Záznam z 7. 3. 2017 Tisk
Pondělí, 20 Březen 2017 11:31

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 7. 3. 2017 v Praze.

Přítomni: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: generální ředitel HZS Drahoslav Ryba, náměstci GŘ HZS František Zadina, Slavomír Bell, Miloš Svoboda, Josef Slavík, František Vavera, tisková mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová, ředitel HVP,a.s. Josef Kubeš, právní poradkyně J. Březinová, předsedkyně představenstva HVP,a.s. Vladimíra Ondráková a zástupci  Fire TV Karel Švéda a Tomáš Pořízek.

Omluven:  náměstek starosty Lubomír Janeba

1) Zahájení jednání se zástupci GŘ HZS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na společném jednání vedení SH ČMS a vedení               GŘ HZS. Zhodnotil spolupráci na úseku požární ochrany, represe, prevence a sportu. Poděkoval  především za spolupráci při řešení otázek na úseku PO, z nichž rozhodující jsou projednávány  na vládní úrovni.

D. Ryba přivítal přítomné a též poděkoval za spolupráci v předcházejícím období. Vyzdvihl především spolupráci na posledních velkých mimořádných událostech v Poličce a ve Zvoli, kde se stala tragédie s úmrtím hasiče. Pro pozůstalé po zesnulém hasiči bude vypsána veřejná sbírka.

Rok 2016 byl v součinnosti našich organizací velice plodný. Spolupracovali jsme na vrcholových sportovních akcích a to především na MS v PS Ostrava, dále na řešení otázek na úseku PO a dotací. V roce 2016 bylo přispěno pro JPO na 34 ks CAS, 5 ks rekonstrukce CAS, 379 ks  DA a byl přispěno na 37 zbrojnic. Neinvestiční dotace se podařilo navýšit z 60 mil Kč na 100 mil Kč.

Informoval, že u HZS ČR bude řešit problémy ombudsmanka a poděkoval za vyřešení problému se zavádějícími články v Hasičských novinách.

F. Vavera zhodnotil plnění pokračování řešení některých problémů pro členy JPO.

Vláda tento materiál řešila a podařilo se navýšit neinvestiční dotace, využívat fond zábrany škod a autoškoly, kde byly realizovány dva pilotní projekty. Nyní se řeší další posun autoškoly pro členy JPO (finanční prostředky) s tím, že by se tento projekt přesunul do Jihlavy.

V dalším řešení jsou především otázky možnosti převodů majetku od státu, výhody pro zaměstnavatele členů JPO (kde se nedaří najít cesta jak na to), ve 3 čtení v PSP ČR je otázka týkající se nemocenské a ve druhém čtení PSP ČR je otázka odškodňování úrazů. Řeší se i možnost očkování členů JPO na virus hepatitidy A a mzdové prostředky pro pobočné spolky  SH ČMS KSH a OSH.

V hasičském sportu probíhá součinnost s SH ČMS, textové úpravy budou provedeny podobně jako v loňském roce ve spolupráci s M. Němečkovou.

J. Salivar informoval, že se nám stále nedaří proniknout do dotací na hasičský sport tak, jak by  to odpovídalo naší členské základně sportovců. Podařilo se získat podporu z Programu 8, který je určen přímo pro SDH a částečně z Programu 5. V ostatních programech se nám zatím nedaří uspět, zejména jde o program státní reprezentace Program 1.

Na závěr si vzal slovo starosta SH ČMS, který poděkoval za návštěvu a rozloučil se předáním Řádu Sv. Floriána náměstkovi M. Svobodovi, který u GŘ HZS končí.

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Příprava jednání VV  SH ČMS a SS OSH

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 23. 3. 2017 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav.

- J. Aulický informoval o jednání ÚORR, kde byl projednán Metodický pokyn k činnosti kynologů a v návaznosti k této problematice i změna Statutu odborných rad. Dále rada projednala návrhy změn Metodických pokynů Velitel a Strojník ohledně nošení odznaků těchto odborností po ukončení platnosti odborných způsobilostí.

■ Pozvánka byla projednána, upravena o aktuální bod „návrh změn Stanov“ a schválena. Návrhy ÚORR budou projednány v bodu různé.  Na jednání budou přizváni starostové KSH.

