Záznam z jednání ÚORP a ÚOROO SH ČMS dne 5.4. 2006, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:42

Přítomni: vedoucí rady ÚORP Ing. Jan Majer,
Členi rady: Černík Jan, Adametz Alfred, Kocík Lubomír, Tartas Pavel, Ing. Vícha Petr, Pudich Josef, Pospěch Miloslav, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Dostál Mojmír, Květoň Zdeněk, , Jakuba Josef, Teplý Antonín, Frank Libor, Vrba Jaroslav, Petrák Josef a Jalovecký Václav
Přítomni: vedoucí rady ÚOROO Mgr. Bohuslav Martínek Ph.D.
Členi rady: Paeddr. Ladislav Svrčina, Netík Josef, Štyndl Pavel, Aulický Jan st., Ing. Vícha Petr, Černík Jan, Pytlík Miloslav, Jan Aulický ml, Lasák Robert, Ing. Václav Hrubý, Maslák Pavel
Omluva: Jarka Drahomír, Zatloukal Antonín, Ing. Maršík Vladimír, Mňuk Ladislav, Pospěch Miloslav
Přizváni: náměstek starosty SH ČMS Josef Netík, náměstek GŘ HZS plk.Ing. Miloš Svoboda, ředitel odboru prevence GŘ HZS pplk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel Kanceláře Jan Aulický
Hosté: Rada Michal, Hornychová Dagmar, Tilcerová Eleonóra, Slávik Dušan

Jednání zahájil vedoucí ÚORP Ing. Jan Majer
      V úvodu p. Majer přivítal všechny přítomné a představil pozvané hosty náměstka GŘ HZS plk. Ing. Miloš Svobodu, ředitele odboru prevence GŘ HZS pplk. Ing. Rudolfa Kaisera a další vzácné hosty. Poděkoval za možnost konání jednání na GŘ HZS a za vlídné přijetí. Poté nastínil důvod společného jednání ÚORP a ÚOROO a to pro společné zajišťování a sjednocování postupu při plnění úkolů z důvodu jejich podobnosti na obou úsecích, a které vyplývají i ze stávající legislativy.

Po úvodu předal slovo Ing. Miloši Svobodovi, který všechny přítomné přivítal na půdě GŘ HZS a velice kladně zhodnotil sestavení obou rad a jejich fungování. Na tomto poli se již ukazují první vlaštovky, s preventivně výchovnou činností se již prorazilo do škol mezi všechny věkové kategorie. Ke krizovým událostem jsou již vydány různé brožury a učební pomůcky. V současné době se v dopravních prostředcích vyskytuje letáková kampaň na krizové číslo 112 a informace k preventivní ochraně obyvatel při mimořádných událostech. Tato činnost přináší též ovoce a oslovuje všechny věkové kategorie. Máme priority poslat k občanům co nejvíce informací k prevenci na úseku PO a k ochraně obyvatelstva. Na tomto poli nemůžeme působit samostatně a proto vítáme spolupráci s SH ČMS.

Náměstek GŘ HZS dále informoval přítomné členy o průběhu čerpání dotace na obnovu techniky pro JSDH obcí v částce 100 mil. Kč a informoval o tom, že ve vládě je návrh aby SH ČMS obdrželo na svou činnost dotaci ve výši 9 mil. Kč. Dále se jedná i o tom, že finanční dotace na obnovu techniky se bude opakovat min. po dobu 4 let a to ve výši 50 mil. Kč.

Po Ing. Miloši Svobodovi dostal slovo Ing. Rudolf Kaiser, který informoval, že na úseku prevence se připravují další vyhlášky z nichž za hlavní považuje připravovanou vyhlášku o užívání staveb, kde bude zakotvena povinnost domácností používat domácí autonomní hlásiče kouře a povinné instalování přenosných hasicích přístrojů v rodinných domcích.

 

Dále pohovořil p. Netík, který informoval o přípravě shromáždění starostů SH ČMS a o návrzích změn, které se připravují v Stejnokrojovém předpise a Statutu vyznamenání. Dále informoval o jednání podunajské komise CTIF, která se konala ve dnech 24. - 26.3. v Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS Lázně Bohdaneč za účasti 6 zahraničních delegací, poté informoval o vyhlášení nejlepšího sportovce za rok 2005. které se konalo 1.5. 2006 v Bílých Poličanech. Sportovci z řad SH ČMS se ve velké konkurenci neztratili. Též se zmínil o jednáních dalších odborných rad a jednáních VV SH ČMS.

p. Majer - rady prevence v KSH a OSH mají partnery v preventistech SDH, tam by se mělo dařit plnit odznaky odbornosti preventista II. a III. stupně. Za OSH Klatovy se to daří naplňovat dobře. Příručky prevence jsou velmi dobře zpracované a pro prevenci vyhovují, ale bylo by vhodné je rozšířit o ochranu obyvatelstva. Preventivně výchovná činnost by byla nosná a problematika ochrany obyvatelstva se k tomu pouze doplní formou další příručky. Toto bylo projednáno s tvůrkyní brožur Ing. Kalvarovou, která s doplněním souhlasila.

p. Kaiser - přednesl přítomným přednášku s obrazovým doprovodem ke změně vyhlášky prevence o které mluvil již na počátku jednání. Obrázky dokumentovaly důvody navrhovaných změn. Dále informoval o problematice komínů, a o jejich vymetání a údržbě a o připravovaném zrušení vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která je dnes již poněkud zastaralá. Tuto vyhlášku nahradí připravované nařízení vlády ke komínům. Rovněž se zmínil, že se bude konat Valná hromada Cechu kominíků na kterou jsou pozváni i zástupci GŘ HZS a SH ČMS, kde bude tato problematika projednávána.

