Z jednání ÚORM konaného dne 7. 12. 2016 v Přibyslavi Tisk
Středa, 21 Prosinec 2016 11:14

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2017

Rada projednala návrh plánu práce na rok 2017. S drobnými úpravami byl plán práce radou přijat včetně termínového kalendáře a bude předložen VV SH ČMS ke schválení.

Vyhodnocení kvalifikace družstev MH v disciplínách CTIF

Průběh kvalifikační soutěže byl hodnocen kladně, nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Dobře byl hodnocen zejména zvolený způsob tréninků, kdy družstva trénovala na samostatné dráze bezprostředně před pokusem. Rovněž kladně byla hodnocena účast zahraničních rozhodčích z Polské republiky, kteří plnili funkce rozhodčích disciplín. I ze strany polských rozhodčích byla na organizaci soutěže kladná odezva.
Kvalifikace se zúčastnilo 18 družstev (z toho 3 dívčí), postup si vybojovala tato družstva: kategorie smíšená (respektive chlapci)  SDH Nová Ves (OSH Ostrava, Moravskoslezský kraj) a SDH Bludov (OSH Šumperk, Olomoucký kraj). Dalším družstvem s právem reprezentovat ČR je SDH Písková Lhota (OSH Nymburk, Středočeský kraj) a to z titulu obhájce prvenství v kategorii dívek.
Během kvalifikační soutěže probíhalo zasedání Mezinárodní komise vedoucích mládeže, na kterém bylo rozhodnuto o dalším navýšení počtu družstev, státy, které vyhrají v kategorii dívek, mohou vyslat další družstvo navíc. Dodatečně tedy postupové místo získalo vítězné družstvo kategorie dívek z SDH Zádveřice (OSH Zlín, Zlínský kraj).
ÚORM navrhla trenéry odpovědné za přípravu reprezentačních družstev CTIF. Vedením centrální reprezentační přípravy je pověřena Monika Němečková. Družstva se budou připravovat převážně individuálně pod vedením trenérů příslušných SDH. ÚORM doporučila pro vedení přípravy družstva SDH Zádveřice člena ÚORM Vlastimila Nevařila.

Vyhodnocení zkoušek rozhodčích a vedoucích mládeže I. kvalifikačního stupně

Školení vedoucích zhodnotila A. Dopitová. Školení proběhlo bez problémů, všichni účastníci splnili podmínky pro získání kvalifikace. Je nutné, více informovat OSH o rozdílu mezi kvalifikací postupnou – Vedoucí KS I. a doplňkovou GARANT vzdělávání. T. Zdražila zhodnotil školení z pohledu účastníka, jeho hodnocení bylo rovněž kladné.
Školení rozhodčích zhodnotila D. Vilímková. Školení bylo zhodnoceno dobře, jen bylo poukázáno na horší disciplínu posluchačů, kteří při výkladu rušili. Rovněž bylo poukázáno na ztížené podmínky v učebně, příště je třeba trvat na zajištění prostor pro školení v tomto počtu posluchačů v sále na zámku. Na druhou stranu si účastníci vysloužili pochvalu za skvělou přípravu. U závěrečných zkoušek neuspěl pouze jeden uchazeč.

Na základě podnětu ze školení se diskutovalo o posuzování dle nové Směrnice, při udělování trestných bodů a neplatných pokusů. Prioritně je třeba se při rozhodování řídit zněním v odstavci Hodnocení, tedy ve výpisu konkrétních úkonů, za které jsou udělovány trestné body nebo neplatné pokusy, které je z logiky věci nadřazeno textu Popis provedení disciplíny. Takto je nutné provádět výklad i rozhodčím KS II. ve všech OSH.

Vyhodnocení dotací z MŠMT, vyúčtování

M. Němečková informovala o stavu vyúčtování dotací z MŠMT, především o stavu dodání vyúčtování ze strany jednotlivých OSH a KSH. Zástupci jednotlivých KSH přislíbili nápravu.
Dále radě byla poskytnuta informace o Programu VIII. státní podpory sportu, termín pro podání žádostí byl posunut do 15. 12. 2016. V souvislosti s tím proběhla diskuse týkající se zadávání aktivních sportovců a sportovců v soutěžích do centrální evidence členů. Dotazy byly zodpovězeny.

