Zápis z 24.3.2011 Tisk
Pátek, 08 Duben 2011 08:44

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

24. 3. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Stržínková, p. Janeba, Ing. Salivar, Ing. Karger, Ing. Doc. Liška, Ing. Němečková, p. Bidmon, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:          p. Riesner, p. Žižka, p. Černý p. Henc, p. Gargula, pí Bártková, p. Krajča, Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová,

Omluveni:        p. Doubrava, p. Hulec, Ing. Olšanský,

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Antonín Maděra

Ing. Markéta Stržínková

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, kteří byli přizváni na toto jednání. Přivítal Ing. Kubeše, který krátce pohovoří i aktuálním stavu HVP, a. s.. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil. Na závěr uvedl, že od posledního jednání VV SH ČMS nás postihly tři smutné události – úmrtí Ing. Rudolfa Manouška, bývalého starosty SH ČMS, PaedDr. Ladislava Svrčiny, bývalého člena ÚOROO a Ing. Karola Forgáče, bývalého prezidenta DPO SR. Jejich památku uctil VV SH ČMS minutou ticha.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 11/2011:          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 12/2011:                      VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně – Zápis z jednání Vedení ze dne 17. 2. 2011 a 8. 3. 2011

Ing. Richter uvedl, že Vedení SH ČMS se zabývalo přípravou VV SH ČMS a následným SS OSH, které se bude konat 16. 4. 2011. Vedení SH ČMS se naposledy sešlo 8.3. 2011, jednání bylo společné s vedením GŘ HZS ČR a uskutečnilo se na území GŘ HZS ČR. Jednání se zabývalo aktuálními problémy např. statistické ročenky, rozvoj činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. Diskutovány také byly palčivé okruhy jako uvolňování členů jednotek SDH obcí k odborné přípravě a zásahům, nemocenském zajištění členů jednotek SDH obcí. Ve druhé části jednání, které se konalo již samostatně se probíraly aktuální přípravy akcí SH ČMS.

4) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2010 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

Ing. Aulický přítomné informoval o finálních přípravách Výroční zprávy za rok 2010. Zprávy z ÚORad
a ÚHŠ jsou připraveny. Hlášení OSH chybí už pouze ze dvou OSH. Uvedl, že nárůst členů je cca o 3 tisíce víc než v roce 2009. Na závěr uvedl, že Výroční zpráva SH ČMS za rok 2010 bude připravena na SS OSH.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně počtů členů v evidenčním programu SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13/2011:                      VV SH ČMS bere průběh zpracování Výroční zprávy za rok 2010 na vědomí.

Ing. Kubeš přítomné informoval o  hospodářských výsledcích HVP a.s. za rok 2010. Uvedl, že hospodářský výsledek po zdanění je 2.7 mil. Kč a objem předpisu pojistného 522 mil. Kč. Plánované předpisy nebyly dosaženy. Jedním z důvodů je nebývale vysoký škodní průběh rozdělený do více událostí, na které však nedosáhlo katastrofické zajištění. U pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla došlo k očištění kmene zejména o ztrátové flotily vozidel. Dále uvedl, že hospodářský výsledek za prvé dva měsíce 2011 je v souladu s časovým plánem ve výši 2,6 mil. Kč. Poté informoval o  stavu  přípravy Valné hromady HVP, a. s., která se uskuteční 27. 4. 2010 na zámku v Bílých Poličanech. Představenstvo HVP, a. s. bude na tomto jednání předkládat návrh na navýšení základního kapitálu o 2 952 tis. Kč, tj. hodnoty jedné akcie z 91 na 92 Kč.

HVP, a. s. se intenzivně připravuje na počátek účinnosti ustanovení zákona o pojišťovnictví  (Solvence II) od roku 2013 – zejména ve věci analytického zjišťování rizik. Na závěr stručně informoval o konané soutěži pro OSH, výherci se zúčastní odborného semináře do Drážďan.

Bylo namítnuto, že zájezd do Drážďan se koná v době konání PYROS, kam budou mít zájem jet i starostové OSH.

Ing. Richter uvedl, že VV SH ČMS musí vyslat zástupce za SH ČMS na Valnou hromadu HVP, a. s. .

Po diskuzi byl navržen starosta KSH Královéhradeckého kraje Jiří Orsák.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 14/2011:

1) VV SH ČMS  bere informaci Ing. Kubeše o Výroční Valné hromadě a aktuální činnosti HVP, a. s. na vědomí.

