Zápis z 22. 10. 2016 Tisk
Čtvrtek, 10 Listopad 2016 11:31

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

22. 10. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH              ze 77  přítomno      76          nepřítomno   1

starosta SH ČMS                      přítomen      1

VV SH ČMS                    ze   17         přítomno     12 nepřítomno   5

ÚKRR                            ze    14  přítomno      13 nepřítomno   1

 

V době zahájení jednání přítomno 76 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 97,4 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení

programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty. Přítomní následně minutou ticha uctili památku zesnulých členů.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

Program jednání:

1)  Zahájení, volba pracovních komisí

2)  Zpráva o činnosti SH ČMS

3)  Zpráva o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

4)  Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

5)  Projednání návrhu změny dodatku Stejnokrojového předpisu SH ČMS

6)  Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2016

7)  Diskuze, vystoupení hostů

8)  Schválení usnesení

9) Závěr

 

 

Hosté:                     Ing. Josef Kubeš

Ing. Vladimíra Ondráková

Dr. Ivo Havlík

Oldřich Přibyl

 

Volba skrutátorů:                 Ing. Ivan Jirota

Ing. Karel Barcuch

Pavel Lamoš

Dagmar Bittnerová

Ing. Josef Dvořák

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání a skrutátory.

Volba zapisovatelky:            Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů:              Kamila Havlínová Vladimír Vondruška

 

Volba návrhové komise:

VV SH ČMS

p. Slámečka

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Vilímková

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

pí. Brychcí

Královéhradecký

p. Kraus

Pardubický

p. Soural

Vysočina

p. Zeman

Olomoucký

pí. Švubová

Zlínský

p. Polanský

Moravskoslezský

p Krusberský

Ústecký

p. Henc

Jihomoravský

Pí. Jandová

 

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené ověřovatele zápisu a složení členů volební a návrhové komise.

 

2) Zpráva o činnosti SH ČMS

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

 

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS

 

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

Materiál byl předložen písemně.

I. Jirota seznámil přítomné s materiály ekonomického charakteru a doplnil konkrétní návrhy na změnu rozpočtu 2016. Dále okomentoval materiál Návrh rozpočtu na rok 2017. Dále seznámil s výsledky společnosti Fire edit.

4) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

L. Janeba představil materiál Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017. Dále informoval o změnách v Plánu práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS.

5) Projednání návrhu změny dodatku Stejnokrojového předpisu SH ČMS

 

L. Janeba informoval o nově vyvzorované lodičce, která by měla být novým dodatkem Stejnokrojového předpisu SH ČMS.

 

6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2016

J. Kubeš informoval o novele zákona o pojišťovnictví a vysvětlil změny, které v ní nastaly.

V. Ondráková seznámila s obchodními výsledky a obchodní činností HVP, a.s.. Představila finanční plán na rok 2017. Dále informovala o výhře ve výběrovém řízení na pojištění kraje Vysočina a produktech HVP,a.s. např. Hasič – mladý řidič. Na závěr informovala o oslavách HVP, a.s., které se konají  22. 6. 2017 v Přibyslavi.

L. Zeman blíže představil produkt Pojištění členů JSDHO.

 

7) Diskuze, vystoupení hostů

Pí. Lacinová představila činnost obecně prospěšné společnosti Popálky, o.p.s.

H. Fiedlerová seznámila přítomné s problémem vyplacení odškodného člena JSDHO, zraněným při cvičení jednotky. Odškodnění zraněnému bylo přiznáno dle zákona 34/1986/Sb.

M. Wagner podal připomínku ke vzhledu nových členských průkazů konkrétně k umístění slevového kuponu. Dále požádal o jednotné schválení umístění odznaku na brigadýrce.

M. Němečková zareagovala na připomínku k umístění slevového znaku EYCA. Ten musí být dle pravidel společnosti umístěn na přední straně členského průkazu.

 

8) Schválení usnesení

Předseda návrhové komise Jan Slámečka přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH.

 

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH  ze dne 22. 10. 2016.


9) Závěr

 

R. Dudek poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Richard Dudek, DiS               ___________________

Zapisovatelka:       Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Kamila Havlínová                 ___________________

Vladimír Vondruška                ____________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.