Zápis z 16. 10. 2014 Tisk
Středa, 19 Listopad 2014 14:30

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

16. 10. 2014 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:        Ing. Richter, p. Janeba, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Aulický, p. Bidmon, p. Hulec, p. Henc, Ing. Majer, Mgr. Martínek, p. Kejmar, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal,  Ing. Čížek

Přizváni:             PhDr. Juráň, p. Žižka, pí Bátrková, p Gargula, p. Hanus, p Bernatík

                        Ing. Kubeš, Ing. Ondráková, Mgr. Plajner,

                        Ing. Jirota, pí Kolouchová

Omluveni:          Ing. Stržínková, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Holásek, Ing. Olšanský, CSc.,                 p. Nitra

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Helena Kolouchová

Ověřovatelé:                Stanislav Pumprla

                                   Antonín Zatloukal

                                                                                                                                            

Ing. Richter zahájil jednání, přivítal přítomné členy VV SH ČMS, starosty KSH a přizvané hosty. Zároveň omluvil nepřítomné a informoval o průběhu jednání. Následně zmínil oslavená jubilea přítomných a dále přečetl přehled materiálů.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 50/2014:                         VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                             

 

 

2)  Rozpočet na rok 2015

 

Ing. Richter předal slovo Ing. Jirotovi.

K tomuto bodu byly předloženy písemné materiály.

 

Ing. Jirota vyjmenoval materiály zaslané poštou a předané na místě. Následně okomentoval předložený materiál Návrh rozpočtu 2015. Ve kterém zdůraznil náklady na sportovní soutěže, pořádání V. sjezdu a opravy Hasičského domu. Výsledkem hospodaření v roce 2015 je dle návrhu přebytek 0,9 mil. Kč. Přítomní byli dále seznámeni s plněním rozpočtu roku 2014 a stavem pohledávek OSH vůči SH ČMS. Vývoj stavu pohledávek se od posledního zasedání Výkonného výboru značně zlepšil. OSH Sokolov splatí své pohledávky do konce roku, dále jsou však značné pohledávky u okresu Děčín a Jeseník.

Jiří Henc informoval, že na Děčíně proběhla kontrola - 1/2 pohledávek bude uhrazena ihned  a zbytek do konce roku.

Ing. Němečková v této souvislosti zmínila problém při čerpání dotací.

Ing. Richter vznesl dotaz na pí Bártkovou ohledně situace v okrese Jeseník.

Pí Bártková - do konce měsíce října budou uhrazeny členské poplatky a do konce roku bude uhrazen zbytek pohledávek.

 

3)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 51/2014:                         VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

4) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF

 

p. Orsák vyjádřil spokojenost s průběhem soutěže CTIF, která se konala 27.9. již tradičně ve Dvoře Králové.

Ing. Aulický stručně informoval o průběhu této soutěže, kterou se opět podařilo zajistit na vysoké úrovni.

Ing. Richter  přítomné rozsáhleji informoval o průběhu I. Mistrovství České republiku v TFA, které se konalo 4.10. ve Štramberku. Pochválil dobrou organizaci a práci pořadatelů a rozhodčích,  výkony soutěžících, kteří se s připravenou tratí velmi dobře vypořádali i za mírné nepřízně počasí. Rovněž zmínil účast důležitých hostů. Následně vyjádřil svůj záměr věnovat se více soutěžím v TFA,  eventuálně dalším např. vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.  Středisko přípravy by mohlo být v Jánských Koupelích. Vyzval tímto radu velitelů pracovat v součinnosti s krajskými sdruženími na zařazení soutěží tohoto typu tak, aby měly svá trvalá místa v našich kalendářích.

Ing. Salivar vyjádřil svou podporu soutěžím podobného typu a upozornil na nutnost vypracovat důkladnější systém pořádání a financování.

p.  Slámečka navrhl zabezpečit účast soutěžních družstev v disciplínách CTIF nominací soutěžících zúčastněných v krajských kolech soutěží.

Ing. Němečková reagovala na nízkou účast soutěžících z ČR tím, že této disciplíně se věnuje velmi málo družstev a problémem je i termín začátkem září.

Ing. Richtr navrhl prokonzultovat a zhodnotit možnosti se soutěžními družstvy a komisí mládeže. Zmínil záměr stavby haly v Přibyslavi. A vyzval vedoucí ÚORHS a ÚORV projednat možnosti řešení se soutěžícími.

 

5)  Závěry IV. sjezdu a stanovení nosných úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení  pro další období

K tomuto bodu byly předloženy písemné materiály.

Ing. Richter vyjmenoval předložené materiály, které krátce okomentoval.

 

 

 

6) Program činnosti SH ČMS 2015-2020

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál.

