Zápis z ÚORHS dne 11. 12. 2015 Tisk
Pondělí, 11 Leden 2016 09:27

Společný úvod s ÚORR

Úvod jednání proběhl společně s Ústřední odbornou radou represe.
Jednání zahájil J. Salivar. Následovalo představení jednotlivých členů obou rad. Byla zdůrazněna nutnost spolupráce obou rad a také tvorba koncepčních materiálů pro činnost obou úseků v dalších letech. Vyzval proto členy rad, aby zasílaly své podněty, čím by se rady měly zabývat, ale také navrhované termíny a postupy, kterými lze těchto cílů dosáhnout.
Rovněž informoval o činnosti Sdružení sportovních svazů.
Úvodní slovo k činnosti obou rad pronesl také starosta SH ČMS K. Richter, který byl dále přítomen jednání ÚORHS.
Dále byl představen Zpravodaj hasičského sportu, který zpracovala M. Němečková ve spolupráci se SSS. Zazněla výzva k zasílání podkladů pro tento zpravodaj, ale i pro server www.sportovnilisty.cz.

Dotace na podporu sportu

Rada vyslechla informaci o Programu VIII – Statní podpory sportu pro rok 2016. Vyhlášení programu nebylo zcela jednoznačné, proto spousta žádostí musela být doplňována. Termín zveřejnění konečných výsledků není znám. Všichni žadatele z řad SH ČMS budou informováni prostřednictvím www.dh.cz ihned, jak SH ČMS informace od MŠMT obdrží.
Dále byla podána informace o vyhlášení investičního programu na podporu sportu.

Klasické disciplíny CTIF

Radě byl předložen dopis ředitele HZS Královéhradeckého kraje, jehož přílohou je návrh vyhlášení kvalifikace na XVI. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF 2017 ve Villachu (Rakousko). Rada tento návrh vzala na vědomí a vyjádřila nesouhlas v některých bodech dokumentu, zejména k bodovému zvýhodnění mimo kvalifikační soutěž, což není v souladu s Mezinárodními pravidly klasických disciplín CTIF. Dále vyjádřila nepochopení k uvedenému příkladu přípočtu kladných bodů k výsledku kvalifikační soutěže, kde konečný součet neodpovídá uvedenému příkladu.
Rada pověřila zpracováním kvalifikačních podmínek pro postup družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na Mezinárodní soutěž do Villachu paní Martinu Smržovou a Jaroslava Vaňka tak, aby zahrnoval jako kvalifikační soutěž MČR CTIF 2016 s hodnocením v souladu s mezinárodními pravidly a usnesením VV SH ČMS č.6/2015. Materiál bude členům rady zaslán elektronicky. ÚORHS materiál uzavře na svém lednovém jednání.
Finanční zabezpečení akce MS Villach 2017 bude řešeno jako samostatný materiál, který musí být v souladu s rozpočtem SH ČMS a je v kompetenci Vedení SH ČMS.
Dále se rada zabývala přípravou semináře rozhodčích v disciplínách CTIF, cca v březnu nebo dubnu 2016. Byl podán návrh na účast zahraničních rozhodčích a přítomnost družstva CTIF, aby se mohlo školit i s praktickými ukázkami. Rada dále podpořila návrh zajistit možnost pro rozhodčí ČR k účasti na zahraničních soutěžích.
Rada dále souhlasí s pořádáním ligy v soutěžích CTIF, pověřuje Martinu Smržovou a Jaroslava Vaňka přípravou OZ – leden 2016. Následně se rozvinula diskuse na téma navržených termínů soutěží této ligy v roce 2016, které nejsou příliš vhodně zvolené vzhledem ke klimatickým podmínkám i termínovému konání MČR CTIF 2016. Rada pověřila Martinu Smržovou jednáním s jednotlivými organizátory ligových kol a Moniku Němečkovou zjištěním podkladů k finanční podpoře těchto kol.
V souvislosti s disciplínami CTIF byl ujednocen název pro český překlad: „klasické disciplíny CTIF“ namísto „tradiční disciplíny CTIF“. Tento název je již zapsaný v registru soutěží pro státní dotaci, jako výsledek oponentur v roce 2015.

