepodařila 100% účast OSH). Na úrovni okresů spatřuje největší problém v nefunkčních odborných radách – rady velitelů neprovádí řádná školení jednotlivých odborností, za důsledek tohoto stavu považuje skutečnost, že tato školení provádí HZS, jako další mínus pro tyto rady uvádí jejich nevhodné složení, kdy převládají profesionální hasiči, kteří rozebírají statistiky a ostatní shrnou. U rad prevence schází koncepce a to už na úrovni ÚORP, členové se sice schází, ale nemají potřebnou náplň, materiály, apod. Rady mládeže pracují, ale s velkými rezervami, schází hasičská koncepce – kritika ÚORM, z dětí rostou sportovci nikoliv hasiči, nedělají odborky což má za důsledek jejich odstup od odborné přípravy hasičů. Vnitroorganizační rada OSH Benešov má svou historii – je to nástupce rady žen, v rámci reorganizace SH ČMS – po zrušení placených pracovníků nastoupila rada na jejich místo a tím získala své uplatnění a současně náplň činnosti. Dále hovořil o soutěžích, za specifiku OSH označil pořadovou přípravu, která je jejich součástí a kterou považuje za prioritu obecně, s ohledem na zkušenosti z akcí na všech organizačních stupních. V soutěžích se věnují nejen požárnímu sportu, ale také ostatním soutěžím a to především pro SDH, kterým podmínky nedovolují Ps provozovat. Apeluje tímto na ÚORV, která by hasičským soutěžím měla poskytnout větší volnost. Dále hovořil o nelibosti OSH k Ligám, které berou termíny pro ostatní hasičské soutěže. Na dotaz p.Slámečky jakou mají zkušenost se spoluprací s městy s pověřenou působností odpověděl, že tato spolupráce vůbec neexistuje. Jedná se konkrétně o tři města a to Benešov, Vlašim a Votice o nichž se domnívali, že se stanou „malými okresy“, nicméně ze strany vedení města není žádný zájem a finanční prostředky vůbec nejdou nad rámec těchto měst. Vedoucí Aktivu ZH p.Duzbaba se dotazoval na činnost tohoto aktivu v rámci OSH i KSH. Práce se zasloužilými funkcionáři má svou tradici, v okresech se setkávají cca 4-5krát za rok, vyvrcholeních těchto akcí je krajské setkání, které probíhá každoročně, střídavě po okresech, KA ZH vede p.Moutelík ( mimo jiné starosta OSH Beroun). V závěru svého vystoupení hovořil pochvalně o prozíravosti OSH v navýšení členských příspěvků na 100,- za rok u dospělých a 50,- Kč u dětí, což má za důsledek současnou velmi uspokojivou finanční situaci OSH.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  29/07 ÚORVO bere na vědomí předložené informace z činnosti OSH Benešov a potažmo KSH Středočeského kraje..

K bodu 8) V tomto bodě seznámil přítomné p.Slámečka s připravovanou smlouvou o spolupráci mezi hasiči kraje Vysočina a hasiči Spolkové země Dolní Rakousko (průběžně bude o výsledku informovat). V diskuzi se pak mimo jiné opětovně hovořilo o zvedání výše členských příspěvků, byl vysloven názor projednávat tuto problematiku každoročně na podzimním SS OSH. Pan Páv, starosta OSH Benešov se dotazoval na zákon č 342/2006 ohledně názvu „občanského sdružení“, bylo mu sděleno, že v parlamentu byl předložen návrh zákona, který by měl problém zrušit.

  Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

  30/07 ÚORVO ukládá vedoucímu rady p.Slámečkovi zjistit přesné ustanovení týkající se výše členských příspěvků, naformulovat případnou změnu a doporučit VV SH ČMS projednat na podzimním zasedání SS OSH.

  T: 12.-13.10.2007

  31/07 ÚORVO ukládá p.Slámečkovi zjistit situaci se zákonem 342/2006 ohledně názvu „občanské sdružení“ a informace podat na podzimním SS OSH.

  T: 13.10.2007

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů, rovněž poděkoval zástupcům OSH Benešov za příjemné prostředí a atmosféru jednání. S ukončením zasedání připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven a schválen na středu 7. listopadu 2007 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.