Zápis z 6. 3. 2013 v Praze Tisk
Středa, 13 Březen 2013 15:37

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  6. 3. 2013  v Praze.

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:            Dagmar  Hladíková

 

Program jednání:      1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

 1. 2)Kontrola plnění usneseníminulého zasedání ÚORVO
 2. 3)Informace průběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS
 3. 4)Příprava školení funkcionářů – duben 2013 + jednání ÚORVO
 4. 5)Stav vyřizování stížností a připomínek za rok 2012
 5. 6)Informace o činnosti pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS
 6. 7)Projednání návrhu Statutu vyznamenání pro VV SH ČMS
 7. 8)Projednání návrhu na změny Statutu Aktivu ZH
 8. 9)Různé a organizační záležitosti - informacejednání orgánů
   SH ČMS
 9. 10)Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

 

 

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil ředitel Kanceláře Ing.Aulický, který v úvodu vysvětlil nepřítomnost vedoucího rady p.Janeby a omluvil nepřítomné, řádně omluvené (viz prezenční listina). Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, členové rady schválili dnešní program zasedání bez připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

 

01/13   ÚORVO  schvaluje  program dnešního zasedání a bere na vědomí   kontrolu

 plnění usnesení s konstatováním – splněno.

 

           

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu ředitel Kanceláře Ing.Aulický  informoval o ukončení VVH SDH i  okrsků, o překvapivě hojném zasílání Hlášení o činnosti  za rok 2012 z jednotlivých OSH, za což jim vyslovil poděkování. Dále informoval o nutnosti zapracovat do Hlášení o činnosti  přehled majetku nově i u OSH a KSH – vedení doporučuje  sledovat odděleně, dalším novým údajem je potom sledování počtu zaměstnanců na všech organizačních stupních. Poslední informací bylo sdělení, že Výroční zpráva za rok 2012 bude opětovně distribuována na SS OSH v dubnu 2013.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

02/13 ÚORVO  bere na vědomí  informace Ing.Aulického.

 

 

K bodu 4)  Školení funkcionářů je plánováno  na duben 5. - 6. 4. 2013  v CHH Přibyslav, na základě této informace navrhli a současně odsouhlasili členové rady posunutí dalšího konání ÚORVO z května na datum školení. V diskuzi si pak stanovili program školení, který se bude týkat návrhu novely Stanov, nové pojistné smlouvy s HVP (úrazové i odpovědnostní)  dále pak Stejnokrojového předpisu, programu „Evidence“ a rovněž bude nabídnut prostor Ing.Němečkové – úsek mládeže (dotace MŠMT).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

          03/13  ÚORVO  bere na vědomí  informace k připravovanému školení funkcionářů,

         schvaluje  termín dalšího zasedání ÚORVO ve dnech 5.  - 6. 4. 2013 v CHH

         Přibyslav včetně návrhu programu školení, pověřuje  p.Janebu předložit   

         VV SH ČMS návrh  programu školení funkcionářů SH ČMS.

                                                                                                                      T:  21.3.2013

 

 

K bodu 5) S bodem jednání“ Stížnosti a připomínky roku 2012“, který projednal VV SH ČMS již 24.1.2013, seznámil přítomné Ing.Aulický, konstatoval nulový počet závažných stížností i  připomínek, došlé neobsahovaly nic podstatného a důležitého.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

           04/13  ÚORVO  bere na vědomí   informace - „Stížnosti a připomínky roku 2012“.

         

 

K bodu 6) K projednávanému bodu hovořil Ing.Aulický, připomenul, že v pracovní skupině pro přípravu nových Stanov je za naši radu Ing.Hanák. Informoval, že materiál, který byl Ing.Liškou předložen vedení SH ČMS  postrádá návaznost na nový Občanský zákoník, vedení uložilo Ing.Liškovi jeho přepracování. Upozornil na manuál MŠMT – materiál obsahující obecná ustanovení, která nelze při tvorbě novely Stanov opomenout. Od 1. 1. 2014 začne platit nový Občanský zákoník, který mění Sdružení na Spolky a nižší organizační jednotky na pobočné spolky. SH ČMS bude muset centrálně zaregistrovat své pobočné spolky na MV ČR během následujících tří let, tj. do konce roku 2017.  V diskuzi pak zazněla jak kritická tak oponentní reakce, členům rady bylo doporučeno materiály s připomínkami předat přímo vedoucímu pracovní skupiny pro přípravu novely Stanov – Ing.Liškovi.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

05/13   ÚORVO  doporučuje  Ing.Liškovi zapracovat do novely Stanov nový Občanský

 zákoník a  ukládá  všem členům zasílat připomínky k novele Stanov.

                                                                                                                      T:  úkol  trvalý

 

 

K bodu 7) V tomto bodu jednání se všichni přítomní členové aktivně zapojili do projednávání materiálu – Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který bylo nutné na dnešním zasedání uzavřít a připravit pro předložení VV SH ČMS, jenž bude zasedat 21. 3. 2013 společně se starosty KSH  v Přibyslavi. Diskuze byla věcná, zúčastnil se jí také starosta SH ČMS Ing.Richter, který zasedání rady navštívil. Dalším tématem, kde  se taktéž projednávaly úpravy a změny byl  Stejnokrojový předpis  SH ČMS, rovněž tomuto materiálu věnovali členové rady patřičnou  pozornost.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            06/13   ÚORVO  doporučuje  VV SH ČMS  Statut čestných vyznamenání a

Stejnokrojový předpis  ke  schválení v předloženém znění.

                                                                                                                      T:  21.3.2013

 

K bodu 8)  V tomto bodu jednání seznámil p.Netík – vedoucí AZ, členy rady se změnami v dalším dokumentu – Statutu Aktivu ZH, tak jak je schválili členové AZH na svém výjezdním zasedání v prosinci v Uherském  Hradišti. K materiálu nebylo připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            07/13   ÚORVO  doporučuje  VV SH ČMS Statut AZH ke schválení v předloženém

znění.

                                                                                              T:  21.3.2013

 

 

K bodu 9)  V různém informoval Ing.Aulický o dopisu Kanceláře SH ČMS adresovaném pojišťovně Kooperativa, která na svých letácích zneužívá symboly SH ČMS a porušuje tím práva z ochranné známky.  Dále  informoval o letáku pojišťovny Kooperativa na pojištění členů SH ČMS, které v sobě zahrnuje i pojištění has. soutěží bez  použití přetlakového ventilu. Hrozí přetahování našich členů ke konkurenční pojišťovně. V diskuzi členka rady pí.Fabianová upozornila na skutečnost, že podmínkou pro uzavření tohoto pojištění je mimo jiné doklad o uzavření životní pojistky člena, na OSH Vyškov byla kontaktována agenty pojišťovny Kooperativa za účelem získání kontaktů na členy SDH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

 

            08/13   ÚORVO  bere na vědomí   informace Ing. Aulického.

 

 

K bodu 10)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO ředitel Kanceláře Ing.Aulický poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu a připomenul pozměněný termín dalšího zasedání ÚORVO  v  CHH Přibyslav 5. – 6.  4.  2013. 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.