Zápis z jednání Ústřední pedagogické rady dne 27.2.2006 Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 10:05

Přítomni: Doc. Lošák, Doc. Kvarčák, Mgr. Dvořák, Ondráček, Přibyl, Bc. Studník., Ing. Karger, omluveni Fabiánová, Mgr. Dumbrovský, Žižka

Jednání zahájil a současný stav ve vzdělanosti v SH ČMS zhodnotil Karger

Výchozí situace: Sdružení hasičů, Čech,Moravy a Slezska je občanské sdružení s členskou základnou přesahující 300000 osob, jehož poslání je vyjádřeno heslem „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu . Poslání nebude naplňováno, pokud nebude probíhat i adekvátní vzdělávání s cílem dosáhnout potřebných znalostí a dovedností.Poslání dobrovolných hasičů naplňují především členové JSDHO, kterých je cca 90.000. Jejich odborná příprava je řízena HZS ČR a SH ČMS při tomto pomáhá prostřednictvím svých škol, pořádáním soutěží,systémem získávání odborností Hasič a Strojník, vydáváním literatury a napomáhá v oblasti odborné přípravy i Ústřední rada pro školení a výcvik. Svůj systém školení mají i vedoucí mládeže.Díky svým směrnicím a systému, podle kterých vykonávají mladí hasiči a dorostenci svoji činnost i oni jsou vzděláváni v problematice požární ochrany a proto mnohdy jejich znalosti předčí znalosti dospělých. O ostatních cca 200000 členů však není z hlediska vzdělanosti vůbec postaráno, ale i oni mají své postavení a úkoly v SH ČMS a je proto nutné je pro výkon jejich funkcí připravit. Konečně i ti co nemají konkrétní funkce a jsou řadovými členy SH ČMS by mněli mít základní znalosti z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a zdravovědy, aby i oni mohli být těmito znalostmi prospěšní svému okolí a dokázali poradit, či pomoci, aby nebyli hasiči jen podle uniformy , ale i svými znalostmi.Současně je ale pravděpodobné, že řada členů je v pozici pasivních, spíše sympatizujících členů, tyto motivovat k vzdělanosti bude problematické.Nicméně, z tohoto všeho vyplývá, že je třeba vytvořit vzdělávací systém, tz. vytvořit normy znalostí pro jednotlivé úrovně funkcionářů, zpracovat odpovídající studijní materiál, navrhnout cestu jak znalosti dostat k cílové skupině (kurzem, školením, příručkou, pomocí internetu atd.), jak cílové skupiny motivovat k získání znalostí, určit zodpovědnost za provedení vzdělávací akce a také navrhnout a zajistit potřebné finance.

Systém vzdělávání a normy znalostí - návrh

Všichni členové SH ČMS – základní norma znalostí

Norma znalostí obsahuje :
Historii dobrovolných hasičů
Dokumenty zabezpečující vnitrosvazovou činnost a zákonné předpisy z oblasti PO
Základy prevence
Základy represe
Základy práce s mládeží
Základy první pomoci
Základy ochrany obyvatelstva

Normy znalostí navrhnou a zpracují jednotlivé ústřední odborné rady do 30.4.2006, Základy první pomoci ve spolupráci s ČCK
Vedoucí jednotlivých odborných rad se žádostí o zpracování osloví do 10.3.2006 - Karger–
Materiály budou odevzdány v elektronické podobě a takto v první fázi budou umístěny na vzdělávacím portálu SH ČMS, jejich papírová podoba může postupně vycházel v hasičském tisku a konečná celková papírová podoba bude příručka např. „ABC dobrovolného hasiče.“ Takto pro ty co budou mít zájem, anebo budou pro vzdělávání získáni, bude k dispozici základní informace.
K úvaze ?: zdali z těchto základních znalostí ještě nevybrat jen nejpodstatnější priority a z těchto vytvořit letáky, skládačku , prostě stravitelnější materiál a ten masově šířit mezi členy
Organizovat a nabízet získání základních znalostí – vzdělavatel SDH
Financování: SDH, Ústředí, pojišťovny, projekty

Z toho vyplývá úkol pro všechny organizační složky SH ČMS– v SDH zřizovat funkci vzdělavatele
Úkol pro členy pedagogické rady – zpracovat návrh náplně pro tuto funkci, vycházet z představy, že to je především organizátor vzdělávacích akcí v rámci SDH ,. ale i vně, pro ostatní obyvatelstvo – zpracovat do 30.3.2006, po schválení náplně tuto funkci všestranně propagovat
Upozornění pro členy pedag. rady – na www.dh.cz, v dokumentech lze najít Rukovět Funkcionáře SH ČMS , kde je popsána náplň pro vzdělavatele SDH –organizátora, základní orientace pro náplň vzdělavatele je již určena

Z diskuse vyplynulo, že je potřebné vytvořit lektorský sbor SH ČMS a to zejména pro tyto oblasti: vnitrosvazová činnost, prevence, represe, ochrana obyvatelstva, zdravotník, historie, PC a I, vzdělávání dospělých, komunikace, získávání peněz z grantů, fondů, nadací, ekonomika


Využít stávajících odborníků a těm dát možnost se vzdělat v oblasti pedagogiky, aby mohli být úspěšnými lektory a nabídnout i vzdělávací akce pro získání potřebných odborností úkol pro členy pedagogické rady – navrhnout kurz pro lektory, kteří mají odborné znalosti a potřebují získat znalosti z oblasti pedagogiky do 30.4.
lektorské sbory ustavovat při Ústředí, KV SH ČMS a OSH, vzniklá databáze lektorů by byla k dispozici vzdělavatelům SDH, kteří by je využívali k realizaci vzdělávacích akcí v rámci SDH a i vůči veřejnosti

