Soubor testových otázek - preventista III - 2016 Tisk
Pondělí, 10 Říjen 2016 12:43

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS – ÚORP

PLATNÉ OD ROKU 2016

Preventista III.

1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

a) zákonem o požární ochraně

b)    ústavou ČR

c)     zákoníkem práce

 

2. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

b)    každé jaro pro účely oživení vegetace vypalovat suchou trávu a křoviny

c)     neskladovat v prostorách, které vlastní nebo užívají, hořlavé kapaliny

 

3. Fyzická osoba je povinna

a) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

b)    dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti českých výrobků

c)     dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků, vyrobených po roce 2000

 

4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát

a) aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár

b)    aby si tyto osoby nemohly koupit zápalky

c)     aby tyto osoby nezapalovaly svíčky, nezacházely s pyrotechnikou a jinými zábavnými předměty

 

5. Fyzická osoba je povinna

a) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

b)    nekouřit na volném prostranství, na březích řek, potoků a rybníků

c)     nekouřit ve výškových objektech

6. Fyzická osoba nesmí

a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

b)    pořídit si vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení (stabilní hasicí zařízení, elektrickou požární signalizaci) a instalovat jej v prostorách, které vlastní nebo užívá

c)     svépomocí provádět čištění spalinové cesty

7. Fyzická osoba je povinna

a) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce

b)    umožnit provedení požární kontroly v bytových prostorách, které vlastní nebo užívá

c)     vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem

 

8. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá

a) do nehořlavých uzavíratelných nádob

b)    do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny

c)     nevychladlý popel se nesmí ze spotřebiče vybírat

 

9. Fyzická osoba je povinna

a) nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření

b)    u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření nekouřit cigarety (kouření doutníku se toleruje)

c)     u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření nekouřit cigarety (kouření dýmky se toleruje)

 

10. Fyzická osoba nesmí

a) provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz

b)    svařovat v domácích podmínkách

c)     provádět svářečské práce pro jinou osobu, i když vlastní svářečský průkaz

 

11. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

a) provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob

b)    pořizování fotodokumentace probíhajícího zásahu

c)     zabezpečení přípravy občerstvení pro zasahující hasiče

 

12. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru

a) každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně

b)    pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah

c)     pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

 

13. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

a) ohlášení neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečení jeho ohlášení

b)    neopuštění místa požárního zásahu do jeho ukončení

c)     nepřiblížení se k trasám dopravního a útočného vedení na místě požárního zásahu

 

14. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně

a) poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru

b)    poskytnout prostory pro vyčištění a vysušení zásahových obleků hasičů

c)     ohlášení zjištěného požáru na operační středisko HZS kraje

 

15. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje

a) na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně

b)    na všechny osoby bez výjimky

c)     pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (podnikatele a živnostníky)

 

16. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl

a) náhrada výdajů

b)    náhrada výdajů do výše max. 5.000,- Kč

c)     náhrada výdajů mu nenáleží

 

17. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit

a) do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku

b)    do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

c)     do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

 

18. Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji

a) náhrada ušlého výdělku v prokázané výši

b)    polovina průměrného měsíčního platu

c)     nenáleží ji finanční náhrada

 

19. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u

a) hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl

b)    obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl

c)     příslušného krajského úřadu

 

20. Propan-butan je

a) zkapalněný uhlovodíkový plyn těžší než vzduch

b)    zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch

c)     hořlavá kapalina těžší než voda

 

21. Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat

a) na bezpečném a větraném místě

b)    i v prostorách pod úrovní okolního terénu

c)     v garážích, chodbách, schodištích popř. komorách

 

22. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše

a) 40 litrů pohonných hmot

b)    20 litrů pohonných hmot

c)     60 litrů pohonných hmot

 

23. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše

a) 80 litrů pohonných hmot

b)    40 litrů pohonných hmot

c)     60 litrů pohonných hmot

 

24. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše

a) 20 litrů oleje na jedno garážové stání

b)  40 litrů oleje na jedno stání

c)   10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

 

25. Pevné palivo se musí ukládat

a) odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek

b)    jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv

c)     vždy v samostatném objektu

 

26. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)

a) se musí sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení

b)    tyto látky nesmí fyzická osoba skladovat

c)     tyto látky se smí skladovat jen v samostatném objektu

 

27. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách

a) mohou, ale nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu pláště komínového tělesa

b)    mohou, ale nejméně ve vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu pláště komínového tělesa

c)     mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

 

