Zápis z 16. 2. 2016 Tisk
Pondělí, 22 Únor 2016 09:23

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 16. 2. 2016

Místo: Hasičský dům Praha

Účast:

Přítomni: Martínek Bohumír, Bartoň Tomáš, Štyndl Pavel, Vondruška Vladimír

Šustr Jiří, Tašlová Johana, Vacek Miroslav, Doubrava Jan, Dudek Richard, Jankovský Václav, Strejc Vladislav, Ryba František,

Omluveni: Jan Slámečka, Job Lukáš, Vícha Petr, Hrubý Václav, Capil Vojtěch, Čížek Martin,

Maděra Antonín,  Maslák Pavel,

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KORP a OORP, odborníků (členové ÚOROO)
 5. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – projednání připomínek, další postup
 6. Návrh vydání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti (členové ÚOROO)
 7. Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2016“ v Ostravě
 8. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Členové ÚOROO z ÚHŠ)
 9. Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

10.  Vydat přehled lektorů pro oblast ochrany obyvatelstva a jejich využitelnost pro potřeby vzdělávacích zařízeních SHČMS

11.  Různé

Poznámky k bodům programu:

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Hlavní náplní minulého jednání ÚOROO byl návrh „Metodického návodu SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva“ . Vedoucí ÚOROO poděkoval členům za připomínky, jmenovitě V. Strejcovi, T. Bartoňovi,Tašlové a informoval, že připomínky zaslal plk.Dr. Hanuška – ředitel OIZS GŘ HZS, který materiál ocenil jako velmi dobře zpracovaný. Ústně se k materiálu vyjádřil V.Hrubý, který souhlasil s připomínkami plk. Hanušky.

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Vedoucí rady informoval o připravovaných jednáních s Magistrátem hl.m. Prahy a HZS Prahy, která byla odložena kvůli nemoci kontaktovaných osob. Proběhlo jednání na GŘ HZS s vedoucím oddělení ochrany obyvatelstva (L.Votípka) a koordinátorem preventivně výchovné činnosti (J.Šiman). Z obou jednání vyplynuly tyto poznatky:

 • připravuje se novela Vyhlášky č. 380/2002, k ochraně obyvatelstva, ke které je vytvořena pracovní skupina. Na její jednání pozván vedoucí ÚOROO (Jílové u Prahy 20.-21.4)
 • byl získán odkaz na kontakty s  koordinátory PVČ u HZS krajů

http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx

a vedoucí rady informoval o existenci multimediálních učeben u 3 HZS krajů (viz výše uvedený webový odkaz)

Z diskuse k této informaci vyplynula potřeba navázat s koordinátory PVČ spolupráci, nejlépe společně s KORP.

 

Ad 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

VV SHČMS se sešel 28.1. 2016. Řešil mimo jiné problematiku vybavení tzv. dopravních aut pro ochranu obyvatelstva, která by však neměla být  jen na převoz osob. I ze strany „ochrany obyvatelstva“ je třeba podpora při zadávání požadavků na tyto automobily, aby byly vybaveny nějakou technikou.

Připravuje se doplnění evidence členů SDH o tom, že absolvovali kursy ochrany obyvatelstva (TOO  u HZS, SOO a IPVČ – v ÚHŠ). Byly požádáni zástupci ÚHŠ a ostatní členové ÚOROO o zjišťování stavu proškolenosti v OO.

Po jednání s náměstkem ředitele ČŠI vznikl požadavek na ÚORP a ÚOROO pomáhat inspektorům (odborně) při inspekcích na školách. Půjde zejména o tématiku Ochrany člověka za mimořádných událostí, ale i PVČ apod.

Vedoucí ÚORP informoval o změně v Metodickém pokynu pro preventisty I-III, z testů byla vypuštěna OO. K přehledu o účasti na seminářích byl zaveden  průkaz preventivy.

VV  schválil novelu Statutu odborných rad, významné změny u OO.

VV schválil novou redakční radu pro Hasičské noviny (nově zástupci ÚORR a ÚOROO.

Byl diskutován nový zákon o HZS, který obsahuje termín „odřady CO“, které budou vytvářeny z JSDHO a za válečného stavu se stanou součástí HZS ČR. Z diskuse vyplynul úkol pro ÚOROO navrhnout možné koncepční řešení tvorby odřadů CO. Diskuse obsahovala otázky, na které je potřebné hledat odpověď z nositeli úkolů (GŘ HZS) např.:

 • o které kategorie JPO (II,III,V, ..) se bude jednat?
 • bude dostatečný počet současně existujících JPO k zabezpečení úkolů za války, jaká bude celková potřeba,
 • JPO budou plnit i jiné úkoly než v míru, to je některé úkoly civilní obrany vyplývající z ženevských konvencí, jak se budou na ně připravovat
 • pokud se část JSDHO stane součástí odřadu CO o jehož nasazení bude rozhodovat HZS, co zůstane starostům obcí?

Ad 4. Informace z činnosti KORP a OORP, odborníků

Členové ÚOROO v průběhu jednání.

