Zápis z 25. 2. 2014 Tisk
Středa, 26 Březen 2014 11:16

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 25. 2. 2014 v Praze

Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, Doc. Ing. Václav Liška, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický.

Omluveni: Ing. Monika Němečková, Ing. Jan Karger, Hosté: generální ředitel HVP,a.s. Ing. Josef Kubeš, předsedkyně představenstva Ing. Vladimíra Ondráková.

 

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomného, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo. Starosta pozval na jednání generálního ředitele HVP,a.s. Ing. Josefa Kubeše a předsedkyni představenstva Ing. Vladimíru Ondrákovou. - Ing. Kubeš uvedl představenstvem vybranou firmu, která bude pro HVP,a.s vybírat strategického partnera a jimi zpracované podmínky pro výběr strategického investora společnosti HVP, a.s. a představil doposud přihlášené zájemce. K tomu se ve vedení rozvinula obsáhlá diskuse s výsledkem úpravy materiálu dle připomínek členů vedení.

2) Kontrola plnění usnesení - p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od posledního jednání VV SH ČMS nic podstatného nezměnilo a usnesení se průběžně plní. V usnesení č. 23/2013 je možno vypustit druhou odrážku kde vše k ÚOOÚ bylo již splněno.

■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky 3) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2013 - Ing. Aulický předložil vyhodnocení plnění grantů MV ČR, které již bylo posláno na GŘ HZS. Granty se podařilo vyčerpat v plné výši a řádně vyúčtovat. Granty MŠMT byly též vyčerpány v plné výši a na vyhodnocení se pracuje.

■ Vedení vzalo informace na vědomí 4) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH - Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 20. 3. 2014 v Přibyslavi. Vedení poupravilo program jednání s přidáním bodů k projednání návrhu změn Stanov dle nového Občanského zákoníku. - Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS návrh pozvánky na SS OSH dne 25. dubna 2014 v Přibyslavi. Vedení poupravilo program jednání a doporučilo pozvánku předložit k jednání VV SH ČMS. Starosta postupně pohovořil o jednotlivých bodech na pozvánkách: • na SS OSH bude pozván Ing. Tvrzník ze společnosti Elektrowin s poděkováním za sběr elektroodpadu a zástupci společnosti Alerion, který představí v předsálí své výrobky.

■ Vedení pozvánku na VV SH ČMS schválilo s navrženými úpravami a doporučilo předložit pozvánku na jednání SS OSH VV SH ČMS dne 20. 3. 2014

 

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2013 – statistické hlášení , výsledky hospodaření - Ing. Aulický informoval, že statistické hlášení se je ve fázi příprav. Hlášení o činnosti OSH se bude dne 28. 2. uzavírat a proto žádné relevantní výsledky ještě nejsou. Již se zpracovávají zprávy ústředních rad a zprávy od KSH.

6) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS a MČR v CTIF

Ing. Aulický informoval, že MČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů se bude konat od 27. - 29. 6. 2014 v Českých Budějovicích ve spolupráci HZS Jihočeského kraje. MČR se postupně připravuje. Již proběhly dvě jednání, kde se dohodla spolupráce na konkrétních úkolech. Rozpočet je již v materiálech nastíněn. Jsou připraveny propozice a rozlosováno pořadí krajů. Rozhodčí a dobrovolníci se již hlásí. Ing. Aulický informoval, že MČR v CTIF se připraví ve spolupráci s HZS Královehradeckého kraje v dohodnutém termínu 27. 9. 2014 ve Dvoře Králové nad Labem. Ing. Aulický informoval, že první MČR v TFA se připraví ve spolupráci s KSH a HZS Moravskoslezského kraje v dohodnutém termínu 4. 10. 2014 ve Štramberku. Již byly zaslána na KSH nominační předpoklady a prvotní informace.

■ Vedení schválilo rozpočet na MČR v PS a vzalo na vědomí informace k MČR v CTIF a MČR v TFA.

