Zápis z 15. 3. 2013 Tisk
Pondělí, 18 Březen 2013 12:09

Zápis z jednání ústřední odborné rady velitelů SH ČMS  konané dne 15. 3. 2013 v Přibyslavi.


Přítomni: Ing. J. Salivar, Ing. Václav Liška, S. Pumprla, Ing. J. Šeps, M. Růžička, B. Šulc, Bc. R. Kučera, M. Pospíšil, F. Doležal, M. Ježek, Ing. T. Letocha, M. Kučera, R. Mácha,
Omluveni: Ing. T. Klos, J. Henc
Hosté: doc. Ing. V. Liška


Program:
- zahájení
- příprava na zkoušky odbornosti Hasič a Strojník
- příprava instruktáže metodického zaměstnání vedoucích OORV
- příprava zahajovacího ceremoniálu v Litoměřicích - spolupráce se Sdružením pro obnovu a zachování historických hasičských tradic
- vyhlášení soutěže pro přípravu dorostu do JSDH
- provedení IMZ vedoucích OORV
- soutěž propagace JSDHO

 

1) Jednání rady zahájil vedoucí rady p. Pumprla, který přivítal přítomné členy rady a náměstky starosty Ing. J. Salivara a Ing. V. Lišku a zmínil se o řádně omluvených členech rady.
Prvním bodem jednání byl mimo program dopis pana Kadlece, týkající se odbornosti Odznak Strojník a jeho získávání, rada se tímto zabývala a přijala rozhodnutí, že předloží VV SH ČMS návrh na změnu znění Metodického pokynu Strojník. Nato se ujal slova náměstek starosty Ing. J. Salivar, který radu informoval o připravované zákonu o pojišťování. Zmínil se k nastavení dalšího rozvoje požárního sportu - všeobecně, k ohledu ke sportovnímu svazu, kterého jsme členy.


2) vedoucí rady p. Pumprla promluvil k připravovaným zkouškám Hasič I. a Strojník, které se budou konat v odpoledních hodinách v prostoru hotelu a jmenoval předsedy zkušebních komisí – Hasič – p. Bc. Robert Kučera, Strojník – p. M. Kučera.


3) Dalším bodem je Seminář vedoucích odborných rad velitelů OSH a KSH ČMS, které se bude konat v sobotu a neděli. Pro malý počet přihlášených, bylo rozhodnuto, že zaměstnání se bude konat v jídelně hotelu Přibyslav. Přednášet budou pánové Ing. J. Aulický, Bc. R. Kučera, Ing. J. Šeps, zástupci HVP .a.s., Ing. T. Lenocha a zástupce GŘ HZS. Rada rozhodla, že verbální diskuze nebude připuštěna, vše bude písemně, odpoví se též písemně, buď ihned, nebo elektronickou cestou.


4) Hasičské slavnosti Litoměřice
Rada po diskuzi doporučuje VV SH ČMS, aby zajistil účast praporů všech krajských sdružení při této slavnostní akci.


5) Pravidla soutěže pro přípravu členů do JSDHO
Ing. Letocha seznámil radu s návrhem, který rozešle všem členům rady, po průzkumu se v červnu rozhodne, rada doporučila tento návrh přednést na semináři v sobotu a podle ohlasu nebo připomínek se bude pokračovat.


6) K soutěži propagace JSDHO se nikdo z rady nepřihlásil
Po ukončených zkouškách se rada sešla k dalšímu jednání, a to k diskuzi o metodice získávání odznaku Hasič, poté přijala rozhodnutí, že se zaktualizuje obsah Metodického pokynu Hasič I. – III. – ke zpracování se přihlásili pánové ing. J. Šeps a M. Kučera, termín předložení říjen 2013.


V sobotu po ukončení sobotního jednání vedoucích ORV, se rada sešla k upřesnění návrhu připravované soutěže pro dorost – příprava pro vstup do JSDHO.
Rada se shodla na pracovním názvu soutěže: „Desetiboj mladého velitele“ a že je nutné zpracovat návrhy, které padly během dne při semináři a dohodla se, že Ing. Letocha zašle všem členům tento návrh k dopracování a poté ho předloží na další radě k dopracování tak, aby se tento návrh mohl předat VV SH ČMS k jednání.


Zapsal M. Kučera

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.