Zápis z 21. 10. 2016 Tisk
Středa, 09 Listopad 2016 14:27

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

21. 10. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        K. Richter, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Slámečka, J. Brychcí, V. Hulec,   J. Henc, J. Karger, R. Kejmar, R. Kučera, L. Kuběna, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, J. Zips

Přizváni:             J. Bochňák, J. Aulický, J. Čečrdlová, I. Jirota, J. Kubeš, V. Ondráková, J. Netík, O. Přibyl, T. Vosyková, J. Olšanský, J. Březinová

Omluveni:           R. Dudek, J. Bidmon, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer, S. Pumprla, M. Čížek

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS ing. Karel Richter.

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Jiřina Brychcí

Jiří Henc

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 50/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.


2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a uvedl, že usnesení je plněno dle plánu.

Usnesení č. 51/2016:              VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2017

Materiál přiložen písemně

I.Jirota okomentoval přiložený materiál Komentář k rozpočtu návrh 2017 a materiál Pohledávky 2016, kde vyjmenoval mimořádné odklady zaplacení.

 

Usnesení č. 52/2016:               VV SH ČMS souhlasí s informacemi podanými I. Jirotou k prezentaci na SS OSH ČMS.


4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017, plány práce Vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2017 včetně plánu kontrol

Materiál přiložen písemně

L. Janeba informoval o změnách v plánu práce VV a SS OSH ČMS 2017.

Usnesení č. 53/2016: VV SH ČMS souhlasí se změnami v Plánu práce VV a SS OSH ČMS 2017.


5) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF (předkládá ÚORHS)

Materiál přiložen písemně

J. Henc okomentoval přiložený materiál a vyjádřil poděkování Královehradeckému kraji a všem co se na organizaci podíleli.

K. Richter přidal další poděkování a velice kladně zhodnotil proběhlé MČR i proběhlé Ligy CTIF.

M. Němečková se přidala k poděkování J. Orsákovi.

Usnesení č. 54/2016: VV SH ČMS bere informace o proběhlém MČR v klasických disciplínách CTIF na vědomí.


6) Návrhy na vyznamenání

K. Richter předložil členům VV SH ČMS zpracovanou tabulku posloupnosti udělování čestných uznání, vyznamenání a titulů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 55/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje všechny předložené návrhy na vyznamenání.


7) Různé

 

K. Richter navrhl zapisovatelku na jednání SS OSH ČMS a vyjmenoval účinkující hosty a skrutátory.

Návrh na složení návrhové komise na Shromáždění starostů OSH

VV SH ČMS

J. Slámečka

Praha

M. Wagner

Středočeský

D. Vilímková

Jihočeský

J. Marek

Plzeňský

M. Frost

Karlovarský

S. Hubáček

Liberecký

A.Černý

Královéhradecký

I.Kraus

Pardubický

J. Soural

Vysočina

L. Zeman

Olomoucký

V. Švubová

Zlínský

J. Polanský

Moravskoslezský

R. Krusberský

Ústecký

J. Henc

Jihomoravský

Z. Jandová

Usnesení č. 56/2016 VV SH ČMS souhlasí se složením návrhové komise.

K. Richter přidal postřehy z MČR v PS v Brně a MČR TFA ve Štramberku.

K. Richter informoval o problémovém termínu konání MČR v PS 2017 v Praze kvůli rekonstrukci stadionu Dukla. Probíhají jednání s pronajímateli jiných stadionů v Praze, abychom mohli ponechat srpnový termín dle plánu.

 

K Richter dále informoval o návrhu znovuobnovení společného pracovního jednání starostů OSH po jednotlivých krajích.

 

J. Aulický informoval o vyvzorování nové části Stejnokrojového předpisu, nově vyvzorované lodičce vzor SH ČMS.

 

M. Němečková představila návrh nových plastových členských průkazů, na které lze čerpat sleva EYCA.

J. Aulický upřesnil možnosti tisku. Platové čl. průkazy budou vyráběny Kanceláří SH ČMS. Další možností je tisknout zalaminovanou papírovou kartu, která může fungovat jako dočasný průkaz pro sportovce nebo jako řádný čl. průkaz, který nemusí obsahovat fotografii, a kterou bude tisknout OSH.

 

Usnesení č. 57/2016 VV SH ČMS schvaluje konečnou formu nových čl. průkazů:

●       Plastová – výrobu zajišťuje Kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,- Kč za kus. Tato forma členského průkazu může na žádost OSH obsahovat symbol EYCA. (pouze pro členy do věku 30 let). Na tomto typu členského průkazu musí vždy být fotografie člena. Slevy související se symbolem EYCA platí maximálně po dobu 4 let.

●       Papírová – výrobu zajišťuje OSH buď jako dočasnou (po dobu výrobu plastové) nebo jako trvalou. Na tomto typu členského průkazu nemusí být fotografie člena.

●       Výměna členských průkazů bude zahájena od 1. 1. 2017. Ukončení výměny členských průkazů se předpokládá do konce roku 2018.

 

R. Kučera požádal členy VV SH ČMS o oficiální vyhlášení termínu akce Pyrocar 2018, tj. 15. -16. 8. 2018.

Usnesení č. 58/2016 VV SH ČMS souhlasí s vyhlášením termínu akce Pyrocar 2018, tj. 15. – 16. 8. 2018.

M. Němečková informovala o změně pravidel v soutěži CTIF Villach 2017 konkrétně navýšení účastníků na počet 4 družstev v kategorii Mladých hasičů.

Dále poprosila R. Kučeru o právní výklad jízdy HA pod majáky.

V. Ondráková sdělila hlavní body, které bude HVP, a.s. prezentovat na SS OSH ČMS.

J. Březinová informovala o problematice akcií HVP, a.s. se zrušenými sbory SDH.

 

Usnesení č. 59/2016 VV SH ČMS bere informace ohledně akcií HVP,a.s. vedených na SDH na vědomí.

J. Slámečka vznesl dotaz ohledně dopravy dětí na soutěže a kdysi udělené výjimce, převážení osob v Avii. Podotkl, že tato výjimka neplatí pro nové dopravní automobily.

 

J. Čečrdlová představila formu nového webu, který bude ještě upravován dle vznesených připomínek.

 

8) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:             Karel Richter                            ___________________

Zapisovatelka:           Tereza Vosyková                      ___________________

Ověřovatelé:            Jiřina Brychcí                           ___________________

Ověřovatelé:            Jiří Henc                                  ___________________

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 15:14