Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 25.10. 2008, CHH Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes592
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2068
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5742
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178797
Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 25.10. 2008, CHH Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 18 Prosinec 2008 10:14
Přítomni : dle prezenční listiny
  starostové OSH ze 77 přítomno 70
  nepřítomno 7
  starosta SH ČMS přítomen 1
  VV SH ČMS ze 18 přítomno 15
  nepřítomno 3
  ÚKRR ze 14 přítomno 11
  nepřítomno 3

Přítomno 71 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 91,0 %, Shromáždění starostů OSH je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger v úvodu přivítal přítomné členy SS OSH ČMS a zvlášť přivítal níže uvedené hosty tohoto jednání.

Hosté:
  Ing. Josef Kubeš – generální ředitel a předseda představenstva HVP, a.s.
  Ing. Jan Jonáček – místopředseda představenstva HVP, a.s.
  Ing. Petr Bratránek – člen představenstva HVP, a.s.
  Ing. Miloš Kříž, MBA – generální ředitel a předseda představenstva VPO, a.s.
  Ing. Pavel Paulen, MBA – obchodní ředitel a člen představenstva VPO, a.s.
  Ing. Yvona Legierská – předsedkyně dozorčí rady VPO, a.s.
  Dr. Ivo Havlík – jednatel společnosti Fire Edit, s.r.o.

Hlasování: pro: 69 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2008: SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

Ing. Karger přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
 • Zajištění VVH SDH a plány práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH ČMS
 • Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2008
 • Zahájení příprav IV. řádného sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Schválení usnesení
Dále uvedl, že poštou byly zaslány materiály:
 • Kalendář soutěží 2009
 • Požární ochrana očima dětí 2009
 • Plán práce Vedení, VV a SS OSH ČMS
 • Sumář OSH ČMS 2ks
 • Pohledávky OSH ČMS
 • Návrh rozpočtu na rok 2009
 • Zabezpečení VVH sborů a okrsků
 • Průběžné plnění rozpočtu 2008
 • Aktualizovaný adresář OSH ČMS
Při prezentaci rozdány dodatečné materiály:
 • Hlasovací lístek

Hlasování: pro: 69 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2008: SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

Volba zapisovatele: Michaela Šimonová
Volba ověřovatelů: p. Josef Páv, p. Luděk Sýkora
Volba skrutátorů:
  Ing. Ivan Jirota
  Ing. Josef Dvořák
  Ing. Karel Barcuch
  p. František Malý
  p. Jan Kumpán

Hlasování: pro: 69 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2008: SS OSH ČMS schvaluje navržené ověřovatele, skrutátory a zapisovatelku.

Volba návrhové komise :
 • VV SH ČMS Lubomír Janeba
 • Praha Ing. Antonín Maděra
 • Středočeský Oldřich Lacina
 • Ústecký Pavel Veselý
 • Karlovarský Stanislav Hubáček
 • Plzeňský Jiří Petržilka
 • Jihočeský Jiří Novák
 • Liberecký Miroslava Havelková
 • Královéhradecký Karel Salava
 • Pardubický Marie Stará
 • Vysočina Bohumír Benáček
 • Jihomoravský Miroslav Kuchař
 • Moravskoslezský Stanislav Kotrc
 • Olomoucký Ing. Josef Ošťádal
 • Zlínský Ing. Josef Bernátík

Hlasování: pro: 69 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2008: SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí roku 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009

Ing. Karger Vyzval starostu SH ČMS Ing. Richtra.
Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů SH ČMS pana Pecinovského p. Harvalika a pí. Kargerové.

