Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 1. 2. 2006, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:32

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

 • Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
 • Kontrola přijatých závěrů z minulého zasedání ÚORVO
 • Informace z jednání SH ČMS
 • Harmonogram revize dokumentů SH ČMS po III.řádném sjezdu
 • Projednání zprávy o činnosti ÚORVO v roce 2005
 • Podíl KSH na plnění závěrů III.řádného sjezdu SH ČMS
 • Informační systém v SH ČMS
 • Různé a organizační záležitosti
 • Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil náměstek starosty a člen rady p.Janeba, přivítal všechny přítomné , omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) včetně vedoucího rady p.Slámečky, kterému popřál jménem všech členů ÚORVO brzké uzdravení a návrat do vedení rady. Dále seznámil s programem jednání, který byl schválen.

K bodu 2) Kontrolu usnesení a závěrů z minulého zasedání rady provedl p.Janeba.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  01/06 ÚORVO bere na vědomí kontrolu usnesení s konstatováním splněno ve všech bodech.

K bodu 3) Informace ze zasedání VV SH ČMS z 19.1.2006 předal členům rady náměstek starosty a člen rady p.Netík. Hovořil o informacích ÚKRR, které se týkaly dostavby půdního prostoru Hasičského domu, inventarizace, stížností a připomínek k VPO a problémů hospodaření ÚHŠ Bílé Poličany, které skončilo deficitem. Informoval o přípravě SS OSH v termínu 25.4.06 v Přibyslavi s tím, že na toto zasedání budou přizváni zástupci VPO, HVP a vedoucí odborných rad SH ČMS, kteří budou informovat starosty OSH o činnosti za uplynulý rok 2005. Dále byly na programu jednání výsledky zahraničních styků a plán práce na rok 2006, stížnosti a jejich řešení, činnost kanceláře na rok 2006, návrhy na vyznamenání a informace jednotlivých členů VV SH ČMS. Dalším bodem programu VV SH ČMS bylo podvojné účetnictví, setkání zástupců poddunajských zemí ve dnech 24.- 26.března 2006 v lázních Bohdaneč, přestavba GARNI hotelu v Přibyslavi. Informace doplnil p.Janeba o úspěch v získávání finančních prostředků na techniku sborů dobrovolných hasičů (cca 100 miliónů Kč) a rekonstrukci zámku Přibyslav (cca 10 miliónů Kč). Objasnil blíže informace o schůzce s ministrem financí Mgr. Bohuslavem Sobotkou, jednalo se v podstatě o čtyřech hlavních problémech - dotace na požární techniku sborů se musí stát součástí každoročního státního rozpočtu, ve státních dotacích existují rezervy, které je nutné konzultovat s ministerstvem vnitra, dalším problémem je zavedení podvojného účetnictví, které je složité a pro naše sbory nevyhovující a posledním problémem, o kterém se hovořilo, je výše odškodnění úrazů dobrovolných hasičů vzniklých při hašení požárů. Zde je nutné srovnání s ostatními odškodněními v rámci státu a přijmout patřičné závěry, jednání kvalifikoval p.Janeba jako úspěšné.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  02/06 ÚORVO bere na vědomí informace z jednání VV SH ČMS.

