Z jednání ÚORM konaného dne 16. 3. 2017 v Praze Tisk
Čtvrtek, 20 Duben 2017 10:37

Organizační zabezpečení LŠI
Vyhlášení Letních škol instruktorů bylo již zveřejněno na www.dh.cz, kapacita LŠ v Malých Svatoňovicích je již naplněna, v Jánských Koupelích jsou místa ještě volná. Seznam přihlášených uchazečů je průběžně zveřejňován na www.dh.cz.

Školení hospodářů OSH a KSH
Celostátní porada vedoucích OORM a KORM

Rada se zabývala přípravou obou akcí. Byl projednán program celostátní porady.
Školení hospodářů bude doplněno o informace z ekonomického úseku (Ing. Sojka).
Bude podána informace ohledně vyúčtování Programu VIII v roce 2016. Na Kancelář SH ČMS se obrátilo několik SDH, které neodevzdaly vyúčtování. SDH musí toto řešit přímo s MŠMT, protože v případě Programu VIII jde o přímý vztah mezi jednotlivými SDH a ministerstvem. V každém případě je třeba situaci řešit, protože v případě nevyúčtování hrozí těmto sborům sankce a penále ze strany MŠMT. Na školení hospodářů budou podány podrobné informace.

Školení hlavních vedoucích táborů
M. Crháková informovala o přípravě školení HVT. V letošním roce byl oproti předchozím letům větší zájem, po domluvě s lektory byla navýšena kapacita z 20 na 25 lidí, i přes to museli být někteří zájemci odmítnuti.
Rada souhlasila s uspořádáním přeškolení pro hlavní vedoucí táborů, kteří kurz již absolvovali, ale měli by zájem o novinky především v legislativní oblasti.

Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT
Radě byla předložena pracovní verze, vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnutí o přidělení dotace, se schválení pokynu a rozdělení dotace přesouvá na další jednání.

Přehled krajských kol
Členové rady doplnili a upravili přehled krajských kol hry Plamen a soutěží dorostu v PS.
Byly projednány žádosti o zapůjčení jednotných PS na krajská kola.

Příprava MČR hry Plamen a soutěže dorostu v PS
Rada projednala předložený návrh organizačního zabezpečení, zejména časový harmonogram a složení štábu soutěže. Dále rada provedla výběr rozhodčích z došlých návratek.
Bylo představeno a schváleno logo MČR.
Rada vzala na vědomí kvalifikační podmínky na MČR dorostu ve výstupu na cvičnou věž, které připravila ÚORHS ve spolupráci s Monikou Němečkovou.
Rada diskutovala o návrhu na pořádání halového MČR v běhu na 60 m s překážkami a samostatném MČR v běhu na 60 m s překážkami, protože na MČR družstev se nemají možnost kvalifikovat nejlepší závodníci této disciplíny.

Visegradský pohár
Rada projednala zabezpečení Visegradského poháru. Bude zveřejněna otevřená výzva pro rozhodčí soutěží mládeže I. i II. kvalifikačního stupně, kteří mají zájem na této soutěži rozhodovat.

Různé
Rada hodnotila školení garantů vzdělávání. Stále ještě není po 5 letech od zavedení této kvalifikace uchazečům jasný rozdíl mezi kvalifikacemi Vedoucí mládeže I. stupně a Garant vzdělávání. Rada projednala připomínky frekventantů kurzu, které se týkaly zejména ubytovacích prostor a stravy. M. Němečková projedná náměty s provozovatelem zařízení.

V této souvislosti rada diskutovala o možných úpravách Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, zejména v oblasti kvalifikací.

Kancelář SH ČMS obdržela pozvánku na soutěž v Rakousku, nabídka bude zveřejněna na www.dh.cz.

Rada vzala na vědomí aktuální informace k evidenci sportovců. Aktivní sportovci jsou registrovaní do roku 2020, každoročně budou doplňováni pouze noví, nebude nutné znovu evidovat ty, které sbory zaevidovaly v minulých letech. Sportovci v soutěžích budou evidováni z elektronických přihlášek do postupových soutěží, které se v současnosti připravují každoročně.

Rada projednala akce, které se budou konat u příležitosti 45. výročí založení hry Plamen.

Rada byla informována o nadcházejících volbách předsedy a představenstva České rady dětí a mládeže. SH ČMS vyslovuje podporu Aleši Sedláčkovi, dosavadnímu předsedovi ČRDM.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 11. 5. 2017 ve Zlíně.