Z jednání ÚORM konaného dne 15. 9. 2016 v Praze Tisk
Pátek, 23 Září 2016 11:21

Informace o průběhu LT a LŠI

Rada vyslechla informace členů rady z kontrol provedených na letních táborech. V jednom případě bylo zjištěno drobné pochybení, které bylo po upozornění na místě napraveno.
Dále rada hodnotila průběh obou Letních škol instruktorů. V letošním roce byl zaznamenán značný zájem převyšující kapacitu letních škol. Toto bohužel do budoucna není možné, protože obě LŠ jsou finančně závislé na dotaci na vzdělávání z MŠMT, kde se rozpočet musí upravit na jaře před konáním letních škol a částka určená je pevně vázána. Proto je nezbytné, aby se neopakovala situace z letošního roku z LŠ Jánské Koupele a vedení LŠ dodrželo kapacitní limity nastavené před konáním LŠ.
Na lednovou radu budou pozváni zástupci vedení obou letních škol.

 

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2017

Rada obdržela informace o stavu čerpání a průběžném účtování státní dotace ze strany jednotlivých OSH. Je třeba jednotlivá OSH upozornit na pravidla převodů prostředků mezi jednotlivými oblastmi, zejména převody z volnočasových aktivit do oblasti MTZ SDH.
K projektům na další období probíhají v průběhu září a října semináře organizované MŠMT, připravuje se dlouhodobá smlouva mezi MŠMT a držiteli titulu „NNO pracující s dětmi a mládeží uznaná MŠMT“, která zaručí určitou výši dotace do roku 2020.
Rada schválila předloženou koncepci projektu na rok 2017 a pověřuje M. Němečkovou k dopracování.

 

Kvalifikace družstev MH v disciplínách CTIF

Rada se zabývala organizačním zabezpečení kvalifikační soutěže MH v disciplínách CTIF. Dle usnesení VV SH ČMS byli na soutěž zajištěni zahraniční rozhodčí, kteří budou zařazeni jako rozhodčí disciplín. Jako jejich zástupce rada jmenovala dva české mezinárodní rozhodčí L. Vláškovou a M. Crhákovou. Dále rada jmenovala do funkce velitele soutěže P. Máslo. Soutěž bude probíhat v jedné dráze z důvodu zachování stejných podmínek pro všechny účastníky, vždy bude k dispozici vymezený čas na trénink na dráze se shodným materiálem i překážkami a poté družstvo nastoupí k soutěžnímu pokusu.
Rada dále projednala návrhy na jmenování mezinárodních rozhodčích pro soutěže MH v disciplínách CTIF. Rada se již dříve shodla, že obě stávající mezinárodní rozhodčí M. Crháková a L. Vlášková jsou dostatečně jazykově vybavené a ve svých pozicích se osvědčily. Na základě návrhů z OSH a KSH a diskusi nad jednotlivými kandidáty byl radou jako třetí mezinárodní rozhodčí nominován pan Petr Polášek z OSH Kolín.
M. Němečková informuje o nominaci VV SH ČMS a ČNV CTIF včetně viceprezidenta CTIF Ing. Zdeňka Nytry.

 

Školení rozhodčích soutěží mládeže I. kvalifikačního stupně

Rada vyhodnotila oba proběhlé semináře pořádané z důvodu vydání nové Směrnice hry Plamen. Těchto seminářů se zúčastnilo více než 100 rozhodčích, oba semináře byli kapacitně naplněné. Vzhledem k tomu se rada rozhodla vypsat třetí termín semináře k nové Směrnici, proběhne dne 11. 2. 2017 – vyhlášení bude zveřejněno na www.dh.cz.
Dále se rada zabývala přípravou podzimního kurzu školení rozhodčích. Kurz proběhne ve stejném formátu jako v letech minulých, tedy přednostně pro obnovu stávajících kvalifikací a do naplnění kapacity bude otevřen i pro nové zájemce. Vyhlášení kurzu pro obnovy je již zveřejněno, vyhlášení pro nové zájemce bude zveřejněno a rozesláno na OSH v průběhu září.

V průběhu září bude rovněž zveřejněn aktualizovaný soubor testových otázek pro rozhodčí.  Vedením kurzu byli za ÚORM pověřeni Dana Vilímková a Jaroslav Vlášek

 

Školení vedoucích mládeže I. kvalifikačního stupně

Rada se zabývala přípravou školení pro vedoucí I. kvalifikačního stupně. Nosným tématem školení v letošním roce bude mezinárodní spolupráce. Vyhlášení kurzu bude zveřejněno na www.dh.cz a rozesláno na OSH. Vedením kurzu byla za ÚORM pověřena lektorka Andrea Dopitová.

 

Příprava plánu práce na rok 2017

Radě byl předložen návrh plánu práce na rok 2017. Návrh bude dále projednáván, doplněn o konkrétní termíny a schválen na dalším jednání ÚORM. Návrh bude předložen VV SH ČMS.

 

Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a dorostu

Rada tento bod přeložila na další jednání ÚORM kam budou přizváni zástupci KSH Jihočeského kraje.

Dále se rada zabývala doplněním metodiky k materiálu a nářadí v rámci soutěží mládeže SH ČMS, konkrétně – měření savic (náběhů), bude doplněno do prezentace o měření materiálu.

 

Různé

Výročí hry Plamen – u příležitosti výročí založení hry Plamen bude vyhlášena soutěž pro kolektivy mladých hasičů. M. Němečková osloví organizátory Ankety Dobrovolní hasiči roku s žádostí o zařazení zvláštní kategorie této soutěže určené právě pro kolektivy MH, dále bude zpracováno aktuální motivační video na základě partnerské spolupráce na projektu OČMU.

Dotazy ke Směrnici hry Plamen – rada obdržela obsáhlý dopis s dotazy a připomínkami ke Směrnici hry Plamen, který projednala a J. Vlášek je pověřen zpracováním odpovědi.

72 hodin – radě byla podána informace o projektu 72 hodin, jež se letos uskuteční v termínu 13. – 16. října 2016.

Český halový pohár 2017 – rada se zabývala přípravou Českého halového poháru 2017, dojde k rozšíření poháru o jeden jarní závod v Ostravě. Konečné znění vyhlášení bude projednáno na dalším jednání.

Otevřené výběry do reprezentace dorostu – v termínu 15. – 16. 10. proběhnou otevřené výběry do reprezentačních družstev dorostu, konkrétní podmínky a místa budou zveřejněny na www.dh.cz.

Poděkování za MS v požárním sportu – rada navrhuje uspořádat akci k poděkování za pomoc při pořádání MS v požárním sportu – termín prosinec 2016.

Vzdělávání vedoucích – rada se zabývala úrovní a kvalitou vzdělávání vedoucích v jednotlivých OSH a KSH. Na základě harmonogramu letní školy bude vytvořena osnova školení pro nové vedoucí a instruktory, která by měla být pro získání nové kvalifikace závazná.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 8. 12. 2016 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.