Z jednání ÚORM konaného dne 14. 1. 2016 v Praze Tisk
Čtvrtek, 04 Únor 2016 08:23

V úvodu jednání byli členům rady představeni noví zaměstnanci Kanceláře SH ČMS.

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM
Rada projednala zabezpečení celorepublikové porady vedoucích OORM a KORM, především časový harmonogram a program jednání. Rada se shodla, že porada vedoucích ORM a školení hospodářů proběhne opět v jeden den, stejně jako v loňském roce.

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
Vyhodnocení projektu SH ČMS za rok 2015

Rada se zabývala přípravou školení hospodářů na úseku mládeže.
Rada bylo předloženo vyúčtování Programů statní podpory pro práci s dětmi a mládeží za rok 2015. Rada předložené vyúčtování schválila.

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů
Rada projednala vzorové OZ postupových soutěží hry Plamen a soutěží dorostu. Předložený materiál rada schválila s připomínkami, které budou do materiálu zapracovány. Byl zpracován kalendář krajských kol hry Plamen a dorostu v PS.
ÚORM byl představen současný model zpracování celostátního kalendáře soutěží včetně akcí pro děti a mládež. Rada se v letech následujících přiklání ke zpracování kalendáře ve formě webové aplikace.

Školení hlavních vedoucích táborů
Rada projednala zabezpečení školení kurzu pro hlavní vedoucí táborů. Vedením kurzu je pověřena Martina Crháková. Termín kurzu bude stanoven na základě možností lektorů.

Návrh na realizaci LŠI
Rada projednala návrh na realizaci Letních škol instruktorů, v roce 2016 proběhnou opět dvě letní školy, dle předloženého materiálu.
Podrobné informace o letních školách budou zveřejněny na www.dh.cz a rozeslány na e‑mailové adresy všech OSH po projednání s organizátory letních škol. Organizátoři letních škol po ukončení dodají Kanceláři SH ČMS zpracovaný článek k uveřejnění na www.dh.cz včetně seznamu absolventů a 20 foto požadované kvality.
Rada se dále zabývala modernizací formy vzdělávání vedoucích v rámci SH ČMS, např. závaznou osnovou kurzu pro vedoucí mládeže (podobně jak je tomu u akreditovaného kurzu pro HVT) nebo myšlenkou krajských letních škol instruktorů.

Kvalifikace na mezinárodní soutěž MH ve Villachu 2017
Rada projednala a schválila Podmínky kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF na XXI. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2017 (Villach, Rakousko) a doporučila je k předložení ve VV SH ČMS a ČNV CTIF.
Rada se zabývala nominací mezinárodních rozhodčích, rada doporučuje stávající rozhodčí M. Crhákovou a L. Vláškovou, k nominaci třetího rozhodčího se rada vrátí na dalším jednání.

Pracovní skupina rozhodčích soutěží mládeže
Rada schválila složení pracovní skupiny rozhodčích soutěží mládeže, která působí v součinnosti s ÚORM a jsou v ní zastoupeny všechna KSH.

Různé
Rada se znovu zabývala OZ Českého halového poháru, kde zůstane zachována možnost účasti zahraničních účastníků včetně započítávání do celkových výsledků.

Rada vyslechla informaci o stavu příprav MČR hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS v PS, které se bude konat v Českých Budějovicích. Rada souhlasila s výběrem rozhodčích na MČR stejným způsobem, jako v letech minulých. V rámci návratky budou všichni rozhodčí KS I. osloveni i na další významné soutěže. Jejich seznam bude poté předán pořadatelům soutěží k dispozici. Oslovení rozhodčích již si zajistí pořadatelé sami.

Vzhledem k přípravám aktualizované Směrnice hry Plamen se rada zabývala přeškolením rozhodčích soutěží mládeže. Statut rozhodčích ukládá proškolit všechny rozhodčí při vydání nové směrnice, proto bude v případě schválení této směrnice ve VV SH ČMS uspořádáno školení rozhodčích soutěží mládeže I. KS v termínu 3. - 4. září 2016.

Rada projednala požadavky KSH na půjčení centrálních PS. Uvítala rozhodnutí Vedení, že centrální PS budou zapůjčovány pouze na krajská kola, nikoliv na kola okresní, jelikož jejich životnost je omezená a roční servis při vysokém počtu zápůjček nákladný.
Z diskuse vyplynulo, že již pouze 4 krajská kola neprobíhají na jednotných PS, zástupci těchto KSH se pokusí o řešení směrem ke společným PS na všech krajských kolech hry Plamen a dorostu.

V návaznosti na minulé jednání byla rada informována zástupkyní z KSH Kraje Vysočina, o tom, že KSH zavádí jednotná trika pro rozhodčí. ÚORM se stále přiklání k prvotnímu řešení napříč SH ČMS, tedy k úpravě Stejnokrojového předpisu SH ČMS tak, aby trika bylo možné využít všemi členy SH ČMS ne jen v Kraji Vysočina.

Radě byl tlumočen dotaz ke členství dětí do 3 let věku. Dle platných Stanov SH ČMS nemohou být řádnými členy SH ČMS.
Další dotaz se týkal vedení kolektivu vedoucím bez kvalifikace. Princip získání kvalifikací je dán Směrnicí činnosti s kolektivy MH. Pokud nejsou splněny podmínky tohoto závazného dokumentu SH ČMS (vedoucí nezíská příslušnou kvalifikaci ve lhůtě stanovené směrnicí, OSH má právo kolektiv nezaregistrovat ve hře Plamen.
Dále byly vzneseny dotazy k centrální evidenci členů, ty je třeba adresovat vnitroorganizačnímu úseku SH ČMS.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 17. 3. 2016 v Praze.