Zpráva starosty SH ČMS

Dámy a pánové,

Termín jednání jsme byli nuceni přehodnotit v souvislosti se souběhem konání voleb do krajských orgánů a 1/3 senátu Parlamentu ČR.
Naším dnešním úkolem je nastínit cíle organizace pro nastávající měsíce, získat informace o hospodaření SH ČMS za I. pololetí letošního roku, prodiskutovat návrh rozpočtu na rok 2009 a přijmout zajištění průběhu výročních valných hromad, včetně zaměření činnosti pro následující kalendářní rok.
Rok 2009 je pro nás významný i tím, že je rokem předsjezdovým a že ČNV CTIF je pořadatelem XIV. mezinárodní hasičské soutěže a XVII. mezinárodní soutěže hasičské mládeže. A této akci musíme vyčlenit v plánu práce trvalou kontrolu. Plán prác našich orgánu chápeme jako rámcový, důležité jsou termíny, budeme ho upřesňovat a korigovat společně na jednání VV SH ČMS a následné poradě se starosty KSH. Rovněž budeme seznámeni s výsledky činností a hospodaření našich akciových společností v první polovině letošního roku.
V mezidobí se VV SH ČMS sešel 3x a Vedení SH ČMS rovněž 3x. Svoji pozornost jsme koncentrovali na zabezpečení a průběh řady pro nás významných akcí tak, jak byly plánovány v průběhu II. a III. čtvrtletí letošního roku. Seznámím Vás s chodem událostí v tomto mezidobí, budu vás informovat o stavu věcí a o návrzích některých řešení. Ne vždy je nutné příliš hlasitě reagovat. Je pro nás příhodné někdy posečkat, zejména při realizaci kroků, které v zájmu celku řešíme. I proto je dobře zachovávat si čistou mysl a realisticky přistupovat k řešení problému. Názorným příkladem jsou toho naše stanovy – jejich naplňování a statut udělování medailí. Nechytračme a ctěme zásady etiky a když něco děláme, má to vždy i svou územní příslušnost. Uděluje-li něco okres, má se na mysli územně příslušný okres. Chceme-li mimořádně někomu něco udělit, či navrhnout, projednejme to vždy s domovských okresem, nezasahujme do jeho práv a neslovíčkařme, že v tom či onom předpisu to není taxativně uvedeno. Pletichařme, chceme-li, doma v rodinách, ale ne v organizaci humánního poslání a se 145. letou tradicí.
Máme kvalitní vztahy na mezinárodní úrovni a i v tomto mezidobí proběhla řada mezinárodních akcí. Mnozí z vás byli v květnu na semináři v Berlíně. Druhý květnový víkend jsme strávili na semináři a vyměňovali jsme si zkušenosti s německými kolegy. O jejich práci nás informoval pan Rudolf Römer. Návštěva požární stanice a hasičského muzea pak dokreslovala příjemnou atmosféru. Na závěr jsme si prohlédli Říšský sněm, kde jsme se setkali s poslanci, zabývajícími se požární ochranou. Seminář byl pro nás poučný, včetně kulturních zážitků. Chceme některých impulsů německých kolegů využít v příštím období. Je nutné i z tohoto místa poděkovat organizátorům semináře z ČPP za uspořádání tohoto již 5. výjezdu, který pro nás připravili.
V květnových dnech proběhla mezinárodní výstava Pyros ´08, které jsme se aktivně zúčastnili. Byla zajímavá mj. i tím, že součásti hasičského veletrhu byl Den hasičů, a to v sobotu 17. května. Toto setkání se uskutečnilo pod patronací primátora města Brna Romana Onderky a spoluorganizátory jsme byli my a Moravská hasičská jednota. Zúčastnila se řada vystavovatelů, vstup pro dobrovolné hasiče byl zdarma. Proběhlo mnoho akcí, které zvýraznily podíl dobrovolných hasičů. Vedení BVV nasměrovalo pro příště ke změně termínu konání příštích veletrhů a zařazení „soboty“ do výstavních dnů. Podle předběžných odhadů navštívilo areál výstaviště během čtyř dnů 25 000 lidí.
30. června navštívil CHH v Přibyslavi předseda české vlády Mirek Topolánek. Prohlédl si naše ústřední muzeum a setkal se s aktivem dobrovolných hasičů kraje Vysočina. Navázal tak na přijetí vrcholných představitelů dobrovolných hasičů v Kramářově vile v Praze 25. dubna 2008, kde nám předal mj. hasičskou premiérskou stuhu na prapor našeho sdružení s nápisem „Za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost při ochraně života, zdraví a majetku občanů“. Opětovně ocenil práci dobrovolných hasičů a zdůraznil svoji iniciativu pomoci nejmenším JSDHO, které od státu v podstatě nic nedostaly, a přitom se po nich tolik chce. V reakci na jeho vystoupení jsem zdůraznil, že zabezpečení osobních ochranných pomůcek je dlouhodobě pro SH ČMS prioritou. S velmi kvalitním diskusním příspěvkem vystoupil starosta OSH ČMS Žďár nad Sázavou Lubomír Zeman, který de facto rekapituloval naše potřeby a zájmy, zabezpečující kvalitu naší práce. Díky, Luboši.
V nedávných dnech ministr Langer objel všechny kraje s botami a zásahovými oděvy, a to vždy pro prvních 10 JSDHO. Tyto naše ochranné pomůcky ministerstvo pořizuje pro všechny jednotky kategorie JPO V. zřizované obcemi s více jak 200 obyvateli. Již posledně jsem upozornil na určité kastovnictví, prezentované mj. v diskuzi na www.pozary.cz. Není na místě. To přece víme. Každá jednotka má své místo v systému a přispívá ke zvýšení bezpečnosti občanů. Od 1. 3. 2008 je v EU platná harmonizovaná norma ČS N 156 14, která specifikuje minimální technické požadavky pro ochranné pomůcky hasičů. To znamená, že ve všech členských zemích je ochrana zdraví při práci povinná. A tedy je povinná i pro ČR. Je otázkou, zda všechny JPO V. jsou funkční a akceschopné. To je pro nás parketa a zde společně můžeme odvést odpovídající práci. Říkáme, že především malé obce jsou naší oporou a je potřebné je trvale aktivizovat. Žádám vás, starosty OSH ČMS, abychom společně s funkcionáři OSH ČMS, radami velitelů, tuto naši neopomenutelnou úlohu důsledně naplňovali. V této souvislosti chci zdůraznit, že v letním období jsme rovněž zúročili naše několikaleté úsilí o úpravu nemocenských dávek dobrovolných hasičů. Rozhovory vedené v letošním roce přinesly v Parlamentu ČR ovoce v podobě odškodnění dobrovolných hasičů při léčení onemocnění nebo úrazu, který vznikl v důsledku účasti dobrovolných hasičů při zásahu. Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
Děkuji Vám všem, kteří jste při řešení tohoto úkolu byli nápomocni. Jedině tam, kde jsme jednotní a jsme schopni argumentovat a přesvědčit poslance a senátory, můžeme dojít k pozitivním výsledkům. V současné době věnujeme pozornost novému zákonu o pojišťovnictví, coby 3. zdroji financování…
Vážené kolegyně, kolegové,
Přibyslav je dlouhodobě spjata se zasloužilými hasiči. Ve dnech 5. – 6. května a 23. – 24. června 2008 jsme udělili naše nejvyšší ocenění přibližně 90 našim členům. Udělujeme je dlouhodobě nejaktivnějším členům za celoživotní práci, kterou přispívají k rozvoji dobrovolných hasičů. Nejinak tomu bude i v listopadu, kdy ve dnech 10. – 12. listopadu 2008, kdy obdrží ocenění na 75 dalších našich funkcionářů. Letos mezi nimi je i řada z vás a tak mě dovolte, abych ještě jednou vám poděkoval za váš neopomenutelný podíl pro rozvoj našeho hnutí. Děkuji Vám.
Dámy a pánové,
dne 18. června 2008 se v horském hotelu Visalaje v Beskydech sešli organizátoři a někteří účastníci projektu MOST (moderní otevřené studium), aby zhodnotili jeho úspěšnost, předali si zkušenosti pro další realizace.
