Zpráva o činnosti na úseku represe za rok 2013 Tisk
Čtvrtek, 13 Únor 2014 12:50

 

Pro rok 2013 byly vytýčeny tyto hlavní úkoly na úseku represe

Stálé body jednání.

-          kontrola úkolů

-          informace z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS

-          informace o předpisech důležitých v oblasti PO

-          stav na úseku odborné přípravy

-          informace členů OR z činnosti KORV a OORV

-          spolupráce z HZS krajů a okresů

-          organizační záležitosti

-          organizace zkoušek Hasič I. – III.  na Univerzitě dobrovolného hasiče

-          různé

Činnost ÚORV

          Plnění výše uvedených hlavních úkolů na úseku represe  se rada v roce 2013 sešla dle potřeby projednávaných úkolů na čtyřech řádných jednáních. Po řádném sjezdu v Ostravě byla zřízena VV SHČMS komise pro hasičské soutěže.  Rada v roce 2013 spolupracovala s radou hasičských soutěží byla nápomocná při organizování MČR dobrovolných a profesionálních jednotek , které se uskutečnilo v Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji a také MČR v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Královým. Dále při zkouškách rozhodčí-instruktor.

Po IV. Sjezdu SH ČMS rada pracuje ve složení:

vedoucí rady –  Stanislav Pumprla

členové rady –  Doležal František, Růžička Milan, Kučera Robert, Lubomír Erban, Mácha 

                         Roman, Ježek Miroslav, Kučera Milan, Šulc Bohuslav, Henc Jiří, Ing. Klos

                         Tomáš, Pospíšil Miloslav, Letocha Tomáš, Ing. Šeps Jiří a Schejbal  

                         František 

Přizvání jsou na jednání rady  Ing. Jaroslav Salivar (náměstek starosty SH ČMS), Ing. Jan Aulický (ředitel  kanceláře SHČMS)

V polovině roku se vzdal na vlastní žádost člen rady za Plzeňský kraj Kučera Robert. Za Jiřího Hence, který se stal členem VV SH ČMS a krajským starostou za Ústecký kraj byl do rady nominován a schválen VV SHČMS Suchý Pavel.

Jak v roce 2012 tak i letošním roce jsme se zabývali otázkou pro obsluhu ŘMP.

Na základě stanoviska o platnosti osvědčení na obsluhu ŘMP (které je platné pro JPO jen od HZS) se rada a vedení SH ČMS snažila  projednat s GŘ HZS ČR uznávání praxe členů JSDHO z civilního zaměstnání pro zkoušky (pokud člen JSDHO pracuje v odvětví zpracování dřeva a má dlouholeté zkušenosti s obsluhou ŘMP, pak je zbytečné aby znovu absolvoval praktickou část kurzu. Mělo by stačit přezkoušení z praxe od zkušebního komisaře HZS. Teoretická část kurzu samozřejmě musí být splněna bezezbytku.) To se ale nepodařilo.

Byl nastíněn problém s technickým výcvikem členů dobrovolných JPO. Členové rady konstatovali, že v technickém výcviku jsou značné rezervy. Snížení těchto rezerv je však velmi složité ve vztahu k plánování odborné přípravy jednotek PO. Všichni členové se jednomyslně shodli na tom, že odborná příprava zejména technický výcvik je v celoroční

odborné přípravě značně opomíjen. Přesto, že všechny jednotky PO mají dostatek cvičebních a bojových řádů, velitelé tento výcvik neprovádí. Byl zpracován a vydán dokument a metodický předpis Výcvikového roku pro dobrovolné hasiče

tak jak tomu bylo v minulosti. Nebude se jednat o tištěnou publikaci, ale o elektronický dokument, který bude velitelům sloužit jako „kuchařka“ pro organizování výcviku.

  Poslední ÚORV proběhla v Přibyslavi v prosinci 2012, kde rada především projednala:

-     plán práce  na rok  2014

-     hodnocení práce  rady za rok 2013

 -    metodické listy  GŘ HZS

-     mistrovství ČR v PS družstev

-     zhodnocení mezinárodní soutěže CTIF ve Francii

-     zhodnocení výcvikového roku

MČR v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové na Labem. Byla zhodnocena spolupráce z ÚORHS na pořádáních MČR které se uskutečnilo v Mladé Boleslavi.