 

 

V úvodu jednání byli členům rady představeni noví zaměstnanci Kanceláře SH ČMS.

 

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM

Rada projednala zabezpečení celorepublikové porady vedoucích OORM a KORM, především časový harmonogram a program jednání. Rada se shodla, že porada vedoucích ORM a školení hospodářů proběhne opět v jeden den, stejně jako v loňském roce.

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Vyhodnocení projektu SH ČMS za rok 2015

Rada se zabývala přípravou školení hospodářů na úseku mládeže.

Rada bylo předloženo vyúčtování Programů statní podpory pro práci s dětmi a mládeží za rok 2015. Rada předložené vyúčtování schválila.

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů

Rada projednala vzorové OZ postupových soutěží hry Plamen a soutěží dorostu. Předložený materiál rada schválila s připomínkami, které budou do materiálu zapracovány. Byl zpracován kalendář krajských kol hry Plamen a dorostu v PS.

ÚORM byl představen současný model zpracování celostátního kalendáře soutěží včetně akcí pro děti a mládež. Rada se v letech následujících přiklání ke zpracování kalendáře ve formě webové aplikace.

 

Školení hlavních vedoucích táborů

Rada projednala zabezpečení školení kurzu pro hlavní vedoucí táborů. Vedením kurzu je pověřena Martina Crháková. Termín kurzu bude stanoven na základě možností lektorů.

 

Návrh na realizaci LŠI

Rada projednala návrh na realizaci Letních škol instruktorů, v roce 2016 proběhnou opět dvě letní školy, dle předloženého materiálu.

Podrobné informace o letních školách budou zveřejněny na www.dh.cz a rozeslány na e‑mailové adresy všech OSH po projednání s organizátory letních škol. Organizátoři letních škol po ukončení dodají Kanceláři SH ČMS zpracovaný článek k uveřejnění na www.dh.cz včetně seznamu absolventů a 20 foto požadované kvality.

Rada se dále zabývala modernizací formy vzdělávání vedoucích v rámci SH ČMS, např. závaznou osnovou kurzu pro vedoucí mládeže (podobně jak je tomu u akreditovaného kurzu pro HVT) nebo myšlenkou krajských letních škol instruktorů.

 

Kvalifikace na mezinárodní soutěž MH ve Villachu 2017

Rada projednala a schválila Podmínky kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF na XXI. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2017 (Villach, Rakousko) a doporučila je k předložení ve VV SH ČMS a ČNV CTIF.

Rada se zabývala nominací mezinárodních rozhodčích, rada doporučuje stávající rozhodčí M. Crhákovou a L. Vláškovou, k nominaci třetího rozhodčího se rada vrátí na dalším jednání.

 

Pracovní skupina rozhodčích soutěží mládeže

Rada schválila složení pracovní skupiny rozhodčích soutěží mládeže, která působí v součinnosti s ÚORM a jsou v ní zastoupeny všechna KSH.

 

 

 

Různé

Rada se znovu zabývala OZ Českého halového poháru, kde zůstane zachována možnost účasti zahraničních účastníků včetně započítávání do celkových výsledků.

 

Rada vyslechla informaci o stavu příprav MČR hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS v PS, které se bude konat v Českých Budějovicích. Rada souhlasila s výběrem rozhodčích na MČR stejným způsobem, jako v letech minulých. V rámci návratky budou všichni rozhodčí KS I. osloveni i na další významné soutěže. Jejich seznam bude poté předán pořadatelům soutěží k dispozici. Oslovení rozhodčích již si zajistí pořadatelé sami.

 

Vzhledem k přípravám aktualizované Směrnice hry Plamen se rada zabývala přeškolením rozhodčích soutěží mládeže. Statut rozhodčích ukládá proškolit všechny rozhodčí při vydání nové směrnice, proto bude v případě schválení této směrnice ve VV SH ČMS uspořádáno školení rozhodčích soutěží mládeže I. KS v termínu 3. - 4. září 2016.

 

Rada projednala požadavky KSH na půjčení centrálních PS. Uvítala rozhodnutí Vedení, že centrální PS budou zapůjčovány pouze na krajská kola, nikoliv na kola okresní, jelikož jejich životnost je omezená a roční servis při vysokém počtu zápůjček nákladný.

Z diskuse vyplynulo, že již pouze 4 krajská kola neprobíhají na jednotných PS, zástupci těchto KSH se pokusí o řešení směrem ke společným PS na všech krajských kolech hry Plamen a dorostu.

 

V návaznosti na minulé jednání byla rada informována zástupkyní z KSH Kraje Vysočina, o tom, že KSH zavádí jednotná trika pro rozhodčí. ÚORM se stále přiklání k prvotnímu řešení napříč SH ČMS, tedy k úpravě Stejnokrojového předpisu SH ČMS tak, aby trika bylo možné využít všemi členy SH ČMS ne jen v Kraji Vysočina.

 

Radě byl tlumočen dotaz ke členství dětí do 3 let věku. Dle platných Stanov SH ČMS nemohou být řádnými členy SH ČMS.

Další dotaz se týkal vedení kolektivu vedoucím bez kvalifikace. Princip získání kvalifikací je dán Směrnicí činnosti s kolektivy MH. Pokud nejsou splněny podmínky tohoto závazného dokumentu SH ČMS (vedoucí nezíská příslušnou kvalifikaci ve lhůtě stanovené směrnicí, OSH má právo kolektiv nezaregistrovat ve hře Plamen.

Dále byly vzneseny dotazy k centrální evidenci členů, ty je třeba adresovat vnitroorganizačnímu úseku SH ČMS.

 

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 17. 3. 2016 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 04 Duben 2016 14:58