Zápis z 12. 11. 2015 Tisk
Čtvrtek, 10 Prosinec 2015 13:01

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne 12. 11. 2015  v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Zapsal: Jan Aulický

 

Program jednání:

  1. 1. Zahájení, schválení programu
  2. 2. Hlavní směry činnosti úseku vnitroorganizační práce na rok 2016
  3. 3. Plán práce ÚORVO na rok 2016
  4. 4. Stav zpracovávání změn organizačních jednotek SH ČMS (pobočných spolků)
  5. 5. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  6. 6. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné pokračující a nové členy po V. sjezdu SH ČMS, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady, seznámil s programem dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek, provedl kontrolu  zápisu z posledního jednání rady a  plnění  přijatých  usnesení s konstatováním, že úkoly byly splněny beze zbytku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

01/15 ÚORVO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.

K bodu 2) K tomuto bodu vystoupil vedoucí rady p. Janeba, tento materiál zpracoval jako vedoucí rady pro jednání VV SH ČMS, který ho projednal dne 23. 10. 2015. V materiálu je mimo jiné i bod k tvorbě Stanov SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

02/15 ÚORVO   bere na vědomí Hlavní směry činnosti úseku vnitroorganizační práce na rok 2016

 

K bodu 3) Vedoucí rady p. Janeba představil plán práce ÚORVO na rok 2016. V plánu práce jsou dvě výjezdní zasedání do KSH. Jedno jednání bude v Královehradeckém kraji na OSH Jičín v termínu 10. – 11. 3. 2015 a o druhém výjezdním zasedání se teprve jedná. V úvahu přichází Jihomoravský kraj, OSH Znojmo.

V plánu práce  jsou zásadní body práce ÚORVO, na které se musí rada zaměřit:

-          novela Statutu čestných titulů a vyznamenání (vznik nové medaile ze nepřímou záchranu života a dospecifikování našich medailí a řádů, dle faleristických zásad)

-          novela Stejnokrojového předpisu (šatovka pro ženy, trika pro rozhodčí atd.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

03/15 ÚORVO  schvaluje plán práce ÚORVO na rok 2016

 

K bodu 4) V tomto bodu se vedoucí rady zmínil o tzv. přeregistraci pobočných spolků dle NOZ a zveřejněnému seznamu zpracovaných, rozpracovaných a připravovaných OSH pro přeregistraci na stránkách www.dh.cz. Vedoucí rady upozornil, že seznam se musí měnit častěji, tak aby byl aktuální.

Více informací nemáme, jelikož p. Hladíková není z důvodu nemoci přítomná.

Diskuse členů se vedla k povinným tiskopisům a problémům se sídlem pobočných spolků, to, že na tiskopisech je vyžadováno rodné číslo starostů obcí a dalších problémů.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

04/15 ÚORVO   bere  na  vědomí informace  ke stavu zpracovávání změn

organizačních jednotek SH ČMS (pobočných spolků).

 

 

K bodu 5) V různém se vedoucí rady zmínil o vystoupení p. Studníka (správce evidenčního programu SH ČMS) na jednání VV SH ČMS a SS OSH k sladění evidenčních čísel členů       SH ČMS dle jednotného systému a tvorbě nových průkazek. Tento úkol bude rada také v tomto volebním období projednávat a proto k této informaci byl rozdán materiál zpracovaný p. Studníkem, který si členové rady projednají na svých OSH a dají informace do 13. ledna 2016.

Vedoucí rady navrhl na další jednání rady pozvat p. Studníka s tím, že připraví podklady k tvorbě průkazek, finanční náročnosti tiskáren a grafický návrh průkazek.

 

05/15 ÚORVO  bere na vědomí informace z vystoupení p. Studníka na VV SH ČMS.

 

 

Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba  poděkoval všem přítomným členům za vstřícné jednání Popřál všem, které neuvidí do konce roku, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti na vánoční svátky a do Nového roku 2016. Všem pak popřál šťastnou cestu domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.