Záznam z 14. 9. 2016 Tisk
Úterý, 20 Září 2016 09:45

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 14. 9. 2016 v Praze

Přítomni: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Jan Slámečka,  Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném odloženém jednání Vedení, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS


3) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 29. 9. 2016 od 10:00 hod v Přibyslavi. Pozvánka byla projednána per rollam členy vedení a rozeslána členům VV SH ČMS v dostatečné předstihu.  Vedení dále projednalo přípravu jednotlivých bodů jednání VV SH ČMS a mělo připomínky k plánu práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH, kde se musí sladit termíny se státními svátky, prázdninami a významnými dny v ČR. K materiálům průběžného plnění rozpočtu a návrhu rozpočtu hovořil p. Jirota, kde vedení doporučilo malé úpravy pro podporu hasičských lig konaných pod SH ČMS a vyprošťování z havarovaných aut. Materiál přípravu VH SDH pro rok 2017 předložil p. Janeba a výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS přednesl starosta p. Richter, kde konstatoval že HVP je v zisku cca 10 mil Kč a společnost Fire Edit hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Informace z jednání ÚKRR přednese na jednání předseda ÚKRR p. Bochňák.

■  Vedení dodatečně odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS.

 

4) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2017 – návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok 2017

- J. Aulický informoval, že materiál „Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2017“ je připraven a byl rozeslán k jednání VV SH ČMS, návrh plánu práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH byl projednán v předchozím bodě a návrhy plánů práce ústředních rad se dávají dohromady a budou předloženy na jednání VV SH ČMS. Plán kontrol bude dán členům VV SH ČMS k doplnění na místě jednání.

 

6) Ples SH ČMS

- J. Aulický informoval že reprezentační ples dobrovolných hasičů se v příštím roce bude konat za spoluúčasti OSH Olomouc na krajském úřadě Olomouckého kraje v termínu 25. 3. 2017.

Reprezentační ples dobrovolných hasičů v roce 2018 bude zajišťovat OSH Uherské Hradiště a v roce 2020 OSH Benešov. Není obsazen rok 2019.

7) Různé

- K. Richter nastínil problém politizace u hasičů před nastávajícími volbami. V jižních Čechách vzniklo politické hnutí  Jihočeští hasiči, které se ohání že bojuje za hasiče a kandiduje v krajských volbách. VV KSH Jihočeského kraje se od jejich konání distancovalo a nechce s tímto hnutím být spojováno.

- J. Salivar SH ČMS se musí jasně distancovat od těchto politických hnutí a jasně vzkázat že náš spolek je apolitický a že není přípustná politizace. Jednotlivcům, kteří chtějí kandidovat se nebrání, ale používat a využívat naší organizaci ke svému prospěchu je nepřípustné a mělo by se to ošetřit ve stanovách SH ČMS.

- J. Slámečka to vysvětlil na své osobě. Jsem-li v civilu jsem politik a jsem-li v uniformě jsem hasič. Hasiče jsem ke své kandidatuře nezneužíval, ale pomáhám jim.

- L. Janeba stanovy SH ČMS mají ošetřeno zneužití jména SH ČMS, ale vždy musí být člen, který se takto proviní řešen v základní organizaci, a to u SDH.

■  Vedení po diskusi připravilo společně s KSH Jihočeského kraje dva materiály „Úvaha před nastávajícími volbami“ a „Prohlášení SH ČMS ke vzniku politického hnutí Jihočeští hasiči“

- R. Dudek se dotázal zda by se dalo upravit hlášení o činnosti SDH a OSH. Tyto materiály jsou již zastaralé a mnoho informací se dá stáhnout z programu evidence..

 

■  Vedení po diskusi pověřilo M. Němečkovou aj. Aulického, aby udělali revizi těchto materiálů a mohla je 15.9. projednat ÚORVO.

 

- J. Slámečka informoval že se zúčastnil jednání představitelů krajů a HZS krajů z okolí Přibyslavského hotelu k řešení pomoci obsazenosti hotelu. Jednání nepřineslo žádný konkrétní výsledek, ale nové náměty využití Hotelu Přibyslav např. na rehabilitační pobyty příslušníků HZS a Policie.

 

- K. Richter informoval, že vznikl problém v den jednání SS OSH 22. 10. 2016 kdy v Hotelu Přibyslav bude velká svatba. Proto doporučil posunout začátek jednání na 8.30 hod. ráno a řešit oběd od 12:00 hod. tak aby se neblokovalo Hotelu ve výdělečné činnosti.

 

- K. Richter přednesl dva materiály týkající se provozu evidenčního programu SDH a to: „Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS“ a „Technicko organizační opatření práce s programem on line evidence SDH“. Oba materiály jsou velice důležité pro provoz programu evidence. Návrhy byly upraveny všemi kompetentními osobami p. Studník, p. Blažek, p. Myslín a p. Aulický a nyní je můžeme předložit VV SH ČMS ke schválení.

 

■  Vedení souhlasilo s jejich předložením VV SH ČMS

 

- J. Aulický informoval, že program evidence je již připraven na tisk členských průkazů dle nových registračních čísel a ukázal výsledný průkaz jak byl vygenerován programem. Ve vedení se poté vedla diskuse nad grafickou podobou průkazky a nad plánovanou distribucí na OSH.

■  Vedení po diskusi navrhlo změnit grafiku průkazky a dodat logo SH ČMS.

■  Vedení po diskusi navrhlo netisknout pro OSH průkazky všem členům, ale poskytnout jim podkladové papíry a laminovací fólie aby si průkazky mohly OSH dělat sami. Důvodem jsou fotografie, které se dají do programu nahrát a vytisknout. Vedení je toho názoru, že Členské průkazy by jednotlivá Okresní sdružení hasičů postupně vyměnily nejpozději do konce roku 2017".

 

Na závěr se Vedení dohodlo, že z důvodů omluv se vedení dne 4. 10. 2016 neuskuteční.

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne  14. 9. 2016   Jan Aulický

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.