Zápis z 12. 2. 2015 Tisk
Pondělí, 02 Březen 2015 11:02

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 17. 2. 2015 v Praze


Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Monika Němečková, Ing. Jan Karger, Doc. Ing. Václav Liška, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Přizváni: Mgr. Jana Březinová, Ing. Josef Kubeš, Ing. Vladimíra Ondráková
Omluveni: předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň


1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, přivítal přítomné, omluvil nepřítomného předsedu ÚKRR a přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.
■ Vedení program schválilo.


2) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se od posledního jednání VV SH ČMS pouze doplnilo a usnesení se plní dle možností celého sdružení.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky
2) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2014
Ing. Aulický – předložil plnění grantů MV ČR písemně s komentářem ke každému grantu, který SH ČMS čerpalo. Granty byly vyčerpány v plné výši a žádné finance se na MV ČR nevrací. Vyúčtování dotace bylo na MV odesláno 3. 2. 2015.
Ing. Němečková – předložila vyhodnocení plnění projektu MŠMT – Mladí hasiči 2014 písemně s komentářem obsahu celého projektu. Finanční prostředky přidělené jako dotace v roce 2014 byly vyčerpány ve 100 %. Náměstkyně upozornila především na termínovou nekázeň některých příjemců dotací při čerpání a vyúčtování.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a písemné materiály doporučilo předložit VV SH ČMS


3) Příprava V. sjezdu SH ČMS
- Ing. Aulický informoval, že Kancelář sdružení úzce spolupracuje s OSH Pardubice a KSH Pardubického kraje, smluvně je objednán Dům hudby pro konání sjezdu a Domov mládeže pro ubytování delegátů a hostů sjezdu. Proběhlo jednání ke stravování a občerstvení, které bude připravovat Hotel Přibyslav ve spolupráci s OSH Pardubice. Již byla nastíněna předběžná kalkulace pronájmu domu hudby a řeší se logo sjezdu, které bylo předloženo k posouzení.
- p. Janeba předložil přítomným návrh doplněného a přepracovaného Volebního řádu V. sjezdu SH ČMS s dalšími variantami při volbě náměstků starosty a připomněl, že na dalším jednání VV SH ČMS dne 26. března 2015 s krajskými starosty je zapotřebí doplnit jednací řád delegáty sjezdu do pracovních komisí sjezdu.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo logo sjezdu a doporučilo ho zaslat na městský úřad Pardubice ke schválení. Starosta uložil náměstkům připomínkovat volební řád k V. sjezdu.


4) Stav VH SDH a okrsků před V. sjezdem SH ČMS
- Ing. Aulický konstatoval, že Kancelář ještě nemá z VH SDH žádné podklady. VH mají konec termínu do konce února 2015.
Jednotlivý náměstci zhodnotili jejich postřehy z VH kde se zúčastnili. Vesměs se VH konají dle standartních principů a nejsou větší připomínky až na NOZ a povinnosti provedení změn ve spolkovém rejstříku.
Vedení byl dále předložen seznam konání shromáždění delegátů sborů a delegátů OSH. Jednotlivý náměstci si rozdělili delegace na tyto shromáždění.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo kanceláři zaslat doplněný seznam shromáždění členům VV SH ČMS, aby si navrhli účast na shromáždění delegátů sborů a OSH.


5) Zvýšení základního kapitálu HVP a.s. – projednání návrhů akcionářské smlouvy včetně způsobu financování
Materiály byly členům Vedení zaslány písemně. Předsedkyně představenstva HVP a.s. Ing. Ondráková a gen. ředitel HVP Ing. Kubeš informovali o stavu jednání s potenciálním zájemcem o navýšení základního kapitálu HVP, a.s.. Návrh původní smlouvy o navýšení základního kapitálu marně uplynul a představitelé HVP připravují novou výzvu. Mezitím společnost řeší životní pojištění a hodnotu nemovitého majetku zahrnutého do vlastního kapitálu. Předběžný hospodářský výsledek je cca 9 mil. Kč, audit společnosti probíhá.
■ Vedení SH ČMS, vzalo informace na vědomí.


