Zápis z 24. 4. 2015 Tisk
Pátek, 29 Květen 2015 11:48

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

24. 4. 2015 v Přibyslavi

V době zahájení jednání přítomno 74 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné a poblahopřál novým starostům OSH a KSH ke zvolení do funkcí. Dále vyzval všechny přítomné starosty, členy ÚKRR a VV SH ČMS k postupném představení.

Ing. Karger konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné. Následně navrhl úpravu programu, a sice jako bod č. 9. zařadit Doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

1.Zahájení, volba pracovních komisí

2.Průběžná zpráva o plnění závěrů IV. řádného sjezdu SH ČMS a zpráva o činnosti za rok 2014

3.Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2014

4.Zpráva o čÚKRR za rok 2014

5.Informacenovému Občanskému zákoníku (přeregistrace SDH)

6.Zpráva o činnosti a hospodaření spol.vlast. podílem SH ČMS za rok 2014

7.Projednání návrhů dokumentů pro jednání V.SH ČMS – program činnosti SH ČMS, program, jednací a volební řád sjezdu, návrh na usnesení sjezdu

8.Předání funkčního označení novým starostům KSH a OSH

9.Doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

10.Diskuze, vystoupení hostů

11.Schválení usnesení

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

 

Volba zapisovatelky:         Helena Kolouchová

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Karel Barcuch

Vladislav Štefl

Josef Jemelka

Ing. Jan Bochňák

 

Volba ověřovatelů:           Ing. Jaroslav Salivar

                                      Alena Foldová

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

 

 

Volba návrhové komise:     VV SH ČMS                Lubomír Janeba

                                      Praha                       Martin Wagner

Středočeský               Markéta Hrušková

Jihočeský           Jaromír Marek

Plzeňský            Petr Jůzek

Karlovarský                Stanislav Hubáček

Ústecký             Tomáš Mikšovský

Liberecký           JUDr. Vladimír Maxa

Královéhradecký  Eva Steinerová

Pardubický         Mgr. Jan Růžička

Vysočina            Bc. Andrea Dopitová

Jihomoravský     Josef Gargula

Olomoucký         Vlastimila Švubová

Zlínský              Jaromír Polanský

        Moravskoslezský  Stanislav Kotrc

Hlasování:     pro: 74           proti: 0           zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

 

 

Hosté:                            Ing. Josef Kubeš

                            Ing. Vladimíra Ondráková

                            Josef Netík

                            Dr. Ivo Havlík

                                                                                                                

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

 

 

 

2) Průběžná zpráva o plnění závěrů IV. řádného sjezdu SH ČMS a zpráva o činnosti za rok 2014

 

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu. Zároveň požádal o zmocnění pro Ing. Jana Kargera a zástupce Josefa Bidmona pro hlasování ve Valné hromadě HVP, a.s. výhradně v zájmu SH ČMS.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS

 

 

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2014

Materiál byl předložen písemně.

 

Ing. Jirota podrobněji okomentoval písemný materiál společně s aktuálními pohledávkami mezi OSH a SH ČMS.

Ing. Stržínková přednesla v zastoupení jednatele společnosti Fire Edit s.r.o.  Ing. Michala Sojky zprávu o hospodaření společnosti. V roce 2014 se výnosy a náklady vyvíjely podle stanoveného rozpočtu. Podařilo se získat přibližně 200 nových předplatitelů. Hospodářský výsledek ke konci roku 2014 byl v mírném zisku 27 tisíc po zdanění.

Následně Ing. Stržínková seznámila přítomné se žádostí obce Dobrkovice o bezúplatný převod pozemku a navrhla žádosti vyhovět, za podmínky, že Obec Dobrkovice zřídí bezúplatně předkupní právo k tomuto pozemku ve prospěch SH ČMS – SDH Dobrkovice na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti přecházejí i na právní nástupce smluvních stran

 

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2014

 

PhDr. Juráň přednesl poslední zprávu ÚKRR tohoto funkčního období. Činnost ÚKRR byla zaměřena na oblast kontrolní činnosti, účast na inventarizacích majetku, zajištění řádného předání funkcí a šetření podaných stížností. Ve svém vystoupení pan předseda dále informoval o provádění kontrol v oblasti dotací, řešení stížností a kontrolách zveřejňovaných zápisů z jednání na webových stránkách. Dále konstatoval, že půjčka OSH Sokolov byla splacena.

Na závěr poděkoval všem OSH, členům ÚKRR, VV SH ČMS za příkladnou spolupráci.

 

5) Informace k novému Občanskému zákoníku (přeregistrace SDH)

 

Ing. Aulický přítomné ve své podrobné prezentaci seznámil s dosavadním průběhem přeregistrování jednotlivých pobočných spolků (změna Stanov SH ČMS ve vztahu k NOZ, Veřejný rejstřík a Sbírka listin, ověření dokumentů). V závěru vystoupení představil nejbližší časový harmonogram na měsíc květen, který se týká okresů kraje Vysočina.

