Elektronická evidence tržeb - 2 část Tisk
Čtvrtek, 15 Září 2016 00:00

Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb  ( 2.část)

Dne 31.8.2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb ( dále „ZoET„). V tomto metodického pokynu je upřesněna povinnost elektronické evidence tržeb. (celé znění lze stáhnout na této adrese: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf ). Podle dané metodiky:

SDH nemusí elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti  podle zákona 112/2016 Sb, za předpokladu, že jeho příjem/výnos z podnikatelské činnosti za předchozí rok nepřekročil částku 175 000,- Kč.

V případě, že SDH limit 175 000,-Kč překročí, musí elektronicky evidovat tržby. Podrobné vysvětlení k Elektronické evidenci tržeb je uvedeno na stránkách Finanční správy :  http://www.etrzby.cz/

Elektronická evidence tržeb zahajuje k 1.12.2016 u ubytovacích a stravovacích služeb  (kod NACE 55,56 ) – u stravování se jedná o provozovnu  (nebude týkat stánkového prodeje občerstvení, který hostům neposkytuje zázemí ve formě stolů a židlí - kde vzniká povinnost evidovat tržby až od 1.3.2018.)

Další činnosti budou mít povinnost evidovat tržby v hotovosti od 1.3.2017 a 1.3.2018.

 

Odůvodnění:

Obecně platí, že u poplatníků podléhají evidenci pouze příjmy z podnikání, kterým se má na mysli činnost obsažená v definici podnikatele uvedené v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tj. „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou nejsou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust. § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského zákoníku. Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET pro tento rok. Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat. Pro účely posouzení vyloučení tržeb z evidence se příjmem/výnosem rozumí příjmy nebo výnosy definované v § 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění platném do 31. 12. 2015. V případě, že veřejně prospěšný poplatník vede jednoduché účetnictví, posuzuje se příjem dle § 5 vyhlášky č. 325/2015 Sb. V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

 

Zpracovalo: Ekonomické oddělení SHČMS dne 15.9.2016

Aktualizováno Pátek, 16 Září 2016 12:39