Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 6.6.2007, Bílé Poličany Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:40
Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Podíl KSH na plnění závěrů III.řádného sjezdu SH ČMS – konkrétní poznatky z práce KSH Královéhradeckého kraje
 • Spolupráce dobrovolných hasičů se samosprávou obcí příslušného kraje
 • Plnění usnesení III.řádného sjezdu SH ČMS v podmínkách ÚORVO (úkol z VV SH ČMS)
 • Závěrečné schválení návrhů osnovy „Metodické rukověti pro funkcionáře SDH“
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání
 • Návštěva hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích

K bodu 1 a 2) Výjezdní zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Bílých Poličanech, zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), přivítal starostu KSH Královéhradeckého kraje p.Jiřího Orsáka a členy VV KSH – pí.Steinerovou (starostka OSH Jičín), pí.Řehákovou (náměstkyně starosty OSH Náchod), p.Krause (starostu OSH Náchod) a p.Salavu (starosta OSH Hr.Králové). Dále přivítal nového vedoucího AZH p.Luboše Duzbabu (za JUDr.Řepiského, který ze zdravotních důvodů z funkce odstoupil), provedl kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady. Konstatoval splnění přijatých usnesení s výjimkou č. 19/06, 09/07 a 12/07, která trvají. Na základě informace z OSH Benešov o zaneprázdnění starosty, byl termín výjezdního zasedání opět přesunut z 12.9. na 19.9.2007. V závěru těchto bodů vystoupil starosta KSH p.Orsák s informací o organizaci odpolední společné návštěvy hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích.
Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

  16/07 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, s výjimkou usnesení pod čísly 19/06, 09/07 a 12/07, která nadále trvají.

  17/07 ÚORVO schvaluje změnu termínu výjezdního zasedání do OSH Benešov v měsíci září z 12.9.2007 na 19.9.2007.

K bodu 3 a 4) Vedoucí rady p.Slámečka předal slovo starostovi KSH p.Orsákovi. Ten přivítal členy rady ÚORVO ve svém kraji s poznámkou, že by raději vítal v hasičské škole se statutem. Ve svém vystoupení členy rady seznámil s činností a záměry KSH ve vztahu k jednotlivým OSH a potažmo SDH. Sekretariáty jednotlivých OSH považuje za důstojné, na dobré úrovni. Práci se sbory označil jako vcelku dobrou, jsou rozhodnuti, že stavy SDH udrží, snaží se získávat finance na činnost v rámci kraje, rezervy v tomto směru vidí ve zvýšení členských příspěvků. VV KSH zasedá 4x za rok, 3x za rok přizývají všechny odborné rady, rady mládeže jsou bez problémů, práce preventistů se začíná zlepšovat, vnitroorganizační rady nejsou ustaveny na žádném OSH, schází rady žen - v náchodském okrese rozvíjejí samaritánskou službu, na úseku represe pociťují jako nutný rozšířit prostor pro cvičení a pořadový výcvik, nejen soutěže a potřebu většího zapojení starších členů (veteránkluby apod.). Bezproblémová spolupráce s krajskými orgány samosprávy i funkcionáři, jsou spokojeni i s dotacemi z KÚ. V začátcích se nachází pilotní projekt „Zbožná přání“, určený pro získání financí z EU. Finance z něj získané by pak měli být na činnost obcí a hasičů v nich, OSH, rozvoj muzea ve Velkých Svatoňovicích, rozvoj hasičské školy v Bílých Poličanech a také příspěvek pro Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Za zásadní považuje zrušit útlum ÚHŠ v B.P. (původní rozhodnutí SS OSH označuje s odstupem času za unáhlené), rozsah školení v obou hasičských školách považuje za srovnatelný, upozorňuje na potřebu školení řidičů - nebezpečí rušení JPO 5, v letošním roce (koncem září 2007) slaví ÚHŠ B.P. - 50 let svého trvání, doporučuje vydat pamětní medaili, na jejíž zhotovení přispěje KSH částkou 20 tisíc Kč. Reakcí na vystoupení byla poměrně velká diskuze, ve které se dále hovořilo o spolupráci se zahraničím, o zpracovávání historie německých a českých hasičů (po vzoru OSH Žďár nad Sázavou), o spolupráci s JUDr. Řepiským, o spolupráci s aktivy ZH, o otázkách kolem oceňování členů medailí sv.Floriána, o potřebě vytvořit systémovou práci v souvislosti s dotacemi od obcí, včetně administrativy. Hovořilo se rovněž o zkušenostech ze spolupráce s pověřenými městy a obcemi - nezájem nejvyšších profesních úřadů, za východisko je považováno vrácení hasičiny obcím, volání obyčejných hasičů po tvrdším přístupu ze strany dobrovolných hasičů vůči státní správě. V souvislosti s „útlumem školy“ zazněla však i kritika ve smyslu, že kritizovat ano, ale na druhou stranu je nutné předložit seriozně zadaný projekt v duchu platné legislativy a v součinnosti s profesionálními hasiči, stejná kritika zazněla na adresu ředitele ÚHŠ B.P. p.Pekárka, který od ledna 2007 doposud nesplnil zadaný úkol a nepředložil žádný návrh organizace oslav.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

