Zápis z 14. 6. 2012 Tisk
Čtvrtek, 13 Září 2012 11:05

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

14. 6. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, PhDr. Juráň, p. Bidmon, p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Procházka, p. Páv, p. Pazdera, P. Pumrla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Maděra, Ing. Aulický

Přizváni:             Ing. Jirota, p. Nitra

Omluveni:          p. Janeba, p. Doubrava, Ing. Kuběna, pí. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 p. Josef Nitra

Ověřovatelé:                p. Jiří Pátek

Mgr. Bohumír Martínek

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou, které obdrželi na místě, a které byly zaslány elektronickou poštou. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  32/2012:                        VV SH ČMS schvaluje zapisovatele, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. K usnesení č. 59/2011 uvedl, že proběhla Valná hromada HVP, a. s., která schválila změnu Stanov HVP, a. s. a hospodářský výsledek, který umožnil navýšení ceny akcií o 2 Kč na akcii. K usnesení č. 31/2012 uvedl, že MSH Praha zatím nedodala návrh na člena ÚORM.

Ing. Maděra reagoval na usnesení č. 31/2012 a informoval, že návrh je již hotov, ale ještě ho musí projednat VV MSH Praha.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 33/2012:                         VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

Ing. Richter uvedl, že zápis obdrželi členové VV SH ČMS písemně a z jednání SS OSH nevyplynulo nic co by mělo být řešeno bezodkladně. Po následném vystoupení starosty OSH Zlín pana Bernátíka se uskutečnilo v kanceláři starosty SH ČMS jednání s příslušnými zástupci OPTIMUM ENERGY. Diskusní příspěvek pana starosty KSH Jihočeský Václava Žižky byl vzat na vědomí a ÚORHS se tímto problémem bude určitě zabývat.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 34/2012:                         VV SH ČMS bere na vědomí zápis ze SS OSH a ukládá ÚORHS řešit problémy ohledně pravidel požárního sportu.

4) Příprava VVH SDH

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál, který připravil první náměstek p. Janeba.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 35/2012:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků SH ČMS.

5) Návrhy na vyznamenání

 

Ing. Richter přečetl odpověď VV KSH Jihomoravského kraje ohledně nedoporučení schválení návrhu na vyznamenání p. Beranovi.

Následně se rozvinula diskuse, ze které vyplynulo usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 36/2012:                         1) VV SH ČMS na základě informací získaných z VV KSH JMK bere na vědomí zamítavé stanovisko KSH JMK a OSH Brno-venkov ohledně udělení titulu ZH bratru Vlastimilu Beranovi z SDH Lelekovice.

2)  VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

Následně byli jmenování zástupci VV SH ČMS, kteří předají u příležitosti významných výročí Stuhy a Čestné prapory SH ČMS.

6) Různé

Ing. Richter přítomným stručně okomentoval písemný zápis z Aktivu ZH. Dále okomentoval písemný materiál Návrh změn Organizačního, jednacího a volebního řádu SH ČMS, který připravila Kancelář SH ČMS ve spolupráci s ÚORVO.

Ing. Aulický doplnil, že tento materiál už se projednával vícekrát a pan Janeba ho předkládá doplněný.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 37/2012:                         VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy změn Organizačního řádu SH ČMS, jednacího řádu SH ČMS a Volebního řádu SH ČMS.

Ing. Richter uvedl, že 22. června proběhne na zámku Přibyslav vyhodnocení PO očima dětí 2012. Vyjádřil poděkování ÚORP a poprosil, aby ÚORP oceněným popřála i za VV SH ČMS. Následně požádal o propagaci této soutěže i v dalších ročnících.

Ing. Majer uvedl, že při vyhodnocování prací pomáhala i paní profesorka z UMPRUM. Namítl, že některé vtipné práce by se mohly zveřejňovat v Hasičských novinách.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 38/2012:                         VV SH ČMS děkuje všem organizátorům a členům hodnotitelských komisí za přípravu a průběh akce PO očima dětí 2012.

Ing. Němečková přítomným stručně okomentovala písemný materiál Statut odborných rad mládeže a Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů. Uvedla, že předložené dokumenty zpracovala ÚORM na základě připomínek a námětů vedoucích OORM a jsou aktualizovanou verzí již existující Směrnice a Statutu. Oba dokumenty reagují na novelizaci Stanov z roku 2012 a byly do nich zapracovány písemné připomínky A.Maděry a L.Janeby, které měly věcný charakter.

K těmto dokumentům se rozvinula diskuse.

Hlasování: pro: 23, proti: 0, zdržel: 1

Usnesení č. 39/2012:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Statut odborných rad mládeže a Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů.

 

Ing. Richter stručně okomentoval písemný materiál Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS.

Mgr. Martínek informoval, že tento materiál je k nahlédnutí již od května na www.dh.cz, připomínky přišli z Olomouckého kraje. Následně okomentoval aktuální situaci v oblasti ochrany obyvatelstva.

