Zápis z 12. 1. 2016 Tisk
Úterý, 26 Leden 2016 12:13

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 12. 1. 2016 v Praze.

Přítomni: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel kanceláře  Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, plk. JUDr. František Vavera, Ph.D., plk. Ing. Slavomír Bek, Oldřich Přibyl, Richard Kejmar.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek.

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

- J. Aulický předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 28. 1. 2016 od 10:00 hod v Praze – Dolních Měcholupech. Pozvánka byla projednána, upravena a schválena.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS.

4) Hasičské noviny- jejich orientace na problematiku požární ochrany, koordinace součinnosti a výhledy na další období

- K. Richter k tomuto bodu pozval generálního ředitele HZS brig. gen. Ing. Drahoslava Rybu a šéfredaktora HN p. Oldřicha Přibyla.

Úvod k problematice HN přednesl starosta, problémem označil především články šéfredaktora k problematice IZS a spolupráce na tomto úseku. Navrhl proto vytvořit pro lepší komunikaci redakční radu Hasičských novin pod vedením Ing. Maděry. Otevřel i diskusi nad ročenkou HN pod názvem Hasičské čtení. Tato ročenka též neprošla korekturou vedení SH ČMS, které toto náleží. Jedná se totiž o tiskovinu SH ČMS a přílohu HN, které vydává SH ČMS.

■  Vedení odsouhlasilo zvát p. Přibyla na všechna jednání VV SH ČMS a SS OSH.

- D. Ryba poděkoval za spolupráci a za řešení společných problémů a otevřel též problém HN. Velice ho mrzí články v HN, které nejsou pravdivé a jsou tendenční. Ve své podstatě by mohly ohrozit dobře nastartovanou spolupráci a rozjeté projekty pro hasičskou obec. Spolupráce musí být ve shodě a proto vítá ustavení redakční rady a nabídku jednoho místa v radě pro zástupce HZS.

Vedení navrhuje VV SH ČMS zřídit pro HN redakční radu pod vedením Ing. Maděry.

5) Příprava XXI. plesu dobrovolných hasičů

- K. Richter k tomuto bodu pozval starostu KSK KVK p. R. Kejmara.

- R. Kejmar předložil Vedení pozvánku na XXI. ples, který se bude konat dne 20. 2. 2016 v Kulturním centru Svoboda Cheb od 20:00 hod. Vše je objednáno a zveřejněno. Na plese bude tombola, předtančení a mažoretky. Ubytování je možné v hotelu Hvězda cca 300 m od KC.

Seznam VIP pozvánek udělá Kancelář SH ČMS a hosty obešle. Pozvánka na ples byla zaslána na www.dh.cz, facebook SH ČMS a na HN. Vstupenky řeší KSH KVK.  

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo Kanceláři obeslat hosty a zajistit věcné ceny do tomboly.

6) Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2015 a plán zahraniční

spolupráce pro rok 2016 (předkládá písemně ředitel Kanceláře SH ČMS)

- J. Aulický předložil Vedení písemný materiál Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2015 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2016.

- K. Richter k tomuto bodu doporučil vedení prostudovat tento materiál a předložit ho k jednání VV SH ČMS.

■  Vedení souhlasí předložit materiál Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2015 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2016 k jednání VV SH ČMS

7) Různé

- D. Ryba informoval v různém dotacích pro jednotky SDH obcí a o akci Slavnostní spuštění nových dotací pro JPO obcí, která proběhne 27. 2. 2016 na Úřadu vlády a kam budou zástupci SH ČMS pozváni. Tyto dotace půjdou na dopravní automobily a stavby.

- F. Vavera předložil Vedení návrh materiálu pro Vládu ČR pod názvem Řešení některých oblastí JSDH obcí a spolků působících na úseku PO. Podrobně přednesl bod po bodu a vysvětloval jednotlivé otázky členů Vedení.  Po diskusi k uvedeném materiálu se Vedení SH ČMS shodlo s GŘ HZS na některých doplněních materiálu. Doplněný materiál zašle F. Vavera k dalšímu použití na SH ČMS.

- D. Ryba dále nastínil problém financování spolků působících na úseku PO. Je otázka zda rozšířit stávající zákon o PO, tak aby byla větší možnost získávání dotací a podpory od státu a nebo počkat na nový zákon o PO a do něj dát zvlášť kapitolu o spolupráci spolků působících na úseku PO a HZS ČR.

