Zapis z 3. 7. 2015 Tisk
Úterý, 04 Srpen 2015 10:44

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

3. 7. 2015 v Pardubicích

Přítomni:

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Stržínková, Ing. Němečková, Ing. Salivar, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Kuběna, Ing. Maděra,Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Navrátil, p. Kejmar,  p. Orsák, p. Páv, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka,  Ing. Čížek

Přizváni:             PhDr. Juráň, p. Netík, p. Kraus, Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, pí Kolouchová

Omluveni:          Ing. Aulický, p. Pátek, Doc. Ing. Liška, Ing. Karger, p. Pazdera, , , Ing. Olšanský, CSc., p. Zatloukal, Ing. Jirota, p. Nitra

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

 

 

Ing. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně přednesl program dle pozvánky a přečetl seznam předložených materiálů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2015:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku a program jednání.

 

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 32/2015:               VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

 

3) Zhodnocení činnosti VV SH ČMS v letech 2010-2015

 

Ing. Richter přítomné členy Výkonného výboru SH ČMS a přizvané hosty seznámil s obsahem zprávy starosty SH ČMS pro V. sjezd. V závěru svého vystoupení vyzval přítomné k připomínkám.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 33/2015                       VV SH ČMS schvaluje zprávu o činnosti, která bude                                                       přednesena starostou SH ČMS na V. sjezdu SH ČMS

4) Stav příprav  V. sjezdu

Ing. Richter uvedl, že první část jednání V. sjezdu SH ČMS povede p. Janeba a druhou část jednání povede Ing. Němečková.

P. Janeba přítomné seznámil s detailním programem jednání V. sjezdu SH ČMS. Následně uvedl jména hostů v pořadí ve kterém budou vystupovat. Od 10:45 se bude konat mimořádná tisková konference za účasti nejvýznamnějších hostů V. sjezdu.

Přítomným byl následně předložen písemný návrh Prohlášení delegátů V. sjezdu k připomínkám. Po zapracování připomínek bylo Prohlášení delegátů schváleno.

 

5) Různé

Ing. Kuběna přednesl žádost KSH MSK o dotaci ve výši 50.000 Kč za účelem pořádání MČR ve  vyprošťování předurčených jednotek PO obcí v Třinci, které se uskuteční v termínu 22.8.2015.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 34/2015                     VV SH ČMS schvaluje finanční dotaci Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve výši 50.000 Kč za účelem pořádání MČR ve vyprošťování.

6) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání.

 

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                ________________________

Zapisovatel:     Helena Kolouchová                              ________________________

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.