Odborný seminář, stejně jako celý projekt zaštítilo samostatné pracoviště projektu Ústřední hasičské školy Jánské Koupele. Projekt byl úspěšný a přinesl nové poznatky 1 476 frekventantům ze 158 obcí a jednotek SDH Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v období od 1. září 2006 do 30. června 2008. Partnery projektu se stali: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Občanské sdružení Arrows, Česká asociace hasičských důstojníků a SH ČMS - okresní sdružení Vyškov. V patnáctihodinových víkendových a pětačtyřiceti hodinových kurzech se jednalo o kurzy první pomoci, základy ochrany obyvatelstva, počítačové gramotnosti, komunikační dovednosti a další. Největší zájem byl o kurz Výcvik na vodě v Moravskoslezském kraji.
Kurzy byly určeny pracovníkům obcí, velitelům a zástupcům velitelů jednotek SDH obcí a vzdělavatele SDH krajů. Kurzy byly zcela zdarma. Každý absolvent kurzu získal certifikát o absolvování, který mu umožní pracovat jako letor v JSDHO, SDH nebo na pracovišti ochrany obyvatelstva obce (univerzita III. věku započne v ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele – I. či III. roky).
Dne 30. června 2008 byla podepsána Deklarace o spolupráci mezi SH ČMS a Českým rozhlasem. Podpis této dohody předznamenává novou úroveň vzájemných vztahů. Je proto zapotřebí, abychom na úrovni krajů a okresů, ale i jednotlivých sborů iniciativně vystupovali směrem k regionálním redakcím. Řada z vás toho plně využívá a prohlubuje svoji spolupráci. Jen tak lze popularizovat naši činnost v médiích a přispívat k popularizaci naší práce a veškeré činnosti.
Do CHH zavítala 16. července 2008 japonská parlamentní delegace, ve které mimo jiných poslanců byl také ředitel japonské asociace hasičů pan Akimoto a člen Agentury pro management krizových situací pan Kavaguči. Zahraniční hosté za účasti Vedení sdružení si se zájmem prohlédli nejen muzeum, ale také zbrojnici místního SDH. Velmi podrobně se na své studijní cestě po Evropě zajímali o techniku i zabezpečení hasičů. V besedě s hosty stranou nestály ani otázky sportovních hasičských soutěží a zejména systematičnost naší letitých zkušeností v práci s mládeží. Na závěr šéf hasičů Japonska řekl: „Uvěřil jsem, že váš záchranný systém má dva pevné pilíře, profesionální a dobrovolné hasiče a žádný z nich není slabší.“
V červenu rovněž na zámku v Přibyslavi proběhlo slavnostní vyhodnocení dalšího ročníku výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Letos se do ní zapojilo o téměř šest tisíc dětí více, než loni. Svůj pohled na činnost hasičů vyjádřilo celkem 42 351 soutěžících reprezentujících 1 095 škol a 418 SDH. Je mou povinností vám všem aktivním propagátorům, a realizátorům soutěže poděkovat a popřát této tradiční populární akci do dalšího ročníku hodně zdaru. Nesmím zapomenout, že se letos historicky poprvé také hodnotily práce dětí s různým tělesným postižením. První cenu dostal Martin Dvořák ze ZŠ speciální v Plzni. Blahopřejeme nejen těm nejúspěšnějším, ale všem, kteří se letošního ročníku soutěže zúčastnili.
Předposlední srpnová sobota a neděle patřila Festivalu dechových hudeb v Pelhřimově. Organizátory byla přehlídka hasičských dechovek za spoluúčasti CHH Přibylav velmi dobře připravena a přispěla k dobré a srdečné atmosféře. Poprvé byla v úvodu provedena slavnostní přísaha nových příslušníků HZS kraje Vysočina.
Na letošním celostátním setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyro Car ´08 ve dnech 29. až 31. srpna 2008 v Přibyslavi se sjelo tři sta hasičských vozidel ze všech míst ČR, na které se přišlo podívat více, než 20 000 fandů hasičů a jejich techniky.
Dvě tisícovky dobrovolných hasičů po celý poslední srpnový víkend předávalo své poznatky z různých vylepšení své techniky a z jejího využití. Na přibyslavském letišti je přivítal po úvodním zahoukání všech sirén hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, která nad Pyro Carem převzal záštitu a Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS, které bylo organizátorem setkání. Za HZS ČR přítomné pozdravil náměstek generálního ředitele plk. Ing. František Zadina. Zdařilou akci navštívil také místopředseda Sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal a další významní hosté. Kdo především ve slunečnou sobotu přišel, mohl se seznámit hlavně s cisternovými automobilovými stříkačkami na podvozcích Tatra, LIAZ, Škoda, MAN, IVECO a jiných. Zastoupeny zde byly dopravní automobily, automobilové žebříky, plošiny a také ostatní speciální mobilní požární technika. Nechyběly ani hasičští automobiloví veteráni a ruční i zápřahové stříkačky. Svůj prostor tu měli také zástupci firem, které obvykle vídáváme při významných prezentacích výrobků spojených s požární ochranou.
Zájem byl o doprovodné akce, mezi nimiž hlavní pozornost získaly ukázky práce jednotlivých složek IZS. Hasičů, kynologů a dokonce i leteckých záchranářů s vrtulníkem a letadlem. A mezitím vyhrávala hasičská dechovka, country a rockové kapely a tóny z dobře i po technické a organizační stránce zabezúečené akce doplňovala cimbálovka.
Setkání bylo v sobotu večer završeno světly vatry, ohňostroje a především přítomných automobilů. Kdo do Přibyslavi přijel, jistě nezaváhal.
Celou akci zhodnotíme 1. listopadu 2008 a navrhneme další postup v této nově vznikající tradici. Důkladná příprava akce se vyplatila. Je namístě poděkovat všem, kteří přispěli k jejímu zdaru a postarali se o ukázkovou prezentaci našeho Sdružení. Zejména organizační štáb na čele s kolegy Janebou, Aulickým a Havlíkem za vydatné pomoci „domácích“ spolurozhodoval o celkovém úspěchu této akce. Děkuji.
V září tohoto roku jsme vešli do kontaktu našeho největšího internetového vyhledávače a. s. Seznam.cz. Byl nám nabídnut projekt, ve kterém po zadání hesla „hasiči“ nebo „sdružení hasičů“ se nebudeme dostávat do spleti různých odkazů, ale hned po jeho zadání se jako první objeví tzv. firemní zápis SH ČMS. Později zde budou odkazy do firemních detailů na KSH a OSH. Do budoucna je možné počítat i s odkazy na SDH, kterým dáváme na zvážení, zda do projektu vstoupí.
Projekt je už od 20. října 2008 aktivní. Je zde i mapka s místem sídla naší organizace. Podobné budou i v podadresářích. Společnosti Seznam.cz v nejbližších dnech dodáme potřebné údaje.
Dámy a pánové,
ve výčtu akcí bych chtěl ve stručnosti říci, že v letních měsících
naše delegace se zúčastnily sjezdů hasičů ve Slovinsku, Rakousku a Sasku, kde byly prezentovány naše přátelské kontakty. Na soutěže vyjeli naši zástupci na mistrovství Polska, Slovenska a Rakouska, především s cílem kvalitní přípravy velké hasičské olympiády. Danou chvíli v Německu zasedá mezinárodní komise vedoucích mládeže, která rovněž dopilovává přípravu této soutěže, a proto zde chybí paní náměstkyně Homolkova a starosta Josef Krajča.
V červenci a v září proběhla pravidelná jednání mezinárodních komisí CTIF. Počátkem července v Srbsku o práci žen v požární ochraně a v září v Polsku v Myslovicích se konaly mezinárodní rozhovory historiků. Obě naše vystoupení měla velmi dobrou odezvu a práce našich žen se stane podkladem pro průzkum v rámci celého CTIF.
V září rovněž proběhlo valné shromáždění zemí CTIF (náměstek Janeba – MR v PS), které mimo jiné vysoce ocenilo stav příprav naši mezinárodní soutěže v Ostravě a opětovně potvrdilo do funkce prezidenta organizace pana Waltra Egerra.
Dámy a pánové,
