Zápis z 6. 3. 2015 Tisk
Pondělí, 23 Březen 2015 14:29

Záznam z řádného jednání Ústřední odborné rady hasičských soutěží konaného dne 6. 3. 2015 v Praze


Přítomni: vedoucí rady Ing. Jan Aulický, členové rady Ing. Tomáš Lefner, Lukáš Snopek, Iveta Vojtová, Ing. Jiří Rosenkranz, Ing. Jiří Čech, Jaroslav Vaněk a Fiedler Jan.
Omluveni: Zdeněk Prodělal, Zdeněk Šedivka, Petr Šváb
Hosté: Ing. Jaroslav Salivar


1) Zahájení
Zahájil vedoucí rady Ing. Jan Aulický, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty.
■ Rada program schválila.


2) Úkoly a informace z jednání ústředních orgánů SH ČMS
- Ing. Aulický informoval, že v mezidobí jednání rady proběhlo několik jednání jak Ústředních, tak rozhodovacích orgánů SH ČMS. Nejdůležitější informací pro ÚORHS je úkol věnovat se více soutěžím CTIF a motivací družstev účasti na těchto soutěžích. Další informace z jednání vrcholových orgánů SH ČMS je možné najít na www.dh.cz .
■ Rada vzala informace na vědomí.


3) Kalendář soutěží na rok 2015
- Ing. Aulický informoval radu o sběru dat ke Kalendáři soutěží na rok 2015. Kalendář je již ucelený a postupně se rozesílá ke zveřejnění na Hasičské noviny a na web www.dh.cz.
■ Rada vzala na vědomí zpracování Kalendáře hasičských soutěží pro rok 2015


4) Příprava seriálu soutěží Český pohár 2015
- Ing. Aulický informoval radu, že seriál soutěží se bude konat již po 13. Vzhledem k tomu, že MČR v PS se koná na konce června tak nám tento seriál soutěží po MČR skomírá na účasti a proto se usiluje o posunutí MČR na konec srpna. Do seriálu soutěží je nově zařazen pořadatel OSH Olomouc se soutěží Olomoucký dvojboj. Soutěže seriálu před MČR, které jsou kvalifikačními pro jednotlivce na MČR v PS budou: 3. 5. 2015 Praha, 16. 5. 2015 Olomouc a 23. 5. 2015 Ostrava. Poháry od SABE budou pro vyhodnocení soutěží od SH ČMS pro jednotlivé pořadatele zdarma.
p. Šváb, který nebyl přítomen jednání rady připraví propozice a s jednotlivými pořadateli vyřeší přihlašování do soutěže a další náležitosti nutné k uskutečnění celého seriálu soutěží.
■ Rada vzala informace na vědomí.


5) Příprava MČR v tradičních disciplínách CTIF 2015
- Ing. Aulický informoval, že toto MČR se již tradičně uskuteční dne 26. 9. 2015 ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s HZS Královehradeckého kraje a KSH Královehradeckého kraje. Tato spolupráce je již vyzkoušená a všichni zde mají své úkoly. Pokud budou schváleny podmínky kvalifikace na mezinárodní soutěž v Rakousku 2017, mělo by toto MČR být již prvním kvalifikačním závodem.
■ Rada vzala informace na vědomí.


6) Přestupy v postupových soutěžích pro rok 2015
- Ing. Aulický informoval radu o materiálu ke sběru dat k vytvoření přestupních tabulek. Přestupy se postupně zapracovávají a budou zveřejněny dle SHS. Materiál „Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích v požárním sportu“ byl zveřejněn, tak aby všem kdo přestupy potřebují na termíny zaslání formulářů.
- Ing. Čech upozornil na to, aby do tohoto materiálu byla zapracována podmínky k účasti cizích státních příslušníků.
■ Rada schválila připomínku k zapracování a materiál ke zveřejnění.


7) Příprava MČR v PS 2015
- Ing. Aulický informoval radu o přípravě MČR v PS.
● Propozice MČR v PS byly přizpůsobeny pro konání MČR v PS v Trutnově 26. – 28. Června 2015. Členové rady dále žádali doplnit start zahraničních závodníků na podmínku trvalého bydliště a podmínit start členů ČHJ a MHJ, kteří nesmí startovat na postupových soutěžích SH ČMS. Byly doplněny soutěže v běhu na 100m překážek a věží, ze kterých postupují jednotlivci na MČR v PS. Rada též projednala možnost postupu jednotlivkyň pro výstup na cvičnou věž a navrhla tři postupové kvalifikační závody 16. 5. v Olomouci, 23. 5. V Ostravě a 6. 6. Krchleby. Závodnice budou v základních kolech startovat o mistra ČR a ve finále o cenu společnosti Alerion. Proběhla také informace o navržených osob na jednotlivé funkce MČR. Na závěr rada vylosovala pořadí jednotlivých krajů na nástup disciplín.
Ing. Čech měl připomínky ke změně pořadí nástupu na disciplínu PÚ, a to tak že by se nastupovalo dle průběžného pořadí od nejhoršího teamu po nejlepší. Zvětšila by se atraktivita MČR.
■ Rada vzala na vědomí přípravu propozic MČR v PS 2015 a pověřila vedoucího rady postupně propozice doplňovat v pasážích časového harmonogramu, ubytování a stravování, pracovníků soutěže a rozhodčích dle porad k MČR a zveřejnit je na konci března 2015. Připomínku p. Čecha projednat se spolupořadateli na dalším přípravném jednání k MČR.
■ Rada vzala informace na vědomí.