■  Vedení vzalo informace zástupců GŘ HZS na vědomí a doporučuje dále spolupracovat na rozjednaných projektech a na novele zákona o PO.

Na jednání byli pozváni zástupci Fire TV K. Švéda a T. Pořízek.

- K. Švéda představil Vedení výsledky plnění smlouvy za rok 2015 a nabídku na rok 2016. J. Slámečka navrhl zapracovat do smlouvy s Fire Tv tvorbu propagačního spotu o činnosti SH ČMS.

■  Vedení vzalo informace zástupců Fire TV na vědomí a doporučilo další spolupráci s tím, že se do konce ledna 2016 navrhne smlouva o vzájemné spolupráci ze strany Fire TV.

- K. Richter představil Vedení novou pracovnici Kanceláře SH ČMS na pozici Tiskové mluvčí p. J. Čečrdlovou.

■  Vedení navrhlo, aby tisková mluvčí připravila pro SH ČMS PR strategii SH ČMS.

- K. Richter navrhl vedení odsouhlasit mimořádně ocenění mimo VV SH ČMS, jelikož toto ocenění bude předáno před jednáním VV SH ČMS.  Ocenění členům SH ČMS Řád sv. Floriána, Za mimořádné zásluhy a Za zásluhy o výchovu splňuje všechna kritéria Statutu čestných titulů a vyznamenání.

■  Vedení souhlasí s návrhem s tím, že ocenění musí být schváleno VV SH ČMS

- K. Richter informoval o problematice Komory velitelů JPO a nastínil další postup této kauzy. Dále požádal jménem Vedení ÚKRR provedení kontroly u pobočných spolků Městské sdružení hasičů Plzeň – město a SDH Plzeň – Skvrňany.

■  Vedení pověřuje ÚKRR provedení kontroly u pobočných spolků Městské sdružení hasičů Plzeň – město a SDH Plzeň – Skvrňany.

M. Němečková informovala Vedení o požadavku SSS potažmo MŠMT o požadavku na vyplnění údajů k pasportizace majetku SDH v oblasti sportu.  Splnění tohoto požadavku na sebe váže možnost žádat dotace pro SDH v programech MŠMT – sport např. Program IV.

■  Vedení souhlasí s předloženým formulářem, jeho zveřejněním na www.dh.cz a zasláním KSH, OSH.

M. Němečková informovala o jednání ÚORHS :

- přednesla návrhu na půjčování centrálních přenosných stříkaček    2 ks KOMFI a 2 ks FOX III. Vedení souhlasí s návrhem ÚORHS, že PS se  budou půjčovat pouze na krajská kola požárního sportu a mládeže a dorostu. Žádosti KSH budou souhrnně zaevidovány a bude zpracován celkový přehled. Přepravu a předání PS bude zajišťovat ÚHŠ Bílé Poličany po dohodě s příslušnými KSH za úhradu nákladů na dopravu. S KSH bude uzavřena smlouva o zápůjčce.

- předložila pracovní materiál ÚORHS – Liga CTIF 2016 a Kvalifikační podmínky pro družstva mužů a žen pro účast na Mezinárodní soutěži CTIF ve Villachu,

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo ÚORHS předložit materiál na jednání VV SH ČMS.

- J. Aulický informoval o jednání ÚORR a připravovaného Semináře pro vedoucí okresních a krajských odborných rad represe v termínu 27. – 28. 2. 2016 v Přibyslavi. Před tímto seminářem se uskuteční zkoušky Hasič I. stupně a jednání rady.

- J. Aulický informoval o spolupráci s mobilním operátorem O2 Familly a o změnách které se připravují od března 2016. Změny se týkají navýšení obsahu do všech tarifů, Více dat u tarifů, střední tarif za výhodnou cenu a základní data součástí i základního tarifu.

- J. Aulický informoval o nabízené spolupráci s CK Autoturist. Tato CK nabízí členům SH ČMS zvýhodněné zájezdy jak do zahraničí, tak v ČR. Nabízí výjimečné bonusy a výhody.  Především se jedná o již prověřenou spolupráci s Hotelem Fontána na Lipně a Hotelu Panorama u orlické přehrady.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a o spolupráci se rozhodne na základě nabídky CK Autoturist.

 

Zapsal dne  12. 1. 2016   Jan Aulický

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 10 Květen 2016 07:55