 

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání SS SH ČMS na termín 22. 4. 2017 od 9:00 hod v CHH Přibyslav.

■ Pozvánka byla projednána, upravena a doporučena k projednání na VV SH ČMS.

 

4) Reprezentační ples SH ČMS

- K. Richter informoval že ples se připravuje dle každoročních zvyklostí.

- J. Aulický seznámil přítomné s významnými hosty plesu a program plesu. Ples je ve spolupráci s HVP,a.s. a OSH Olomouc připraven.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

5) Smlouva Fire TV

Na jednání Vedení byli pozváni zástupci Fire TV internetové televize, která pro hasiče zabezpečuje přenosy ze sportovních a kulturních akcí.

K. Švéda zhodnotil spolupráci za rok 2016. V tomto roce se výrazně zvýšila sledovanost všech akcí. Nejvýraznější byla na MS Ostrava 2016, MČR dětí a dorostu v Českých Budějovicích a ČHP v běhu na 60 m s překážkami. Osvědčily se i pravidelné měsíční konzultace zástupců Fire Tv s tiskovou mluvčí SH ČMS. Velice dobrou odezvu má pořad Na kafíčko, kde již vystoupil starosta SH ČMS, náměstkyně M. Němečková a náměstci J. Salivar a L. Janeba. U příležitosti oslav 45.výročí hry Plamen se připravuje další díl se zakladatelem hry Plamen p. Hanzalem. Následovat budou další náměstci a předseda ÚKRR.

- K. Richter poděkoval za spolupráci a doporučil spolupráci na další rok.

■ Vedení schválilo uzavření smlouvy s FIRE TV i na rok 2017.

 

6) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2016

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál tabulek o počtech členů a počtech SDH. Do dnešního dne nemá hlášení uzavřeno OSH Cheb a OSH Brno – město.  Výroční zpráva bude vyhotovena ve stejném duchu jako v loňském roce. Pro všechna OSH a KSH bude navíc zpracována tištěná zpráva v plném znění včetně tabulkových statistických údajů. Výroční zpráva bude připravena k jednání SS OSH.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

7) Příprava MČR plamen a dorost, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS 2017.

Písemný materiál ve formě návrhu rozpočtů předložila náměstkyně starosty M. Němečková. Vedení podrobně projednalo návrhy rozpočtů a tyto schválilo.

■  Vedení souhlasí s rozpočty MČR plamen a dorost, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS 2017.

 

8) Příprava výpravy na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017

- K. Richter seznámil přítomné se závěry ČNV CTIF, kde byl schválen kompletní seznam výpravy ČR na mezinárodní soutěž (vedení výpravy, překladatelé, rozhodčí a soutěžící) dle pokynů vydaných k této akci Mezinárodním komitétem CTIF.  Domluvena byla rovněž společná doprava ( autobusy HZS) a finanční vypořádání poplatků členů výpravy SH ČMS a GŘ HZS. Účastnický poplatek uhradí CTIF jednotně SH ČMS a následně provede vyúčtování za všechny příslušníky HZS ve výpravě vůči GŘ HZS.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

9) Různé

Na vedení byl pozván ředitel HVP,a.s. J. Kubeš a předsedkyně představenstva V. Ondráková.

V. Ondráková zhodnotila loňský rok v plnění plánu jako velice dobrý. Plán byl splněn na 97%. Přispělo k tomu hlavně neuzavírání rizikových smluv, spolupráce s 842 sprostředkovateli, nového druhu pojištění Fortel a inovace pojištění obcí včetně JPO.

Připravuje se Valná hromada HVP, a.s. na 28. dubna 2017

HVP,a.s. slaví v červnu 2017 25. výročí znovu obnovení pojišťování. Na SS OSH bude oficiálně poděkováno všem starostům OSH.

J. Kubeš doplnil V. Ondrákovou, že kladné výsledky HVP,a.s. jsou i v měsících leden a únor roku 2017.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

- J. Slámečka upozornil, že na posledním jednání s předsedou Asociace krajů bylo přislíbeno, že SH ČMS může delegovat do bezpečnostní komise Asociace krajů člena  za SH ČMS. Naše sdružení zde sice má svého člena J. Bidmona, který je však v této komisi z titulu zastupitele v Pardubickém kraji.