červenec a září již tradičně patří našim postupovým soutěžím ve všech kategoriích. V červenci proběhlo MR dětí a dorostu, v září pohár starosty a mistrovství mužů a žen v požárním sportu. Dětem počasí nepřálo. Stěhovaly se v důsledku podmočení dráhy ze stadionu na stadion. Technická četa zapracovala perfektně a nemělo to téměř vliv na časový harmonogram soutěže. Akce jsem se z důvodu zasedání mezinárodní komise CTIF nezúčastnil, a proto určitě vedoucí ÚORM, bratr Muška vám v diskusi podá další informace. Mně patří poděkovat organizátorům, jakož i všem aktérům soutěže v Trutnově. Chci přitom podtrhnout velmi aktivní podíl KSH Hradec Králové na čele s panem Jiřím Orsákem a významnou podporu krajského úřadu a všech našich funkcionář, kteří se do realizačního týmu zapojili.
V září, rovněž za účasti řady hostů, proběhl tradičně Pohár starosty SH ČMS. Organizačně byl velmi dobře zajištěn. Jako obvykle, byla slabší účast soutěžících (17 požárních družstev mužů a 5 PD žen, 1x Sasko a 1x Slovensko). Mé poděkování patří nejen organizátorům a hostům na čele s panem hejtmanem Lukášem, ale i oběma zahraničním účastníkům a všem našim hasičským sborům, které pozvání přijaly. Od ppříštího roku připravujeme změnu, Pohár starosty SH ČMS se stane součástí MČR.
Mistrovství v PS mužů s žen proběhlo v Přerově ve dnech 20. – 21. září 2008. Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr vnitra, hejtman Olomouckého kraje, primátor statutárního města Přerov a řada dalších významných hostů, včetně pana prezidenta DPO SR dr. Jozefa Minárika. Akce byla velmi dobře připravena z významné pomoci krajského a městského úřadu a návštěvníkům se naši hasiči a hasiči odměnili vynikajícími výkony. Všichni pracovali na výbornou. Děkuji KSH Olomouckého kraje, Radě velitelů, ale i dalším funkcionářům, kteří mají lví podíl na precizní soutěži.
Vážené kolegyně a kolegové,
na přelomu září a října byla oceněna dlouholetá práce dobrovolných hasičů ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Z rukou hejtmanů převzali slavnostní prapory, včetně stuh, starostové KSH Josef Páv, Rudolf Makkai a Václav Žižka. Je to výraz angažovanosti dobrovolných hasičů a zároveň poděkování za široký záběr jejich působnosti, a to nejen při zásahové činnosti, ale i při zabezpečování kulturního a společenského života ve svých obcích a městech. Blahopřeji vám i z tohoto místa ještě jednou a děkuji za prezentaci dobrého jména naší organizace.
Pár slov k činnosti ČNV CTIF.
Ve středu 1. října 2008 proběhlo řádné jednání Národního výboru, které zhodnotilo připravenost Ostravy 2009. Bylo konstatováno, že harmonogram příprav je naplňován a úspěšně zabezpečován. Národní výbor schválil vedení naší sportovní delegace na čele s nám. Gen. ředitele HZS ČR panem plk. Františkem Zadinou. Po obsáhlé diskuzi výbor ustavil vedoucího trenéra družstev klasických disciplín CTIF pana Jiřího Bláhu, pro družstva PS pana Antonína Minérského a družstva mládeže pana Milana Němečka. Naši zástupci ve sboru rozhodčích pro klasické disciplíny a mládež úspěšně absolvovali minulý víkend školení v Linci. Proběhly národní kvalifikace pro družstva CTIF a mládeže.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. září 2008 bojovalo 16 požárních družstev PD (8 m a 8 ž) v klasických disciplínách. A po tomto závodě jsou známá družstva, která nás budou reprezentovat. Všichni byli dobře připraveni a jsou tak naplněny předpoklady pro úspěšnou reprezentaci. Reprezentovat nás budou v kat. ženy Písková Lhota, Chlumec nad Cidlinou, Vlčnov a Chlumec nad Cidlinou 2. V kategorii starších žen družstvo SDH Frýdek-Místek Skalice. V kat. muži SDH Zibohlavy, Frýdek a Vlčnov. V kat. muži profesionálové HZS Hradec Králové. Právo účasti si vybojovala i další zúčastněna PD mužů, podotýkám, že na vlastní náklady.
Mládežnická kvalifikace proběhla rovněž za velmi dobrých podmínek v Petrovičích u Třebíče, kde soutěžilo 8 družstev MH o jediné volné místo. Již dříve byly schváleny družstva Chlumec nad Cidlinou (chlapci) Písková Lhota (dívky). Vítězem kvalifikace se stalo družstvo Horní Hradiště z okresu Plzeň-sever. Na ní navázal festival přípravek, který byl opět jedinečný. Téměř 400 účastníků, kteří prezentovali činnosti a dovednosti dětí předškolního věku v oblasti PO, přivezlo do Petrovic nejen zajímavou akci, ale i předzvěst toho, že cesta práce s nejmenšími byla nastoupena správně. Festival se vydařil. Byl prozářený sluníčkem a spokojenými úsměvy dětí. Jen více takových.
Pokud se dále CTIF týče, není doposud dořešena záštita nad největší akcí příštího roku ( čekáme na vyjádření pan prezidenta). V řešení je i finanční příspěvek a v případě, že nebude zařazen do příslušné kapitoly státního rozpočtu, uhradí nezbytné náklady Ministerstvo vnitra.
ČNV CTIF prostřednictvím Kanceláře SH ČMS hledá dobrovolníky z řad hasičů. Vytváříme tým dobrovolníků starších patnácti let, kteří budou ochotni zapojit se do organizace této významné akce. Jedná se o dva červencové týdny od 13. do 26 července 2009. Přihlášeným bude plně hrazena strava a ubytování a obdrží jednotnou výstroj organizátora. Zájemců předem děkujeme za jejich projevenou iniciativu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v samostatném vystoupení předsedů představenstev obdržíte informace o jejich hospodaření za první pololetí letošního roku. HVP uvedla oficiálně 1. července 2008 na trh pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Pojišťovna nezapomněla na svoje zakladatele, tedy nás dobrovolné hasiče, a členům sdružení nabízí svůj produkt s výraznou slevou, včetně možnosti přivýdělku pro každý náš sbor. K povinnému ručení, jako bonus, jsou zdarma asistenční služby a úrazové pojištění řidiče. Znamená to, že naše pojišťovna poskytuje komplexní služby a je tím konkurenceschopná v prodeji velkých pojistných smluv, kde jsou tyto služby požadovány od jednoho prodejce v celku.
I VPO nabírá na obrátkách a úspěšně, po problémech v minulém období pokračuje v revitalizaci společnosti. Měla svou expozicí na Pyrocaru velmi dobrý start a tím i návrat do prostředí současného peletonu prodejců. Stánek prezentovaný společně s prvovýrobci dodávajícími zboží naši společnosti, byl v trvalém obležení návštěvníků. Z řad zájemců vytváří tým, který odborně posuzuje kvalitu dodávaných výrobků a po jejich odzkoušení je doporučuje široké odběratelské veřejnosti. Rovněž webové stránky VPO doznaly výrazných změn a pružně reagují na situaci na trhu. Je tedy předpoklad, že po převzetí firmy námi hasiči a za naší společné podpory lze věřit, že v novém hospodářském roce nastanou lepší časy.
Přátelé,
vždy před shromážděním starostů se načasovaně objevují ty nám už známé zaručené zprávy o krachu či nezdaru především této hasičské výzbrojny. Je to vůči nám podlé na citelně nás to zraňuje. Tyto metody nemají nic společného s volnou tržní konkurenci. Jejich cíl je zřetelný: škodit, špinit, likvidovat. Dobrá tedy, na hrubý pytel, hrubá záplata – budeme se tedy bránit. Orgány činné v trestním řízení mají dostatek zkušenosti v šetření takových a podobných případů a jsou schopny náležitě zakročit.
Dámy a pánové,
již jsem řekl, ředitelé vás budou informovat o hospodářských výsledcích. Blíží se závěr roku, je proto nutné prostřednictvím dozorčích orgánů společností, eventuálně valnou hromadou uložit oběma firmám úkoly pro nadcházející hospodářský rok. Navrhujeme vám, aby naší zástupci v dozorčích orgánech odprezentovali naše akcionářské požadavky.

