Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 7.3.2007, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:37

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2006
 • Vyřizování stížností a připomínek za rok 2006
 • Informace z průběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS
 • Příprava lektorského aktivu ÚORVO
 • Informace z jednání orgánů SH ČMS
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), přivítal všechny přítomné včetně hosta dnešního zasedání pana Františka Pokorného – člena ÚKRR. Program jednání byl schválen a slovo bylo předáno p.Pokornému. Pan Pokorný byl společně s panem Kumpánem (omluven) pověřen, Ústřední kontrolní a revizní radou SH ČMS, prověřit plnění přijatých usnesení ústředních odborných rad včetně VV SH ČMS. Dále ho zajímala rozpracovanost úkolů na rok 2007 v návaznosti na Hlavní zaměření po III.řádném sjezdu SH ČMS a také informační systém SH ČMS. S výjimkou ÚORVO, se poměrně kriticky vyjadřoval především k přijímaným usnesením, k jejich mnohdy nesprávným formulacím. Doporučil zařadit do Souboru předpisů „vzor“ zápisu, který by pomohl nedostatky v tomto směru odstranit. Souhlas s jeho náměty vyslovil vedoucí rady p.Slámečka, stejný názor měl i 1.náměstek starosty SH ČMS p.Janeba, který doporučil ÚKRR provádění kontrol se zaměřením především na formu nikoliv obsah a následné vyhodnocení a přijetí stanoviska, s nímž seznámí VV SH ČMS nebo SS OSH. Zjištěné nedostatky, po vyjádření VV SH ČMS, je vnitroorganizační rada připravena a ochotna pomoci řešit. Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  01/07 ÚORVO bere na vědomí informaci člena ÚKRR p. Pokorného. Jako poradní orgán VV SH ČMS bude ÚORVO reagovat v dané věci až na podnět tohoto orgánu.

K bodu 2) Kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady provedl rovněž vedoucí rady p.Slámečka. Konstatoval splnění přijatých usnesení, s výjimkou č. 19/06, 22/06 a 31/06, která trvají.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  02/07 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, s výjimkou usnesení pod čísly 19/06, 22/06 a 31/06, která nadále trvají.

K bodu 3) Zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2006 zpracoval a v písemné podobě členům předložil p.Slámečka. Ke zprávě nebylo připomínek.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  03/07 ÚORVO schvaluje zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2006, bez připomínek.

K bodu 4) Zpráva o vyřizování stížností a připomínek za rok 2006, byla rovněž zpracována písemně a členům rady ji předložil ředitel Kanceláře p.Aulický. Konstatuje se v ní, že všechny stížnosti i připomínky došlé Kanceláři v roce 2006 byly vyřešeny. Materiál již projednal VV SH ČMS.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  04/07 ÚORVO bere na vědomí předloženou zprávu, bez připomínek.

K bodu 5) Informace o stavu dodaných Hlášení o činnosti za rok 2006 z jednotlivých okresů, podal ústně ředitel Kanceláře p.Aulický. Mezi OSH, které k dnešnímu datu Hlášení neodevzdaly, patří:
Benešov, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ, Plzeň-město, Plzeň-sever, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Chomutov, Most, Jablonec nad Nisou, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Brno-město, Olomouc, Šumperk a Uherské Hradiště. V diskuzi byl kritizován především nezodpovědný přístup starostů OSH a KSH - členů VV SH ČMS, ke zpracování Hlášení za daný rok. Jedná se o materiál nutný pro tvorbu Výroční zprávy SH ČMS, která se zbytečně zdržuje. Vedoucí rady p.Slámečka doporučil členům rady, aby pomohli Kanceláři při získávání chybějících Hlášení.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  05/07 ÚORVO bere na vědomí informace o dosavadním sběru statistických hlášení z OSH a tvorby výroční zprávy SH ČMS za rok 2006 a doporučuje členům rady pomoci Kanceláři se získáním chybějících Hlášení z OSH. Termín: ihned