Mistrovství ČR v požárním sportu

MČR proběhne ve dnech 26. – 28. 8. 2016 v Brně. V rámci tohoto mistrovství proběhne jako vložený závod i Mistrovství ČR dorostu v disciplíně výstup na cvičnou věž.
Vzhledem k dobrým zkušenostem s organizačním týmem KSH Jihomoravského kraje, který připravoval MČR hry Plamen a dorostu v roce 2014, vyslovila rada podporu tomuto organizačnímu týmu i pro přípravu tohoto MČR. K jednáním o MČR bude přizvána od března 2016 i starostka KSH JMK Zdena Jandová.
Rada projednala systémem kvalifikace jednotlivců na disciplíny běh na 100 m a výstup na cvičnou věž. Zpracováním kvalifikačních podmínek byli pověřeni Jan Peterek, Tomáš Lefner a Monika Němečková – leden 2016.
OZ MČR – elektronická přihláška – pouze Excel.
Rada doporučuje Vedení SH ČMS, aby zástupcem HR za SH ČMS byl pan T. Lefner (Hlavním rozhodčím je Z. Nytra, zástupcem HR za HZS R. Vyskočil a komisařem soutěže Z. Ondráček).
Systém výběru rozhodčích: zveřejní se veřejná výzva pro všechny držitele platné kvalifikace Rozhodčí – instruktor, ze zájemců bude hlasováním členů ÚORHS vybrán potřebný počet rozhodčích.
Rada se dále zabývala podněty členů:

 • Sjednotit počet účastníků z jednotlivých krajů – Středočeský kraj má 2 postupová místa. Rada se přiklání k rozhodnutí VV SH ČMS (2 postupová místa) a doporučuje iniciovat jednání s KSH STČ k. spíše k organizačnímu řešení hodnocení krajského kola – postup z 1. míst, totožný se všemi kraji.
 • K disciplíně požární útok by družstva nastupovala dle průběžného pořadí od posledního k prvnímu – zatraktivnění soutěže pro diváky. Po krátké diskuzi byl návrh zamítnut.
 • Znovu zavést obhajobu titulu – jistá účast pro vítěze předešlého MČR. Po diskuzi byl návrh zamítnut.

Vzorové OZ postupových soutěží

Na příští jednání bude připraven návrh vzorového OZ postupových soutěží.
Je nutné zdůrazňovat OSH a KSH dodržování těchto vzorových OZ, z důvodu zajištění srovnatelných podmínek pro postup na MČR a také z důvodu tvorby evidence sportovců, trenérů atd. (shodné přihlášky – excel, …)

Český pohár v běhu na 100 m s překážkami

Rada projednala OZ Českého poháru, který s drobnými úpravami schválila. Přílohou budou i podmínky kvalifikace na MČR v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Rada pověřila Petra Švába zanesením úprav a předložením konečného OZ – leden 2016.

Podněty pro koncepci rozvoje požárního sportu

V průběhu jednání zazněly některé stručné náměty k materiálu Strategie rozvoje hasičských sportů 2016 – 2020, který je stěžejním úkolem rady v první polovině roku 2016:

 • Zvyšování atraktivity soutěží
 • Sponzoring
 • Propagace požárního sportu, ve větší míře se dostat do vysílání ČT sport

Plán práce ÚORHS na rok 2016

Radě byl ústně předložen návrh plánu práce. Bude dopracován s připomínkami, které zazněli, a předložen – leden 2016.

Koncepce přípravy reprezentací PS pro rok 2016

Koncepcí byli pověřeni:
za reprezentaci dorost – J. Peterek a M. Němečková
za reprezentaci junior do 23 let – Z. Prodělal
za reprezentaci dospělých – T. Lefner

Jednání ohledně Koncepce 2016 proběhlo po skončení jednání ÚORHS v plném obsazení.
Základní body koncepce:

 1. priority přípravy – A týmy ČR mužů a žen
 2. sjednocení konceptu přípravy po stránce organizační, technické i metodické - souhlas SDH, lékařské prohlídky, ...
 3. nutnost zvyšování kvalifikace trenérů
 4. finanční zajištění –     příslušníci HZS – HZS, členové SH ČMS – SH ČMS
 5. řešení trenérského složení týmů juniorek a žen

Základní podoba koncepce bude v písemné podobě předložena k dalšímu jednání ÚORHS.

 

Další jednání ÚORHS proběhne dne 19. 1. 2016 v Praze.
Zapsal: Josef Orgoník

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.