28. Přestupek na úseku požární ochrany je definován

a) zákonem o požární ochraně

b)    nařízením vlády k provedení zákona o požární ochraně

c)     vyhláškou o požární prevenci

 

29. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše

a) 25.000,- Kč

b)    20.000,- Kč

c)     10.000,- Kč

 

30. za přestupek, týkající se provozování spalinové cesty v rozporu s ustanovením zákona o požární ochraně lze fyzické osobě uložit pokutu

a) 10.000 Kč

b)    50.000 Kč

c)       5.000 Kč

 

31. Od 1. 1. 2016 řeší čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty

a) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

b)    vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

c)     Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

32. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna

a) na základě objednávky majitele objektu nebo uživatele spalinové cesty

b)    automaticky ve stanovených lhůtách

c)     pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

 

33. Lhůty pro kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty) jsou uvedeny

a) ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

b)    ve vyhlášce MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

c)     v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. kterým se stanoví podmínky pro bezpečný provoz spalinových cest

 

34. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně

a) je možné provádět svépomocí

b)      je možné provádět svépomocí jen za přítomnosti kominíka

c)      je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo v příbuzném oboru

 

35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním i sezónním provozem

a) 1 x ročně

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

 

36. Oprávněná osoba, která provedla čištění nebo kontrolu spalinové cesty, předá objednateli služby písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty

a) neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo

kontroly spalinové cesty,

b)  nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne čištění nebo kontroly spalinové cesty

c)   do týdne ode dne čištění nebo kontroly spalinové cesty

 

37. Kontrola spalinové cesty u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně se provádí

a) 1 x ročně

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

 

38. Čištění spalinové cesty u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem se provádí

a) 3 x ročně

b)    2 x ročně

c)     6 x ročně

 

39. Čištění spalinové cesty u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně se provádí

a) 1 x ročně

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

40. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění spalinové cesty provádí nejméně

a) 1 x ročně

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

 

41. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola spalinové cesty provádí nejméně

a) 1 x za dva roky

b)    1 x ročně

c)     3 x ročně

 

42. Spalinová cesta je

a)    dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

b)    komínový průduch

c)     komínový průduch a komínová hlava

 

43. Komínový průduch je

a) dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší

b)    stavební díl, z něhož je postaven komín

c)     speciální dílec montovaného komína

 

43. Sopouch je

a) konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod

b)    otvor pro čištění komína

c)     otvor, umožňující vybíraní sazí

 

44. Sopouch, do kterého není připojen spotřebič

a) musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu (popř. zazděn)

b)    musí být zazděn vždy

c)     musí zůstat spojen s kouřovodem

 

45. Účinná výška komínového průduchu je

a) rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína

b)    rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu

c)     rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem

 

46. Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být

a) uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou

b)    uzavřená uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů

c)     uzavřená těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů, např. kovovými

 

47. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené

a) samostatným kouřovodem do samostatného komína

b)    samostatným kouřovodem přímo do volného ovzduší

c)     samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

48. Podlaha před čisticím otvorem komína musí být

a) z nehořlavého materiálu min. do vzdálenosti 50 cm od líce otvoru

b)    z nehořlavého materiálu do vzdálenosti min. 20 cm od líce otvoru

c)     nejsou stanoveny požadavky na hořlavost, prostor však musí být umeten

 

49. Podle vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být komín u staveb, postavených po roce 2008, označen

a) nesmazatelnou trvanlivou tabulkou na přístupném a viditelném místě s uvedením, kdo a kdy komín postavil nebo rekonstruoval a s uvedením základních parametrů komína podle příslušné technické normy

b) nesmazatelnou trvanlivou tabulkou s uvedením majitele stavby, kde je komín umístěn

c) nápisem provedeným na komíně v půdním prostoru s uvedením poslední kontroly

 

50. Samostatný komín je

a) komín, do jehož průduchu je připojený pouze jeden spotřebič

b) komín, který stojí samostatně, nezávisle na stavebním objektu, pro který slouží

c) jediný komín ve stavebním objektu

 

51. Oprávněná osoba pro provádění kontroly a čištění spalinových cest

a) je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví

b) je držitel výučního listu oboru „kominík“

c) je osoba, která má potřebné vybavení a nářadí k vyčištění a kontrole vyčištění komína,

 

