Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 29.11.2006, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:37

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Stav plnění úkolů týkajících se revize dokumentů SH ČMS po III.řádném sjezdu SH ČMS
 • Vyhodnocení činnosti ÚORVO za rok 2006
 • Návrh plánu práce ÚORVO na rok 2007
 • Návrh na nový systém přerozdělování finančních prostředků z grantů MV přidělených SH ČMS
 • Informace z jednání orgánů SH ČMS
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Slámečka, přivítal všechny přítomné, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Dále seznámil členy ÚORVO s rezignací vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů JUDr. Miroslava Řepiského ze zdravotních důvodů. Omluvil se za změnu původního termínu jednání, z důvodu pracovního zaneprázdnění a zahraniční cesty.

K bodu 2) Kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady provedl rovněž vedoucí rady p.Slámečka. Konstatoval splnění přijatých usnesení, s výjimkou č. 15/06, 19/06 a 22/06, která trvají.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  26/06 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno, mimo usnesení pod čísly 15/06, 16/06 a 22/06, která nadále trvají.

 

K bodu 3) V tomto bodě programu konstatoval p.Slámečka, že první část přelomu pracovního roku 2005/2006 byla v činnosti rady stěžejní, bylo splněno zpracování nejdůležitějších dokumentů a předpisů, jmenovitě Organizačního řádu, Jednacího řádu, Statutu odborných rad, Statutu vyznamenání, Stejnokrojového předpisu i Spisového a skartačního řádu. Dále došlo k formálním změnám v Předpisech škol. Ředitel Kanceláře p.Aulický doplnil o informaci, že do konce roku 2006 bude doručen na každé OSH a potažmo na každý sbor Soubor předpisů SH ČMS, v jednom výtisku zdarma. Součástí by měl být A3 plakát výstrojních součástí a funkčního označení členů SH ČMS. Dále se připravuje zhotovení A3 plakátu vyznamenání SH ČMS.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  27/06 ÚORVO bere na vědomí přednesené informace a konstatuje, že splnila stanovené úkoly týkající se revize dokumentů SH ČMS po III.řádném sjezdu SH ČMS.

 

K bodu 4) V dalším bodě zhodnotil ústně p.Slámečka činnost ÚORVO za uplynulý rok. Uskutečnilo se celkem pět zasedání dle plánu práce. Kromě již zmíněných úkolů, týkajících se novelizace 6 základních vnitřních předpisů, byla projednávána také:

 • činnost Aktivu Zasloužilých hasičů
 • informační systém v SH ČMS
 • příprava VVH SDH a okrsků
 • určení postupu procesu tvorby nových stanov SH ČMS (byly předány VV SH ČMS podněty na změnu v podobě „zeštíhlení“ tohoto dokumentu)
Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  28/06 ÚORVO konstatovala, že byl splněn plán práce roku 2006, pověřuje p. Slámečku přednést zprávu o činnosti ÚORVO na zasedání VV SH ČMS dne 30. 11. 2006 a ukládá p. Slámečkovi (ve spolupráci s pí. Hladíkovou) zpracovat písemnou zprávu do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2006.

K bodu 5) Vedoucí rady p.Slámečka předložil přítomným písemný návrh plánu práce ÚORVO na rok 2007. Společně byly upřesněny termíny jednotlivých zasedání, která jsou plánována celkem čtyři, z toho dvě zasedání budou výjezdní. Návrhy výjezdních zasedání byly předběžně dohodnuty se zástupkyní OSH Benešov (pí. Vovsíková) – v září 2007 a se zástupcem KSH Královehradeckého kraje (p.Dlab) – v červnu 2007. V diskuzi bylo mimo jiné konstatováno, že výjezdní zasedání mohou přinést cenné poznatky a zkušenosti pro práci v jednotlivých okresech nebo krajských sdruženích SH ČMS.
Termíny a místo konání ÚORVO v roce 2007 :

 • 7. března 2007 – Praha
 • 6. června 2007 – KSH Hradec Králové
 • 5. září 2007 – OSH Benešov
 • 7. listopadu 2007 – Praha
Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  29/06 ÚORVO schvaluje Plán práce ÚORVO na rok 2007, včetně navržených termínů a míst výjezdních zasedání ÚORVO.

 

K bodu 6) Důležitým bodem dnešního zasedání rady byl návrh na nový systém přerozdělování finančních prostředků z grantů MV. K tomuto tématu předložil písemný návrh vedoucí rady p.Slámečka. Seznámil přítomné se svou představou a vyzval je, aby na březnové zasedání také zpracovali svou představu řešení s tím, že konečné rozhodnutí k předložení VV SH ČM bude přijato právě na zasedání v březnu 2007.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  30/06 ÚORVO bere na vědomí informace a návrh týkající se přerozdělování FP z grantů MV ČR, konečné rozhodnutí bude přijato na zasedání ÚORVO v březnu 2007.

 

K bodu 7) Tento bod jednání byl z časových důvodů přesunut na příští zasedání rady.

K bodu 8) Členům rady byl předložen v písemné podobě Návrh na udělení vyznamenání, opravený v souladu se schváleným Statutem vyznamenání.

Ředitel Kanceláře p. Aulický seznámil členy s dopisem z SDH Slušovice, týkající se ve své podstatě výkladu Stanov SH ČMS. Členové rady poukázali na skutečnost, že stejná problematika byla řešena již v březnové odpovědi pisateli.

Dále v poměrně rozsáhlé diskuzi zazněla potřeba tzv. „kuchařky funkcionářů“ pro konkrétní zajištění oslav, pohřbů, výročních schůzí apod. Nejedná se o přesný návod, spíš o teze, ve kterých bude zachyceno to nejdůležitější jak si vystoupení připravit, kde čerpat informace, na co nezapomenout. Vedoucí rady p.Slámečka doporučil zkontrolovat knihovničky OSH, SDH a materiály donést na březnové zasedání, kde by se rozhodlo o dalším postupu zpracování a zmiňovaného materiálu.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:
  31/06 ÚORVO ukládá p.Aulickému odpovědět na dopis SDH Slušovice v termínu a dále doporučuje přinést materiály vhodné pro tvorbu tézí k vystoupením pro potřeby členů SH ČMS.

K bodu 9) V závěru zasedání, po rekapitulaci projednaných bodů, poděkoval vedoucí rady p. Slámečka všem členům ÚORVO za jejich aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů na zasedáních rady v průběhu roku a popřál hodně zdraví, osobního štěstí a dobré spolupráce do roku 2007. S ukončením zasedání připomněl termín příštího jednání, který byl stanovena schválen na středu 7. b ř e z n a 2007.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.