Rada prevence dále jednala o získávání odborností Preventista II. a III. stupně. Počty, které hlásili jednotlivý zástupci z krajů byly velice nepřesné a nevystihovaly počty za celý kraj. Proto rada prevence doporučila VV SH ČMS doplnit do hlášení o činnosti OSH a SDH kolonku kde by se sledovalo plnění odborností Preventista I., II. a III. stupně.

p. Aulický ml. - informoval o zajištění diplomů k vyhodnocení jednotlivých kol PO očima dětí, které se budou rozdávat na jednání SS OSH v Přibyslavi. Diplomy jsou v současné době připraveny s rozlišením jednotlivých úrovní kol soutěže.
         K této problematice se rozvinula diskuse a to v tom smyslu, že by PO očima dětí měla převzít rada mládeže a že rada prevence by měla být pouze nápomocna. V současné době je to naopak. Návrh rady nastíní na VV SH ČMS p. Netík.

Následovala přednáška o programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany a prevence, který vznikl za podpory ČAHD (Česká asociace hasičských důstojníků) v roce1996, a jehož autory jsou Bohdan a Štěpán Mikulkovi, t.č. příslušníci HZS Bruntál (nyní HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na několika školách (základní, speciální) a tvorba metodiky práce s dětmi. V roce 1998 vznikla úvodní ze tří publikací s názvem "Výchova dětí v oblasti požární ochrany", která vyšla v knižnici ČAHD. Tato publikace obsahuje, zjednodušeně řečeno, poměrně mnoho informací a návodů, jak učinit první krok mezi školní lavice. Na přelomu let 1999 a 2000 vznikla publikace druhá "Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory)". Samotný název již sám o sobě vyčerpávajícím způsobem napovídá, čím se tato publikace zabývá. Z jejího úvodu lze opět pro doplnění citovat: "... cítili jsme potřebu vydat knihu ušitou na míru instruktorům, kteří by mohli rozšířit působnost tohoto preventivního programu do dalších koutů naší země. Poslední publikace byla vydána na sklonku roku 2000 a nese název "Výchova dětí v oblasti požární ochrany (plánovací záznamník)" a uzavírá řadu metodických pomůcek zabývajících se požární prevencí na školách.
         Vše je zaštítěno sdružením Citadela, jež je dobrovolným nezávislým sdružením, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů.
         Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivních programů ovlivňovat názory a postoje dětí a mládeže v problematice sociálně patologických jevů žádoucím směrem s následným pokusem o změnu jejich chování a hodnotového systému. Sdružení se snaží podáváním grantů proškolit co nejvíce aktivistů z řad členů HZS, JSDH a SH ČMS tak aby mohli dále předávat mladým lidem zkušenosti z oblasti prevence a ochrany obyvatelstva. Tím se stírají rozdíly mezi hasiči profesionálními a dobrovolnými, jelikož mají společný zájem. Proškolení jednoho aktivisty i s pomůckami, které na školení dostane vyjde na cca 2 000,- Kč. Pro přednášky vydává sdružení spousty prezentačních materiálů a různých dětských her, které lze pro účely prezentační i objednat za úplatu na www.hasik.cz . Dotisky propagačních materiálů se realizují po té, co se sejde dostatek objednávek tak, aby se výroba neprodražovala.

p. Majer - připomněl, že při Ústředí SH ČMS vznikla nová Ústřední odborná rada pedagogická (ÚORPed), která má za cíl působit v oblasti vzdělávání členů SH ČMS. Mezi vzdělavatelskými tématy je i oblast prevence a ochrany obyvatel, kde bychom se, podle záměru ÚORPed, měli podílet na zpracování osnovy a rozsahu tématických plánů v této oblasti. Dosud se na nás v této věci nikdo z ÚORPed neobrátil, informaci mám jen z Hasičských novin.
         Dále připomněl, že příští jednání ÚORP by se mělo uskutečnit v červnu (8.-9.6.2006) v Jánských Koupelích, které by mělo pracovní charakter a kde by se měla vytvořit osnova doplňkové příručky pro preventisty s problematikou ochrany obyvatel a stanovit časový harmonogram jejího zpracování, zadání do tisku a vydání spolu s doplněním metodiky pro získávání odznaků odbornosti preventista. Pokud se do této doby vyjasní požadavek ÚORPed na rozsah a formu příspěvku prevence do základního souboru jejího vzdělavatelského programu, bude se diskutovat i tato oblast.

p. Martínek - na závěr jednání se obě rady shodly na tom, že budou společně spolupracovat a to hlavně na odbornostech. Do příští rady bude hlavní úkol pro obě rady a to vypracování odborných sešitů a odborných znalostí a do otázek k získání odznaku Preventista dopracovat otázky z oblasti ochrany obyvatelstva.

Pro členy odborné rady prevence zaslat v příloze zápisu jako námět dokumenty Hlavní zaměření činnosti ORP 2005 - 2010 a Zaměření činnosti odborné rady prevence na rok 2006, které se používají k činnosti v Královehradeckém kraji.

Společné jednání ÚORP a ÚOROO ukončil Ing. Martínek, který všechny přítomné pozval na prohlídku zázemí operačního a informačního střediska GŘ HZS ČR a navazujících prostorů krizového štábu.

Zapsal dne 5.4. 2006 Jan Aulický ml.

Schválil: Ing. Jan Majer a Mgr. Bohuslav Martínek e-mailem dne 20.4. 2006

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:43