Vyhodnocení MČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v PS

V. Šupitar informoval o hodnocení MČR na úrovni KSH. Hodnocení bylo kladné, příprava i průběh mistrovství odpovídali představám organizátorů. Kladně hodnotil širší kolektiv TČ z hlediska získání zkušeností jednotlivých členů.
P. Pejřil naopak zhodnotil kolektiv TČ jako moc velký, vedlo to k horší komunikaci, protože se většina lidí každý den měnila.
A. Dopitová zhodnotila ubytování a stravování. Ubytování je v případě rozdělení potřeba řešit nikoli po kategoriích, ale podle jednotlivých krajů, mnohdy to způsobuje problémy s dopravou. Na dalším MČR je nutné jinak vyřešit organizace stanového městečka, objednávání stanů a dodržení objednaného počtu. Rovněž se diskutovalo o kontrole při výdeji stravy, pro závodníky a pracovníky MČR zvážit možnost zavedení stravovacích karet místo stravenek. Rovněž je třeba lépe vyřešit personální obsazení kontroly u stravování.
E. Vilímková poukázala na přejímku materiálu v kategorii dorostu, rovněž dorostenky ji stihli ráno, je to tedy možné takto to upravit v časovém harmonogramu. Lépe je třeba vyřešit starty při disciplínách dvojboj a požární útok, v některých případech docházelo ke zmatkům.

Dále se projednali následující nedostatky:

  • džberovky – je nutno kupovat nové pro každé MČR, uskladněné nejsou po roce funkční v takovém stavu, jaký je třeba
  • zajistit nové kolečko na měření - certifikované
  • pro TČ je nutno volit jiná trička než červená – červená trička mají rozhodčí
  • jídelní lístek – docházelo k opakování jídel u personálu soutěže, což bylo dáno stravováním v různých zařízeních
  • je nutné hlídat přesnou komunikaci mezi rozhodčím disciplíny a moderátorem (viz protesty, opakované pokusy atd.), aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním
  • zásadní připomínka k činnosti FireTV – rozhovor s domnělými mistry republiky před dokončením všech soutěžních pokusů, před vyvěšením oficiálních výsledků – probrat s Fire TV, dále – umístění kamer je třeba konzultovat s rozhodčím disciplíny, aby nebránili výhledu a řádnému rozhodování

Rada vyslovila obrovské poděkování organizačnímu týmu KSH Jihočeského kraje za přípravu i průběh Mistrovství ČR.

Vyhlášení kurzu – Garanti vzdělávání a seminář pro rozhodčí mládeže I. KS

Radě byly Kanceláří SH ČMS předloženy návrhy vyhlášení kurzu pro Garanty vzdělávání vedoucích mládeže a Semináře pro rozhodčí soutěží mládeže k nové Směrnici hry Plamen. Rada návrhy schválila. Obě vzdělávací aktivity budou vyvěšeny na www.dh.cz a rozeslány na jednotlivá OSH.

Český halový pohár 2017 v běhu na 60 m s překážkami

Rada projednala předložený návrh OZ ČHP na rok 2017. Došlo k rozšíření o další soutěž, a díky tomu je možná úprava celkového hodnocení – kdy se bude škrtat každému závodníkovi nejhorší umístění, zůstanou tedy započítány tři nejlepší výsledky každého závodníka. Návrh OZ bude rozeslán k připomínkování ještě organizátorům jednotlivých kol a následně zveřejněn na www.dh.cz.

Různé

Vyplácení cestovného – několik členů rady vzneslo připomínky k vyplácení cestovních náhrad nejen členům ÚORM, ale i např. členům reprezentačních týmů dorostu, především jejich pozdější vyplácení a zastavení možnosti odesílání převodem na účty. J. Bidmon o připomínkách bude informovat starostu SH ČMS a požádá ho o sjednání nápravy. Zbytečná přeprava hotovosti v době možnosti bezhotovostních převodů nemá opodstatnění.

Informace z KSH:
P. Pejřil informoval o konání porady členů okresních ORM v rámci celého KSH. Mimo jiné se zabývali zapojením jedinců v kategorii dorostu, kteří se nevěnují požárnímu sportu. Zakládají pro ně hasičskou ligu, sbírají náměty na jednotlivé soutěže, něco ve smyslu TFA.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 19. 1. 2017 v Praze.

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 14:56