Zápis z 10. 3. 2015 Tisk
Středa, 08 Duben 2015 06:34

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 10.3.2015 v Jánských Koupelích

Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Ing. Monika Němečková, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Jan Karger, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Omluveni: Ing. Markéta Stržínková, Doc. Ing. Václav Liška, poradce starosty Ing. Ivan Jirota


1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, přivítal přítomné, omluvil nepřítomné členy Vedení SH ČMS, přednesl program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.
■ Vedení SH ČMS program schválilo.


2) Kontrola plnění usnesení
Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a navrhl:
- změnu pořadí bodů č. 42, 55 a 57
- doplnění data provedení do 31.7.2015 k bodu č. 2 usnesení č. 60/2014.
-stav plnění označit jako splněno k usnesením č. 59/2014, 2/2015 a 6/2015.

■ Vedení SH ČMS navržené změny schválilo.

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH
Ing. Richter okomentoval jednotlivé body předloženého návrhu pozvánky na VV SHČMS a vyzval přítomné k připomínkám.
■ Vedení SH ČMS návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS 26.3. v Bílých Poličanech schválilo.
Ohledně bodu 8. Návrhy na vyznamenání, doporučil na udělení záslužného Řádu českého hasičstva navrhnout kandidáty z krajů, kde toto vyznamenání ještě uděleno nebylo.
Následně vyzval přítomné k připomínkám. Ze vzniklé diskuse došlo k návrhu doporučit VV SH ČMS ke schválení následující kandidáty: Herbert Barták (kraj Ústecký), Milan Navrátil (kraj Liberecký), Vladimír Procházka (kraj Jihomoravský), Jiří Novák (kraj Jihočeský), PhDr. Josef Juráň (kraj Zlínský), Václav Hulec (kraj Plzeňský)
■ Vedení SH ČMS doporučuje předložit VV SH ČMS ke schválení vyznamenání záslužným Řádem českého hasičstva kandidáty z krajů, do kterých toto vyznamenání ještě uděleno nebylo.
p. Janeba krátce informoval o chystaných změnách ve Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS
Ing. Richter ČMS. V dubnu bude návrh předložen ke schválení na Shromáždění starostů OSH.
■ Vedení SH ČMS vzalo informaci na vědomí.
Ing. Richter navrhl přípravu jmenného seznamu hostů na V. sjezd SH ČMS: držitelé záslužného Řádu českého hasičstva, vedoucí AZ krajů ostatní hosté dle vzoru pozvaných na IV. sjezd SH ČMS. Dále připravit pozvánky pro hosty pro PL a SR v češtině, ostatní zahraniční delegace v NJ a AJ.
■ Vedení SH ČMS vzalo informace na vědomí a uložilo kanceláři připravit seznam hostů a pozvánku k předložení VV SH ČMS dne 26.3.
Ing. Aulický informoval, že nové jmenovky jsou již skladem a první objednávky jsou průběžně vychystávány. Nově zvoleným starostům OSH a KSH budou předány na Shromáždění starostů.
p. Janeba navrhl v této souvislosti úpravu programu pozvánky a vložení bodu 8. Předání funkčního označení novým starostům KSH a OSH.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo pozvánku na SS OSH s úpravou programu.


4) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF - rozpočet
Ing. Němečková předložila přítomným písemný rozpočet MČR hry Plamen a dorostu 2015.
Soutěž se uskuteční na stadionu Slavie v Praze. Jednání ohledně finančního příspěvku magistrátu se vede na MSH a výsledek zatím není znám. Další schůzka se spoluorganizátory proběhne dne 18.3. v Kanceláři SH ČMS. Na základě informací z tohoto jednání bude případně učiněna nabídka pro MSH na spolupráci při jednání s Magistrátem a MČ Praha 10 od J. Salivara.
Ing. Aulický předložil přítomným písemný návrh rozpočtu MČR v PS Trutnov 2015. Okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a celkovou výši nákladů, která se pohybuje přibližně ve stejném horizontu jako v loňském roce.
■ Vedení SH ČMS schvaluje předložené návrhy rozpočtů.
Následně Ing. Aulický předložil a okomentoval dva písemné materiály týkající se nové koncepce soutěží v tradičních disciplínách CTIF a kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF v roce 2017. Oba návrhy vypracovala, po jednání zástupců pořadatelů soutěží CTIF a vedoucích družstev CTIF, za Kancelář SH ČMS M. Halašová. Původní materiály byly doplněny o stanovisko ÚOR hasičských soutěží ze dne 6.3.2015.
■ Vedení SH ČMS vzalo předložené materiály na vědomí s tím, že budou po zapracování podmětných doporučení členů ústředních odborných rad předloženy k projednání VV.


5) Kontrola plnění usnesení IV. sjezdu SH ČMS
Ing. Richter konstatoval, že se usnesení IV. sjezdu SH ČMS během období 2010-2015 průběžně plnilo. Hodnocení plnění programu 2010-2015 na základě písemných zpráv jednotlivých odborných rad zpracuje Ing. Richter.
■ Vedení SH ČMS vzalo plnění usnesení IV. sjezdu na vědomí.


6) Příprava V. sjezdu SH ČMS - plnění cílů Harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS
p. Janeba informoval, že přípravy probíhají dle harmonogramu standardním způsobem.
Ing. Richter přítomné informoval mailové zprávě pana Jana Brabce, pověřeného starosty KSH Olomouckého kraje. Společně s I. náměstkem Lubomírem Janebou byla vypracována odpověď pro KSH.
Přítomní následně zhodnotili své postřehy z jednání Shromáždění delegátů sborů okresů kterých se zúčastnili.
Vedení SH ČMS vzalo informace o přípravách V. sjezdu a průběhu jednání Shromáždění delegátů sborů na vědomí.
Ing. Karger znovu upozornil na problém týkající se nabídky kurzů HZS. Jak již bylo uvedeno na VV dne 29.1. je fungování vzdělávacích zařízení současným postojem HZS zásadně ohroženo.
Ing. Richter navrhl iniciovat setkání s ředitelem ŠVZ HZS ČR plk. Ing. Geletou. Na základě výsledku setkání budou následně probíhat jednání s orgány státní správy.
■ Vedení SH ČMS doporučuje ředitelům Ústředních hasičských škol iniciovat jednání s ředitelem ŠVZ HZS ČR a aktivně pracovat na řešení této situace.
Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.


Zapsala dne 10.3.2015 Helena Kolouchová

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.