Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 15. 11. 2007, Praha Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:23

 

Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Majer,
Členi rady: Černík Jan, Ing. Vícha Petr, Pudich Josef, Ing. Kalvarová Lucie,Ph.D., Květoň Zdeněk, Vrba Jaroslav, Frank Libor, Dostál Mojmír, Jakuba Josef, Bartas Pavel
Přizváváni: náměstek starosty SH ČMS Josef Netík, ředitel Kanceláře Bc. Jan Aulický a prezident společenstva kominíků Morávek Emil
Omluveni: Drahomír Jarka, Pospěch Miloslav, Široký Ladislav, Kocík Lubomír, Jalovecký Václav, Adametz Alfred a Teplý Antonín

1) Jednání zahájil vedoucí ÚORP SH ČMS Ing. Jan Majer

V úvodu p. Majer přivítal presidenta společenstva kominíků p. Emila Morávka a omluvil nepřítomné. Zdůvodnil časové změny v jednání rady a přednesl program jednání rady, ke kterému neměl žádný člen připomínky.

Členy rady dále informoval:

  • informoval o uplynulém období od jednání poslední rady a o úkolech, které se pokusil splnit,
  • a předložil návrh změn metodického pokynu starosty SH ČMS pro získání odbornosti preventista II. a III. stupně
  • o připraveném plánu práce ÚORP, který je již odsouhlasen VV SH ČMS
  • o dohodě GŘ HZS a MŠMT na 6. vyučovacích hodinách za rok jak na středních tak na základních školách, k čemuž byly vydány publikace Výchova dětí v oblasti PO. K tomuto byl vydán i věstník MŠMT č. 12050/03-22 a dodatek k věstníku 13586/03-22. Tento věstník stanovuje ředitelům škol, že pedagoga určují oni. Tam by mohl být preventista užitečný tím, že se ve škole připomene a nabídne svou spolupráci.

2) Návrh změny metodiky (metodického pokynu starosty SH ČMS) pro získávání odbornosti preventista a nově prodloužení odbornosti

Ing. Majer přednesl přítomným návrh změn Metodického pokynu a to bod po bodu. Nejvýznamnější změnou MP je návrh, že odbornost se bude cyklická. Každý kdo získá odbornost Preventista II. či III. stupně, bude za účelem udržení své odbornosti vázán účastí na každoročním semináři k aktuálním tématům prevence Tento seminář nebude zakončen zkouškou, ale bude pouze informativní k aktuálním otázkám prevence na úseku PO. Další změna bude v názvu odbornosti na Preventista SH ČMS a počtu otázek k zodpovězení, které se zmírní z 90% na 80% správných odpovědí. Navržena je i změna, aby zkoušky k získání odbornosti III. a II. stupně nemohly být hned po sobě, ale po 1 roce.

Ing. Kalvarová prošla všechny testové otázky, k získání odbornosti Preventista SH ČMS II.a III. stupně ke kterým neměla žádné připomínky a návrhy změn. K otázkám prevence by bylo dobré vypracovat otázky Ochrany obyvatelstva, aby byl testovací soubor úplný,

  • členové ÚORP návrh změn schválili a doporučili tento MP k projednání na prvním jednání VV SH ČMS v roce 2008
  • otázky z ochrany obyvatelstva si na další radu připraví každý člen a to min po 2 otázkách se třemi odpověďmi z čehož jedna odpověď bude správná

3) Informace o připravované prováděcí vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb (vyhl. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – zákon o PO),

Ing. Majer - přednesl návrh připravované prováděcí vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb (vyhl. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – zákon o PO), která je v současné době ve schvalovacím procesu v evropském parlamentu. Vyhláška řeší především technické podmínky nových staveb a přikazuje mimo jiné i povinné vybavování domů a bytových jednotek detektory plynu a kouře.
Vyhláška ještě není schválená, ale návrh bude zaslán všem členům ÚORP kteří mají mail.

4) Informace o připravované změně samotného zákona o PO

Ing. Majer přítomné členy ÚORP informoval, že se připravuje změna zákona 133/85 Sb. Tyto změny jsou též ještě v návrhu a proto bude návrh zákona členům ÚORP zaslán mailovou poštou.

5) Projednání návrhu metodického listu k preventivně výchovné činnosti – pomůcka pro preventisty

Ing. Majer předložil další metodický list k preventivně výchovné činnosti – pomůcka pro preventisty. Doporučil Kanceláři SH ČMS aby na webových stránkách www.dh.cz oddělila represi od prevence. Poté bude na web zasílat jednotlivé zpracované metodické listy, které jistě budou nápomocny k preventivní činnosti referentům prevence a výchovné činnosti SH ČMS.

6) Různé

Jednání se na pozvání starosty SH ČMS účastnil president společenstva kominíků p. Morávek, který přítomným především poděkoval za vstřícné přijetí a za to, že hasiči hodně prosazují jejich činnost a poukazují na to , že se mají komíny čistit a jaké ze zanedbání vznikají škody. Představil společenstvo kominíků a jeho činnost. Též informoval o vydávání kominického věstníku, který vede redaktor Alarm revue Dr. Havlík a co věstník obsahuje. Nastínil problémy s legislativou a zejména vyhlášek, které jsou již velice přežité. Změny v legislativě se prosazují velice špatně, ale to víme všichni.
Po úvodním slově p. Morávka se členové rady dotazovali na čištění komínů (periodicita tuhá paliva a plynná paliva), technických podmínkách stavby komínů (vybírací otvory, ukončování, výška atd.). Diskuse byla velice plodná

p. Netík informoval členy o akcích které se u našeho sdružení uskutečnily od jejich posledního jednání. Zejména připomněl Hasičské slavnosti v Litoměřicích, kde úspěšně proběhlo i vyhodnocení PO očima dětí a akci Pyro-car, která se stkala s velkou účastí a ohlasem.

Bc. Aulický poděkoval p. Černíkovi a p. Jakubovi za zabezpečení přednášek o požární prevenci pro svaz skautů a skautek – JUNÁK – na celorepublikové setkání OBROK 07, které se konalo ve dnech 6.5. 2007 v Bílé Skále nedaleko Jindřichova Hradce.

7 Závěr

Závěrem v rámci diskuze zazněl souhlas členů rady s větším využíváním možnosti konat zasedání ÚORP na ústředí SH ČMS v Praze z důvodu výhodného spojení ze všech směrů, odkud se členové na jednání sjíždějí. Poté vedoucí rady poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů a příjemně strávené nastávající Vánoční svátky a hodně pohody do příštího roku.

Zapsal dne 15. 11. 2007 Bc. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.