V HVP, a. s.:

 • Hospodářský výsledek 13,0 mil. Kč.
 • Objem předepsaného pojistného 480,0 – 500,0 mil. Kč.
 • Změnit strukturu aktiv ve prospěch rychle likvidních – t. j. prodej objektu Praha – Michle.

Ve VPO a. s.:

 • Hospodářský výsledek z běžné činnosti očištěné od mimořádných vlivů 1,0 Kč.
 • Zabezpečit základní sortiment zboží pro členy SH ČMS v reálném čase a cenách, nepřesahující ceny konkurence.

Ve Fire Edit s. r. o.:

 • Hospodářský výsledek 15 000,0 Kč.
 • Snížit nedobytné pohledávky o 100 000,0 Kč.
 • Stabilizace činnosti redakční rady.

 

Kolegyně, kolegové
připomeňme si, že naše sdružení vzniklo především pro potřebu ochrany života a zdraví a majetku občanů. Celá léta naši členové působící v JSDHO toto naše základní poslání trvale naplňují. Také v letošním roce tmu není jinak. Orkány, větrné smrště, přívalové deště, dopravní nehody a v neposlední řadě požáry jsou živly, které neúnavně a nečekaně ničí a pustoší a nešetří nikoho. Vichřice Ema a Ivan jsou toho důkazem. Také velké železniční neštěstí ve Studénce nebo požár Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze jsou jen ty další nejkřiklavější příklady.
Vždy bylo a je na naše chlapy spolehnutí, přispěchají rychle a nezištně pomáhají bez jakýchkoliv nároků na zisk s čistým cílem pomoci postiženým. V novinách jste se mohli dočíst o těchto událostech vše podstatné. Tedy i o havárii ve Studénce. Dost toho bylo napsáno, ještě více řečeno. Na lidskou stránku věci by se nemělo nikdy zapomínat. Děkuji i vaším jménem všem záchranářům, známým i neznámým. Jsme na ně hrdi, jejich práce si vážíme, která je zároveň našim společným posláním. To lidské „děkuji“ by mělo zaznívat častěji. Tím se nic nezkazí, ale naopak dodá novou sílu odvahu. Také „Studénka“ se dočká. V listopadu dojde za účasti představitelů státu a kraje ke zhodnocení této tragédie za účasti všech záchranářů spolu s jejich oceněním.
Dámy a pánové,
dostávám do finále. Doznívají volby do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Bude zapotřebí v pravou chvíli poděkovat všem, kteří v uplynulém funkčním období nám byli nápomocni při naší nezastupitelné činnosti. Naše vztahy byly jsou a budou bez ohledu na politickou příslušnost věcné a prospěšné celé společnosti. Prostředky finanční, materiální , ale i lidské pochopení a účast na řadě akcí jsou toho přesvědčivým důkazem. I z tohoto místa tedy děkuji všem, kteří na tom mají zásluhu.
Je nezbytné nově oslovit hejtmany, zastupitelé a senátory – zasvětit je do principů naší práce a získat je pro naší věc. To je úkol pro nás pro všechny, jak tady sedíme.
V těchto dnech si připomínáme 90. výročí vzniku ČSR. Jsme hrdi na historické odkazy, především na odkaz svých hasičských předchůdců. Připomeňme si tedy my občané České republiky tato výročí i tím, že opět zapálíme výroční hasičské vatry. Připojujeme se k výzvám k navázání na prvorepublikovou tradici vater a podporujeme jejího znovuobnovení dnes, 25. října 2008 ve 20 hodin.
Oslavy výročí vyvrcholí v úterý 28. října 2008 v Praze. Na Václavském náměstí budou vystaveny naše historické exponáty a ve 13 hodin na slavnostní přehlídce bude mimo jiné defilovat také naše ústřední hasičská zástava SH ČMS, kterou ponese náš člen a funkcionář Zdeněk Ondráček. Kdo můžete a budete chtít, přijďte, ať tento velký den oslavíme společně.
Sestry a bratři,
právě před rokem jsme poprvé ocenili mimořádné zásluhy řádem Českého hasičstva. Není náhodou, že to byly právě zásluhy JUDr. Miroslava Řepiského. Výběrem Výkonného výboru jsme se rozhodli letos udělit toto výjimečné ocenění pětici našich stále aktivních členů a nám příkladných funkcionářů bratrům Olšanskému, Nytrovi, Heroldovi, Moutelíkovi a Sobotkovi.
Dámy a pánové, setry a bratři,
dovolte mi, abych na závěr konstatoval, že usnesení přijaté na minulém shromáždění jsme splnili, a proto vás mohu se vší radostí poděkovat nejen vám za vaší každodenní činnost ve prospěch hasičstva jako celku, ale i každému jednotlivému členu našeho sdružení. Popřát všem hodně zdraví a spokojenosti jak v závěru tohoto roku, tak i v celém roce příštím, který je rokem předsjezdovým a chci jen připomenout, že s přípravou sjedu začínáme právě dnes.
A na úplný závěr, vzpomeňme rovněž ještě památku těch, kteří již mezi námi nejsou, ale v našich myslívají trvale své místo.
Děkuji.

