Změny v nemocenském pojištění Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 12:59

Rozhovory vedení SH ČMS s premiérem vlády, ministrem vnitra a s poslanci Parlamentu ČR se jako červená nit vinula problematika odškodnění dobrovolných hasičů při léčení onemocnění nebo úrazu vzniknuvšího v důsledku účasti při zásahu. Cílevědomá snaha byla odměněna výsledkem.

 

Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění
č. 187/2006 Sb. V jeho první části, v článku I, v bodu 18 se píše:
V § 29 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

    d) 100 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.“.

 

Josef Nitra