2) VV SH ČMS pověřuje člena VV SH ČMS p. Jiřího Orsáka (p. Pekárka v případě náhrady) hlasováním za SH ČMS na Výroční Valné hromadě HVP, a. s. dne 27. 4. 2011.  Zástupce SH ČMS bude hlasovat pouze v zájmu SH ČMS.

5) Činnosti Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2010

 

Materiály byly předloženy písemně – Plány práce KSH.

Ing. Kuběna přítomné stručně informoval o proběhnutých akcích v roce 2010 v Moravskoslezském kraji. Dále informoval o  Poháru starosty pro MH, který proběhl na výborné úrovni a letos se bude konat již 3. ročník. Spolupráce s HZS ČR je na dobré úrovni stejně jako spolupráce s krajským úřadem bez kterého by KSH nefungovalo. V roce 2011 čeká KSH Moravskoslezského kraje dvě velké akce a to MČR Plamen a dorostu, které se bude konat v Ostravě a MČR v PS, které se bude konat také v Ostravě a bude společné s HZS ČR. V roce 2011 bude probíhat Krajské kolo v PS společně s KSH Olomouckého kraje. Ohledně zahraniční spolupráce uvedl, že spolupracují s Polskem a uvedl, že Rusko má také zájem o spolupráci. Na závěr informoval o plánovaném konání Festivalu přípravek v Moravskoslezském kraji o který  je velký zájem.

p. Páv přítomné informoval o činnosti KSH. Uvedl, že spolupráce s krajským úřadem není na dobré úrovni. Dlouho čekají na odpověď ohledně dotací i ohledně plánované schůzky s hejtmanem Středočeského kraje. Stručně informoval o systému žádání o finance na projekty organizací, která není výhodná.

Diskuse ohledně financování KSH Středočeského kraje.

p. Žižka informoval o běžných akcí, které proběhly v roce 2010 a jsou plánovány na rok 2011. Dále uvedl, že akce plánované pro ZH v Jihočeském kraji mají dobrou odezvu. Na závěr konstatoval, že financování KSH je individuální na každém kraji a bohužel ne vždy je komunikaci na dobré úrovni.

p. Navrátil stručně okomentoval situaci ohledně dotací pro KSH Libereckého kraje, kde nastaly určité změny v čerpání dotací. Dále informoval o uskutečněném slavnostním předání medailí Za odvahu a statečnost a Za záchranu života z důvodu pomoci při povodních v roce 2010. Statistická krajského úřadu Libereckého kraje uvádí  56% zničené oblasti v Libereckém kraji při povodních. Následně poděkoval starostovi SH ČMS, Ing. Salivarovi, p. Janebovi a Ing. Aulickému za účast při slavnostním předání medailí 30. oceňovaným osobám. Na závěr uvedl, že na HZS na Libereckém kraji byl jmenován nový ředitel.

pí. Bártková stručně informovala uskutečněné akce v roce 2010 a následně plánované na rok 2011. Informovala o přidělení dotací pro KSH Olomouckého kraje. Uvedla, že stále čekají na termín společné schůzky s hejtmanem Olomouckého kraje. Dále informovala o problému, který se vyskytuje v Olomouckém kraji ohledně výjezdů JPO – zaměstnavatelé nechtějí zaměstnance pouštět na výjezdy. Na závěr stručně zmínila problém ohledně změny razítek, které proběhly před několika lety a SDH mají na starých registračních listech stará razítka SDH a vzhledem ke změně jim někde nechtějí uznat ty nová razítka.

Následně proběhla diskuse ohledně výjezdů JPO a jejich vztahu k zaměstnavateli.

p. Henc, který zastupoval KSH Ústeckého kraje vzhledem k nepřítomnosti p. Doubravy uvedl, že p. Doubrava se snaží získávat finance na různé aktivity i potřeby pro KSH i OSH, p. Doubrava sehnal 230 kusů PS II, které byly rozděleny na SDH v kraji. Informoval o dobré komunikaci s krajský úřadem Ústeckého kraje i krajským HZS ČR. Na závěr informoval o již tradiční akci pro postižené děti, která má velmi a dobrý ohlas a všem se líbí.