Zpráva o hospodaření SH ČMS od posledního jednání SS OSH

Materiál předložen písemně

Ing. Jirota z pověření VV SH ČMS přednesl komentář k průběžnému plnění rozpočtu SH ČMS v roce 2008. Konstatoval, že výnosy i náklady se vyvíjejí v souladu se schválenými záměry.
K návrhu rozpočtu na rok 2009 uvedl, že vychází z letošního roku a počítá s mimořádnými náklady na mezinárodní soutěž CTIF v Ostravě. Upozornil, že do rozpočtu byla zařazena rezerva ve výši 350 tis. Kč na nepředvídané výdaje a požádal SS OSH o souhlas s tím, aby k rozpuštění rezervy byl v usnesení zmocněn VV SH ČMS.
V závěru poděkoval všem starostům OSH za platební kázeň v oblasti odvodu členských příspěvků.

3) Zajištění VVH SDH a plány práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH ČMS

Materiál předložen písemně

p. Janeba informoval přítomné o změnách v plánu práce Vedení SH ČMS, VV SH Č,S a SS OSH ČMS. Doporučuje schválit materiál jako rámcový podklad pro další plánování KSH a OSH.

4) Výsledky činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2008

Ing. Karger vyzval generálního ředitele HVP, a.s. Ing. Kubeše, aby pohovořil o činnosti a hospodaření HVP, a.s. za I. pololetí roku 2008.

Ing. Kubeš řekl několik informací o stavu HVP, a.s. na podzim letošního roku. Nejprve zásadní čísla: po 3. kvartálu pojišťovna vykazuje zisk necelých 8 mil. Kč, což je o 2 miliony více než ukládá časový plán a v plnění obchodních cílů je o necelých 20 mil. za očekáváním - tzn., že za tři čtvrtě roku činí předepsané splátkové pojistné 300 mil. Kč a celoroční plán na rok 2008 je pro HVP,a.s. 420 mil. Kč.
Jako zdůvodnění neplnění časového obchodního plánu uvedl především souhru všech negativních okolností z konce minulého a počátku letošního roku. Licenci na povinné ručení HVP, a.s. získala již v listopadu 2007, ale díky internímu ověřování zásadních technických parametrů společnosti, především pak technických rezerv se s přípravou prodeje velice opozdila. Ověření a potvrzení, dokonce dvou odpovědných pojistných matematiků, nestačilo dohledu nad pojišťovnami při ČNB a provedlo v měsících únoru až dubnu zevrubnou kontrolu pojišťovny, především pak odborem řízení rizik. Během uvedených dvou měsíců pojišťovnu denně navštěvovalo 5 až 10 zaměstnanců ČNB a požadovalo aktivní spolupráci odpovědných osob ze strany naší pojišťovny. I tato kontrola podstatně omezila rozběh povinného ručení a pojišťovna ho začala nabízet teprve 1.6.2008 a k dnešnímu dni má sjednáno téměř 4000 individuálních pojistných smluv a některé významnější flotily, přičemž předepsané splátkové pojistné úhrnem za individuální smlouvy a flotily k dnešnímu dni činí necelých 15 milionů Kč a plán do konce letošního roku je 40 mil. Kč.
Kontrola ČNB však měla pro pojišťovnu i pozitivní výsledek v tom, že nenalezla žádné vážné nedostatky v činnosti pojišťovny, ale jen středně závažná zjištění (zejména důsledné dodržování principu čtyř očí při finančních operacích a opatrnosti při investování do státních dluhopisů) a několik nevýznamných zjištění. O postupu nápravných opatření se s ČNB dohodla a všechna je v souladu s dohodnutým harmonogramem splní do konce letošního roku.
Počínaje Amerikou a postupně pokračujíc přes některé státy Evropy, postihuje svět hospodářská krize. I v České republice jsou pojišťovny, na něž to má negativní vliv, jelikož mají část svého majetku umístěného právě v rizikových akciích, jejichž ceny padají. HVP, a.s. má v současné době napřímo toliko své dvě dceřinné společnosti, a to Florián club a První hasičskou,a.s. Objem jejich základního kapitálu činí u Florián clubu 2,250 mil. Kč a u První hasičské 7,100 mil. Kč.
Pro krytí technických rezerv využívá zejména obligace v objemu 86 mil. Kč a termínované vklady v objemu 84 mil. Kč. Dále pak nemovitosti, pohledávky za zajistiteli a starožitné a umělecké předměty. Tyto komodity zatím hospodářskou krizí v podstatě neutrpěly.
Dále několik slov týkajících se možného vyplácení dividend. Jak je známo, tak například pojišťovna Allianz vyplácí dividendu tehdy, když dosáhne zisku po zdanění ve výši cca 8% ze základního kapitálu. V podmínkách HVP, a.s. by to znamenalo, že při jejím základním kapitálu čtvrt miliardy by měla být částka zisku po zdanění pro rozdělení mezi akcionáře ve výši 20 milionů Kč. Dnes má nerozdělený zisk z minulých let ve výši 5,680 mil Kč. Pokud splní hospodářský výsledek letos, potom po odvodu daně a odvodu do sociálního fondu může činit výše nerozděleného zisku po zdanění částku cca 13 mil. Kč. V návrhu novely zákona o pojišťovnictví je uvedeno, že pro podnikání HVP, a.s. v dnešním rozsahu bude potřeba základního kapitálu čtvrt miliardy, to znamená, že z uvedeného zisku bude muset zvyšovat základní kapitál tak jako v minulosti o necelé 3 mil. zvýšením hodnoty každé akcie o 1 Kč na 85 Kč na akcii. Při dnešním vývoji, za předpokladu, že nedojde k nepředvídaným událostem velkého rozsahu, případně nebude zvyšován zákonem požadavek na další navyšování základního kapitálu a podaří se prodat budovu sídla VPO, a.s. v Michli, je reálné, že by první výplata dividend mohla proběhnout po závěrech valné hromady pojišťovny o rozdělení zisku za rok 2009, tj. na přelomu května a června 2010. Od té doby opět za předpokladu, že nebudou působit mimořádné vlivy by mohla být vyplácena dividenda minimálně jednou za 2 roky.
Pro ilustraci uvedl, že pro drobné akcionáře musíme dividendu snížit o 15% daň. Jednotlivé sbory, kvůli slíbené výhodě v úrazovém pojištění kupovaly zpravidla 2 tisícikorunové akcie, z nichž mají dnes 20 akcií po 84 Kč. Dividenda pro takovýto sbor by byla 10% této hodnoty tj. 168 Kč snížených o 15% daň tj. 143 Kč na sbor. SH ČMS je z pohledu zákona dceřinnou společností, jejíž dividenda by nepodléhala zdanění. Při podílu SH ČMS v HVP, a.s. 75% by dividenda činila 75% z rozdělovaných 25 milionů Kč, tj 18,750 mil. Kč.
Závěrem ještě oznámil, že dnešní výše vlastního kapitálu pojišťovny činí 319 milionů Kč, tzn. že hodnota jedné akcie je v přepočtu lehce nad 108 Kč/kus. Závěrem poděkoval za pozornost.