 

6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2014

 

Ing. Ondráková předsedkyně představenstva HVP, a.s. ve svém vystoupení seznámila přítomné s pozitivním vývojem předpisu pojistného HVP, a.s.  (plán pojistného byl splněn na 107%) a auditovaných výsledcích hospodaření za rok 2014. Pojišťovna splňuje v současné době všechny regulatorní požadavky ČNB jak na solventnost, tak základní kapitál. Následně uvedla některé důležité statistické údaje, hovořila o partnerských obchodních subjektech a regionálních pobočkách v konání různých marketingových akcí, účasti a partnerství na hasičských soutěžích a ostatních akcích.

 

7) Projednání návrhů dokumentů pro jednání V. sjezdu  SH ČMS – program činnosti SH ČMS, program, jednací a volební řád sjezdu, návrh na usnesení sjezdu

Materiál byl předložen písemně.

 

Ing. Aulický v úvodu tohoto bodu seznámil přítomné prostřednictvím prezentace s organizačním zabezpečením V. sjezdu SH ČMS. Představeno bylo Logo sjezdu, místo konání, parkování  a předběžný program. Dále byly poskytnuty informace ohledně příjezdu, možnostech ubytování a stravování.

P. Janeba okomentoval předložené materiály a vyzval přítomné starosty OSH ke schválení návrhů sjezdových dokumentů.

 

 

Hlasování:     pro: 74           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje návrh Programu činnosti SH ČMS 2015-2020

Hlasování:     pro: 74           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje návrh Jednacího řádu V. sjezdu SH ČMS

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje návrh Volebního řádu V. sjezdu SH ČMS

P. Janeba následně přečetl seznam kandidátů na vrcholové funkce SH ČMS.

starosta SH ČMS

náměstek starosty SH ČMS

předseda                         Ústřední kontrolní revizni rady (ÚKRR)

Ing. Jan Aulický

Richard Dudek, DiS

Ing. Jan Bochňák

Bc. Petr Fanta

Ing. Ján Chlebo

Dr. Josef Jermář

Doc. Dr. Ing. Václav Liška

Lubomír Janeba

František Malý

Ing. Karel Richter

Ing. Monika Němečková

 

 

Ing. Jaroslav Salivar

 

 

Jan Slámečka

 

 

Kraj

člen                         výkonného výboru

člen                                Ústřední kontrolní revizní rady (ÚKRR)

Praha

Ing. Antonín Maděra

Ing. Karel Barcuch

Středočeský

Josef Páv

Antonín Vovsík

Jihočeský

Alois Pazdera

Ing. Pavel Lamoš

Plzeňský

Václav Hulec

Jan Kumpán

Karlovarský

Richard Kejmar

Martin Bělohlávek

Ústecký

Jiří Henc

Jaroslav Říha

Liberecký

Ing. Jiřina Brychcí

František Malý

Královehradecký

Jiří Orsák

Bc. Dagmar Bittnerová

Pardubický

Josef Bidmon

Ing. Josef Dvořák

Vysočina

Jan Slámečka

 

Vladislav Štefl

Jihomoravský

Ludvík Procházka

Ing. Bohumil Biegler

Olomoucký

Jiří Zips

Josef Jemelka

Zlínský

Stanislav Pumprla

PhDr. Josef Juráň

Moravskoslezský

Ing. Leo Kuběna

Ing. Jan Bochňák

8) Předání funkčního označení novým starostům KSH a OSH

 

Nově zvoleným funkcionářům KSH a  OSH byla předána funkční označení a jmenovky.

 

 

9) Doplněk Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

 

P. Janeba  přítomné seznámil s předloženým písemným materiálem a požádal o připomínky.

Následně pan Janeba požádal o schválení tohoto materiálu včetně navržených drobných úprav v textu.

 

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje návrh Doplňku statutu čestných titulů a vyznamenání

 

10) Diskuze, vystoupení hostů

Ing. Langmajer (OSH Most) vznesl dotaz ohledně průkazu funkcionáře.

Ing. Aulický reagoval tím, že dekrety i průkazy funkcionářů vydává a potvrzuje okres sám.

P. Zuska upozornil na problém týkající se komunikace s HZS Středočeského kraje  ohledně umístění kanceláře OSH v budově HZS.

Ing. Richter uvedl, že bude projednáno s brig. gen. Rybou.

Ing. Nemečková krátce informovala o výši přidělených dotací MŠMT pro letošní rok. Dále upozornila na změnu pravidel při čerpání dotací na plat pracovníků úseku mládeže. Následně přednesla nabídku akreditačního školení vedoucích  táborů, které je naplánováno na 8.-10.5. a požádala o předání informací kompetentním osobám. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených účastníků je v tuto chvíli konání školení ohroženo. V závěru svého vystoupení přítomné pozvala na některé sportovní akce např. Visegrádský pohár v Ostravě nebo k účasti v anketě Hasič roku 2015 a vyzvala případné zájemce o nahlášení.

 

11) Schválení usnesení

 

p. Janeba přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 24. 4. 2015.

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Ing. Jan Karger                     ___________________

Zapisovatelka:        Helena Kolouchová                ___________________

Ověřovatelé:          Ing. Jaroslav Salivar                      ___________________

                            Alena Foldová                       ____________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.