p. Orsák uvedl, že rok 2011 je nabitý akcemi v Královéhradeckém kraji. Stále spolupracují a společně organizují různé akce s polskou stranou. 25. 3. proběhne slavnostní ukončení U3V v Trutnově, 7. 5. v Náchodě proběhne předání 20 hasičských aut  z toho  11 aut JPO obcím na české straně a zbývající na straně polské.. 8. 6.  proběhne Festival přípravek na úrovni Královéhradeckého kraje, ve dne 24. 9. 2011 proběhne 2. ročník MČR CTIF v klasických disciplínách. Konstatoval, že po dohodě všech zainteresovaných pořadatelů, tento ročník proběhne ve Dvoře Králové a  aby  se následně  toto místo stalo tradičním místem konání této soutěže. Dále uvedl, že spolupráce se Svazem měst a obcí je na dobré úrovni, připravuje se návrh smlouvy o spolupráci  mezi Svazem měst a obcí a Sdružením hasičů ČMS. Na závěr informoval stručně o běžné činnosti všech OSH na Královéhradeckém kraji.

p. Riesner uvedl, že MSH Praha stále čeká na schůzku s primátorem hl. Města. Schůzka je naplánovaná na duben, ale vzhledem k soudnímu líčení ohledně voleb v Praze není schůzka 100%. Informoval, že OORM rezignovala již v prosinci 2010 a co nejdříve se bude volit nová rada. Na závěr se dotázal na materiál Statut odborných rad, kde od roku 2010 byl Statut mládeže schválením novelizace Statutu odborných rad zrušen a ještě nebyl vydán nový.

Ing. Němečková reagovala na příspěvek p. Riesnera a uvedla, že ÚORM si je vědoma tohoto mezičasu a konstatovala, že nebyl ihned vytvořen Statut odborné rady mládeže z důvodu čekání na informace z MŠMT, aby tento materiál nemusel být pracně předěláván 2x během dvou měsíců a bohužel OORM MHS Praha v tomto „čekacím“ období rezignovala.

p. Jelínek stručně informoval o činnosti Karlovarského kraje. Uvedl, že se stále vyrovnávají s obtížemi, ale krajský úřad i HZS Karlovarského kraje jim vychází vstříc. Na závěr vyjmenoval akce, které Karlovarský kraj čekají v roce 2011.

p. Černý stručně informoval o proběhnutých akcí v roce 2010 a následně plánované činnosti v roce 2011. Poděkoval Ing. Salivarovi za pomoc při získání dotací pro OSH Plzeňského kraje, ale bohužel se zapomnělo na KSH. KSH Plzeňského kraje má nové webové stránky, na kterých se stále pracuje a zdokonalují se. Uvedl, že se zúčastňují jednání v Asociaci státních neziskových organizací a KSH Plzeňského kraje je i členem Krajské rady dětí a mládeže. Spolupráce s HZS ČR je na dobré úrovni. Dále uvedl, že VV KSH Plzeňského kraje navrhuje p. Hůlu do ÚORHS, pan Hůla je bývalý reprezentant ČR, sportovec a věří, že v této radě bude jen přínosem. Na závěr informoval o přípravách plesu v roce 2013. V plzeňském kraji začínají přípravy ohledně sponzorů a určení místa konání, které bude pravděpodobně v Plzeňské besedě.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 15/2011:                      VV SH ČMS schvaluje pana Jana Hůlu jako člena ÚORHS.

 

p. Krajča stručně okomentoval činnost KSH Zlínského kraje za rok 2010 a krátce pohovořil o plánovaných akcí v roce 2011. Uvedl, že byli přijati u hejtmana Zlínského kraje, který vyznamenal medailí Za zásluhy 10 zástupcům SH ČMS ze Zlínského kraje, mezi nima byli i 2 starostové OSH ze Zlínského kraje. Komunikace s krajským úřadem i hejtmanem Zlínského kraje je tedy na dobré úrovni a na dobrovolné hasiče nezapomíná. Dále informoval o rekreaci pro ZH ve Zlínském kraji, která probíhá každoročně a letos se o rekreaci ZH staralo OSH Uherské Hradiště. Na závěr požádal VV SH ČMS o uvolnění z Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF. Jako důvod uvedl zdravotní důvody a poděkoval Ing. Němečkové a Ing. Stržínkové za spolupráci v Mezinárodní komisi vedoucích mládeže CTIF, tuto činnost vykonával od roku 1996.