Ing. Richter upozornil na rozsah úkolů a vyzval přítomné členy Výkonného výboru, starosty KSH a vedoucí odborných rad, aby věnovali tomuto materiálu zvýšenou pozornost a zaslali co nejdříve své připomínky.

P. Hanus upozornil na nutnost více se věnovat školení velitelů JSDHO - chybí v materiálu Program činnosti 2015-2020.

Ing. Salivar rozsáhleji hovořil na téma zařazení JPO V. tak,  aby se mohli stát součástí plošného pokrytí .
p. Páv v této souvislosti vyjádřil svůj názor věnovat zvýšenou pozornost odborné přípravě, zejména JPO V o kterou je menší zájem HZS a odborná školení. Ta by měla být doménou pro OORV.

Ing. Richter navrhl přítomným oslovit státní správu a rozvinout v této oblasti širokou diskusi.

P. Žižka upozornil na nedostatek finančních prostředků pro represi.

Ing. Salivar znovu zmínil nutnost nalézt vhodný systém a brát v úvahu připomínky velitelů JPO V.

Následně se rozvinula rozsáhlá diskuze na téma zařazení JPO V. a represe.

Ing. Richter diskuzi ukončil výzvou vedoucím komisí a odborných rad k zamyšlení se jak iniciovat odbornou přípravu v JPO V. a docílit toho, aby členové těchto jednotek byli řádně proškoleni a odzkoušeni dle příslušných norem a zapojeni k výjezdům.

 

7) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter vybídl členy VV SH ČMS k připomínkování či diskusi ohledně návrhů na vyznamenání.                                                                      

Ing. Karger přednesl jménem ÚHŠ Jánské Koupele přítomným návrhy na udělení vyznamenání.           Rektoru  Vysoké školy Báňské  – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Ivu Vondrákovi bylo navrženo udělení Řádu sv. Floriána a doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi byla navržena medaile Za mimořádné zásluhy.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 52/2014:                         VV SH ČMS schvaluje veškeré předložené návrhy na vyznamenání.

 

8) Různé

Ing. Aulický pozval účastníky jednání na slavnostní Galaodpoledne požárního sportu, které se koná dne 29.11.  v divadle U hasičů. Upozornil na omezený počet vstupenek.

Následně přednesl žádost OSH Kolín o uznání SDH Plaňany  za nejstarší český dobrovolný sbor. Dosud se však sboru nepodařilo prokázat datum oficiálního založení, které avizuje.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 53/2014:   Na základě žádosti starostky OSH Kolín ukládá VV SH ČMS řediteli CHH probádat a dát odborné stanovisko k založení SDH Plaňany.

 

Doc. Ing. Liška informoval přítomné o úpravě pravidel statusu veřejno-prospěšné organizace. Poplatek za přeregistraci jednotlivých pobočných spolků sdružení (1000,- Kč za každý) bude zrušen, návrh změny byl odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou  a čeká na schválení Senátu.           

P. Janeba ve svém vystoupení informoval o stavu příprav nových Stanov SH ČMS ve shodě s Občanským zákoníkem. Přítomným byl na místě předložen čistopis Stanov po posledních aktuálních úpravách. Zúčastnění byli o stavu příprav informováni průběžně. 6.10. obdrželi materiál, který doznal menších změn. Do druhé etapy se zapojila řada významných funkcionářů, kteří se podíleli na finální podobě dokumentu. Pan Janeba poděkoval všem, kteří se na přípravě podíleli a zaslali připomínky z niž byla většina zapracována. Dokument projde ještě jazykovou úpravou, musí být založen do sbírky listin a odborné rady mají změny aplikovat do předpisů hlavně tedy organizačního, jednacího a volebního řádu. V závěru doporučil VV SHČMS a přizvaným starostům KSH tento materiál schválit k předložení na Shromáždění starostů 17.10.

 

Hlasování: schváleno, zdržel se Doc. Ing. Václav Liška

Usnesení č. 54/2014:    VV SH ČMS schvaluje předložený „Návrh změn Stanov SH ČMS“,  Shromáždění starostů OSH.                                                                                                                                                                                                             

                                                       

 

Následně byl přítomným předložen písemný materiál Vystoupení starosty SH ČMS připravený na Shromáždění starostů OSH konané 17.10.

 

Ing. Richter vyzval účastníky jednání k připomínkám, načež po krátké debatě byly odsouhlaseny drobné úpravy textu.

P. Slámečka vnesl dotazy ohledně schválení umístění a financování sochy sv. Floriána a dále připomínku, že oficiální ukončení oslav 150. let dobrovolného hasičstva mělo již proběhnout na akci Pyrocar a nikoliv při odhalení sochy. Socha měla být schválena usnesením stejně jako pomník JUDr. Řepiskému.