52. Rodinný dům postavený po roce 2008 musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace (autonomním hlásičem kouře)

a) u rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení

b) u rodinného domu s více byty musí být instalován jeden hlásič na společné chodbě

c) počet hlásičů se řídí počtem bytů s obyvateli s rizikovým chováním

 

53. Rodinný dům postavený po roce 2008 musí být vybaven

a) alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A

b) nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji bez ohledu na jejich hasicí schopnost

c) přenosnými hasicími přístroji instalovanými v každém bytě, v garáži, dílně, prádelně,

v kotelně a ve skladu paliva

 

54. Podle zásad obecné požární bezpečnosti musí být vzdálenost hořlavých prvků ve stavebních konstrukcích od vnějšího pláště komína

a) minimálně 5 cm

b) minimálně 10 cm

c) alespoň 3 cm

 

55. Při užívání stavby rodinného domu

a) musí být zachována úroveň požární ochrany, vyplývající předpisů požární ochrany

staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a zahájeno její užívání

b) při stavebních úpravách musí být zachovány nosné stěny bez stavebních úprav, stejně tak

i obvodové stěny

c) při stavebních úpravách musí být použity jen ty stavební materiály, ze kterých je

provedena původní stavba

 

56. Značení číslem a písmenem velké abecedy na přenosném hasicím přístroji znamená

a) číslo značí hasicí schopnost a písmeno značí druh hořící látky, na který je přístroj

možné použít

b) číslo značí hmotnost celého přístroje v kilogramech a písmeno kvalitu provedení přístroje

c) číslo značí kód výrobce a písmeno značí výrobní šarži výrobce

 

57. Přenosný hasicí přístroj označený číslem a pouze písmenem „A“ lze použít

na hašení

a) pevných hořlavých látek (dřevo, papír, plasty … )

b)  hořlavých kapalin (benzín, nafta, oleje … )

c)   hořlavého prachu (dřevný prach, piliny, prach z broušení plastů, uhelný prach … )

 

58. Časté otravy oxidem uhelnatým v koupelnách i dalších obytných místnostech jsou z velké většiny případů způsobeny

a) nedostatečným přívodem vzduchu ke spalování ve spotřebičích na plynná, pevná ale

i kapalná paliva z venkovního prostředí nebo špatnou funkcí spalinové cesty

(nefunkčním odvodem spalin)

b) kouřením osob v malém prostoru, zpravidla v malých místnostech a koupelnách

c) nevyvětráním místnosti před uvedením spotřebiče do činnosti

 

59. Oxid uhelnatý (CO) je plyn, který

a) je hořlavý, bezbarvý, bez zápachu a silně toxický

b) je silně toxický; při úniku je možné jej zaznamenat podle charakteristického zápachu po

česneku

c) je toxický pouze ve směsi s vodní párou

 

60. Únik oxidu uhelnatého (CO) je možné detekovat

a) speciálními detektory pro analýzu ovzduší nebo speciálně k tomu vyrobenými

detektory, např. autonomními hlásiči výskytu CO

b) čichem, oxid uhelnatý zapáchá po česneku

c) zrakem, oxid uhelnatý tvoří při úniku jemnou modrou mlhu

 

Pozn.: Odborná rada prevence, která bude připravovat konkrétní testy pro ověření znalostí uchazečů o získání odbornosti „preventista III. stupně“ vybere z tohoto základního balíčku otázek „svých“ 40 otázek pro jeden test (lze vytvořit i několik testů např. „test A“, „test B“ atd. např. kombinací otázek a zařazováním jiných, v prvním testu nepoužitých otázek a mít tak v záloze několik nestejných variant). Pro vygenerování konkrétních zkušebních testů se doporučuje využít počítačový program.

Správnou odpověď, která je v této základní sadě uvedena vždy na pozici a) a je zdůrazněna tučným písmem, si rada do svého testu „usadí“ na libovolnou pozici a), b) nebo c). Na zbylé pozice dosadí některé z nabízených odpovědí, které jsou v této základní sadě uvedeny na pozicích b) a c). Při použití počítačového programu toto učiní sám program.

Nezapomeňte uvést všechny odpovědi ve svém testu stejným druhem písma!

Pokud si rada vytváří pro rychlé vyhodnocování vyplněné tabulky s odpověďmi na testové otázky tzv. vyhodnocovací matrici, doporučuje se, aby si tabulku pro každou variantu „svého“ testu, kterou vytvoří počítačový program, připravila dopředu. Pozice správné odpovědi u testů vytvořených počítačovým programem nebude pro různé vygenerované varianty na stejném místě.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.