Ing. Richter poděkoval p. Krajčovi za dosavadní činnost v MKVM CTIF a uvedl, že náhradu za p. Krajču projedná ÚORM i ČNV CTIF.

p. Gargula krátce pohovořil o akcích z roku 2010 a o plánované činnosti na rok 2011. Uvedl několik problémů, které jsou v Jihomoravském kraji. Informoval, že v Jihomoravském kraji není vhodný stadion na konání Krajského kola v PS a dále uvedl, že v Jihomoravském kraji je malá účast na školeních.

p. Slámečka stručně informoval o činnosti KSH Vysočina. Uvedl, že webové stránky KSH Vysočina jsou zaktualizované. Vyhodnocení Krajského kola PO očima dětí bylo přesunuto na zámek Přibyslav. KSH Vysočina je členem Rady dětí a mládeže. Uvedl, že ZH kraje Vysočina jezdí každoročně na rekreaci do ÚHŠ Jánské Koupele, letos však pojedou na rekreaci v kraji Vysočina. Dále informoval, že spolupráce s HZS ČR je velmi dobrá, mají společné projekty a akce, stejně tak je dobrá spolupráce s krizovým řízením kraje Vysočina. Následně stručně okomentoval přípravy PYROCARU 2011, na kterém KSH Vysočina spolupracuje s ústředím SH ČMS. Byl rozeslán dopis všem SDH v kraji Vysočina s prosbou o propagaci, pomoc při organizování či pouze jako diváci na PYROCARU 2011. KSH Vysočina schválilo finanční pomoc 50 tisíc Kč na tuto akci. Na této akci také vystoupí Hasičská hudba kraje Vysočina, ve které je zastoupení HZS ČR i SH ČMS.

p. Bidmon okomentoval činnost KSH Pardubického kraje v roce 2010. Uvedl, že spolupráce s HZS ČR i krajským úřadem je na dobré úrovni. Mají naplánovaný Festival přípravek na kraji. ZH v Pardubickém kraji se rekreují v ÚHŠ Jánské Koupele, toto zajištění má na starosti p. Emil Dušek. Ohledně dotací z krajského úřadu uvedl, že KSH Pardubického kraje dostalo stejnou částku jako loni. Na závěr uvedl, že v rámci vzdělávání starostů měst a obcí dostane prostor promluvit např. o pojištění požární techniky atd.

6) Příprava shromáždění starostů OSH

 

Materiál byl předložen písemně – návrh pozvánky na SS OSH 16. 4. 2011.

Ing. Richter doporučil, aby z pozvánky na SS OSH byl vypuštěn bod 6 a 7 vzhledem k probíhajícím školením funkcionářů a hospodářů. Dále doporučil, aby zprávy ÚORM, ÚORV a ÚROP byly přiloženy pouze písmeně vzhledem k informaci o těchto radách ve Výroční zprávě za rok 2010, která bude rozdána na SS OSH. Vedoucí těch rad mohou vystoupit v diskusi a přítomné starosty informovat o plánované činnosti v roce 2011. Dále doporučil, aby jednání SS OSH řídil Ing. Karger a p. Janeba, aby zastupoval VV SH ČMS v návrhové komisi. Na závěr uvedl, že zprávu starosty dostanou členové VV SH ČMS v předvečer jednání SS OSH a Ing. Stržínková informuje SS OSH o činnosti hospodaření SH ČMS za rok 2010.

Následně se členové VV SH ČMS domluvili na jmenování Návrhové komise.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 16/2011:                      VV SH ČMS bere na vědomí návrh pozvánky na SS OSH s připomínkami a schvaluje Ing. Karga jako řídícího na jednání SS OSH ve dne 16. 4. 2011.

7) Návrhy na vyznamenání

 

Ze členů VV SH ČMS byli delegováni na udělení:

 

Stuha k Historickému praporu SDH  a Čestnému praporu SH ČMS

 

SDH Mlazice                 11. 6. 2011                  Ing. Antonín Maděra

SDH Fulnek                  4. 6. 2011                   Ing. Leo Kuběna

SDH Nová Ves              4. 6. 2011                   Ing. Monika Němečková

SDH Vizovice                05/2011                      p. Stanislav Pumprla (p. Josef Krajča)

SDH Velké Meziříčí        25. 6. 2011                 p. Jan Slámečka

 

Čestný prapor SH ČMS

 

SDH Perknov               07/2011                      p. Jan Slámečka

SDH O. – Martinov       4. 6. 2011                   Ing. Markéta Stržínková

SDH Mukařov              7. 5. 2011                   p. Lubomír Janeba

SDH Horní Lideč           2. 7. 2011                   PhDr. Josef Juráň (p. Josef Krajča)

Hlasování: jednomyslně schváleno.