M. Němečková navrhla napsat na Asociaci krajů dopis s delegováním p. Slámečky, který na tuto funkci byl schválen VV SH ČMS.

■  Vedení předložený návrh schválilo.

 

- K. Richter seznámil přítomné s návrhem změn Stanov, které jsou vyvolány dalšími úpravami dle NOZ a praxí při zápisech do spolkového rejstříku. Vzhledem k tomu, že je naše sdružení velice velké a sdružuje přes 7 800 pobočných spolků, je nutné změnit Stanovy, upravit statutární zástupce pobočných spolků a revizní rady. Všechny změny jsou vyvolány proto, aby se nezapisovalo do spolkového rejstříku více osob než je nutné. Dnes nevíme, jestli se nezmění zákon  o soudních poplatcích kde zatím mají spolky výjimku v hrazení soudních poplatků za každou změnu ve spolkovém rejstříku. Zákon o veřejné prospěšnosti byl Vládou předložen do PSP ČR, ale nebude touto vládou projednán.

- J. Březinová předložila Vedení návrh Stanov, kde jsou již definované navržené změny ve formě sledování změn. Změny jsou v jiné barvě. Stanovy jsou připraveny k připomínkám Vedení. Důvody byl osvětleny starostou a tak by bylo dobré, aby se vedení k návrhu vyjádřilo a Stanovy se mohly dát na připomínky členům VV SH ČMS.

 

K návrhu se rozvinula diskuse s návrhem doplňujících úprav, které byly okamžitě zapracovány.

- J. Aulický upozornil, aby se členové Vedení v připomínkách nezaobírali odkazy na články, vzhledem, pravopisem  a věnovali se především navrženým změnám.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo Kanceláři zaslat návrh Stanov členům vedení k připomínkám do pátku 10. 3. 2017.

 

- M. Němečková předložila Vedení návrh odznaku ke 45 výročí celostátní hry mladých hasičů Plamen  a návrh motivu frankovacího stroje pro poštu odesílanou z Kanceláře SH ČMS.

■  Vedení předložené návrhy schválilo.

 

- M. Němečková upozornila Vedení, že se v roce 2017 chystá mnoho akcí Pyros, Hasičské slavnosti, MČR v PS, 45. výročí Plamen, kde je žádoucí,a by se SH ČMS presentovalo. Bohužel nejsou žádné propagační materiály a není na ně ani v rozpočtu pamatováno.

- J. Aulický navrhl, že přípravou materiálů pověří J. Čečrdlovou.

■  Vedení schvaluje p. Čečrdlovou k přípravě propagačních materiálů pro akce SH ČMS a pověřuje ekonomické oddělení zahrnout do rozpočtu potřebné finanční prostředky.

 

- I. Jirota přednesl návrh ekonomického oddělení na zvýšení mzdy Starostovy SH ČMS, která se naposledy zvyšovala v roce 2012. Mzda je navýšena o inflaci a další ekonomické faktory vztahující se k této funkci v rozmezí, které dovoluje Mzdový předpis SH ČMS.

■  Vedení předložený návrh schválilo.

 

- K. Richter předložil Vedení pozvánky na různé akce a požádal členy, aby se akcí zúčastnili. Jedna pozvánka je i na Sjezd DPO Slovenka. Ovšem tento sjezd se koná v den, kdy je jednání SS OSH. Starosta navrhuje, aby se sjezdu DPO zúčastnil J. Bochňák a J. Juráň.

 

- R. Dudek informoval o jednání KSH MSK, kde bylo navrženo, aby se přemýšlelo o konání pravidelných pracovních porad funkcionářů a pracovníků kanceláří KSH a OSH.

- J. Aulický informoval Vedení, že v posledních měsících projel kraje se školením k výměně členských průkazů a přístupům do evidenčního programu a tato školení a pracovní jednání mají určitě smysl.

M. Němečková podpořila návrh R. Dudka.

■  Vedení s předloženým návrhem souhlasí a doporučí ho na dalším jednání VV SH ČMS.

 

 

Zapsal dne  7. 3. 2017   Jan Aulický