Starosta a výbor SDH – střední úroveň znalostí

Pro funkce starosta SDH, náměstek starosty, jednatel, referentka žen–požadavky na tuto funkci stanoví Ústřední rada vnitrosvazová, z toho návrh na systém školení- termín do 30.9.2006
Vzdělavatel SDH- organizační referent, úkol pro členy pedagogické rady, navrhnout kurz pro vzdělavatele do 30.6.2006

referent prevence SDH a referent ochrany obyvatelstva – příslušné ústřední odborné rady zpracuji požadavky na tuto funkci do 30.9.2006 preventista SDH - snaha aby současně byl preventistou obce a mněl odbornou způsobilost dle zákona o PO - školy SH ČMS nabízet komerční kurzy k získání odborné způsobilosti , placené obcí
kronikář– navrhnout kurz – CHH Přibyslav - do 30.9.2006

hospodář , revizoři– stanovit požadavky , navrhnout školení – ústřední rada hospodářská, ÚKRK, termín do 30.9.
návrh pedagogické rady nově zřizovat:
zdravotník SDH (zařízení ochrany obyvatelstva) – převzít systém školení ČČK –Základní norma zdravotnických znalostí v rozsahu 12 hod.. školení je mezinárodně certifikováno na 4 roky(doporučit, aby takto bylo ve sboru vyškoleno co nejvíce osob, i žen - je to oblast kdy nejčastěji můžeme pomoci spoluobčanům a kvalitní pomoc znamená nejcennější hodnotu, záchranu života, sekundární výsledek – zvýšení prestiže dobrovolného hasičstva)

Starosta OSH a KV SHČMS a funkcionáři VV OSH a KV - nejvyšší úroveň znalostí – pro tuto úroveň funkcionářů studium ve spolupráci s VŠB Ostrava s charakterem U3V, Universitu dobrovolných hasičů, kombinace e-leringového učení a následných soustředění , celkem 8 soustředění během 2 let, místo konání Poličany, Přibyslav a J.K.

týkající se těchto témat:
práce s PC a I
požární prevence – s cílem získat odznak Preventista I - ?
požární represe – s cílem získat odznak odbornosti Hasič I - ?
práce s mládeží
vnitrosvazová činnost , zákonné předpisy v oblasti PO, historie dobrovolných hasičů
základy komunikace, komunitní plánování, základy psychologie
ochrana obyvatelstva
Pro ty co již předchozím studiem získali očekávané znalosti by byla účast na jimi již zvládnutých tématech nepovinná.
Pilotní běh university dobrovolných hasičů . v roce 2006 v ÚHŠ Jánské Koupele
konkrétní náplně prvních dvou témat do konce dubna 2006, včetně způsobu přezkoušení, u ostatních témat do konce roku 2006, zodpovídá Karger
Vyhlášení studia červen, první dvě soustředění říjen a prosinec 2006
Finance zabezpečeny projektem Most + příspěvek Ústředí

Další kurzy pro funkcionáře na úrovni okresu , kraje a ústředí

Z diskuse vyplynul úkol pro tvůrce projektů – priority pro kurzy z oblasti PC a I, pedagogiky a psychologie, první pomoci, ochrany obyvatelstva

instruktor pro zdravotníky - nejvyšší stupeň přípravy v oblasti první pomoci, jejich úkol školit členy JSDHO a SDH, školení ze systému ČČK – úkol pro PR zabezpečit organizačně i finančně – do 30.9.2009 školení členů okresních a krajských revizních rad – navrhne ÚKRK do 30.9.2006

dopisovatel hasičského tisku a regionálního tisku– školení navrhnout – hasičské noviny do 30.6.2006 kurzy pro předkadatele projektů – navrhne PR do 30.6.2006

Pokračovat v U3V – celoživotní vzdělávání – pro rok 2006 zabezpečeno – úkol Karger
Oslovovat vysoké školy - využívat možnosti zadávat témata diplomových prací, které by řešily vzdělávání v SDH – úkol pro všechny členy PR, hledat témata prospěšná SH ČMS

Navrhovaný postup pro realizování vzdělávacích akcí

Po navržení konkrétních plánů navrhovaných kurzů se vytvoří odpovídající studijní materiály, určitě se objeví v první řadě na výukovém portálu a potom se rozhodne o další její podobě. Navrhne se způsob, místo,odpovědnost za organizaci a průběh kurzů a budou se hledat finance na zabezpečení, buď z rozpočtu SH ČMS anebo z projektů, či jiných zdrojů

Vytvoření výukového portálu – kdo, kdy a za co ? Na tyto otázky odpoví do 30.3.2006 Karger, Studnik – ve spolupráci s Doc. Liškou

Ped. rada navrhuje

  • radě pro historii zpracovat materiál jak se dříve prováděla ve sborech dobrovolných hasičů spolková činnost (např. způsob přijímání nových členů, jaké akce pořádali apod.), což by mohlo být inspirující i pro současnost
  • kultura
  • navrhnout VV SH ČMS zvýšení členských příspěvků

Úkol - oslovit OSH s žádostí, aby vytvořily databázi emailových adres svých SDH v zájmu kvalitnější komunikace v rámci naší organizace – úkol Karger do 5.3.

Úkol pro p. Přibyla – V hasičských novinách vyzvat čtenáře aby dávali podněty k činnosti Ústřední rady pedagogické – v nejbližších hasičských novinách

Hlavní rizika - nedostatek prostoru pro projednávání této oblasti zejména na VV SH ČMS, kde většina času je věnována podnikatelským subjektům, které vlastní SH ČMS nedostatek motivace a nechuť členů SH ČMS ke vzdělávání

Zpracoval : Karger.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.