 

Usnesení č. 17/2011:                      VV SH ČMS bere na vědomí návrhy na vyznamenání.

Ing. Aulický přítomným představil návrh medaile za udělení výjimečně pomoci např. při povodních. Uvedl, že toto je návrh přímo od výrobce. Následně proběhla diskuse ohledně textu, který byl měl být vyražen na medaili, padlo několik podmětných návrhů a Ing. Richter doporučil, aby si členové VV SH ČMS tento návrh rozmysleli do příštího VV SH ČMS.

8) Různé

p. Pumprla stručně okomentoval zápisy z ÚORV, která se sešla na jednání ve dnech 25. - 26. 2. ve Zbirohu. Dále stručně informoval o proběhnutém školení rozhodčí instruktorů + obnova a uvedl, že druhé kolo školení pro prodloužení kvalifikace rozhodčích instruktorů proběhne 28. 5. 2011. Na závěr stručně informoval o proběhnutém jednání přípravného výboru PYROCAR 2011.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 18/2011:                      VV SH ČMS bere informace z jednání ÚORV a přípravného výboru PYROCAR 2011 na vědomí.

 

Mgr. Martínek stručně okomentoval zápis z ÚOROO uvedl písemnou informaci předanou na jednání VV SH ČSM zabývající se  zavedení systému odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva a navrhl usnesení ohledně tohoto materiálu.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 19/2011:                      VV SH ČMS bere informaci k „Zavedení systému odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva na vědomí a ukládá vedoucímu ÚOROO realizovat opatření uvedená v bodě C a D tyto informace v navržených termínech.

Ing. Aulický přítomným okomentoval písemný materiál Návrh Metodického pokynu starosty SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou vzhledem k zneužití znaku SH ČMS jinou organizací. Následně se krátce zmínil o meziresortním připomínkovém řízení Zákoníku práce a uvedl, že by bylo dobré se na tento problém podívat a prodiskutovat. Požádal Ing. Salivara o zjištění v jaké fázi se návrh změn nachází.

Ing. Němečková uvedla, že problémem ohledně změny Zákoníku práce se zabývá i komise dobrovolnictví, ve které je členem. Komise zaslala materiál k připomínkování, ale bylo by dobré kdyby se tímto problémem zabýval někdo zkušený v této oblasti.

Diskuse ohledně návrhu Metodického pokynu starosty SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou. Připomínky do příštího jednání VV SH ČMS.

p. Jelínek vznesl dotaz ohledně udělování odznaku Strojníka, na základě kurzů na HZS. V metodickém pokynu Hasič to je možné, ale v metodickém pokynu Strojník ne.

Ing. Richter reagoval na předešlou poznámku a konstatoval, že se na to ÚORV podívá.

Ing. Němečková přítomné informovala a aktuálním dění ohledně přidělených dotací z MŠMT. Uvedla, že i přes probíhající krizi a snižování dotací SH ČMS dostalo dotaci z MŠMT 16,5 mil Kč. Dále vyjmenovala materiály, které dostanou starostové OSH na jednání SS OSH 16. 4. 2011. Přítomným starostům KSH  poděkovala za konání Festivalů přípravek v rámci kraje, jelikož se tato velká akce s tak malými dětmi nedá dělat globálně. Dále vyjmenovala okresy, kde se bude konat v roce 2011 Bambiriáda a poprosila OSH, kteří se plánují zúčastnit, aby jí kontaktovali a mohla tak dodat potřebné cukrovinky a finanční příspěvek na tuto akci. Na závěr stručně informovala o přípravách representace dorostu a konstatovala, že by bylo dobré oslovit hejtmany na krajích s dopisem ohledně finanční pomoci pro dorostence na jejich kraji.

Ing. Richter přítomné stručně informoval o proběhnutém setkání Podunajské komisi v Chorvatsku.

Ing. Salivar zkonstatoval, že by bylo dobré kdyby SH ČMS napsalo dopis nebo stanovisko úřadům ohledně zákoníku práce.

9) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:47