Zápis z 13. 1. 2015 Tisk
Úterý, 27 Leden 2015 10:26

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 13. 1. 2015 v Praze


Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Monika Němečková, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.
Přizváni: ředitel CHH Přibyslav Jiří Pátek
Omluveni: náměstkové starosty SH ČMS Ing. Jan Karger, Doc. Ing. Václav Liška a ředitel ÚHŠ BP Ing. Martin Čížek.


1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.
■ Vedení program schválilo.


2) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od posledního jednání VV SH ČMS nic nezměnilo a usnesení se plní dle možností celého sdružení.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky


3) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 29. 1. 2015 v SDH Stodůlky – Praha 13. Starosta přednesl jednotlivé body programu. P. Janeba požadoval do programu doplnit bod k projednání změn Organizačního, volebního a jednacího řádu SH ČMS, vyvolaných novým OZ. Vedení vzalo připomínku na vědomí.

■ Vedení pozvánku schválilo i s navrhovaným doplněním


4) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace
Hodnocení a plán činnosti Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace hasičského hnutí, byly členům vedení poskytnuty v písemné formě. Z přítomných ústně komentoval své hodnocení ředitel CHH Přibyslav p. Pátek a ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Aulický. P. Janeba připomínkoval předložený materiál (Hlavní úkoly Kanceláře pro rok 2015), zařadit bod 3/n k novému bodu 8/c, bod 7 doplnit o akce údržby HD a k bodu 5, zajistit masovou medializaci jednání SD SDH, OSH a samotného V. sjezdu SH ČMS.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a písemné materiály doporučilo předložit VV SH ČMS


5) Příprava XIX. Reprezentačního plesu SH ČMS
- Ing. Aulický předložil vedení pozvánku na XX. reprezentační plesu SH ČMS, který se bude konat dne 21. 2. 2015 ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě. Na přípravu plesu proběhlo několik jednání a ples je připraven. Zbývá ještě pozvat VIP hosty a doplnit tombolu. OSH Uherské Hradiště dělá ples již poněkolikáté a přípravy běží dle zaběhnutých harmonogramů.
■ Vedení vzalo informace na vědomí


6) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2014 a záměry na rok 2015
- Ing. Aulický předložil k jednání vedení písemný materiál, který shrnul zahraniční spolupráci v roce 2013 a záměry pro rok 2014, které jsme do vydání materiálu měli k dispozici. Materiál o své připomínky navrhl doplnit p. Janeba.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a doporučilo materiál rozšířit o navržené připomínky


7) Příprava V. sjezdu SH ČMS
- Ing. Aulický informoval, že úzce spolupracuje s OSH Pardubice a KSH Pardubického kraje, smluvně je objednán Dům hudby pro konání sjezdu a Domov mládeže pro ubytování delegátů a hostů sjezdu. Proběhlo jednání ke stravování a občerstvení, které bude připravovat Hotel Přibyslav ve spolupráci s OSH Pardubice.
- p. Janeba předložil přítomným návrh Programu a Volebního řádu V. sjezdu SH ČMS. K těmto materiálům se vedla dlouhá diskuse s náměty a připomínkami.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo náměstkovi p. Janebovi na jednání ÚORVO upravit návrh Programu a Volebního řádu V sjezdu do jednání VV SH ČMS 29. 1. 2015.


8) Navýšení základního kapitálu HVP a.s. a jednání s ČNB
Materiály byly členům Vedení zaslány písemně. Předsedkyně představenstva HVP a.s. Ing. Ondráková a gen. ředitel HVP Ing. Kubeš informovali o stavu jednání s potenciálním zájemcem o navýšení základního kapitálu HVP a.s. a o postupu ve věci životního pojištění., včetně připravovaného jednání s ČNB.
■ Vedení SH ČMS, po obsáhlé diskusi konstatovalo, že postup je v souladu s usnesením podzimního jednání starostů OSH a vzalo uvedené informace na vědomí.


9) Informace členů vedení – různé
- Ing. Richter informoval o přípravách 22. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn, která se bude konat 25. dubna. Z tohoto důvodu je potřeba určit koordinátora akce za SH ČMS. Návrh zní na PhDr. Josefa Juráně.
■ Vedení pověřuje předsedu ÚKRR PhDr. Josefa Juráně přípravou a koordinace 21. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn
Ing. Aulický informoval, že pro jednání VV SH ČMS se má připravit zpráva o stížnostech a námětech, které přišli písemně na Kancelář SH ČMS. Kancelář ovšem žádné stí´žnosti neeviduje a proto není co připravit. ÚKRR řešila v roce 2014 pouze jednu stížnost a tu uzavřela.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí
Ing. Aulický předložil, materiál pro vystoupení delegáta ústředí ke konání Shromáždění delegátů sborů. Je to podklad stručného zhodnocení pěti let činnosti SH ČMS a návod jak vystupovat na Shromáždění delegátů sborů. K podkladu je i závěrečná zpráva delegáta, kterou musí delegát po skončení shromáždění vyplnit a zaslat na Kancelář SH ČMS.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí a doporučilo materiál předložit VV SH ČMS k projednání.
PhDr. Josef Juráň se dotázal jak se bude řešit avizované potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu pro sportovce členy SH ČMS. Ing. Aulický reagoval, že se zjišťují podrobnosti u ostatních sportovních svazů a pro koho z členů SH ČMS by případné prohlídky byly povinné. Prozatím se nic nemění a žádné zdravotní prohlídky pro sport se nevyžadují.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí
Ing. Aulický informoval, že je připravena Směrnice starosty o trenérských kvalifikacích v požárním sportu a prováděcí a organizační pokyny ke směrnici o udělování trenérských tříd v požárním sportu. Oba materiály jsou v připomínkovém řízení u ÚORHS a byly zaslány ke konzultaci na Sdružení sportovních svazů.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí
Ing. Richter informoval, že navštívil DPO SR, kde se domluvilo společné jednání vedení obou organizací. Jednání se uskuteční v ÚHŠ JK ve dnech 10. – 11. 3. 2015. Samotné jednání vedení SH ČMS proběhne 11. 3. 2015 od 12:00 hod a jednání s DPO od 18:00 hod. Dne 11. 3. 2015 se uskuteční návštěvy Ostravy.
■ Vedení vzalo informaci na vědomí
Známé termíny Shromáždění delegátů OSH
11. 4. 2015 Jihomoravský kraj
18. 4. 2015 Ústecký kraj
18. 4. 2015 Zlínský kraj
18. 4. 2015 Pardubický kraj
20. 4. 2015 Kraj Vysočina
25. 4. 2015 Středočeský kraj
28. 4. 2015 Praha


Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.
Zapsal dne 13. 1. 2015 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.