6) Informace členů vedení – různé
- Ing. Richter informoval o příslibu setkání s hejtmanem JMK p. Haškem. Setkání se zatím neuskutečnilo. Dále informoval o nabídce spolupráce na veletrhu Pyros a pověřil kolegy p. Nitru a p. Pátka jednáním ohledně naší účasti.
- Ing. Richter informoval o nabídce HZS na návštěvu veletrhu v Hannoveru. Mají nějaké volné místa v autobuse.
- Ing. Richter dále informoval o průběhu kauzy úrazu p. Čepelkové. Právníci se nyní dohadují na smíru.
- Ing. Němečková předložila vedení zápis z ČNV CTIF, ve kterém je mimo jiné SH ČMS pověřeno úkolem předložit ČNV CTIF koncepci soutěží klasických disciplín CTIF dospělých a kvalifikačních podmínek pro účast na mezinárodní soutěži v roce 2017.
Návrh ligy pro disciplíny CTIF a návrh na kvalifikaci družstev CTIF na mezinárodní soutěž CTIF 2017 vypracovala, po jednání zástupců pořadatelů soutěží CTIF a vedoucích družstev CTIF, za Kancelář SH ČMS M. Halašová.
Ing. Němečková vyjádřila názor, že tento materiál, který datuje první soutěž ligy pořádané SH ČMS již na 8.3.2015 by měla projednat ÚOR hasičských soutěží, která má organizaci soutěží v klasických disciplínách CTIF v plánu práce.
■ Po rozsáhlé diskusi Vedení SH ČMS vrátilo oba dokumenty k projednání ÚORHS.
- Ing. Němečková předložila vedení návrhy finančních rozpočtů reprezentací v požárním sportu dorostu, juniorů, juniorek a žen. , které zpracovali vedoucí jednotlivých reprezentací. Rozpočty byly zpracovány pro potřebu finančního zabezpečení příprav reprezentací v požárním sportu.
■ Vedení SH ČMS rozpočty schválilo s tím, že pokud se nepodaří získal dotační prostředky na jejich pokrytí, bude nezbytná jejich úprava a další projednání přípravy reprezentací v roce 2015 ve Vedení.
- Ing. Němečková předložila vedení návrh společnosti Fire TV pro zajištění spolupráce přímých a záznamových internetových přenosů akcí SH ČMS. Spolupráce zahrnuje také správu FB aplikace, výrobu upoutávek na akce a přenos V. sjezdu SH ČMS.
■ Vedení SH ČMS schválilo spolupráci v uvedeném rozsahu nabídky s podmínkou rozšíření spolupráce o nesportovní akce (pouť na Hostýně, Konopiště 2015, živé prezentace ÚHŠ, CHH) to znamená popularizovat i ostatní akce a aktivity SH ČMS a pověřilo ředitele Kanceláře SH ČM uzavřením smlouvy s Fire TV.
- Ing. Aulický informoval o pokračování projektu sportovní haly pro požární sport v Přibyslavi. Prozatím jsme ve fázi příprav pozemků a územního plánu. Podali jsme žádost na město Přibyslav k odkoupení potřebných pozemků. Máme předběžnou cenovou nabídku ke zpracování projektové dokumentace a první návrh architektonického záměru stavby. Nyní je potřeba vypracovat zaměření stávající stavby (bramborárny) k níž se nedochovaly žádné stavební plány a počkat na rozhodnutí rady města jak rozhodne při změně územního plánu.
■ Vedení SH ČMS vzalo informaci na vědomí schválilo zaměření stávající stavby a objednávky studie haly.
- Ing. Aulický navrhl vedení posunutí termínu udělování titulů ZH na termín 6. – 7. 5. 2015.
■ Vedení změnu schválilo
- Ing. Němečková informovala o akci ČRDM na připomínkování novely zákona o veřejném zdraví 258/2000 Sb. V novele jsou další komplikace v pořádání dětských akcí např. nepřiměřenými sankcemi pro provozovatele zotavovacích akcí (táborů). Navrhla Vedení připravit dopis pro poslankyně a poslance, ve kterém je požádáme o pomoc. Dopis postoupíme všem starostů KSH a žádostí o spolupráci v jejich regionech.
■ Vedení pověřilo starostu podpořit iniciativu ČRDM
- Ing. Aulický informoval, že XX. reprezentační ples je již připraven.
- Ing. Aulický připomněl, že v materiálech je i návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS dne 26. března 2015. Pozvánka se sice bude projednávat až na vedení 10. 3. 2015 v Jánských koupelích, ale přemýšlelo se, že se jednání bude konat v Bílých Poličanech, tak ať může kancelář zahájit přípravy.
■ Vedení schválilo konání VV v ÚHŠ Bílé Poličany.
Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.


Zapsal dne 17. 2. 2015 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.