K bodu 4) K jednotlivým dokumentům a došlým připomínkám konstatoval p.Janeba, že by bylo vhodné všechny materiály dodat na březnový VV SH ČMS tak, aby mohly být předloženy na dubnovém SS OSH ke schválení. K jednotlivým dokumentům se rozvinula diskuze členů rady, nejdiskutovanějším dokumentem se stal Statut o udělování vyznamenání v návaznosti na KSH - novou organizační jednotku. Hovořilo se o druhu ocenění pro tento organizační článek. Zazněly však i zamítavé postoje, vzhledem ke stávajícímu počtu pracovníků na KSH a jejich vytížení. Důsledkem této diskuze vznikl požadavek na vypracování několika alternativ, které budou předloženy březnovému VV SH ČMS k posouzení. Dále zazněla potřeba vzniku medaile pro významné sponzory a všechny ty, kteří se významně podílejí na rozvoji dobrovolného hasičstva v rámci ČR a jednoznačné "ano" bylo pro další medaili "Za mezinárodní spolupráci", která by byla, vzhledem k širokým zahraničním kontaktům, důstojným vyvrcholením naší součinnosti. I s tímto požadavkem bude seznámen březnový VV SH ČM. Neméně diskutovaným materiálem se stal Stejnokrojový předpis SH ČMS, který je nutné doplnit o fotografie stejnokrojů, návrhy slavnostních šňůr a názvy sortimentu dle VPO pro lepší přehlednost. Barevná příloha bude zpracována až ke schválenému materiálu. Připomínky je nutné zasílat do 12.2.06 p.Zatloukalovi, který na domluvené schůzce 21.2.2006 předloží pp.Janebovi a Aulickému úplnou verzi k projednání.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  03/06 ÚORVO bere na vědomí jednotlivé diskuzní příspěvky k projednávaným materiálům a ukládá spolu s pozvánkou na zasedání rady dne 8.3.2006 odeslat Jednací řád v úplném znění, Organizační řád jako otevřený materiál, jehož definitivní podoba bude dokončena 8.3.2006 (zodpov. pp. Janeba, Slámečka, Aulický), Statut o udělování vyznamenání v několika alternativách (zodpov. pp.Janeba, Hladíková). Stejnokrojový předpis dopracovaný dle doporučení do 21.2.2006 (zodpov. pp.Zatloukal, Hanák).

T: do 21.2.2006
a do 8.3.2006

K bodu 5) Zpráva o činnosti byla písemně zpracována a odeslána členům s předstihem, nebylo k ní z řad členů připomínek.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  04/06 ÚORVO schvaluje předloženou zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2005.

K bodu 6) Tento bod byl, z časových důvodů a po schválení přítomnými členy, přesunut na jednání ÚORVO dne 8.3.2006.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  05/06 ÚORVO souhlasí s přesunutím bodu na jednání dne 8.3.2006.

K bodu 7) S touto problematikou seznámil přítomné ústně ředitel Kanceláře SH ČMS p.Aulický, hovořil o nových internetových stránkách Sdružení, které jsou dodavatelsky zabezpečeny, dobře fungují, mají lepší grafickou úpravu. Dalším článkem informačního systému je hasičský tisk, zpravodaj byl z důvodu náročnosti a s nástupem právě internetu odbourán. Hovořil dále o novém úkolu, který vznikl na jednání vedení a to získávání e-mailových adres sborů pro potřeby CHH a škol. V diskuzi zazněl nesouhlas, ve smyslu, že adresa musí být na konkrétní fyzickou osobu nikoliv na SDH, taková adresa je příliš anonymní a neskýtá záruku, že informaci přijal někdo zodpovědný. Zájem o připojení k našim internetovým stránkám projevilo KSH Vysočina.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

  06/06 ÚORVO bere na vědomí informace k informačnímu systému SH ČMS.

K bodu 8) Hostem dnešního zasedání byl starosta SH ČMS ing. Richter, který podrobně hovořil o získávání finančních prostředků pro dobrovolné hasiče obecně, hovořil o 100 miliónech na techniku pro sbory - JPO II a III, upozornil, že je nutné urychleně jednat v tomto ohledu, aby finanční prostředky byly skutečně v závěru roku vyčerpány, apeloval na iniciativu z naší strany na jednáních spolu se zastupiteli a HZS. Je přesvědčen, že auta budou přinejmenším stejná, aby čerpání FP bylo co nejúčelnější, eviduje se zhruba 100 žádostí, NKÚ má již plán kontrol, které se budou týkat těch SDH, kam finanční prostředky půjdou. Požádal členy ÚORVO, aby pomohli s informovaností na všech úrovních. K částce 10 miliónů pro CHH Přibyslav uvedl, že je lze čerpat dle vlastního uvážení, naším záměrem je zastřešení druhého nádvoří a fasáda objektu.

K bodu 9) Zasedání rady ukončil náměstek starosty p.Netík, poděkoval všem členům rady za aktivní přístup na dnešním zasedání a znovu připomněl termín příštího zasedání rady - středa 8.března 2006.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Neděle, 28 Prosinec 2008 09:33