Z jednání ÚORM konaného dne 2. - 3. 12. 2015 v Přibyslavi Tisk
Čtvrtek, 07 Leden 2016 15:57

Jednání byli přítomni nejen členové ÚORM, kteří byli jmenováni VV SH ČMS dne 23. 10. 2015, ale přizváni byli i ti, kteří v radě působili do V. sjezdu SH ČMS.
V úvodu jednání se všichni představili a byli seznámeni s organizačními záležitostmi souvisejícími s činností v radě. Dále byli seznámeni s personálními změnami v Kanceláři SH ČMS.

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2016
Radě byl předložen návrh plánu práce na rok 2016. Předložený materiál byl doplněn o konkrétní termíny a schválen.

Vyhodnocení zkoušek rozhodčích a vedoucích mládeže I. stupně
Vedoucí
U vedoucích stále přetrvávají nejasnosti v rozdílech mezi kvalifikacemi „Vedoucí mládeže I. stupně“ a „Garant vzdělávání“ – viz Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů v aktuálním znění. Je nutné vysvětlení přidat do vyhlášení kurzu a znovu zdůraznit na poradě vedoucích OORM.
Kladně bylo hodnoceno zařazení infobloku a kreativních činností, tyto bloky se doporučuje zachovat v osnově školení. Záporně byla hodnocena presentace tématu první pomoci. Duplicita lektorů, rozdílné názory. Řešení: nezařazovat lektory různých kvalifikací k jednomu tématu.
Náměty na témata školení v příštím roce: drogy, hyperaktivita, autisté.

Rozhodčí
Školení rozhodčích bylo hodnoceno kladně, vzhledem k počtu účastníků je vhodné, že školení probíhá na sále zámku Přibyslav. U závěrečných zkoušek neuspěla téměř polovina nových uchazečů. Rovněž byla vyhodnocena diskuse účastníků školení. Pohled vedoucích na řešení sporné situace při soutěžích mnohdy rozvíjí rozsáhlou debatu, nicméně rozhodčí se musí držet znění směrnice, a pokud i tak nelze jednoznačně rozhodnout, měl by rozhodnout ve prospěch sportu, tedy závodníka. Rovněž padl návrh, zda z testových otázek nevyřadit otázky na míry - ještě bude projednáno.

Vyhodnocení dotací z MŠMT
Rada byla seznámena se stavem vyúčtování dotace z MŠMT. Doručená vyúčtování se průběžně zpracovávají, mnoho OSH a KSH však nedodržuje předepsané termíny pro odevzdání vyúčtování.
Na minulém jednání byl projednáván zápis z kontroly tábora, kde byla nalezena pochybení ve vedení potřebné dokumentace. Během následujícího jednání s tímto SDH byla sjednána náprava, chybějící dokumentace byla doplněna, dotace byla proto vyplacena částečně.
Dále byla rada informována o zahájené kontrole čerpání dotace MŠMT za rok 2014 ze strany kontrolního odboru MŠMT. Mimo Kanceláře SH ČMS bude kontrolováno také KSH Středočeského kraje a dále OSH Chrudim, Pardubice, Uherské Hradiště, Vsetín a MSH hl. m. Prahy.

Radě bylo vysloveno poděkování za spolupráci a předávání informací o Programu VIII Státní podpory sportu na rok 2016. Následně se rozvinula diskuze na téma vlastních zdrojů k dotacím a výše členských příspěvků, zejména ve srovnání s dalšími organizacemi.
M. Sobotková informovala ÚORM o kritice starostky KSH Olomouckého kraje, které se týkala měnících se informací k Programu VIII. Program VIII. vyhlásilo MŠMT, nikoliv SH ČMS a z www stránek MŠMT je patrné, že informace byly podávány průběžně, měnily se nebo teprve upřesňovali, a to ve velkém časovém presu. M. Němečková tlumočila názor kolegy Salivara, že pokud chceme do budoucna takové dotace čerpat, budeme muset akceptovat i takové programy, které nemají zcela jasné zadání nebo se upravují v průběhu výzvy. Kancelář SH ČMS se spolupráci se SSS ČR se maximálně snažila všem žadatelům, kteří se dotazovali pomoci, ne vždy jsme mohli požadované informace poskytnout přesně, jelikož i Kanceláři byly poskytnuty rozporně.

Dodatky ke Směrnicím hry Plamen a dorostu
Vzhledem k tomu, že komise požárního sportu schválila s platností od 1. 1. 2016 změnu pravidel požárního sportu, která spočívá ve snížení výšky nízké překážky (břevna) z 80 cm na 70 cm. Aby se stejná úprava stihla projednat i pro kategorie Plamene a dorostu, bylo o dodatcích rozhodnuto per rollam. Následně dodatky schválil VV SH ČMS.

Směrnice hry Plamen
Text novely směrnice je téměř připraven, rada si rozdělila jednotlivé oblasti k závěrečné kontrole, následně bude provedena gramatická korektura. Ještě je třeba dopracovat obrazovou část Směrnice. Zveřejnění Směrnice se předpokládá v březnu 2016, její platnost od 1. 9. 2016.