Ing. Richter vyjádřil poděkování ÚOROO za dobře odvedenou práci.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 40/2012:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál ÚOROO Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS.

Ing. Richter přítomné informoval o písemném materiálu, který obdrželi členové VV SH ČMS na místě. Email přišel od starostky KSH Olomouckého kraje paní Dáši Bártkové. Jedná se o zrušení JSDHO Bohumín – Kopytov). K emailu je připojena i petice proti zrušení JSDHO. Starosta OSH Karviná tuto situaci bedlivě sleduje a doporučuje řešení na domácí půdě. Uvedl, že by OSH Karviná a KSH MSK měla poté podat písemnou informaci.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 41/2012:                         VV SH ČMS bere na vědomí informaci a situaci v SDH Bohumín – Kopytov a pověřuje KSH Moravskoslezského kraje a OSH Karviná sledovat tuto situaci a následně o ní informovat.

Ing. Maděra uvedl, že jako vedoucí Redakční rady magazínu hasičů a záchranářů AR má připomínku ke Statutu Redakční rady. Jako tajemníka navrhl p. Josefa Nitru, tiskového mluvčího SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 42/2012:                         VV SH ČMS schvaluje p. Josefa Nitru do funkce tajemníka Redakční rady magazínu hasičů a záchranářů AR.

p. Orsák informoval, že v rámci Východočeské ligy se stal úraz, který se široce diskutuje. SH ČMS tuto soutěž neorganizuje a KSH do toho nechce zasahovat. Jedná se o dívku, která přišla úrazem při této soutěži o oko a druhé má omezené. Nebyly dodrženy bezpečnostní zásady. Nyní se čeká, jak zareaguje pojišťovna.

Ing. Stržínková uvedla, že pojišťovna úraz vyplatí, ale bude peníze požadovat po organizátorovi.

p. Páv poděkoval za článek v Hasičských novinách panu Jiřímu Orsákovi. Uvedl, že vždy jsme se distancovali od soutěží, která nejsou podle pravidel PS. Do okresního kalendáře se tyto soutěže nedávají, protože tam nejde o bezpečnost, ale o sekundu v lepším čase. Dále informoval o osobním setkání s novou hejtmankou Středočeského kraje.

p. Zatloukal informoval o proběhnutém Shromáždění delegátů, které se konalo 25. 5. v okrese Olomouc. Novou starostkou OSH Olomouc byla zvolena Vlastimila Štubová, která získala 58%. Dále byli zvoleni 3 náměstci a 8 členů VV OSH. Následně informoval o proběhnutém krajském kole MH v Šumperku, kterého se zúčastnil a plánované rekreaci ZH.

Ing. Maděra vyřídil poděkování starosty MSH Praha za pomoc při Bambiriádě tiskovému mluvčímu SH ČMS.

p. Hulec uvedl, že po dohodě s Ústeckým krajem bude probíhat V. propagační jízda Horažďovice – Litoměřice. Následně informoval o podrobnější cestě V. propagační jízdy.

p. Kejmar (nový starosta KSH Karlovarského kraje) stručně informoval o přípravách MČR Plamen a dorostu, které letos proběhne v Sokolově.

p. Pazdera uvedl, že KSH Jihočeského kraje čekají všechny krajské soutěže. Dále uvedl, že obdrželi finanční příspěvek od ČEZ na JPOV a SDH.

p. Pumprla stručně informoval o proběhnuté pouti na sv. Hostýně, které se zúčastnilo 120 SDH. KSH Zlínského kraje řeší aktuální organizační záležitosti ohledně příprav MČR v PS, které proběhne v Uherském Hradišti poslední víkend v srpnu.

Ing. Majer uvedl, že v loňském roce vydala ÚORP brožuru Hasič v divadle. V příštím roce je plána vydat první díl série brožur Hasič a komín.

p. Procházka informoval o proběhnutém krajském kole MH.

p. Bidmon informoval o přípravách MČR Plamen a dorostu, které probíhají v Karlovarském kraji.

Ing. Karger informoval o projektu v oblasti vzdělávání ochrany obyvatelstva. Minulý týden byl projekt schválen a partnerem projektu je VŠB Ostrava a KSH MSK. Uvedl, že pokud bude někdo žádat o projekt, musí požádat VV SH ČMS a ten musí následně žádost schválit. Požádal tedy VV SH ČMS o schválení projektu. Na závěr informoval o aktuálních činnostech ÚHŠ Jánské Koupele.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 43/2012:                         VV SH ČMS podporuje projekt na vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva.

 

p. Navrátil informoval o krajském kole MH a přípravkách MH.

Doc. Ing. Liška informoval o finálních přípravách k otevření muzea v Rožmitále pod Třemšínem, které proběhne 30. 6. Navrhl námět pro zpracování knihy ke 150. Výročí českých hasičů. Následně navrhl pracovní skupinu ve složení: Doc. Liška, Ing. Karger, p. Nitra, p. Pátek a uvedl, že do konce roku by byl předložen námět.

7) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 13 Září 2012 11:07