Zápis z 25. - 26. 10. 2016 Tisk
Středa, 08 Březen 2017 09:52

Zápis ze zasedání ÚOR historie a muzejnictví SH ČMS

Datum a místo konání: 25. - 26. října 2016, Oslavany u Brna

 

Přítomní:   viz prezenční listina, jako host dr. Ivo Havlík - šéfredaktor Alarm revue a Votava Jiří – divizní ředitel První hasičské

 

Program:   viz pozvánka

 

 

Stálé body:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání

Sraz účastníků jednání byl v hasičském muzeu v Oslavanech, Zámecká ulice, kde nás přivítal starosta SDH Oslavany pan Zdeněk Žalud a členové komise historie OSH Brno – venkov. Pod vedením členů Odborné rady hasičské historie-Klubu hasičské historické techniky OSH Brno-venkov jsme si prohlédli Zámecký pivovar a zámecká muzea. Vedoucí odborné rady Jan Kocáb přítomné seznámil s průběhem budování hasičského muzea a renovací historických stříkaček.

Vlastní jednání proběhlo v místě ubytování, které provedl vedoucí ÚOR Jiří Pátek, který přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a nechal schválit program dnešního jednání. Ten byl schválen bez připomínek.

 

2)    Kontrola z úkolů z minulého jednání

Členové rady byly seznámeni se zápisem z minulého jednání, který byl schválen. Úkoly, které nebyly splněné jsou na programu dnešního jednání.

 

3)    Informace z jednání orgánů SH ČMS

Náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba informoval členy ÚOR s děním v SH ČMS a s úkoly, které vyplynuly z jednání výkonného výboru a z posledního shromáždění starostů OSH. Informace se mimo jiné týkaly způsobu přečíslování členské základny SH ČMS a o konečné formě nových členských průkazů.

Body dle programu:

1)    Vyhodnocení XXIV. mezinárodního setkání historiků

Informaci podal ředitel CHH Jiří Pátek.  Datum konání:  Přibyslav, 5.–7. října 2016. Téma: „Motorizace hasičských sborů“. Jednání Komise pro historii CTIF bylo zahájeno odpoledne ve středu 5. 10. 2016 ve 14 hodin. Náplní jednání byla otázka příslušnosti komise do gesce vybraného prezidenta CTIF, další postup při certifikaci hasičských muzeí a oceňování veteránů. Večer následovalo slavnostní zahájení, na němž starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel Richter oficiálně rozhovory zahájil. Tradičně došlo i na ocenění vybraných účastníků a z české strany získal medaili CTIF Jiří Pátek. Národními svazy pak byli oceněni Vasil Silvestr Pekar (od německého svazu) a Stanislav Bárta (od dolnorakouského svazu). Na rozhovory zavítalo asi 70 účastníků ze 13 evropských zemí (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Norsko. Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a Česká republika). 24. mezinárodní rozhovory k historii požární ochrany se nesly ve znamení motorizace hasičských sborů. Téma umožnilo zkoumat, jak v podmínkách jednotlivých států docházelo postupně k nahrazování koňské síly motorizovanými stříkačkami a hasičskými automobily. Poděkování patří panu Vasilu Pekarovi, který za českou stranu napsal referát, který je součástí vydaného sborníku.

V pátek 7. října účastníci rozhovorů navštívili brněnský hrad Špilberk a dále především Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v Brně. Instruktoři výcviku provedli účastníky po areálu a seznámili je s jednotlivými trenažéry a nácvikem vybraných situací. Exkurze byla zakončena plavbou na brněnské přehradě. Příští rozhovory budou jubilejní dvacáté páté, a proto se opět uskuteční v Přibyslavi, místě svého zrodu, a to ve dnech 4. - 6. října 2017. Tématem budou sportovní soutěže.

2) Zhodnocení aktivit CHH

Jiří Pátek v krátkosti informoval o akcích konaných nejen v CHH Přibyslav, ale i o aktivitách mimo. Velmi dobře je hodnocena kvalita a účast na Universitě dobrovolného hasiče. Poslední soustředění druhého ročníku proběhne 9.-11.12.2016. Veškerá činnost CHH včetně návštěvnosti bude ve výroční zprávě CHH za rok 2016.

3) Zaměření činnosti ÚOR historie a muzejnictví na rok 2017

Vedoucí rady Jiří Pátek seznámil přítomné s návrhem plánu práce ÚOR historie a muzejnictví na rok 2017, který vycházel z materiálu „Hlavní směry činnosti úseku historie pro rok 2017“.

Po diskusi byl plán na rok 2017 schválen.

4) Informace sekcí filatelie a sběratelství

Oba vedoucí sekcí byli řádně omluveni. Pan Vídršperk poslal několik informací o sekci sběratelství písemně. S těmito informacemi byli členové seznámeni. Podzimní setkání se uskuteční v Přibyslavi ve dnech 11. a 12. listopadu 2016. Jedním z bodů programu je i prohlídka Stálé výstavy PO.

5) Vyhodnocení úkolů za rok 2016

-splněno vyhodnocení soutěže kronikářů včetně ocenění zúčastněných (pamětní list + dárky od HVP).

- vyhlášení nové soutěže kronikářů. Téma stejné jako na mezinárodní rozhovory – „sportovní soutěže“. Druhé téma – kroniky mladých hasičů. Roční zápis za rok 2016. Případné další návrhy poslat do 30.11.2016 na adresu CHH.

- problematika ohledně data vzniku hasičského sboru. Návrhy a na jakém základě poslat také do 30.11.2016 na CHH.

- problém týkající se podmínek vzniku sborů,  provést dotaz na nějakou státní instituci (kam ????) , žádat i o výklad problematiky německých sborů. Vyjádření k této problematice od členů odborné rady pana Kružíka a Bárty žádám zaslat písemně na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

- do 30.11.2016 budou zpřístupněny nové internetové stránky CHH a Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR za přispění grantu z Kraje Vysočina.

Adresy www.chh.cz a www.nphh.cz Jsou připravované i nové stránky SH ČMS adresa zůstane stejná www.dh.cz.

 

6) Závěr

Vedoucí ÚOR historie a muzejnictví Jiří Pátek poděkoval za aktivní přístup k jednání, popřál šťastnou cestu domů a protože se jednalo o poslední jednání v roce 2016, tak i klidné vánoce a úspěšný rok 2017. Zasedání bylo ukončeno 26.10.2016 v 11.00 hod.

 

Zapsal: Jiří Pátek – vedoucí ÚOR historie