Dále na radě padl návrh nechat zpracovat technickou dokumentaci k překážkám – Kancelář zajistí průzkum k možnosti zadání zakázky.
Rada doporučuje požadovat od výrobců překážek prohlášení o shodě.

Stále probíhá vývoj kovových padacích terčů pro střelbu - disciplína ZPV, budou pořízeny pro všechna KSH, OSH bude nabídnuto k nákupu.

Příprava MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu
Termín MČR byl stanoven na 1. – 5. 7. 2016.
M. Němečková informovala o přípravách MČR. S organizačním týmem KSH JČK proběhly dvě schůzky, byl předložen návrh loga, které ÚORM schválila.
Dále informovala o snaze o dohodu s GŘ HZS ČR o jednotném oslovování generálních partnerů pro oblast hasičského sportu.
Součástí návratky pro rozhodčí na MČR hry Plamen a dorostu budou i další celostátní soutěže (např. ČHP, ČP, Visegrádsky pohár,…).

Mistrovství ČR jednotlivců v disciplíně výstup na cvičnou věž v kategorii dorostu se uskuteční v rámci MČR v požárním sportu v Brně. Rada schválila podmínky kvalifikace, kvalifikovat na MČR se může 8 závodníků v každé kategorii. Kvalifikační podmínky budou zahrnuty do jednotného dokumentu – zpracuje ÚORHS.

Český halový pohár 2016
Radě byl předložen návrh propozic ČHP 2016. Rada tento návrh projednala a s drobnými úpravami schválila. Zejména rozhodla o povolení spojek ROTT ve starší kategorii. Ve starší kategorii bude tedy možno v celém ročníku ČHP 2016 možno použít jak spojky DIN, tak spojky ROTT.

Informace o výběru reprezentačních družstev dorostu
Otevřené výběry proběhly dle schváleného vyhlášení, seznamy širších reprezentačních výběrů jsou zveřejněny na www.dh.cz.
Rada schválila složení realizačních týmů jednotlivých družstev:

Vedoucí: Monika Němečková

Dorostenci – zástupce vedoucí: Jan Peterek, trenéři: Radim Juřena, Karel Ryl, Jan Vráblík, fyzioterapeut: Lenka Zelníčková.

Dorostenky – zástupce vedoucí: Petr Pejřil, trenéři: Dana Michailidisová, Jakub Arvai, Petr Pustelník, Martin Provazník, asistent: Martin Stuchlík, fyzioterapeut: Grigorij Minasjan.

Zahraničí
M. Němečková podala informace z jednání Konference Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů. Všechny dopingové vzorky, odebrané na MS byly negativní.
Podařilo se prosadit uznání světového rekordu Šárky Jiroušové v běhu na 100 m s překážkami v kategorii žen, který byl však zaběhnut na MS juniorek. Dle rozhodnutí sportovně technické komise nepůjde již podat protest proti hodnocení jiného družstva, než vlastního. Byla zde schválena místa a termíny konání MS v roce 2016:
junior, dorost – Jižní Korea, ostrov Jeju
dospělí – Turecko, Izmir
Dále byla rada informována o nové hale pro požární sport, která byla vybudována v polské Toruni – reprezentační celky ji budou po dohodě s polskými kolegy využívat již k zimní přípravě v roce 2016.

Různé
Rada obdržela informace o jednání Valného shromáždění ČRDM. Následovala krátká diskuse o činnosti ČRDM, na základě které se rada rozhodla oslovit představitele ČRDM o provedení prezentace činnosti ČRDM na poradě vedoucích OORM a KORM.

Zástupci krajů Vysočina a Královéhradeckého informovali o zapojení SDH do charitativního programu Popálky o.p.s., více info o programu na www.popalky.cz.

V. Nevařil informoval o průběhu projektu Junior univerzita v jejich kraji. Jedná se o společný projekt ÚH3 Jánské Koupele a VŠB-TU Ostrava. Projekt již proběhl v MSK a OLK, na rok 2017 je plánován pro JMK. Je velmi kladně hodnocen, rada doporučuje zkusit vyjednat konání dvou běhů v jednom roce, pokud to bude kapacitně a finančně možné. Rada rozhodla, že na poradu vedoucích OORM a KORM připraví M. Sobotková prezentaci o tomto vzdělávacím projektu.

Rada projednala žádosti o zapůjčení PS na postupové soutěže. Rada doporučuje využívat centrální PS pořízené z dotace MŠMT jen pro krajská kola, MČR a reprezentaci a zajistit jejich jednotnou přepravu a přebírání.

Rada souhlasila s vytvořením pracovní skupiny rozhodčích soutěží mládeže, stejně jako v minulém funkčním období. Formát zůstane stejný, tedy po jednom členu za každý kraj. Členové ÚORM projednají ve svých KSH nominaci do pracovní skupiny a zašle návrh na adres Kanceláře SH ČMS tak, aby na lednovém jednání mohla být pracovní skupina nominována jmenovitě a následně byl návrh projednán ve VV SH ČMS.

Rada znovu navrhuje úpravu Stejnokrojového předpisu SH ČMS, aby bylo možné používat jako stejnokrojovou součást funkční trika a společenské šaty pro ženy včetně návrhu nových kloboučků.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 14. 1. 2015 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.