K bodu 6) Vedoucí rady p.Slámečka přednesl členům rady svou představu o vytvoření lektorského sboru, který by se podílel na školení funkcionářského aktivu. Podnětem pro tuto myšlenku byl požadavek ředitele ÚHŠ ing. Jana Karga, který v obsahu „University 3 věku“ má zahrnut víkend věnovaný právě školení funkcionářského aktivu. V souvislosti s tímto bude nutné zpracovat „kuchařku“, kterou by mohli využívat nejen členové lektorského sboru. Předpokládá vytvoření dvou pracovních skupin, jedna by se věnovala obsahové náplni a druhá pak tezím pro zpracování „kuchařky“. V diskuzi pak p.Janeba upozornil na čas, který bude zapotřebí na získání starých příruček, jenž se mohou stát podkladem pro její vznik. Jako prvořadé považuje vytvořit obsah příručky a stanovit počet kapitol, zastává názor, že stačí jedna pracovní skupina.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  06/07 ÚORVO bere na vědomí informace k přípravě lektorského aktivu pro Univerzitu 3. věku včetně obsahové náplně a tvorby Rukověti funkcionáře a schvaluje následující postup. V dubnu pracovní skupina, ve složení pp. Slámečka, Janeba a Aulický, vytvoří pracovní verzi tezí k dané problematice, které projedná ÚORVO na svém mimořádném zasedání dne 16.5.2007.

K bodu 7) Informace ze zasedání poskytl ústně 1.náměstek starosty SH ČMS p.Janeba. Proběhla celkem dvě jednání VV SH ČMS 30.11.06 a 18.1.07. V listopadu se jednalo spolu se starosty KSH, byla mimo jiné vyhodnocena kontrolní činnost členů VV SH ČMS, vedoucí ÚORad seznamovali s plněním úkolů na svých úsecích v průběhu roku 2006, hovořilo se připravovaném setkání požární techniky v Přibyslavi na akci PYRO CAR - letiště Přibyslav, informovalo se o opravách Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, o průběhu výstavby GARNI hotelu v Přibyslavi, o jednání s ministerstvem školství ohledně vzdělávání velitelů v našich ÚHŠ, které bylo zamítnuto, o změně zákona o pojištění, grantové politice, psychotestech pro hasiče – strojníky. Jednání s touto tématikou budou pravidelná - 1x začátkem roku mezi ředitelstvím HZS a zástupci SH ČMS. V lednu byl mimo jiné posunut termín konání shromáždění starostů OSH na 28.4.07 z důvodu konání sjezdu DPO SR, mělo by být spojeno s otevřením GARNI hotelu, byly projednány zprávy o stížnostech za rok 2006, činnosti Kanceláře, zahraničním styku. Hovořilo se o nové Směrnici Dorostu, zazněly informace o Univerzitě 3.věku.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  07/07 ÚORVO bere na vědomí informace z jednání VV SH ČMS.

K bodu 8) V různém předložil ředitel Kanceláře p.Aulický žádost OSH Praha-město o povolení používání ČU MSH I. a II.stupně, s ohledem na specifiku této organizační jednotky. K dotazu náměstka starosty p.Netíka ohledně domovenky okrsku bylo konstatováno, že vzhledem ke specifickému postavení okrsků není o domovence uvažováno. Funkcionář posoudí, kterou z domovenek chce používat s ohledem na další funkci v SDH nebo OSH. Hovořilo se také o nutnosti dodávat materiál pro zdokumentování historie organizace ve všech směrech činnosti, Centru hasičského hnutí v Přibyslavi - tento problém neřeší Spisový a skartační řád. Zazněla informace o připravovaném plakátu k Výstrojnímu řádu - 2 velikosti, 2 listy - jeden bude věnován výložkám všech organizačních jednotek a druhý jejich umístění na stejnokroji, včetně rozlišovacích znaků, domovenek, rukávových nášivek a celkového přehledu udělovaných vyznamenání v SH ČMS. V závěru připomínkoval Statut vyznamenání 1.náměstek starosty p.Janeba, u medaile Za mezinárodní spolupráci schází možnost jejího udělení právnickým zahraničním osobám - závěr z diskuze - lze řešit doplňkem.

  Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  08/07 ÚORVO schvaluje požadavek OSH Praha-město týkající se používání ČU MSH I. a II.stupně. 09/07 ÚORVO doporučuje kanceláři SH ČMS zpracovat vnitřní předpis týkající se povinnosti dodávat zápisy z jednání orgánu SH (ústředí, kraje) do CHH v Přibyslavi v zájmu objektivního zdokumentování historie SH ČMS.

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů. S ukončením zasedání připomněl termín příštího mimořádného jednání, který byl stanoven a schválen na středu 16. května 2007.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Neděle, 28 Prosinec 2008 09:39