7) Projednání harmonogramu přípravy V. sjezdu SH ČMS

p. Janeba předložil materiál příprava V. sjezdu SH ČMS, který již projednala ÚORVO. Tato rada doporučila konání sjezdu s jednodenním jednáním a klíčem pro volbu delegátů: 1 delegát na každých započatých 1200 členů členské základny OSH se stavem k 31.12.2014.

■ Vedení doporučilo VV SH ČMS konání V. sjezdu s jednodenním jednáním a klíčem pro volbu delegátů: 1 delegát na každých započatých 1200 členů členské základny OSH se stavem k 31.12.2014. .

8) Informace členů vedení – různé

p. Janeba informoval, že dle usnesení z VV SH ČMS byly Ing. Aulickým do stávajících Stanov zapracovány změny dle nového Občanského zákoníku. Tyto Stanovy byly zaslány k vyjádření členům VV a byly projednány ÚORVO. Návrh novelizace Stanov SH ČMS se musí projednat na VV SH ČMS a následně schválit na SS OSH. Proto je nutné do programu dát bod k projednání změn Stanov.

■ Vedení vzalo informace z přípravy na vědomí a uložilo novelizované Stanovy předložit k projednání VV SH ČMS. - Ing. Richter informoval o přípravách 21. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn, která se bude konat 27. dubna. Z tohoto důvodu je potřeba určit koordinátora akce za SH ČMS. Návrh zní na PhDr. Josefa Juráně.

■ Vedení pověřuje předsedu ÚKRR PhDr. Josefa Juráně přípravou a koordinace 21. celostátní poutě hasičů na Sv. Hostýn Ing. Aulický – informoval o průběhu příprav XIX. reprezentačního plesu SH ČMS dne 1. 3. 2014 v Benešově. Ples je v současné době vyprodán. Máme přes 90 nahlášených hostů a vše jde dle plánu organizační skupiny. Ing. Aulický informoval o konaném semináři vedoucích OORV a KORV. Tento seminář se uskutečnil v gesci ÚORV a Kanceláře SH ČMS ve dnech 15. – 16. 2. 2014 v Přibyslavi. Dne 14. 2. proběhly zkoušky Hasič a Strojník. Ing. Aulický informoval o připravovaných kurzech pro nové rozhodčí instruktory obnovy kvalifikace rozhodčích instruktorů, které se uskuteční v gesci ÚORV a ÚORHS ve dnech 7. – 9. 3. 2013 a obnova dne 22. a 23. 3. v Přibyslavi. Ing. Aulický informoval o připravovaných dvou kurzech pro nové rozhodčí pro disciplíny TFA. Tyto kurzy se uskuteční v B. Poličanech 22. – 23. 3. a 5. – 6. 4. 2014

■ Vedení vzalo informace na vědomí Ing. Aulický informoval o připravovaném společenském setkání dobrovolných záchranných sborů ČR, které se bude konat v kongresovém centru Praha dne 11. dubna 2014. Před tímto společenským setkáním se bude konat kongresová část za účasti pozvaných politiků a cca 100 členů dobrovolných záchranných sborů. Za SH ČMS by bylo vhodné na kongresové části vystoupit s příspěvkem dále by SH ČMS mělo navrhnout cca 5 členů na ocenění a také při defilé praporů předat na prapory dobrovolných záchranných sborů stuhy ke 150 let českého dobrovolného hasičstva a ocenit medailí 150 let českého dobrovolného hasičstva doporučené členy dobrovolných záchranných sborů.

■ Vedení schvaluje ocenění praporů dobrovolných záchranných sborů pamětními stuhami 150 let českého dobrovolného hasičstva a vybrané členy dobrovolných záchranných sborů medailí 150 let českého dobrovolného hasičstva v počtu do 10 ks. p. Janeba informoval o přípravách oslav ve Velvarech, které se uskuteční ve dnech 23. – 24. 5. ve Velvarech. Pro zdárné zajištění akce by bylo vhodné se na akci finančně podílet.

■ Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo příspěvek pro SDH Velvary 20 000,. Kč. Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

Zapsal dne 25. 2. 2014 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.