Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 30.8. 2006, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:35

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Jan Aulický

Program jednání

 • Zahájení jednání ÚORVO, schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů na minulém zasedání ÚORVO
 • Připomínky - Statut vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis
 • Statut odborných rad
 • Příprava VVH SDH a okrsků
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1) Jednání zahájil a řídil vedoucí rady p. Jan Slámečka omluvil nepřítomnost všech řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) a seznámil s programem dnešního zasedání.

K bodu 2) Kontrolu plnění usnesení z posledního jednání rady dne 21.6.2006 provedl vedoucí rady, bylo konstatováno, že o usnesení č. 15/06 bude náměstek starosty p. Janeba informovat vedení SH ČMS dne 5.9. 2006 a že usnesení č. 19/06 trvá a bude řešeno později,

  Po diskusi byl přijat tento závěr:
  20/06 ÚORVO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním splněno

K bodu 3) Vedoucí rady připomněl všem členům, že s pozvánkou obdrželi i materiál se souhrnem připomínek Statutu čestných vyznamenání a titulů a Stejnokrojového předpisu, který vypracoval p. Aulický. V materiálu jsou připomínky celkem 12 OSH a náměstka starosty Ing. Lišky. Dále nastínil formu projednávání jednotlivých připomínek z materiálu a to postupně jak jdou za sebou.
Prvním materiálem, který se bude připomínkovat je Stejnokrojový předpis

 • OSH Tábor
  • ze všech připomínek bylo zapracováno ponechání aktivisty okrsku. Ostatní připomínky byly zamítnuty
 • Ing. Václav Liška
  • všechny připomínky zamítnuty
 • OSH Bruntál
  • připomínka o šňůrách byla vzata na vědomí a šňůry se SP budou úplně vypuštěny
 • OSH Klatovy
  • připomínka nařídit nošení tmavého stejnokroje funkcionářům od OSH výše byla zamítnuta
 • OSH Vyškov
  • vzata připomínka s doplněním kvalifikace rozhodčí mezi odznaky odbornosti
 • OSH Opava
  • šňůry vypuštěny (viz OSH Bruntál)
 • OSH Přerov
  • vzata na vědomí připomínka s nošením podbradníku
  • připomínka na označení členů odborných rad je bezpředmětná jelikož člen každé odborné rady má dle Stanov být automaticky členem VV
  • ostatní připomínky byly zamítnuty
 • OSH Olomouc
  • šňůry vypuštěny (viz OSH Bruntál)
 • OSH Žďár nad Sázavou
  • připomínka na odznak na čepici se neřešila, u SH ČMS se používá pouze odznak dělený na podložce dle přílohy č.9 obr.1 SP
  • připomínka č.2 byla zapracována a stříbrné označení členů jednotek SDH bylo ze SP vypouštěnoí
  • připomínka č.3 byla zapracována a funkční označení členů orgánů na pracovních stejnokrojích bylo zapracováno do textu pod Hlavu IV. funkční označení
 • OSH Karviná
  • vzata na vědomí připomínka nošení podbradníku a zapracováno vše dle navrženého textu.
  • šňůry vypuštěny (viz OSH Bruntál)
  • připomínka k rozlišovacím znakům byla též vzata na vědomí a zapracována
  • ostatní připomínky byly zamítnuty
 • OSH Nový Jičín
  • připomínky ke SP byly zamítnuty

Připomínka ze SS OSH na sladění názvů rozet byla zapracována a vzata na vědomí tak jako připomínka k sutaškám a bundokošilím, kde polokošile byla nazvána jako bundokošile.

Druhým materiálem, který se bude připomínkovat je Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

 • OSH Tábor
  • připomínky k čestným uznáním byly vzata na vědomí a zapracovány
  • připomínka k Odznaku Sv. Floriána vzata na vědomí a zapracována
  • Řád českého hasičstva - byl úplně přepracován s níže uvedeným zněním

Záslužný Řád českého hasičstva

 • výběrové vyznamenání, které se uděluje všem právnickým a fyzickým osobám v ČR, členům SH ČMS, cizím státním příslušníkům - představitelům partnerských hasičských a záchranářských organizací za mimořádné zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti při mezinárodní spolupráci hasičů a záchranářů
 • Řád uděluje Výkonný výbor SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj Dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí
 • při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí "in natura"

