Záznam z 10. 4. 2014 Tisk
Středa, 16 Duben 2014 07:03

 Záznam z jednání Ústření odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 10. dubna 2014 Praze.

 

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

  1. 1)Úvod,

 

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné členy rady, představil program jednání a omluvil posun jednání rady oproti plánovanému termínu. Program je odlišný od programu, který byl uveden na poznámce z důvodu, že do poslední chvíle nebylo známo, zda se jednání zúčastní zástupce fy ZAHAS s.r.o., který by měl představit nový trend v zajištění prvotního hasebního zásahu v objektech, kde je ze zkušeností problematický dojezd jednotek požární ochrany nebo problém se zajištěním požární vodou apod. Nová myšlenka, se kterou přišla fa ZAHAS je tvz. „požární domobrana“. Zmínil se o jednání vedení SH ČMS a GŘ HZS ČR, které se uskutečnilo v březnu na GŘ HZS a konstatoval, že spolupráce v oblasti prevence funguje, ač není podepsána žádná písemná dohoda. V této souvislosti informoval o nastavené a oboustranně dohodnuté možnosti spolupráce s odbory prevence krajských ředitelství HZS a pracovišti prevence jejich územních odborů. Dále zmínil změnu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, které se ovšem týká jen výkonu státního požárního dozoru v souvislosti s nabytím účinnosti nového kontrolního řádu od 1.1.2014. V této souvislosti dále vedoucí rady upozornil na znění některých paragrafů nového Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. - (§ 5 odst. 1 a § 2950), které zavazují ke správnosti a úplnosti poskytovaných rad a informací také na úseku požární bezpečnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávnou nebo zavádějící informací. Toto se týká i hasičů preventistů při jejich osvětové činnosti.

Nezaznělo na jednání rady: Současně došlo i ke změně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v oblasti průběhu kontrol výkonu státní správy a samosprávy kontrolními orgány u obcí a následný postup obcí, vyplývající z tohoto zákona – viz příloha k tomuto zápisu.

Ing. Václav Liška seznámil přítomné s vývojem událostí na úseku prevence za poslední období, vyzdvihl spolupráci s nově konstituovanou radou ochrany obyvatel a seznámil se záměrem jednat a spolupracovat se Svazem měst a obcí na tomto úseku. Stručně se rovněž zmínil o jednání vedení SH ČMS s vedením HZS ČR, které se uskutečnilo v březnu na MV-GŘ HZS ČR. Dále informoval o akcích, které se v letošním roce uskuteční v rámci oslav 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva v Českých zemích (slavnostní VH ve Velvarech s předáním certifikátu nejstarších SDH – 24.5.2014, dokončení propagační jízdy + Hasičské slavnosti Litoměřice – 4., 5. a 6.6. 2014, soutěže Mistrovství ČR v Č.Budějovicích – 27. – 29.6.2014, Mistrovství světa v PS ve Svitavách 16. – 27.7.2014, Pyrocar v Přibyslavi – 29. a 30.8.2014, Hasičské tatrování ve Zbiroze – září 2014 apod.). Současně vyzval k vyhledávání a přípravě členů, kteří by se zabývali prevencí a mohli postupně převzít tuto „štafetu“ v budoucnosti.

2) vystoupení zástupce fy ZAHAS s.r.o.

Vedoucí rady dále přivítal pana Václava Podlesného z fy ZAHAS, přestavil činnost SH ČMS na úseku prevence a zaměření preventivně výchovné činnosti a přečetl krátký článek z časopisu RESCUE, který inicioval pozvání zástupce fy ZAHAS s.r.o. k uvedené problematice. Pan Podlesný pak pohovořil o nové myšlence fy ZAHAS – „požární domobraně“ a předal členům rady složku se souvisejícími materiály.

  1. 3)Problematika plynových zařízení, revize, kontroly, nebezpečí provozu plynových spotřebičů

Vedoucí rady seznámil jednání se statistikou požárů za rok 2013 s důrazem na zraněné a usmrcené osoby všech věkových kategorií. V návaznosti na statistická čísla pak upozornil na platné předpisy v oblasti kontrol a revizí plynových zařízení (vyhl. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů). P. Emil Morávek doplnil informace o vývoji jednání mezi SK ČR a plynaři na úseku kontrol a čištění spalinových cest od plynových spotřebičů a jejich souvislost s NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

  1. 4)Diskuse, různé

M. Strnadel (MSK) informoval o konání semináře pro preventisty z MSK, který se uskutečnil v polovině února ve škole v J.Koupelích. Z diskuse na semináři vyplynuly některé poznatky, ke kterým se rozvinula diskuse i na jednání rady.