Ad 5. Metodický návod SHČMS pro starosty SDH k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Návrh byl zaslán členům ÚOROO v listopadu 2015, byly podrobně projednány jejich připomínky a připomínky GŘ HZS (plk. Hanuška). Návrh bude vyvěšen na stránkách www.dh.cz s možností připomínek do 10.4.2016 a po zapracování připomínek předložen ke schválení na dubnový VV SHČMS.

Ad6. Návrh vydání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti (členové ÚOROO)

V.Strejc zaslal písemně,  že návrh vydání didaktických pomůcek a osvětového materiálu je důležitý nejen pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti, ale  hlavně pro SDH, které k osvětě OO nemají téměř žádné materiály.

Jde o akutní potřebu přípravy nějakých obrazových materiálů, plakátků, letáků, kalendáříků, měřítek, školních pomůcek a "taháků" a eventuálně dalších "něčeho".

Pro inspiraci tvorby pomůcek  se lze inspirovat na některých stránkách:

 

Vedoucí ÚOROO informoval o jednání s panem Vladimírem Pruškou, ředitelem společnosti Graphic Live s.r.o. Ta vytváří preventivně výchovné materiály pro děti, které jsou zaměřeny na celé spektrum bezpečnostních problematiky (první pomoc, BESIP, kriminalita apod.). Doposud nebyly vydány materiály s problematikou ochrany obyvatelstva a požární bezpečnosti. Požádal zda by SHČMS nad touto problematiku nepřevzal záštitu. Materiály by byly vydány bezplatně, v první fázi k požární bezpečnosti, v další k ochraně obyvatelstva. Tento problém bude dále řešit vedoucí rady s Kanceláří Sdružení, ve spolupráci s ÚORP, popř. s ÚORM.

Z další diskuse k tomuto bodu byly přijaty následující závěry:

 • spojit se společně s KORP s koordinátory PVČ u HZS krajů (V.Strejc)
 • vytvořit jednotnou šablonu pro preventivně výchovné materiály se znakem Sdružení, s možností je variabilně upravovat pro regionální a místní potřebu (R.Dudek, T.Bartoň)
 • tisk by si podle finančních možností zajišťovaly jednotlivé orgány Sdružení (zejména KSH)

 

 

 

Ad 7. Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2016“ v Ostravě

Konference se uskutečnila 3.-4.2. 2016 v aule VŠB-TU Ostrava, pod názvem             “ Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství“

Z ÚOROO se na prezentacích podíleli

 • V.Hrubý – prezentace „Role JSDHO při plnění úkolů ochrany obyvatelstva“,
 • Tašlová Johana podíl na prezentaci „Předurčování JSDHO k realizaci opatření OO“
 • Job Lukáš podíl na prezentaci „ Spolupráce HZS HMP s OS ČČK Praha 1“

Zajímavé  prezentace:

 • Milan Oravec – TU Košice, problematika migrace
 • DVD Cvičení společnosti Veolia Energie ČR a firmy Zeppelin – reálná zkouška startu ze tmy zařízení Teplárny Přerov, udržení ostrovního provozu a zajištění napájení vzdálených zařízení (Teplárna Olomouc). K tomu využit dieselgenerátor firmy Zeppelin, který je schopen vyvinout napětí 400 V.
 • „Spolupráce HZS ČR s nestátními neziskovými organizacemi při přípravě a řešení MU a KS“ – z vystoupení nevyplynulo místo organizací dobrovolných hasičů. Řeší jen některé kraje např. Jmk.

 

Ad 8. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Členové ÚOROO z ÚHŠ)

Požadavky na odbornou pomoc nebyly vzneseny.

Ad 9. Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

Vedoucí ÚOROO informoval o zpracování návrhu úprav stávající expozice CO, která by měla být pojata pod mottem „Hasič a ochrana obyvatelstva“. Úpravy budou projednány dne 1.4. v CHH Přibyslav. Účast členů ÚOROO vítána.

Ad 10. Vydat přehled lektorů pro oblast ochrany obyvatelstva a jejich využitelnost pro potřeby vzdělávacích zařízeních SHČMS.

Bude projednáno s oběma ÚHŠ do dalšího jednání ÚOROO

Ad 11.  Různé

a)      K materiálu „ Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva

v podmínkách KSH,OSH a SDH po V.sjezdu“, který byl zaslán elektronicky před jednáním rady nebyly připomínky.

Z diskuse k doporučeným úkolům vyplynula určitá obava jak jejich realizaci zabezpečit, zejména u těch KSH kde není zřízena KOROO. Vedoucímu ÚOROO bylo doporučeno, aby cestou vedení Sdružení (starosta, náměstek) byli osloveni starostové KSH s požadavkem na přijetí opatření pro realizaci úkolů v oblasti OO.

V současné době se dotýká činnost v oblasti ochrany obyvatelstva jak  oblasti prevence, tak i v oblasti represe a její propojení s jinými KOR, kromě úzké spolupráce, by bylo složité. Vedoucí ÚOROO proto připraví návrh průvodního dopisu starostům KSH, projedná s Kanceláří a příp. s vedením Sdružení.

 

b)      Příští jednání ÚOROO se uskuteční 12.5.2016, od 09.30 v Praze.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.