Ing. Karger poděkoval Ing. Kubešovi a vyzval generálního ředitele VPO, a.s. Ing. Miloše Kříže, MBA, aby pohovořil o činnosti a hospodaření VPO, a.s. za I. pololetí roku 2008.

Ing. Kříž na úvod zmínil několik čísel k 30.6.2008


Obrat činil 68,354 tis. Kč, z toho podnikatelská činnost 46,854 tis. Kč a prodej nemovitostí 21,500 tis. Kč. Očištěný hospodářský výsledek – 2, 644 mil. Kč. k výsledkům hospodářského roku 2008 (červenec – září) uvedl, že obrat je 21, 5 mil. Kč a hospodářský výsledek 0 Kč.
Cash flow – hotovost výzbrojny, které mohla využít, byla poznamenána snížením základního kapitálu. Doplácela se daň z převodu nemovitostí za Prahu, ale v zásadě byl celý problém v tom, že se neprodalo středisko v Opavě, které bylo připraveno k prodeji již v polovině minulého roku, vypadá to, že se podaří prodat do konce roku letošního. Poslední věcí, která toto zásadně ovlivnila byla blokace peněz v Komerční bance. Velmi citelně tak nabourala tok peněz. Dále zmínil veřejnou zakázku HZS na zásahový oděv pro JPO V. Dle jeho názoru je oděv předražený.
Byla dotažena celá řada Fénix o lehký zásahový oděv, tedy v podstatě stejný oděv jako nárokovaný ve výběrovém řízení. Oblek Fénix bude nabízen podstatně levněji.
Krátce pohovořil o provizích, jelikož se po několika upozorněních zjistilo, že v systému je chyba. V současné době by měly být na OSH rozesílány emaily s informacemi o nároku na provizi. Doporučil aktualizovat program Kancelář pro obec, který OSH od VPO, a.s. obdržela. Odprezentoval několik grafů týkajících se počtu zaměstnanců, tržeb a výkonu zaměstnanců. Nakonec ukázal přítomným meziroční srovnání od roku 2006 do roku 2008, celkově je pozice výzbrojny ucházející s tendencí růstu. Dále ukázal graf se stavy skladů, s obchodními závazky a s obchodními pohledávkami. Ve skladech jsou očištěné zásoby ve výši 17 mil. Kč. Na závěr konstatoval nedostatek peněz, uznal, že i přes stabilizaci výzbrojna stabilní není. Pohledávky jsou ve výši 1,7 mil. Kč, kolísají podle období. Výzbrojna drží plánované ukazatele v hospodářském výsledku za první kvartál hospodářského roku, respektive třetí kvartál tohoto roku. Restrukturalizace jako taková by měla být dokončena do konce letošního roku a výzbrojna tak míří k pozitivnímu vývoji. Výzbrojna přechází z části operativy k taktice a strategii.
Dále osvětlil situaci kolem výhružného a poplašného emailu, který koloval OSH. Vyjádřil se k jednotlivým položkám, obsaženým v emailu a přítomným vše řádně vysvětlil. Informoval o podání trestního oznámení PČR a dožadování se zjištění odesilatele emailu. Poděkoval za pozornost.

5) Zahájení příprav IV. řádného sjezdu SH ČMS

p. Janeba informoval přítomné o tom, že VV SH ČMS schválil na jednání dne 24.10.2008 písemný materiál, který posléze přečetl.

Příprava IV. Řádného sjezdu SH ČMS
 • projednání Harmonogramu přípravy a konání IV. Řádného sjezdu SH ČMS (dále je Harmonogramu) ve vedení SH ČMS dne 10.3.2009
 • pojednání Harmonogramu ve výkonném výboru SH ČMS dne 26.3.2009
 • svolání III. Řádného sjezdu SH ČMS na shromáždění starostů OSH dne 25.4.2009
 • z důvodu zlepšení informovanosti funkcionářského aktivu SH ČMS budou vždy po jednání VV SH ČMS počínaje měsícem červnem 2009 uskutečněny v krajích porady starostů OSH (porady organizují příslušní čl. VV SH ČMS a starostové KSH)
 • IV. řádný sjezd SH ČMS se svolává v souladu s čl. 35 až 40 Stanov po uplynutí pětiletého období. VV SH ČMS předkládá Shromáždění starostů OSH návrh,aby se IV. Řádný sjezd konal ve dnech 3. a 4. července 2010 v Ostravě.
 • Organizační a obsahovou přípravu IV. řádného sjezdu SH ČMS zabezpečí organizační komise jako dočasný pomocný orgán výkonného výboru,jejíž působnost začíná dnem ustavení a končí dnem schválení sjezdových materiálů shromážděním starostů OSH. Komise připraví k projednání ve výkonném výboru SH ČMS příslušné písemné materiály,které budou po schválení realizovány,případně předávány OSH k diskusi či vyjádření.