Byl zhodnocen seminář pro velitele OORV a KORV, který proběhl v únoru v Přibyslavi. Seminář byl velmi dobře hodnocen veliteli. Na základě toho se rada rozhodla uspořádat seminář i v letošním roce 15-16 února 2014 v Přibyslavi.

Dále byla projednána otázka školení rozhodčích instruktor pro soutěže TFA. Bylo dohodnuto na GŘ HZS a školení proběhne v měsíci březnu 2014 v B. Poličanech. Pokud bude zájem se sboru, tak bychom s radou hasičských soutěží uskutečnili MČR v TFA ve městě Štramberk

 Publikační činnost       

Kancelář SH ČMS dále pro své členy nabízí za velice výhodných cenových podmínek  Skripta z oboru PO, která byla vypracována jako učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická univerzita Ostrava a jsou vhodná pro vzdělávání členů SDH v oblasti požární ochrany a to: např. univerzita III věku pro dobrovolné hasiče Legislativa požární ochrany, , Základy požární taktiky,  Nebezpečné látky, Plošné rozmístění sil a prostředků, Organizace jednotek požární ochrany, Informatika (internet a elektronická pošta) a Technické prostředky. Připravuje se elektronická knihovna, která má sloužit pro dobrovolné hasiče školení atd.  Pro potřebu SDH bylo v roce 2013 publikováno nemálo odborných  článků v Hasičských novinách a časopise Alarm revue.

SHČMS dále vydalo publikace, které je možno využít pro školení členů JSDHO a pro výcvikový rok.

Odborná příprava

Odborná příprava tj. školení velitelů a strojníků JSDHO je financována přímo po linii Hasičského záchranného sboru ČR a obcí. Tento způsob zajištění odborné přípravy vychází z koncepce HZS v této oblasti. Do systému jsou individuálně začleněna některá OSH na základě dílčích dohod s územními odbory HZS krajů. Zde je využíváno  především  znalostí zpravidla soběstačný v zajištění lektorů a nové techniky.  vhodných kandidátů, organizačních schopností našich členů a techniky SDH.

HZS je součástí odborné přípravy, kterou zajišťuje SH ČMS a to spíše ve vzdělávání členů sdružení je získávání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně. Plnění je prováděno na OSH  především ve III. a II. stupni. Co se týče odznaku Hasič I a Strojník, které se provádí 1x za rok a to v Přibyslavi se uskutečnilo v měsíci února a na letošní rok jsou zase vyhlášeny zkoušky Hasič I a strojník. Dále jsou vyhlášena zkoušky rozhodčí-instruktor Další odborností, která je též součástí odborné přípravy a zvyšování znalostí členů SH ČMS je získávání odbornosti a odznaku Strojník, kde je též odznak plně k dispozici na Kanceláři SH ČMS. Další odborností je odbornost Velitel ke které byl též vydán odznak a kterou získávají členové SH ČMS při složení odborné způsobilost Velitel a nebo zkoušek Velitel na Ústředních hasičských školách SH ČMS. Stávající velitelé a nebo ti co veliteli jednotek SDH ve své hasičské kariéře někdy byli mohou odznak po předložení osvědčení získat též. Tímto SH ČMS přispívá k vzdělanosti členů SDH zařazených v JPO.

Dále byl vydám nový odznak ve spolupráci s radou hasičských soutěží. Odznak rozhodčí v Ps a Odznak rozhodčí instruktor v Ps

Soutěžní odborná příprava

V ročníku 2013 se okrskových, okresních, krajských a republikového kola v disciplínách požárního sportu družstev mužů a žen účastnilo cca 1 600 družstev sborů dobrovolných hasičů obcí. Do poloviny srpna proběhla jednotlivá kola v postupových soutěžích požárního sportu, Krajská kola ze kterých vyšla vítězná družstva, se  uskutečnila za nemalého přispění OSH, tak aby se mohlo uskutečnit mistrovství České republiky v požárním sportu. MCŘ v PS profesionálních a dobrovolných hasičů proběhlo v Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. MČR bylo hodnoceno dobře. MČR v klasických disciplínách CTIF proběhlo v kraji Královehradeckém ve Dvoře Králové nad Labem.

Soutěže a výcvik služebních psů ať doplní p. Aulický

                                                                                                        Zpracoval Pumprla Stanislav

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.