V první řadě byla diskutována skutečnost, že není stanovena funkce preventisty, který by byl členem výboru daného sboru. Z diskuse vzešel návrh, odsouhlasený všemi přítomnými řádnými členy rady, na doplnění Stanov SH ČMS (které procházejí v současné době revizí) ve smyslu stanovení povinnosti SDH ustavit referenta prevence jako člena výboru SDH a okrsku.  Referent prevence by při tom měl mít v náplni organizování preventivně výchovné činnosti, být organizátorem a propagátorem soutěže POOD, být „styčným pracovníkem“ mezi SDH a obcí, školou popř. jinými zájmovými subjekty. Při tom by nebyla nutně požadována jeho odpovídající odbornost (preventista III, II nebo i I). Vedoucí rady byl pověřen projednáním tohoto požadavku ve VV SH ČMS.

Dále byla diskutována možnost změny v ustanovení metodiky pro konání soutěže POOD, kde je pro jednotlivé kategorie soutěžních prací vymezena i kategorie tříd (kategorie věková). Pro letošní rok byla nově vyhlášena kategorie DT (práce zpracované s pomocí digitálních technologií - byla vyhlášena poprvé a svým způsobem zkušebně) s určením, pro které školní ročníky je určena. V letošním roce budou v této kategorii zaslané soutěžní práce vyhodnoceny a podle výsledků (tématika, úroveň zpracování) bude zvážena možnost jejího rozšíření i na nižší věkové kategorie. V této souvislosti se v probíhajícím ročníku v této kategorii účast mladších dětí nedoporučuje, tj. mladších než je uvedeno v platném metodickém pokynu pro rok 2014.

Pan Aleš Janda (Pardubický kraj) představil námět na letáček, který upozorňuje občany na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým (v kraji byl zaznamenán zvýšený počet smrtelných otrav touto látkou). Dále navrhl označovat objekty, kde je nainstalována fotovoltaická elektrárna (FVE) piktogramy (tabulkami), které by na tuto skutečnost upozorňovaly JPO při případném zásahu, že je zde nebezpečí vyplývající z napětí, které FVE produkuje. Protože taková povinnost není pro fyzické osoby přímo stanovena právním předpisem, byl by takový krok jen na dobrovolnosti provozovatelů FVE a přesvědčovací kampani preventisty SDH. Ani NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, takovou značku nezná /je uvedena jen značka výstrahy „Nebezpečí, elektřina“/. Námět bude předmětem diskuse na některém z příštích jednání rady.

Na jednání se dále rozvinula diskuse ohledně prodlužování odbornosti preventista podle současně platné metodiky. Byly diskutovány i jiné způsoby, jako např. pravidelná evidovaná účast preventisty na seminářích, které by prodlužovaly jeho kvalifikaci. Pan A. Janda rovněž předložil vzor kvalifikačního průkazu preventisty, který je používán v Pardubickém kraji. Současně se k tomuto tématu rozvinula diskuse s převážným názorem na změnu metodiky s tím, že platnost odbornosti bude podmíněna jen účastí na pravidelných seminářích, tj. prodlužováním platnosti osvědčení, nikoliv novou obhajobou znalostí formou testu (podrobením se novému přezkoušení). Rovněž k tomuto tématu se jednání rady v příštím jednání vrátí.

5.  Závěr

Vedoucí rady požádal o účast na příštím jednání rady, které se uskuteční v květnu 2014 (dle plánu dne 22. 5. 2014), kde bude probíhat vyhodnocování prací zaslaných do republikového kola POOD. Očekávají se práce na digitálních nosičích a vyhodnocení bude relativně náročné.

Zaměření preventivně výchovné činnosti v dalším období zůstává beze změn, PVČ zaměřit na seniory a bezpečnou domácnost z hlediska vzniku a následků požárů (propagace instalace autonomních hlásičů kouře a detektorů úniku plynu v domácnostech).

V Praze dne 11. dubna 2014                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 16 Duben 2014 07:05