  18/07 ÚORVO bere na vědomí informace starosty KSH Královéhradeckého kraje pana Jiřího Orsáka.

  19/07 ÚORVO doporučuje p.Janebovi a p.Netíkovi znovu rozjednat oslavu 50.výročí ÚHŠ v Bílých Poličanech.

K bodu 5) K tomuto bodu jednání zpracoval písemný návrh materiálu vedoucí rady p.Slámečka. Na základě diskuze byly provedeny drobné opravy a upřesnění textu předloženého materiálu. Opět se diskutovalo na téma program „Členská základna“, bylo poukázáno na skutečnost, že některá OSH původní program nenovelizují, přestože existuje již cca 6 novelizace a proto jsou na některých OSH problémy se zpracováním dat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  20/07 ÚORVO schvaluje předložený návrh a ukládá p.Slámečkovi a p.Janebovi doplnit pasáž týkající se informačního systému, po konzultaci s ředitelem Kanceláře p.Aulickým, doplnit pasáž týkající se části 6/2 (dbát o ochranu historie) a předložit materiál na jednání VV SH ČMS. Termín: 30.8.2007

K bodu 6) Také k tomuto bodu předložil vedoucí rady p.Slámečka písemný návrh materiálu, členy rady byl přijat bez připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  21/07 ÚORVO schvaluje návrh osnovy metodického materiálu na pomoc výborům SDH a ukládá p.Slámečkovi předložit materiál na jednání VV SH ČMS.
  Termín: 30.8.2007

K bodu 7) V různém se představil nový vedoucí AZH SH ČMS p.Luboš Duzbaba. Ve svém vystoupení hodnotil velmi kladně působení JUDr.Miroslava Řepiského, který ze zdravotních důvodů z funkce odstoupil, s konstatováním, že nebude lehké v tomto trendu setrvat. Přislíbil pomoc při práci v ÚORVO, dle svých možností.
Člen VV SH ČMS pan Zatloukal tlumočil kritiku členů AZH Olomouckého kraje na adresu starosty SH ČMS ing.Richtra, který připínal na špatné místo Záslužný řád českého hasičstva JUDr.Miroslavu Řepiskému.
V diskuzi zazněl také návrh na výjezdní zasedání v roce 2008 do Chrastavy - Liberecký kraj.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  22/07 ÚORVO bere na vědomí předložené informace.

K bodu 8) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů. S ukončením zasedání připomněl termín příštího jednání, který byl stanoven a schválen na středu 19. z á ř í 2007 v Benešově.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.