Ing. Jirota reagoval uvedením ceny dřevořezby ve výši 120.000 Kč.

 

Ing. Richter následně přizval k jednání zástupce HVP a.s. generálního ředitele Ing. Josefa Kubeše, předsedkyni představenstva Ing. Vladimíru Ondrákovou a Mgr. Marka Plajnera, aby přítomné obeznámili s aktuální situací ohledně HVP a.s.

Ing. Ondráková předsedkyně představenstva HVP, a.s. informovala o průběžném výsledku hospodaření a předpisu pojistného, které jsou v souladu s plánem.

Ing. Kubeš stručně shrnul situaci ve které se nachází Hasičská vzájemná pojišťovna a.s,  vzhledem k navyšování základního kapitálu. Následně předal generální ředitel slovo zástupci partnerské advokátní kanceláře Mgr. Marku Plajnerovi.

Mgr. Plajner informoval o aktuálním stavu jednání se společností Vigo Investments a .s. Již při minulém zasedání VV SHČMS 25.9. byla usnesením zamítnuta varianta prodeje 51% a v případě realizace tohoto záměru doporučena varianta prodeje všech akcií v držení SH ČMS.

Na vzešlé 4 podmínky vyplývající z usnesení č. 42/2014  Vigo Investmnts přistoupilo.

Následně rozvedl další snahy při vyjednání  výhodnějších podmínek a eliminaci možných rizik. Další snahou bude transakci co nejvíce urychlit, za tohoto předpokladu by mohlo ke schválení ČNB dojít v březnu 2015.

P. Hanus vznesl dotaz ohledně iniciativy Dozorčí rady v této záležitosti.

Ing. Richter reagoval, že Dozorčí rada má v této věci doporučující charakter a již v minulosti doporučila představenstvu HVP a. s. najít řešení jak navýšit základní kapitál pojišťovny v souladu s rozhodnutím ČNB. Na každém zasedání Dozorčí rady je k tomuto tématu informace představenstva.

Doc. Ing Liška vznesl dotaz ohledně zvoleného finančního instrumentu splácení. Doporučil formu dokumentárního akreditivu.

Mgr. Plajner - pokud by hradili předem tak na zvláštní účet banky, pokud by hradili úvěrem doporučuje úschovu prostřednictvím advokáta.

Doc. Ing. Liška - vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto řešením vypořádání.

Ing. Ondráková následně informovala o průběhu jednání s dalšími partnery o možném prodeji kmne životního pojištění. Zmínila několik pojišťoven např. Maxima,  ČPP, Kooperativa a Metlive.

Doc. Ing. Liška poznamenal nutnost opravy Vystoupení starosty SH ČMS Ing. Richtra na zítřejší shromáždění starostů. Navrhl pasáž o HVP a .s. vzhledem k aktuální nejasné situaci upravit - zúžit.

Ing Salivar navrhl přepracování smlouvy s Vigo Investments a.s. (další dvě podmínky).

P. Slámečka vyjádřil svou nespokojenost v jednání pod časovým tlakem. Nebylo svoláno mimořádné jednání VV SH ČMS v červenci.

Ing. Richter uvedl, že nebyly k dispozici materiály, které připravilo Vigo, a.s. Nebylo tedy v červenci o čem jednat.

Ing. Richter tento bod uzavřel rozhodnutím připravit závěrečnou zprávu na Shromáždění starostů 17.10. k bodu programu č. 6.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 55/2014:       1)  VV SH ČMS ukládá zástupcům SH ČMS v dozorčí radě HVP a.s., aby neprodleně iniciovali prodej kmene životního pojištění HVP a.s.

                                          2) VV SH ČMS schvaluje pokračovat v jednání o kapitálovém     posílení společnosti HVP a.s.

                                              3) VV SH ČMS Pověřuje Výkonný výbor SH ČMS, aby příslušné návrhy smluv souvisejících s kapitálovým posílením společnosti HVP a.s. předložil na mimořádné jednání Shromáždění starostů OSH.

Při jednání o kapitálovém posílení společnosti HVP a.s. a při prodeji kmene životního pojištění společnosti HVP a.s. musí být postupováno s maximální obezřetností.

Tyto závěry doporučuje VV SH ČMS předložit ke schválení Shromáždění starostů OSH dne 17.10.2014.

 

 

Ing. Jirota stručně informoval o předložení žádosti obce Vojkov o převod pozemku. Bude předloženo ke schválení na Shromáždění starostů 17.10.

 

9) Závěr jednání

 

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomným šťastný návrat domů.

Předsedající:    Ing. Karel Richter                                _________________________

Zapisovatel:     Helena Kolouchová                              _________________________

Ověřovatelé:    Stanislav Pumprla                                _________________________

                      Antonín Zatloukal                                __________________________

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 24 Listopad 2014 08:24