  Hlavní úkoly organizační komise :
  • připravit návrh definitivního programu sjezdu
  • připravit návrh finančních a materiálních nákladů na přípravu a konání sjezdu
  • připravit materiály do předsjezdové diskuse k projednání na shromáždění starostů OSH v říjnu 2009
  • připravit faktografické materiály pro jednání (odborných konferencí) a sjezdu
  • připravit návrh na složení a podklady pro práci sjezdových komisí (jednací řád a volební řád sjezdu)
  • připravit výběr kandidátů na volené funkce ve vedení SH ČMS,ve výkonném výboru a v ÚKRR
  • připravit písemné materiály pro provedení a vyhlášení výsledků voleb
 • Organizační komise bude tvořena členy Výkonného výboru SH ŠMS a členy ÚORVo.
 •  
  • Ing. Karel Richter - starosta SH ČMS
  • Lubomír Janeba - 1. náměstek starosty SH ČMS
  • Bc. Jan Aulický - ředitel kanceláře sdružení
  • Jan Slámečka - člen VV SH ČMS
  • Ing. Ivan Jirota - poradce starosty SH ČMS
 • Do vedení organizační komise jsou určeni:
Ing. Karger poděkoval a ukončil tento bod programu. Předal slovo p. Pátkovi, který pozval p. Herolda, p. Moutelíka, p. Nytru a Ing. Olšanského, kterým byl slavnostně a mimořádně na SS OSH ČMS předán Záslužný řád českého hasičstva.

6) Diskuze, vystoupení hostů

p. Navrátil (OSH Liberec) – Udělování vyznamenání – medaile za mezinárodní spolupráci
Informoval přítomné kolegy o nedávném problému řešeném v OSH Liberec. VV OSH Liberec byla podána žádost na udělení medaile za mezinárodní spolupráci. VV OSH Liberec tuto žádost zamítl, avšak medaile byla udělena od jiného OSH. Dle VV SH ČMS je chybná citace Stanov SH ČMS. Stanovy se dle jeho názoru nemusí přepracovávat, logicky vyplývá, že vyznamenání schvaluje domovské OSH.

p. Žižka (OSH České Budějovice) – Reakce a poděkování VPO, a.s.
Sdělil přítomným, že dle jeho názoru je email pomluva. Uskutečnilo se osm schůzí operativních porad. Vznesl dotaz, zda je možné prodávat neatestované a nehomologované výrobky. Doporučuje prodávat takto neodpovídající výrobky s patřičným označením.

p. Jeník (OSH Nymburk) – Znovu zlepšená práce VPO, a.s.
Konstatoval, že VPO, a.s. se dostává do povědomí hasičstva. Poděkování patří nejen VPO, a.s., ale i hasičům za podporu a starostovi SH ČMS za patřičný přístup. Navrhuje, aby se na jednání probíraly i soutěže. Je třeba mít v nich stejná pravidla a dodržovat směrnice. Doporučuje zabývat se pořadovým výcvikem. Nebyla zmíněna činnost ÚHŠ.

Ing. Ošťádal (OSH Šumperk) – Problematika parkování
Zmínil problematiku parkování u Hasičského domu v Praze. Navrhl vyhradit několik parkovacích míst pro návštěvníky.

p. Černý (OSH Plzeň-jih) – Hlášení o činnosti sborů
Uvedl, že již několik let se mění Hlášení o činnosti sborů. ÚORVo by se měla zabývat zpracováním v ustálené formě.

Ing. Karger (ÚHŠ Jánské Koupele) – Činnost ÚHŠ
V návaznosti na příspěvek p. Jeníka informoval o činnosti ÚHŠ Jánské Koupele a Bíle Poličany z hlediska přípravy funkcionářů SH ČMS. Dále pohovořil o zájmu o univerzitu III. věku a projektu Most. Stručně vyjmenoval projekty, které se neuskutečnili kvůli nízkému počtu zájemců. Nakonec zdůraznil, že je třeba motivovat hasiče ke vzdělávání.

p. Orsák (OSH Trutnov) – Univerzita III. věku a Nadace CHH Přibyslav
Konstatoval úspěšný start univerzity III. věku a jejího pokračování. Popularizace a možnost vzdělávání by měla být samozřejmostí. Dále uvedl, že Nadace pro podporu hasičského hnutí se sídlem v CHH Přibyslav si zaslouží více pozornosti, doporučuje podpořit diskusní příspěvek OSH Žďár nad Sázavou týkající se finanční podpory jednotlivých OSH této nadaci. Dále sdělil, že OSH v Královéhradeckém kraji, po dohodě se starosty, nadaci budou přispívat a KSH Královéhradeckého kraje každoročně přispěje ze svých vlastních zdrojů částkou 20.000,- Kč.

Ing. Kříž, MBA (generální ředitel VPO, a.s.) – Reakce
Poděkoval za podporu VPO, a.s. a slíbil prověření atestů a homologací výrobků zařazených do prodeje VPO, a.s.

 

Ing. Richter (starosta SH ČMS) - Reakce
Úvodem upozornil na domovská práva OSH a na ctění Statutu vyznamenání a v případě výjimek doporučil postupovat dohodou. Je rád za podporu VPO, a.s. a věří, že se vrátí na své místo. K problematice parkovacích míst u Hasičského domu v Praze dodal, že Kancelář je schopna zabezpečit místo na dvoře po předchozím ohlášení. Parkovací místa jsou velice nákladná záležitost. Dodal, že se uvažuje o vybudování parkoviště společně se školou. Vyjádřil se kladně k Nadaci pro podporu hasičského hnutí se sídlem CHH Přibyslav a též doporučuje podporu. Uvedl, že hlášení o činnosti je problematické. Snad v příštím roce se propojí s Kanceláří pro obec, vyřeší to i sportovní přestupy atd. Na závěr přednesl program mimořádné propagační jízdy před Ostravou 2009.

7) Schválení usnesení

Předseda návrhové komise p. Janeba seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno: 67).

Hlasování: pro: 69 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2008: SS OSH ČMS schvaluje přednesený návrh usnesení.

8) Závěr jednání

V závěru Ing. Karger poděkoval všem přítomným členům za připomínky a náměty k diskutovaným bodům a za aktivní činnost a účast . Poděkoval hostům, popřál další úspěchy, pevné zdraví a šťastnou cestu domů.

 

  Předsedající: Ing. Jan Karger
  Zapisovatelka: sl. Michaela Šimonová
  Ověřovatelé: p. Josef Páv, p. Luděk Sýkora

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017