Záznam z jednání ÚORVO SH ČMS dne 9.3.2005, Praha Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:27
Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
2) Stav přípravy a zabezpečení konání III.řádného sjezdu SH ČMS

a) připomínky k jednacímu, volebnímu řádu a program sjezdu
b) organizační příprava- p.Aulický (objednávky, ubytování, strava, příprava výroby materiálů, apod.)
c) náměty a připomínky ke Stanovám a Směrnicím SH ČMS

 

2) Zpráva o činnosti ÚORVO pro výroční zprávu SH ČMS
3) Stav přípravy jednání Shromáždění delegátů sborů(termíny a delegovaní zástupci SH ČMS)
4) Různé

 

Jednání zahájil vedoucí rady p.Janeba, omluvil nepřítomnost všech řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina) a provedl kontrolu plnění usnesení z posledního jednání rady dne 2.2.2005 s konstatováním, že úkoly uložené v usnesení jsou plněny buď průběžně (týkající se přípravy Sjezdu) nebo byly splněny. Na základě informace o nákladech, včetně předloženého vzorku klopového odznaku s označením "Zasloužilý hasič" doporučuje ÚORVO, prostřednictvím p.Janeby, výkonnému výboru SH ČMS schválení jeho výroby s tím, aby byl prodejním materiálem, jehož náklady ponese předkladatel a držitel titulu jej dostane zdarma.

K bodu 2) Vedoucí ÚORVO p.Janeba konstatoval k bodu 2a), že v současné době jsou jednací řád a program sjezdu bez připomínek, k volebnímu řádu se objevily připomínky týkající se systémových chyb jako např. všechny volby musí být na stejné úrovni tj. volba starosty stejně jako volba předsedy ÚKRR, volba členů VV SH ČMS jako volba členů ÚKRR, není ošetřena rovnost hlasů na dalších místech až do posledního volitelného, volební lístky se jeví prokazatelnější než aklamace, atd. V diskuzi pak zaznělo doporučení využívat ve volební komisi funkcionáře s hlasem poradním. Bod 2b) nebyl projednáván z důvodu nepřítomnosti p.Aulického a přesouvá se na příští zasedání rady. K bodu 2c) členové rady diskutovali o termínech zpracovávání připomínek, které se objeví na Shromáždění delegátů sborů včetně mezního termínu předsjezdového připomínkování. Všechny tyto náměty je nutné předložit na dubnovém zasedání rady (dodatek č.3). Dále se hovořilo jak z jednotlivými příspěvky naložit, jak je zhodnotit, zda předložit VV SH ČMS nebo přímo Shromáždění starostů OSH. Projednával se způsob zpětné informace do jednotlivých sborů ( jak bylo s jejich připomínkami naloženo). Podrobně se rada zabývala další částí předsjezdové diskuze (písemný materiál) kde z důvodu nepochopení smyslu některých připomínek byly vzneseny požadavky (na autory) na dopracování ve smyslu paragrafového znění.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

K bodu 2a)

06/05 ÚORVO bere na vědomí přednesené informace, ukládá p.Janebovi zpracovat
jednotlivé připomínky k volebnímu řádu a předložit je p.Krajčovi k
dopracování.

K bodu 2c)

07/05 ÚORVO bere na vědomí přednesené informace a ukládá Kanceláři SH ČMS
odpovědět všem, kteří připomínky do předsjezdové diskuze zaslali, ve
smyslu jakou formou a komu byly postoupeny k vyřízení.

T: do 10.4.2005 ( dále úkol trvalý)

 

08/05 ÚORVO ukládá Kanceláři všechny připomínky vzešlé se Shromáždění delegátů sborů předložit na dubnovém zasedání rady.

K bodu 3)
Zpráva o činnosti ÚORVO byla zpracována písemně a předložena všem členům na dnešním zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

09/05 ÚORVO schvaluje předložený materiál a doporučuje jeho zařazení do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2005.

K bodu 4)
K tomuto bodu byl jako host přizván starosta SH ČMS ing.Richter, který seznámil přítomné s jednotlivými termíny konání Shromáždění delegátů sborů a dále pak se zástupci SH ČMS, kteří byli VV SH ČMS delegováni na tato jednání. Informoval o materiálech, které každý delegát před konáním jednání spolu s pozvánkou obdržel. Hovořil o poznatcích, které na jednání osobně získal. Diskuzi označil za slabší, spíše diskutují hosté, mezi hosty se objevují i známé osobnosti politického dění (např. Chrudim - p.Pithart). V diskuzi podal informace z doposud navštívených jednání také p.Zatloukal.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

10/05 ÚORVO bere na vědomí předložené informace.

K bodu 5)
V bodu různé byl mimo jiné projednáván dopis z OSH Bruntál, který konkrétně připomínkuje problémy týkající se programu "Členská základna". V diskuzi bylo konstatováno, že se jedná o první konkrétní připomínky, které je nutno řešit mezi Kanceláří SH ČMS (ředitelem p.Aulickým), panem Zatloukalem (pověřeným zodpovědností z titulu funkce člena VV SH ČMS) a dodavatelem programu.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

11/05 ÚORVO bere na vědomí předložený materiál a ukládá Kanceláři SH ČMS respektive p.Aulickému odpovědět OSH Bruntál do konce března 2005.

Jednání ukončil I. náměstek starosty a vedoucí ÚORVO p. Janeba, poděkoval za aktivní přístup a spolupráci všem přítomným členům, v závěru pak připomněl termín příštího zasedání rady - 7. duben 2005.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.