  - pamětní medaile - připomínka vzata na vědomí a zapracována
  -ostatní připomínky zamítnuty

 • OSH Bruntál
  • Čestná uznání připomínky zapracovány
  • Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
  • ostatní připomínky zamítnuty
 • OSH Klatovy
  • připomínka k MZMS byla z části vzata na vědomí a zapracováno udělování právnickým a fyzickým osobám ČR
  • Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
  • odnětí vyznamenání připomínka zapracována
  • ostatní připomínky zamítnuty
 • OSH Opava
  • všechny připomínky, které byly směřovány k textovým chybám byly vzaty na vědomí a zapracovány
  • připomínka titulu Zasloužilý hasič byla též zapracována
 • KSH Zlínského kraje
  • všechny připomínky byly zamítnuty. Jejich návrh na postup udělování vyznamenání se též nezapracoval.
 • OSH Příbram
  • připomínky č.1, 2 a 4 byly vzaty na vědomí a zapracovány
  • připomínka č.3 Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
 • OSH Praha - Západ
  • připomínka k medaili Za mezinárodní spolupráci byla vzata na vědomí a zapracována s tím, že bude dávána ve 3. stupních a medaile ZPP a ZZ se nebude dále udělovat cizím státním příslušníkům.
  • Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
  • ostatní připomínky zamítnuty
 • OSH Olomouc
  • připomínky byly zamítnuty všechny
 • OSH Žďár na Sázavou
  • připomínka č.1 byla vzata na vědomí a zapracována
  • ostatní připomínky zamítnuty
 • OSH Karviná
  • připomínka k medaili Za mezinárodní spolupráci byla vyřešena tím, že medaile bude mít 3 stupně a 3 stupeň bude udělovat OSH
  • Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
  • Titul čestný funkcionář připomínka zapracována
  • ostatní připomínky zamítnuty
 • OSH Nový Jičín
  • Čestná uznání připomínky zapracovány
  • Řád českého hasičstva změněn (viz OSH Tábor)
  • ostatní připomínky zamítnuty

K ostatním připomínkám, které byly na jednání rady již nebylo přihlídnuto mimo připomínky k tomu, že Řád sv. Floriána má k medaili i pamětní list a ostatní medaile to nemají.

  Po diskusi byl přijat tento závěr:
  21/06 ÚORVO bere výše uvedené připomínky na vědomí a ukládá p. Aulickýmu zapracovat všechny schválené připomínky do Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS a Stejnokrojového předpisu
  22/06 ÚORV navrhuje VV SH ČMS aby uložil Kanceláři SH ČMS zpracovat návrhy pamětních listů ke všem medailím, které by byly ke stažení na stránkách SH ČMS www.dh.cz

K bodu 4) do statutu odborných rad byly zapracovány připomínky z OSH Žďár nad Sázavou a CHH Přibyslav. Ostatní připomínky má p. Janeba, který je do dokumentu zapracuje sám.

  Po diskusi byl přijat tento závěr:
  23/06 ÚORVO připomínky SOR na vědomí a ukládá p. Janebovi zpracovat jeho ústní
  připomínky do textu poté bude materiál předložen VV dne 19.9. 2006

K bodu 5) materiál zpracuje p. Slámečka a předloží ho k jednání VV SH ČMS dne 19.9. 2006

  Po diskusi byl přijat tento závěr:
  24/06 ÚORVO ukládá zpracovat materiál p. Slámečkovi a předložit ho k jednání VV SH ČMS dne 19.9. 2006

K bodu 6) mezi novelizované dokumenty patří i Spisový a skartační řád. Změny dle Stanov a nových zákonů zpracovával archivář CHH Přibyslav p. Bárta. ÍORVO navrhuje materiál předložit na jednání VV SH ČMS dne 19.9. 2006 a pozvat jeho zpracovatele k vysvětlení některých návrhů a změn.

  Po diskusi byl přijat tento závěr:
  25/06 ÚORVO doporučuje předložit Sppisový a skartační řád na jednání VV SH ČMS dne 19.9. 2006 a pozvat na toto jednání archiváře CHH Přibyslav p. Bártu.

Jednání ukončil p. Slámečka, připomněl, že jednání které se mělo konat dne 13. září nahradilo toto jednání, poděkoval za aktivní přístup a spolupráci všem přítomným členům a připomenul termín dalšího zasedání rady - 8. listopadu 2006 !!!

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.