Zápis z 24. 5. 2016 Tisk
Čtvrtek, 02 Červen 2016 08:34

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 24. 5. 2016 v Praze

Přítomni: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: předseda ÚKRR Jan Bochňák, Mojmír Studník, předseda SSS ČR Zdeněk Ertl, ředitel HVP, a.s. Josef Kubeš

Omluveni: Jan Slámečka

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Hodnocení Shromáždění starostů OSH

- K. Richter předložil Vedení dokument, který hodnotí diskusi k evidenčnímu programu členů SH ČMS. K tomuto byl pozván garant programu Mojmír Studník.

- M. Studník okomentoval přiložený písemný materiál, kde odpověděl na dotaz starostky p. Bártkové a ostatním, kteří mají problémy s programem evidence. Dále vysvětlil nutnost předělání evidenčních čísel členů dle evropského číselného uspořádání okresů a krajů. S přečíslováním by bylo vhodné i vyměnit průkazky členům na moderní formátu kreditní karty. Průkazka se tím zlevní a bude shodná se všemi ostatními doklady.

- I. Jirota  navrhl možnost do programu evidence naprogramovat vkládání fotografií, tak aby se rovnou zformátovala na průkazku k tisku.

■  Vedení souhlasilo se zařazením bodu „ Informace o návrhu harmonogramu tvorby nových Evidenčních čísel v výměnu členských průkazů členů SH ČMS“ do programu jednání  příštího VV SH ČMS konaného dne 16. 6. 2016

- K. Richter reagoval i na připomínku předávání medailí za záchranu života a Za odvahu a statečnost. Tato ocenění se budou v případě naplnění kapacity předávat dvakrát ročně.

■  Vedení souhlasilo s návrhem

- L. Janeba  předložil Vedení pracovní materiál k regulaci udělování titulů Zasloužilý hasič a celý dokument okomentoval.

■  Vedení doporučilo materiál prostudovat a dát připomínky do příštího jednání vedení.

- K. Richter přednesl další připomínku ohledně termínů školení a seminářů organizovaných Kanceláří SH ČMS.

- M. Němečková oponovala, že školení hospodářů se v pátek koná po celou dobu existence školení a nebyly k termínu ze strany hospodářů žádné připomínky. Porada vedoucích OORM byla přesunuta již po 2 roky na pátek odpoledne z důvodu, že se v sobotu koná školení funkcionářů a dvě takto kapacitně velké akce se v CHH nedaly zvládnout, jídelna byla pro poradu o vysokém počtu účastníků nevhodným prostorem. ÚORM osloví znovu dotazníkem vedoucí OORM, aby se vyjádřili k termínu porady a pokud budou požadovat změnu na sobotu, ÚORM přizpůsobí plán práce tomuto požadavku.

■  Vedení navrhuje rozeslat dotazník na všechna OSH k termínům školení mládeže.

4) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 16. 6. 2016 od 10:00 hod v Přibyslavi. Pozvánka byla projednána, upravena o bod k Ochraně obyvatelstva a přečíslování členů v programu evidence SDH.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS a uložilo pozvánku zaslat všem pozvaným.

Po skončení jednání VV SH ČMS bude v CHH Přibyslav jednat rada SSS ČR a proto jednání Vedení navštívil předseda SSS ČR p. Ertl, který poděkoval za pozvání a za umožnění jednání rady v Přibyslavy. Jednání se zúčastní i ministryně školství p. Valachová. S dění ve sportu  informoval, že v současné době je  sportovním prostředí na vzestupu a je potřeba to nyní podchytit. SSS ČR jako organizace sdružující spolky s technickými sporty se snaží prosazovat do soutěží dětí i brannost pro přípravu na nenadálé a krizové situace. Tento trend chce prosazovat i ke státním orgánům při získávání financí. Dále nastínil projekt „ Mladý sportovec“ o kterém pohovořil a požádal náměstkyni p. Němečkovou a připomínky. Jednání rady bude od 15:00 na zámku v Přibyslavi tak cca 40 osob.

5) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS

- K. Richter informoval že všechny přípravy jsou dle plánů a harmonogramů. Podrobně byly projednány na VV SH ČMS.

6) Různé

- K. Richter pozval k jednání ředitel HVP, a.s. p. Kubeše, který informoval, že HVP, a.s. se v plnění plánu daří. Pojištění přeje počasí a HVP, a.s. upravila produkty pojištění tak že nejsou ztrátové. Nyní byly sice nějaké mimořádné události, ale to s hospodařením nezamává. HVP, a.s. má již výsledky auditované a připravuje se na Valnou hromadu.

- K. Richter informoval, že na Kancelář přišly dva maily s SDH Vápenná a SDH Loučná nad Desnou s nesouhlasem udělení medaile Čestného člena OSH Jeseník nečlenu SH ČMS p. Janu Maršálkovi místu Řádu sv. Floriana.

■  Vedení po diskusi stojí za rozhodnutím VV SH ČMS.

- M. Němečková informovala, že 27. 5. se bude konat v Ostravě jednání ÚORHS a také konference mezinárodní federace PS ke konání MS v PS.

■  Vedení pověřilo p. Němečkovou aby SH ČMS zastupovala na konferenci.

- K. Richter informoval, že dotace MV ČR je již rozdělena a jsou připraveny dílčí dohody. Dále nastínil dotační politiku v ÚHŠ BP a JK a vzhledem k proškolení uchazečů v obou školách navrhl dotaci pro obě školy upravit navýšením dotace pro ÚHŠ BP na 1 mil. 50 000,- Kč a pro ÚHŠ JK na 1 mil. 300 000,- Kč.

■  Vedení po diskusi s návrhem souhlasí.

- M. Němečková předložila Vedení návrh rozdělení dotace MŠMT z programu V. , která je určena pro hasičský sport. Dále předložila návrh rozdělení dotace MŠMT – mládež na pobočné spolky dle klíče, který navrhla ÚORM (počet družstev MH, počet vedoucích, mimořádné akce)

■  Vedení po diskusi návrhy na rozdělení dotací MŠMT 2016 schválilo

- R. Dudek vznesl dotaz na možnost úpravy přednáškového sálu v Přibyslavi ohledně projekční a zvukové výbavy, která dnes již nevyhovuje moderním trendům.

■  Vedení po diskusi uložilo řediteli CHH p. Pátkovi udělat projekt na vybavení přednáškového sálu moderní projekční a zvukovou výbavou.

- J. Aulický informoval, že Kancelář pracuje na katalogu výstrojních součástek pro členy SH ČMS. Byla oslovena firma, která se zaobírá propagací a touto problematikou. Momentálně se čeká na nabídku a návrh smlouvy.  Dále informoval o objednávce polokošil od  fa. Sintex, která je momentálně zavalena objednávkami a nestíhá vykrývat požadavky členů SH ČMS.

- J. Aulický informoval o jednání ÚORR a zveřejnění schválených propozic k MČR v TFA. Rozpočet pro toto MČR se zpracovává, jelikož ještě nejsou nasmlouvány všechny prostory ke konání MČR.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne  24. 5. 2016   Jan Aulický

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.