8) Vyhlášení kurzu RI a obnovy RI
- Ing. Aulický informoval o konání kurzu pro RI, který začíná dnešním dnem v Přibyslavi a o konání obnovovacího kurzu pro RI, který se bude konat 28. 3. 2015. Na kurz RI byli delegováni školitelé Roman Mácha a Ing. Jiří Čech a pro obnovu RI p. Milan Kučera a Stanislav Pumprla.
■ Rada vzala informace na vědomí a pověřila vedoucího rady zajistit vyhlášení obou kurzů.


9) Zhodnocení činnosti ÚORHS v období 2011 - 2015
- Ing. Aulický předložil písemné zhodnocení činnosti ÚORHS za období 2011 – 2015 a materiál okomentoval. Ing. Lefner měl k tomuto materiálu několik otázek, které mu byly zodpovězeny.
■ Rada vzala materiál na vědomí.


10) Trenérské kvalifikace v PS
- Ing. Aulický předložil radě Směrnice pro výuku trenérů PS - SH ČMS a Prováděcí a organizační pokyny ke směrnici o udělování trenérských tříd v požárním sportu. Tyto materiály připravila FTVS UK a pro naší organizaci byly upraveny dle našich předpisů. V předloženém znění mohou být schváleny na MŠMT. Ing. Lefner vznesl dotaz zda se budou akceptovat jiné
sportovní kvalifikační trenérské třídy? Na dotaz bylo zodpovězeno, že ano ale pouze získané na FTVS UK a stejné předměty.
■ Rada vzala dokumenty na vědomí a doporučila je předložit k jednání VV SH ČMS.


11) Pravidla Ligy tradičního sportu CTIF 2015
- Ing. Aulický předložil písemně návrh pravidel pro Ligu v disciplínách CTIF. K tomuto bodu byla přizvána Bc. Halašová, která vysvětlila zpracovaný materiál. Ke konání ligy a jejím pravidlům neměla rada připomínky a doporučila materiál k předložení VV SH ČMS.
■ Rada schválila pravidla Ligy CTIF a navrhla předložení k jednání VV SH ČMS.


12) Podmínky kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF
- Ing. Aulický předložil písemně návrh podmínek kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF. Tento dokument je návrhem, kterým nás pověřil ČNV CTIF. I k tomuto bodu byla pozvána Bc. Halašová, která radě vysvětlila postup kvalifikačních podmínek, které mimo MČR 2015 a 2016 zahrnují také další soutěže během roku 2016 (soutěže ligy). Rada podporuje návrh zahrnout do kvalifikace již mistrovství ČR v roce 2015. Po rozsáhlé diskusi, která se vedla k podmínkám účasti na soutěžích a kladným bodům, zároveň také k finančnímu příspěvku kvalifikovaných družstev, byl návrh postoupen jednání VV SH ČMS.
■ Rada doporučila k jednání VV SH ČMS materiál Podmínky kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF 2017.


13) Různé
Ing. Aulický předložil radě návrh na zpracování kurzů e-learningové platformy pro požární sport, kterou pro SH ČMS dělá VŠMIE. Osnova je vyhovující a rada bude nápomocna tomuto projektu.
Ing. Aulický seznámil členy rady s přípravou projektu tréninkové haly pro požární sport v Přibyslavi. Projekt byl předložen na MÚ v Přibyslavi, kde proběhlo veřejné slyšení s občany a záměr odkoupení potřebných pozemků pro halu. Prodej pozemků je klíčový pro další postup projektu.
Ing. Salivar informoval členy rady s jednáním na MŠMT a Sdružení sportovních svazů k finanční podpoře hasičského sportu. MŠMT své sliby nesplnilo a finance pro náš sport neuvolnilo ve slibované výši. Jinak se dále podporuje rozvoj reprezentačních výběrů požárního sportu a nadále se budou hledat prostředky pro tento rozvoj.
Ing. Aulický informoval členy rady, že prozatím nebyly schváleny zdravotní prohlídky pro všechny členy SH ČMS, kteří se účastní sportovních aktivit SH ČMS. Tyto prohlídky zatím platí pouze pro reprezentanty, kteří jsou v reprezentačních výběrech dobrovolných hasičů.


Na závěr Ing. Aulický poděkoval všem za vstřícný přístup k jednání.


Zapsal dne 6. 3. 2015 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.